Déli Hírlap, 1975. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

Á'L Voo. ■c­4c Nyékládháza határában évtizedek óta iolyik a tervszerű kavicsbányászás A Debreceni-tóból nagy teljesítményű kot­róval kitermelt kavicsot uszállyal szállítják a III. számú bá­nya kikötőjébe, ahol osztályozzák. (Laczó Józsej jelv.) 4 SZŐJ elnökségének ülése A kollektív szerződések tapasztalatai A kollektív szerződések 1974. évi végrehajtásának, s idei módosításának tapaszta­latairól tárgyalt tegnapi ülé­sén a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa elnöksége. A szakszervezetek tapasz­talatai szerint a vállalati be­számolók. az értékelések 'ár­talmasabbak voltak mint ko­rábban, alaposabban vizsgál­ták. hogy a kollektív szerző­dések a kívánt mértékben segítették-e a vállalati gaz­dálkodást, megfelelően ösz- tönözték-e a vállalatokat a munkásosztály helyzetének további javítására, a nőp ?li- tikai, az ifjúságpolitikai és a népesedéspolitikai intézke­dések végrehajtására. A leg­több vállalatnál a kollektív szerződések alapvető rendel­kezéseit nem módosították, csupán azokat az intézkedé­seit. amelyek az évi eredmé­nyektől függnek. Sok he­lyütt a korábbinál kedve­zőbb . feltételeket kívánnak teremteni a nők, a fiatalok, a nagycsaládosok munkái­hoz. Az öt évre megkötött kol­lektív szerződések az idén lejárnak, s mint a SZOT el­nöksége megállapította, a feltételek adottak a követ­kező ötéves szerződések meg­kötéséhez. Az elnökség a mostani ülésen megtárgyal­ta a munkaügyi miniszter és a SZOT irányelveit az 1976 —80-as évekre szóló kollektív szerződések megkötéséről. A pamutfonósok panasza (Cikk a 3. oldalon) Papucsban a betörő után (Riport az 5. oldalon) * POLITIKAI NAPILAP * i ár#; so fillér------------------------------------------------------------------------------T— Gyorsan elhárították a veszélyt Olajszennyeződés a ISód vilii Váratlan olajszennyeződés okozott gondot a Bódván. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak szombaton délután jelentették, hogy ki­terjedt olajszennyeződés ke­rült a Bódva határ menti sza­kaszára. Az igazgatóság azon­nal riasztotta vízminőségi kárelhárító osztagát, amely a jelzést követő másfél órán belül megérkezett a veszé­Le kell küzdeni az enyhülés ellenfeleit J Sso v jet<~~a meri kai lyeztetett szakaszra, és hozzá­fogott az elhárítási munkák­hoz. Gyorsan kellett dolgoz­ni, mert az olaj a Boreodszi- ráki Vízmüvet fenyegette szennyezéssel és ezért átme­netileg leállították a talajvíz­dúsítást. A vízminőségi osztag a sza­lonnái hídnál műanyag me­rülőfalat bocsátott a vízbe az áramló olaj felfogására, és ezzel egyidőben helyezte el a második védelmi fáját, a ha­gyományos rőzsehengeres úszógátat is. A vízfelületre hidrofolizált perlitet szórtak, amely magába szívja az ola­jat, és így jelentősen meg­könnyítette a szennyeződés eltávolítását. A Bódva határ £ Házhoz megy á Patyolat. Tavaly a miskolciak több mint 12 millió forintot költöttek ruháik tisztítására, festésére. A Patyolat 13 miskolci felvevőhelye egy „tizennegyedikkel” bővült. Megérkezett az új szőnyeg- és bútortisztítógép, amely hívásra házhoz megy. A berendezést már kipróbálták, de még kevesen tudnak róla, ezért többnyire a telephelyen van. (Ké­pünk a jubiláló Patyolat Vállalat központi üzemében készült.) Pedagógusok pályázatát díjazták Tegnap délelőtt kiosztották az év elején meghirdetett pedagóguspályázat díjait. A pályamunkák tapaszta­latait Bujdos János, a me­gyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője össze­gezte. A hagyományos pályázat meghirdetésével minden esz­tendőben az a cél, hogy az aktuális oktatáspolitikai fel­adatokhoz kapcsolódva a gyakorló pedagógusok elmé­leti munkákban összegezzék az esztendők során felgyűlt tapasztalataikat. Most ha­zánk felszabadulásának 30 évfordulója alkalmából a pályázat egyik témaköre ar­ra is lehetőséget nyújtott hogy az elmúlt 30 esztendő munkájáról, eredményeiről szóljanak. A megye és a város alkotó pedagógusainak munkaked­vét jelzi, hogy a tavalyi 23 tanulmánnyal szemben az idén 83 érkezettébe és ebből az Országos Pedagógiai, In­tézet előzetes lektorálása nyomán 42-őt jutalmazott első, második, harmadik díj­jal a bíráló bizottság. A változatos témájú pá­lyamunkák közül több fog­lalkozik a szakmunkásképző intézetekben folyó munká­val, az óvodai neveléssel il­letve a cigánytanulók hely­zetével. Sokan választották témául iskolájuk jó szakkö­reinek vagy magának az in­tézménynek a történetét. A bíráló bizottság egyébként tíz pályázó munkáját jutal­mazta első díjjal; a legjob­bakat a Pedagógus Tovább­képző Intézet kiadványaiban megjelentetik. (Cikk a 2. oldalon.) tárgyalások Moszkvában — Le kell küzdeni az eny­hülés ellenfeleinek ellenál­lását — hangoztatta Szusz- lov, az amerikai képviselők delegációjának fogadásán Moszkvában. — A Szovjet­unió és az USA különösen felelős azért, hogy létrejöj­jenek a népek békéje és biz­tonsága szavatolásának fel­tételei — mondotta Humphrey amerikai szenátor, a vendé­gek nevében. A Közel-Kelet súlyos gond­ja továbbra is a libanoni helyzet. Az éjjel ismét heves lövöldözések voltak a fővá­rosban. Bejrútban, mégpedig az elnöki palota közelében is; így a megalakított kor­mány összetételét nem je­lenthették be. mert több mi­niszter nem tudott eljutni az elnöki rezidenciára. pcsét. Azóta ugyanezek, vagy ezekkei egy kii\et fűjük kezdtek Uardoí csörtetni, éjt ennek éppen az USA hadügyminisztere adott hangot. Ezen „buzduit fel'' né­hány nyugat-európai ország, oly­annyira, hogy a genfi értekezle­ten is húzni-hn!asttani igyekszik a zárés tkasz időnontjának kitű­zésé . Miután a tőkés világ veze­tő hatalma az USA, -Szuszlov joggal mondhatta, hogy Washing­ton „aktívabban elősegíthetné a záró.szakaszra való mielőbbi át­térést.” M ÁTÉ IVAN menti szakaszán általában a víz felületének 50—60 száza­lékát borította az ola.i réteg. A kettős védelmi fallal fel­fogták az olajat és a perlites kezelés után lemerték a víz tetejéről. így az úszógátak utáni szakaszon, Szendrőlád é. Edelény térségében, tehát még jóval a vízmű felett már nem észleltek olajat. A gyors intézkedés hatására lé­nyegében másfél nap alatt Sikerült elhárítani a veszélyt. Szuszlov. a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa szövetségi tanácsa külügyi bizottságá­nak elnöke és Ponomarjov. a nemzetiségi tanács külügyi bizottságának elnöke egy­aránt kiemelte a szovjet— amerikai kapcsolatok fejlesz­tésének döntő jelentőségét a világbéke biztosítása szem­pontjából. Szuszlov azt is ki­emelte, hogy az USA aktí­vabban közreműködhetne az európai biztonsági értekezlét zároszakaszának mielőbbi megkezdése érdekében. Genfben ma ismét összeül • biztonsági értekezlet ko­ordinációs bizottsága, mert noha tegnap viharos ülésen csaptak össze a nézetek, dön­tés még mindig nem szüle­tett a zárószakasz időpontjá­ról. Hírififf«rr«rflífll: Ha a kairói AI Ahrani arról írt tegnap, liogy a libanoni za­varok hú derében békebontó kül­földi erők állnak, akkor ezt el­mond latjuk a genfi konferencia időt húzó akadékoskodóiról is. Az igazság valahol ott van, ami­re Szuszlov célzott az amerikai törvényhozók fogadásán mondott beszédében; az USA-ban az utóbbi időben aktivizálódtak az enyhü­lés ellenzői, akik azt hangoztat­ják, hogy az enyhülés csak a Szovjetuniónak hasznos, a nyu­gatiaknak nem. Nyilvánvaló kép­telenség. hogy az enyhülés, a biztosi*ott béke valakinek is ká­rára lenne, hacsak nem a fe­szültség tűzönéi akarja megsütni a maga rántotíáját. Gs nvilván nem véletlenül tett célzást ezek­re a háttérben munkálkodó bé­kebontókra éppen az amerikai képviselők előtt Szuszlov, hiszen érmen az USA törvényhozása akadályozta meg a Szovjetunió belüg.veibe való beavatkozás kí­sérletével a szovjet—amerikai ke­reskedelmi egyezmény életbeié­♦ Árvíz pusztított Stájerország és Karinthia térségében. Ké­pünk a hazánkhoz közel fekvő Grazban készült. Lltánpótlásíiondok •• Ösztöndíj a Közismert, hogy más. ágú zatokhoz hasonlóan után pót­lásgondokkal küszködnek a kisiparosok is. Különösen ott szorongat a tanulóhiány — elsősorban községekben és falvakban —, ahol a külön­féle szolgáltatások ellátását a lakosság állami vállala' szövetkezet híján a helybeli kisiDarosoktól várja. Éppen ezért biztatóak azok a kez­deti sikerek, amelyeket a KIOSZ. egv közelmúltbal' tett intézkedése eredménye­zett. Három hónapja a KIOSZ elhatározta, hogy tíz, külö­nösen fontos szakmában a szervezet saját erejéből hoz­zájárul az utánpótlás nsve­rr Őszies A borús hételeje, után őszi­es nyárra ébredtünk. Reggel általában 10—16 fok volt a hőmérséklet országszerte és kiskarban i lésének előmozdításához. Azokat a tanulókat, akik e szakmák valamelyikének el­sajátítását ez év szeptembe­rében kisiparos műhelyében kezdik még, havi 250 forint ösztöndíjban, míg az ókét oktató mestereket havi 301 forint képzési pótlékban ré­szesíti. A KlOSZ-hoz most sorra befutó jelentések tanúsítják, hogy a biztatásnak megvan a foganatja; rendre érkez­nek be a szerződések. A leg­többet eddig a bádogos szak­mában kötötték, de vannak fiatalok, akik a manapsáe hiányszakmának számító cserépkályhásnak, kádárnak jelentkeztek. nyár esett az eső. Napközben sem várható sok javulás. A hő­mérséklet a nap folyamon 13—18 fok lesz. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom