Déli Hírlap, 1975. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-04 / 129. szám

-#■ Az Ikarus székesfehérvári gyárában megkezdték az IK 256-os luxus távolsági autóbuszok gyártását. Az országúti próbák után még ebben az érben 150 darabot bocsátanak útjára. (Horváth Peter felvételei) Feh er vérűsegben szén vedelt A jég királynője emléket áfíitott önmagának Plegkülönhöztelő jelzés a gyermekeket szállító járműveken Az NDK közlekedésügyi mi­nisztériuma rendeletet adott ki, amely szerint „gyermek­szállítás” felirattal és na­rancssárga-fekete jelzéssel (két gyermek rajza a mező­ben) kell ellátni azokat a járműveket, amelyek gyer­mekeket szállítanak. Ezeket a járműveket mindenütt a legtapasztaltabb gépkocsive­zetők kezelésébe kell adni. Ezenkívül a járműveket a legrövidebb időn belül mű­szakilag újra meg újra felül kell vizsgálni. A járművek­AAYAkÖWVI HÍREK SZÜLETETT: Rozgonyi Istvánnak és Tapa Erzsébetnek Piroska; Solcz Jó­zsefnek és Oláh Máriának Ro­land; Bánhegyi Lászlónak és Andrejkó Ilonának Ferenc; Mató Károlynak és Csuriila Annának István Károly; Eperjesi Vilmos­nak és Henyecz Máriának Vik­toria; Perge Józsefnek és Hor- nyák Juliannának Ágnes Julian­na; Csontos Lajosnak és Bokros Máriának Annamária; Lakatos Bélának és Járóka Ibolyának Helga; Demeter Istvánnak és Pá­linkás Erzsébetnek Andrea; Tar Ferencnek és Urbán Margitnak Ferenc; Gazsi Andrásnak és Riczu Magdolnának András; Pin- cés Barnabásnak és Tóth Klá­rának Barnabás; Pócsi András­nak és Tóth Mariannák András; Tóth Bálintnak és Takács Má­riának Roland:- Fekete János­nak és Csősz Máriának Andrea nevű gyermeke. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Kulik Aladár és Pistyán Szil­via; Molnár Imre és Elek Agnes; Rajdos Péter és Pusztai Erzsé­bet; Kalacsányi István és Ko- rompai Magdolna. MEGHALT: Horváth József 56 éves; Nagy Gáborné (Pózsa Rozália) 85 éves; Szabó Lászlóné (Tamás Klára) 76 éves; Béres Zsigmond 78 éves; Fodor Sándorné (Mátyus Mária) 62 éves: Dómján Kálmán 48 éves korában. Vendége!! a Vakok és Csökkentlátók Szövetségében ben minden hat gyermek mellé egy kísérőt kell be­osztani. A közlekedéssel kapcsola­tos fontos intézkedés; ha ezentúl balesetnél megálla­pítják a gépkocsivezető ittas voltát, az Állami Biztosító rendbehozatja ugyan a jár­művet, de a ráfordított ösz- szeget visszakövetelheti a gépkocsivezetőtől. Az NDK- ban is teljes alkoholtilalom van a közúti járművek ve­zetői számára. A Balaton-part idegenfor­galmi központjaiban, a mű­velődési házakban, a szabad­téri színpadokon és a klu­bokban megkezdődött a nyá­ri program. Űj színfoltot jelent a Sió- tour balatonföldvári üdülő­helyi klubja. Ebben, a kül­földiek által is gyakran lá­togatott klubban, 70 műsor szerepel a nyári esemény- naptáron. Itt már május el­seje óta egymást követik a rendezvények. Az északi parton, Bala- tonfüreden, az idén a Bala­toni Galéria gazdagítja a programot. A különféle ren­dezvényeken kívül több ki­állítás lesz a modern csar­nokban. Június 1-én meg­nyílik a balatonfüredi sza­badtéri színpad. Ez alkalom­mal hangversenyt adnak a veszprémi kórusok. A tihanyi múzeumban megnyílt az Ék Sándor emlékkiállítás, míg a tihanyi tájházban az Alföld népművészetét mutatják be. belföld GEORGIKON. Keszthelyen idén tizedik alkalommal ren­dezik meg a Georgikon nyári egyetemet. Ez ideig 180, a mezőgazdasági termelés és élelmiszeripari jellegű kuta­tás iránt érdeklődő külföldi jelentkezett. PÉCSI ÍROK ANTOLÓ­GIÁJA. Pécsett irodalmi­képzőművészeti antológia je­lent meg a városi tanács ki­adásában. a Mecseki Szén­bányák anyagi támogatásá­val. A kötetet Marafkó László szerkesztette. A ..Készülődé­sek ideje” című könyvben 35 évnél fiatalabb, önálló kötet­tel még nem jelentkezett írók és költők szerepelnek — valamennyien Pécsett, illetve Pécs vonzáskörében élnek. Az antológiában tizenöt szerző csaknem száz műve olvas­ható. TTLOS A TEHEKGEP.JARMC FORGALOM, A KPM és a BM együttes rendeleté értelmében az M—7-es autópályán és félautópá- lyán ezentúl szeptember 30-ig szombaton és a munkaszüneti nap előtti napon 14 órától, va­sárnap és a munkaszüneti na­pon 22 óráig — a nemzetközi forgalomban közlekedő gépjár­művek, kamionok kivételével — tehergépkocsival, teherautóval, nyerges vontatóval stb.. továbbá pótkocsis autóbusszal és három­kerekű rokkantszállító gépjármű­vel közlekedni tilos. SZOLIDARITÁSI gyűlés. Az ózdi Pártoktatók Házá­ban tegnap dél-vietnami szo­lidaritási gyűlést tartottak a forradalmi kormány megala­kulása hatodik évfordulója alkalmából. Dr. Pavlyák Pál, a Borsod megyei Tanács egészségügyi osztályának ve­zetője ünnepi beszédében méltatta a vietnami nép hősi küzdelmét. A szolidaritási gyűlésen felszólalt Nguyen Thanh, a Dél-vietnami Köz­társaság budapesti nagykö­vetségének másodtitkára is. KEMPINGEZŐK TALÁL­KOZNAK. Balatonfüreden június 20—26. között rende­zik meg a szocialista orszá­gok kempingezőinek I. ta­lálkozóját. Autós ügyességi verseny, tihanyi horgászver­seny, Balaton-felvidéki és ba­konyi kirándulás, a műem­lékek és történelmi neveze­tességek megtekintése egy­aránt szerepel a programban. JÖNNEK A BÜKKBE. A jó idő beálltával már nemcsak a hétvégeken, de hétköznapokon is sok ba­kancsos turista keresi fel a Bükköt A lillafüredi István- cseppkőbarlang előtt egy­mást váltják a csoportok. A hollóstetői turistaháznak már csaik az éttermében van hely. A bükkszentkereszti turistaház szobáit is hóna­pokkal előre lefoglalták a kirándulók. A KISVÁRDAI KÓRHÁZ. A Szabolcs megyei Állami Építőipari Vállalat tegnap, az eredeti határidőnél egy hónappal előbb átadta az épülő 332 ágyas kisvárdai kórháznak azt az épületré­szét, amelyben az orvosi mű­szereket, műtőket, berende­zéseket helyezik el. Az in­tézmény kivitelezésében részt vevő vállalatok jó együtt­működésének következtében még az idén elkészül ez a jelentős egészségügyi intéz­mény. A MŰEGYETEM FEDETT USZODÁJA. Dr. Polinszky Károly oktatási miniszter je­lenlétében dr. Perényi Imre rektor tegnap átadta rendel­tetésének a Budapesti Mű­szaki Egyetem XI. kerület, Bogdánfi utcai sporttelepén az egyetem önerejéből létesí­tett fedett uszodát, amely a hallgatóknak és a dolgozók­nak biztosít sportolási lehe­tőséget. HELYESBÍTÉS. Május 28-i, szerdal számunkban A gyerekek mégis panaszkodnak cfmü Írás­ban megszólaltattuk a MÉH 1-es telepének vezetőjét. A nevét té­vesen közöltök; Molnár József- Mk hívják a telepigazgatót. I Oslótól mintegy 20 kilomé­ternyire az Osló-fjord nyu­gati partjának egyik magas­latán áll a Henie-Onstad mú­zeum. egy betonból, üvegből és acélból készült modern la­pos épület. E művészeti köz­ponttal Norvégia leghíresebb sportolónője, a többszörös műkorcsolya-világbajnoknő és háromszoros olimpiai bajnok, Sonja Henie meg életében sajátos emlékművet állított magának. A Henie-Onstad művészeti központ a világ leggazdagabb sportolónőjének és harmadik férjének, Niels Onstadnak az alapítványa. 1962-ben 20 mil­lió norvég koronát ajánlot­tak föl az épület felállításá­ra, 1967-ben rakták le az alapkövet, és 1968. augusztus 23-án volt az ünnepélyes megnyitás. A múzeumot a XX. század művészetének szentelték. Egyedül a fest­mény- és szoborgyűjtemény, amely Munch, Bonnard. Pi­casso és Miro műveit, az absztrakt iskolai híveinek, Bazaine-nek, Manessier-nek, Hartungnak és Soulages-nak és fiatalabb expresszionisták­nak alkotásait tartalmazza, több mint 30 millió nyugat­német márkát ér. E művészeti kincseket Son­ja Henie gyűjtötte, amikor 1936-ban aratott harmadik olimpiai győzelme után Gar- misch-Partenkirchenben pro­fi műkorcsolyázó lett, és az Egyesült Államokban készült filmjei és jégrevüi szinte on­tották a dollárokat. 1956. december 22-én utol­só személyes fellépéséért az amerikai televízió két és fél millió dolláros gázsit fizetett neki. Vagyonának nagy részét műalkotásokba fektette. A múzeumban külön ter­met tartanak fenn a norvég jégkirálynő sportműködése képekben való ábrázolásának és egyedülálló trófeagyűjtemé­nyének. Üveg mögött látható három olimpiai aranyérme, a St. Moritz-i (1928), a Lake Placid-i (1932) és a Gar- misch-Partenkirchen-i (1936). Ez utóbbi ötször akkora, mint a többi. Norvégia nagy sportolónője nem sokkal élte túl a köz­pont megnyitását. Éppen ha­zafelé tartott az Egyesült Ál­lamokból, amikor 57 éves korában, nem sokkal az os­lói leszállás előtt, 1969-ben belehalt gyógyíthatatlan fe­hérvérűségébe. Immár hagyományos a kapcsolat Hajdú-Bihar, He­ves és Borsod megye Vakok és Csökkentlátók Szövetségei között. Mindhárom megyé­ben nagy számú kultúrcso- port működik és az utóbbi időben ezek a csoportok ad­nak műsort a szövetségek rendezvényein is. Most 25 tagú debreceni csoportot látott vendégül a miskolci szövetség. A vendé­gek a Molnár Béla Ifjúsági és Űttörőházban adtak mű­sort miskolci sorstársaiknak. Június 8-án. amint ezt Hor­nyok Lajos, a szövetség he­lyettes titkára elmondotta. 44 tagú küldöttség utazik Debrecenbe. külföld BERLIN. Horst Sinder- mann. az NDK miniszterta­nácsának elnöke baráti meg­beszélésen fogadta dr. Tímár Mátyást, a Magyar Népköz- társaság miniszterelnök-he­lyettesét, aki a magyar—NDK gazdasági és tudományos­műszaki együttműködési bi­zottság XIV. ülésszaka alkal­mából tartózkodik Berlinben. MOSZKVA. Nguyen <Thi Binh, a Dél-Vietnami Köz­társaság külügyminisztere — úton afrikai és ázsiai orszá­gok felé — Moszkvába érke­zett. SZÓFIA. Megkezdték Szó­fiában Bulgária legnagyobb szállodájának építését. ATot- leben-Bulváron épülő 28 emeletes létesítmény a bol­gár főváros legmagasabb épü. lete lesz. Az 550 szabás és 1058 ágyas szálloda több ét­teremmel, tárgyalóteremmel, zárt fürdőmedencével és más helyiségekkel rendelkezik majd. ATHÉN. A csütörtökön Bécsben újra kezdődő ciprusi görög—török tárgyalásokra utazó Kleridesz, a ciprusi görög közösség képviselője Athénban tárgyalt Biciosz görög külügyminiszterrel, aki őt a Karamanlisz—Demirel találkozóról tájékoztatta. Kle­ridesz úgy vélte, a két kor­mányfő találkozója kedvező hatást gyakorolhat a bécsi tárgyalásokra. Arról azonban korai volna nyilatkozni — mondotta —, hogy a tárgya­lásokon engedményekről lesz-e szó, és kielégítőek-e ezek az engedmények. BEJRŰT. Heves tűzharc tört ki az éjjel Bejrut két peremnegyedében. A hatósá­gok közelebbit nem tudtak a lövöldözésről, de hozzáveló- leg egyórás tűzpárbaj után újabb csend lett. A helyszínre libanoni katonákból és pa­lesztin gerillákból álló vegyes őrjáratot küldtek ki. NEW YORK. A Biztonsági Tanács kedden folytatta a Namíbiáról szóló vitát. Éji­nek során Scali amerikai de­legátus visszautasította Gua­yana, Irak, Mauritania, Ka­merun és Tanzánia együttes határozattervezetét arról, hogy mondják ki a teljes fegyverszállítási, gazdasági és diplomáciai bojkottot a Dél-Afrikai Köztársaság el­len mindaddig, amíg ki nem vonul Namíbiából. Scali az­zal érvelt, hogy Déi-Afrika vonakodása nem jelent há­borús veszélyt. Azt ajánlotta, hogy azok az országok, ame­lyek fegyvert szállítanak a pretoriai rezsimnek, önként mondjanak le erről az üz­letről. DACCA. Huszonegy sze­mély — köztük tizenhat gyermek — életét vesztette, amikor Nyugat-Bangladesben egy autóbusz a megáradt Ja- muna folyóba zuhant. MADRID — ALGÍR. Kurt Waldheim, az ENSZ főtitká­ra úgy határozott, eleget tesz az érintett kormányok meg­hívásának. hogy a spanyol közigazgatás alatt álló Nvu- gat-Szahara kérdésében sze­mélyesen és a helyszínen tá­jékozódjék az összes felek álláspontjáról — közölték a főtitkár környezetében. Wald­heim. aki eredetileg csak Madridba és Rabatba kí­vánt ellátogatni, a jövő hé­ten látogatást tesz Algírban és Nuakchottban is. TOKIÓ. Zsúfolt .nézőtér előtt zajlott le június 2-án a magyar filmnap Kyotóban. Dr. Kőszegi Miklós, tokiói nagykövetségünk ideiglenes ügyvivője mondott megnyitó beszédet, majd K. Yamada filmkritikus tartott rövid elő­adást a magyar filmművé­szetről. Ezután a Tízezer nap, a Nyár a hegyen, a Körhin­ta és Még kér a nép című filmjeink kerültek bemuta­tásra. Mai kommentárunk: Tranzisztoros nuska A minap a rádió interjút készített azzal a fiatalemberrel, aki tranzisztoros puska gyártására adta a fejét. Tette ezt abból az al­kalomból, hogy sikerüljön a felvételi vizsgája. A felvételi vizsga ugyan sikerült, de korántsem bizonyos, hogy a fiatalember ősztől a nyíregyházi főiskola hallgatója lesz. Ügy hiszem, az előzmények ismertek. Az ügyes kezű fiatalem­ber tranzisztorizált rádió adó-vevőt „bütykölt”, ö bent ült a te­remben, a felvételi dolgozat megírása ürügyén, míg társai az is­kola előtt egy gépkocsiban várták az adást. Mint utólag kiderült, a tranzisztoros puskával nem lehetett súgni, részint azért, mert az épület „leárnyékolta’’ az adást, részint pedig azért, mert a felügyelő tanárok rájöttek a turpisságra. A fiatalember mégis elkészíthette dolgozatát, s most minden azon múlik, hogy a tranzisztor-akciót diákcsínynek, vagy pedig csalásnak minősíti a magas bizottság. Nem szeretnénk tippeket adni a „lenni vagy nem lenni” kér­désben igent vagy nemet mondó illetékeseknek. Azt viszont el kell ismerni, hogy ez a fiatalember ügyes gyerek, hiszen melyik ti­nédzser büszkélkedhet azzal, hogy tranzisztoros rádió adó-vevőt ké­pes készíteni. Egy ilyen műszer technikailag bonyolult, de ezt ta­lán még meg lehetne tanulni. Valószínű, hogy száz közül kilencven­kilencen nem a technikai nehézségek miatt mondanak le a hasonló akciókról, hanem egyszerűen azért, mert emberileg képtelenek ar­ra, hogy . . . csaljanak. Milyen könnyű is lenne, ha súgógépet használna a naponta többször is igent vagy nemet mondó igazgató, vagy súgógéppel dol­gozna a bonyolult munkadarabokat készítő munkás. Könnyű lenne? A turpisság előbb-utóbb kiderül, és bizony visszafelé is elsülhet az a puska. Még ha tranzisztoros is. (brackó) DELI HÍRLAP. — A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSala LÁSZLÓ Szerkesztőség: 3527 Miskolc. Bajcsy-Zsllinszky u. 15 Postacím: 350i Miskolc Pf. 39 Telefonközpont: 86-182. 16-672. 85-380 Titkár­ság 18-223: oeL es várospolitika: 18-225; kultúrpolitika: 18-226: sponrovat: 18-222: tevelezés: 18-221 - Kiadja, a Borsoo megyei Lap­kiadó Vállalat. 3527 Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Postacím: 350i Miskolc. Pt. 178 - Felelős kiadó VERES MIHAL v Telefon 36-131. — Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc. Széchenyi u 15—17. Telefon: 16-213 — Terjeszti; a Magyar Posta Kapható a hírlapárusok­nál. Előfizethető a helyi postahivataloknál. Előfizetési díj egy hónapra: 20 Ft - Index: 25 95i. — Készült a Borsod megyei Nyom­daipari Vállalatnál. - Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN. Üdülők klubja

Next

/
Oldalképek
Tartalom