Déli Hírlap, 1975. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-05 / 130. szám

A termelés 24 órája Pillanatképek az üzemekből Bejárók klubjai * (CIKK A 2. OLDALON) Sok k sokra megy (CIKK A 3. OLDALON) Huszonnégy óra. Mi történhet, nii minden történik ennyi idő alatt?! Születnek, halnak emberek; valaki új otthonba költözik; kiönt egy folyó; új bányát nyitnak; elkészül egy fontos gép a gyárban. A gyárban, amelynek kapuján reggel, délben és este egyszerre csak megindul a műszakváltók em­beráradata, mint amikor a hangyák menetelni kezdenek. S minden újabb csapat, csoport nevéhez fűződik valami ér­dekesség, ha más nem — s kell-c ennél több?! — egy-egy nagyszerű termelési siker. Szerda reggel. A Diósgyőri Gépgyár hivatalházának be­járatához hat-hét tagú cse­peli szakember-delegáció ér­kezik. Rövid idő múlva a B- egységben megkezdődik egy, a Szovjetunióba exportálan­dó, fontös csőgyári berende­zés átadása. Hónapokig ké­szült, bonyolult, nagy szaktu­dást, figyelmet kívánó mun­ka. Több tucat ember erőfe­szítése, fáradozása van benne. Ez lesz a gép lelke, szíve. Több ilyen is készül itt, a B- egységben folyamatosan, s mindegyik átadása-átvétele afféle kisebb ünnepnek szá­mít. Szerda, déli 12 óra. Ritka nap az LKM lillafüredi dolo­mitbányája munkásainak éle­tében. Áll a munka. Máskor ilyen csak vasárnap vagy ün­nepnap történik meg. A nem­termelés oka; a közelben olyan fontos munka folyik, ami mi­att nem dolgozhat a bánya. Az emberek mégsem állnak. Átvizsgálják a gépeket, be­rendezéseket, tisztítják a te­repet, erősítik a támfalakat. Afféle tmk ez. Igaz, kény­szerből, de azért haszna van ennek is. „Majd holnap és pénteken ráhajtunk” — hang­zik az ígéret. (Folytatás a 6. oldalon) Fiatalok kikötője Az Express Ifjúsági és Diák­utazási Iroda, a MAHART-tal együttműködve, új kikötőt építtet a Balatonon, Kilián- telep partjainál. Az 1100 sze­mélyes ifjúsági üdülőtelepről eddig kikötő hiányában nem indíthattak sétahajó-járato­kat. A kikötő a személyszál­lító hajókon kívül a vitorlá­soknak is lehetőséget teremt a part közvetlen megközelí­tésére. VII. ÉVFOLYAM, 130. SZÁM 1975. JÚNIUS 5., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 80 FILLER Anglia marad, vagy kimegy? Ismét hajóznak a Szuezi-csatornán A világpolitika mára vár­ható két legjelentősebb ese­ménye szorosan kapcsolódik a világgazdaság eseményei­hez. Angliában népszavazás dönti el: maradjon-e tagja a szigetország a Közös Pi­acnak. Egyiptomban pedig — 106 évvel az első után — ismét megnyitják a Szuezi- csatornát. Nyolc esztendeje nem ha­ladhattak át hajók az Euró­pát Ázsiával összekötő fontos víziúton. Ma Port Saidból há­rom hajón indulnak el a ven-, elégek a csatornán, hogy ez­zel ünnepélyesen adják át is­mét a forgalomnak. Negyvenmillió szavazásra jogosult brit állampolgár dönt ma arról, hogy tagja marad- jon-e Anglia továbbra is a Közös Piacnak. A népszava-. zás az angol belpolitikában teljesen összezavarta a pár­tok ellentéteit, ugyanis mind a kormányzó munkáspártban, mind az ellenzéki konzerva­tívok között vannak hívei és ellenfelei a Közös Piacnak. A munkáspárt szempontjából ez a megoszlás annyival „ve­szélyesebb”, hogy a népsza­vazás kimenetele veszélyez­tetheti a kormány egységét. A két legfontosabb esemény mellett a nemzetközi diplo­mácia máshol is aktívan „üze­mel”. Belgrádban Karaman- lisz görög miniszterelnök Ti- tóval tárgyal, Párizsban Cos­ta Gomes portugál és Gis- card d’Estaing francia állam­fő folytatja tanácskozásait, Prágában Husák fogadta Ro­ckefellert. az amerikai Chase Manhattan bank elnökét, aki Moszkvából érkezett a cseh­szlovák fővárosba. Bécsben pedig megkezdődnek Wald­heim ENSZ-főtitkár vezetésé­vel a ciprusi görög és török közösség vezetőinek tanács­kozásai. Bomba robbant a portugál tővárosban Gyújtóbomba robbant a lisszaboni városligetben'rSze- mélyi sérülés nem történt, és csupán kisebb tűz keletke­zett egy képzőművészeti ga­léria közelében. Négy napon belül három bombamerény­let történt a portugál fővá­rosban. A kormányhoz kö­zelálló O Seculo című lap úgy vélekedik, hogy a ter­rorcselekményeket a külföldi központtal működő fasiszta „Portugál Felszabadító Had­sereg” emberei hajtották végre. WWWIJr'W" .«(«TV"' : A :?vr # Befejezéséhez közeledik annak a 120 kilovoltos távvezeték­nek a szerelése, amely Felsőzsolcát a DIGÉP-pel köti össze. Miskolc egyre növekvő villamosenergia-igénye szükségessé te­szi a korszerű hurkolt hálózat kiépítését, melynek egyik ele­me lesz ez a készülő hálózatrész is. Ez a több oldalról tör­ténő táplálás természetesen az üzembiztonságot is fokozza. Az oszlopalapozások még a múlt évben kezdődtek, majd a súlyos acélvázak felállítása után márciusban láttak hozzá a vezetékek szereléséhez. A távvezetékre valószínűleg október­ben kapcsolják rá a feszültséget. Képünk a 3-as út kereszte­zésénél készült, ahol a korántsem szédülős szerelők a több mint 30 méter magas oszlopokon rögzítették a végleges he­lyükre húzott acél-alumínium sodronyt. (Kerényi László felvétele) Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere Jean Sauvagnargues- nak, a Francia Köztársaság külügyminiszterének meghí­vására ma hivatalos látoga­tásra Franciaországba uta­zik. Megalakultak a szavazatszedő bizottságok Befejező szakaszukhoz ér­keztek a június 15-i ország- gyűlési képviselőválasztás előkészületei: a Hazafias Népfront helyi bizottságai­nak javaslatára az illetékes választási elnökségek meg­alakították a szavazatszedő bizottságokat. A bizottságok tagjai tegnap esküt tettek. A szavazatszedő bizottsá­gok életre hívásával kiala­kult a választás társadalmi szervezete: már dolgozik az országos választási elnökség, a fővárosban, a megyékben, a városokban, a fővárosi ke­rületekben és a községekben megalakították a választási elnökségeket és minden or­szággyűlési választókerület­ben felállították a választó- kerületi bizottságokat. A vá­lasztási elnökségek és a vá­lasztókerületi bizottságok megbízatása ugyanannyi idő­re szól — most első ízben, öt esztendőre —. mint az új országgyűlés mondátuma. II rr •• • 1 rr Hűvös idő Továbbra is hűvös marad az idő: reggel 5—12 fok kö­zött volt a hőmérséklet or­szágszerte. Napközben válto­zó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet napközben 16—21, este 10—15 fok kö­zött alakul. léirma«> urasa t: A gazdasági alap, mim a politi­kai »elepniiieny megnaturozója, pregnánsan lép előtérbe a világ­politika porondján. Anglia közös piaci tagságának fenntartása, vagy megszüntetése nem keve­sebbet jelent, mint azt, hogy visszanyeri-e gazdasági különül- ját a szigetország — ami évszá­zados .politikájának alapja voh — vagy kötődik a nyugat-európa monopoitökes körökhöz, és azok integrációs törekvéseit erősíti. Ez­zel növekszik a monopolkapita­lizmus nyugat-európai szerepe, Anglia viszont kénytelen ,,lenyel­ni” ennek — különösen a kis­embereket sújtó — nehézségeit. — A Szuezi-csatorna megnyitása je­lentősen csökkenti a' világkeres­kedelem költségeit, gyorsítja Európa és Ázsia között a forgal­mat, egyszersmind jelentős ha­tása lesz a közel-keleti kérdés rendezésére, akkor, ha ezt az izraeli agresszió megszüntetésé­nek további lépései követik. Eb­ben persze az USA játszhatja a legfőbb szerepet, ha megfelelő nyomást gyakorol „kiskedveneé- re”, Izraelre. — A világgazdaság, és különösen a nyugat-európai frazdasági élet jelentős eseménye a francia—portugál tárgyalás a gazdasági együttműködésről, s i Italában Portugália, valamint a Közös Piac további kapcsolatáról. Feltehető, hogy a NATO-ülés után a gazdasági nyomás eszkö­zével igyekeznek Portugáliát .,visszatartani” a balratolódástól. MÁTÉ IVAN # A párizsi Le Bourget repülőtéren, a 31. nemzetközi légi- jármű-szemlén eredeti nagyságában állították ki a szovjet Szojuz űrhajót, amelyet a látogatók belül is megtekinthetnek. Egy veszélyes betegség megelőzésére Újszülöttek kötelező szűrővizsgálata Egy, a csecsemőkorban kez­dődő, viszonylag ritka, de veszélyes betegség megelő­zésére rendelte el az újszü­löttek kötelező anyagcsere- szűrővizsgálatát az egészség- ügyi miniszter. Speciális módszerre! az újszülöttek egyetlen csepp véréből ki­mutatható a szervezet egy olyan esetleges anyagcsere- zavara, amely miatt a még egészséges csecsemő egy-két év alatt súlyos idegrendszeri zavarokban szenvedő, szelle­mileg elmaradott, maga>>- hetetlen emberré válhat. A phenylketonuria (pku) néven ismert súlyos, egy-két évtizede még gyógyíthatat­lannak vélt betegséget egy enzim hiánya okozza, amely az aminósav. a phenylalanin lebontásáért „felelős” a szer­vezetben. Ha ebből az anyag­ból túl sok halmozódik fel. gátolja az idegszövetek és az agy normális fejlődését. Ez a rendkívül súlyos betegség azonban a csecsemőkorban megkezdett, több évig tartó különleges diétával megelőz­hető, s az így megmentett gyermek egészséges, hasznos tagjává válhat a társadalom­nak. A szűrővizsgálat biztonsá­got jelent a szülőknek, mert a hozzá szükséges vérmin­tát a kórházak — a rendelet értelmében — egészséges új­szülötteknél a születést kö­vető négy-öt napon, kora­szülötteknél két héten belül megküldik az illetékes labo­ratóriumnak. s rendellenes­ség esetén azonnal értesíthe­tik a szülőket. Ilyenkor ide­jében megkezdhető a szük­séges diéta, amelyhez — ál­landó ellenőrzés mellett — az SZTK ingyen tápszert, a szakorvosok pedig otthon is használható ételrecepteket adnak. A szűrővizsgálatról szóló rendelet hatályba lépett Pi Frigyes Párizsba litt

Next

/
Oldalképek
Tartalom