Déli Hírlap, 1975. március (7. évfolyam, 51-75. szám)

1975-03-19 / 66. szám

• • belföld IKARUS CARACASBA. Az Ikarus gyár jelentős szerző­dést kötött a napokban ve­nezuelai partnereivel. A megállapodás értelmében to­vábbi 422 Ikarusz 260-as pa­noráma- és Ikarusz 280-as csuklós autóbuszokat szállí­tanak a caracasi közlekedé­si vállalat részére. A tavaly megkötött megállapodás sze­rinti, több mint 180 autó­busz utolsó szállítmányait a napokban rakják hajóra Hamburgban. BÚTORSZÖVET — 120 VÁLTO­ZATBAN. A Lakástextil Vállalat kőszegi bútorszövetgyára az idén több mint két és íél millió négy­zetméter bútorszövetet gyárt. Ter­mékeik külföldön is keresettek. Üj termékük a Hattyú bútor- plüss, amelyet nagy kopásálló- ságú, korszerű, hullámosított nylonanyagból készítenek. A Fo­dor bútorszövetet 120 változatban tudják előállítani. Különleges technikával készült fonalból gyártják a Zsenilia bútorszövetet, falvédöt, faliképet. Az országban egyedül Kőszegen gyártják az úgynevezett kettős piüsst. Az idén mintegy 240 ezer négyzetmétert adnak a kereskedelemnek, oatá.x TISZTASÁGI ANKÉT. A miskolci I. kerületi Vö­röskereszt alapszervezet ma íél öt órai kezdettel a Tí­zeshonvéd u. 21. sz. alatt, az 1/3. sz. pártalapszervezet he­lyiségében tisztasági ankétot rendez, melynek előadója dr. Illés Béla főorvos. Az ankét- ra minden érdeklődőt vár­nak. SÁNDOR, JÓZSEF, BENE­DEK. A miskolci Borszaküz­letben a legjobb napokként tartják számon e három név­napot, hiszen a karácsonyi, | szilveszteri forgalomhoz ha- * sonló a bevétel. A díszdobo­zos és az importárukat kere­sik elsősorban, de a tokaji és a pecsenyeboros palackok is sűrűn vándorolnak a ko- t sarakba. Egyébként a hár­mas névnap idején nagyon sok hölgyvásárló fordul meg az üzletben, hogy örömet sze­rezzen a „tavaszhozóknak”. MEGSZŰNT A LEGELTETÉSI BIZTOSÍTÁS. A háztáji- és kise­gítő gazdaságoknak az elhullott, illetve kényszervágásra került ál­latok után 87 millió forintot fi­zetett 1974-ben az Állami Bizto­sító. Az összevont vagyonbizto­sításban foglalt sertésbiztosítás, az úgynevezett kiegészítő szarvas- marha- és sertésbiztositás, vala­mint a legeltetési biztosítás szol­gáltatásai a kifizetett magas kár­térítés ellenére sem fedezték a tényleges károkat. Ezért a bizto­sító az idén két új állatbiztosí­tási módozatot vezetett be. Az új szarvasmarha- és sertésbiztosítás kockázati köre az eddiginél lé­nyegesen szélesebb, nagyobb fe­dezetet nyújt az egyéni állattar­tás anyagi biztonságához. A le­geltetési biztosítás így felesle­gessé vált, ezért azt most meg­szüntették. A HEGYKÖNYV A FALU­SZOBÁBAN. A Győr-Sopron megyei Pér község honisme­reti szakkörének tagjai falu­szobát rendeztek be. A cse­répedényeket és a paraszti élet régi szerszámait a há­zak lomtáraiból, padlásaiból szedték össze. Az egyik leg­értékesebb emlék az úgyne­vezett hegykönyv, amelyet 1819-ben kezdtek vezetni, s a péri szőlőhegy krónikáját tartalmazza. MOST A LEGERŐSEBB A PÁ­RÁD! VlZ. A népszerű parádi vizet — a gyomor- és légutak bántalmainak természetes gyógy­szerét — gyakran hiába keresik a boltokban; ennek oka jórészt az, hogy a forrás hozama a csapadékhullás ingodozása kö­vetkeztében erősen megcsappant. Márciustól több víz tör fel a pa­rádi forrásokból. A környékbe­liek tapasztalatból mondják, hogy ilyenkor tavasszal, rügyfakadás- kor a „legerősebb” a parádi víz és a forrás hozama is rendszerint bővebb. MÁR VIRÁGZIK AZ ŐSZI­BARACK. Hatalmas virágko­szorú díszíti a balatonfelvidé- ki hegyek lankáit. A balatoni Riviérán — Alsóőrs—Csopak —Balatonfüred hegyvonula­tán — már teljes virágzásban vannak a mandula- és az őszi­barackfák. A szokásosnál ko­rábbi virágzásban — mint megvizsgálták — nem tettek kárt a márciusi fagyok. A JÖVŐ AUTÓBUSZA. A Villamosipari Kutató Intézetben elkészült az első villany-, illetve Diesel-meghajtású „hibrid” autóbusz. Az IKARUS IK 260 típusú városi autóbusz­ba beépített villamos meghajtás nagymértékben enyhíti a levegő szennyezettségét és a zajszintet. Ha a kísérletek és az üzemi próbák sikerrel zárulnak, akkor a jármű a BKV- nál megkezdheti a menetrendszerű üzemelést. 1 (Danis Barna felvétele) Az SZKP üdvözlő levele A kongresszus világvisszhangot váltott ki Világvisszhangot váltott ki az MSZMP XI. kongresszu­sa, Az SZKP üdvözlő leve­let intézett a tanácskozás­hoz. A Pravda mai száma rész­letesen beszámol Leonyid Brezsnyev felszólalásáról és a kongresszus tegnapi ülésé­ről, a TASZSZ hírügynökség szerint „magasfokú elkötele­zettséggel és nagy aktivitás­sal” tárgyalják a kongresz- szus küldöttei az eddigi eredményeket és a további perspektívákat. Az NDK saj­tója kiemeli Brezsnyev be­szédéből az európai békéről és biztonságról tett megjegy­zéseket, az amerikai kom­mentárok ugyancsak a bé­kés egymás mellett élésről szóló mondatokat emelik ki, de arra is céloznak, hogy az SZKP főtitkára szerint a bé­két az aktivizálódó hideghá­borús körök veszélveztetik. Több amerikai lap helyszíni tudósításban számol be Ká­dár János beszédéről. A francia lapok ugyancsak hírt adnak a kongresszusról és kiemelik, hogy Brezsnyev, valamint más kommunista vezetők jelenléte különleges súlyt ad a kongresszusnak. Készülnek az idényre A Miskolci Vendéglátó­ipari Vállalat dolgozói meg­kezdték a készülődést a ta­vaszi idényre. Már csak a jó időre várnak, hogy hús- vétra megnyithassák a Tv- presszót, majd a tapolcai Kert presszót, amely a ha­gyományok szerint május 1- től tart nyitva. A közeli Strand-büfé is étteremmé alakul át a fürdési szezon kezdetétől. Lillafüreden a Vadászkürt kertjében meg­kezdték a ponyvák felszere­lését és a kerti bútorok fes­tését­ílést tartott az SZM1 elnöksége Ma délelőtt ülést tartott a Szakszervezetek Borsod me­gyei Tanácsának elnöksége. A testület elsőként a közműve­lődés továbbfejlesztésére ho­zott párthatározat szakszer­vezeti feladatait taglaló je­lentést vitatta meg. Ezt kö­vetően a kongresszusi és ju­bileumi munkaverseny első szakaszában tett vállalások teljesítését és a verseny má­sodik szakasza kezdeti ta­pasztalatait elemezték az el­nökségi ülés résztvevői. Csu­pán egy adat a tájékoztató­ból: Borsodban 12 814 szo­cialista brigád vett részt az ipar és építőipar területén a versenyben. Az első szakasz­ban kiemelkedő gazdasági eredmények születtek az ÖKÜ-ben, a TVK-ban, a BVK-ban, a December 4. Drótművekben, a BÁÉV-nél, a Borsod megyei Allatforgal- mi és Húsipari Vállalatnál, a Hegyalja Ruházati Szövetke­zetnél és a Tiszai Erőmű Vállalatnál. Megyénkből a kongresszusi zászló kitünte­tésre 24, a kongresszusi ok­levél kitüntetésre 68, a ki­váló vállalat kitüntetésre pe­dig 42 vállalat, szövetkezet nyújtotta be pályázatát. Enyhe idő Reggel 1—7 fok között volt a hőmérséklet ország­szerte. Napközben is eny­he, változékony időre szá­míthatunk, itt-ott esővel. A nappali hőmérséklet 7—11, sőt egyes helyeken 15, az esti 5—6 fok között alakul. 99 Közlekedési balesetek Három közlekedési baleset­hez is hívták a borsodi men­tőket tegnap. Délután 4 óra tájban a Besenyői úton, a MEZŐGÉP miskolci vállalata előtt összeütközött egy ZIL teherautó és egy Trabant. A személygépkocsi utasai — Zs. Gyula és felesége — köny- n'yebb, horzsolásos sérülése­ket szenvedtek. A mentők ellátás után a helyszínen hagyták őket. A Trabantban jelentős kár keletkezett. Este 11 óra körül Borsod- szirákon a kerékpáron köz­lekedő B. Béla gépkezelőt ütötte el egy személygépko­csi. Zúzódásos sérüléseket szenvedett. A sajószentpéteri mentők a kazincbarcikai se­bészetre szállították. Szinte percnyi pontosság­gal ugyanebben az időben Ormosbányán, két helyi la- . kos vájárt ütött el egy autó- { busz. V. István koponyaalapi törést és hasi zúzódásokat szenvedett, állapota súlyos. Társát, K. Jánost koponya­törés gyanújával ápolják. Mindkettőjüket a kazincbar­cikai sebészetre szállították az izsófalvi mentők. A ,,történelmi kompromisszum ctz OKP kongresszusán Kiéleződött a Fehér Ház és a szenátus vitája ANYAKÖNYVI IIÍKEK SZÜLETETT: Tóth Gusztávnak és Szabó Ág­nesnek Zsuzsanna: Fodor Lász­lónak és Ficht er Saroltának Krisztina; Gáspár Jenőnek és Palocsai Teréziának Zsuzsanna; Frankó Sándornak és Kecskés Borbálának Borbála; Anda Sán­dornak és Kocsis Klárának Krisz­tina; Fekete Józsefnek és Rátkai Irénnek Irén; Árvái Árpádnak és Varga Gizellának Teodóra Emília; Szaniszló Lajosnak és Hornyok Piroskának Szilvia nevű gyerme­ke. HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Kalotai Kálmán és Liptai Etel­ka; Hilóczki Sándor és Tóth Er­zsébet; Tóth József és Burgherdt Veronika. MEGHALT: Zsigray Lászlóné (Petrik Mar­git) 79 éves; Gyulai Lászlóné (Lóháti Erzsébet) 56 éves; Prá­gai Istvánná (Korim Borbála) 69 éves; Kovaliczky József 72 éves; Serfőző József né (Kurety- tyes Karolin) 81 éves; Engel- thaler Mária 49 éves; Csufor János 69 éves; Maklary Lajosné (Mark Janka) 79 éves; Pász­tor Ferencné (Angel Má­ria) 48 éves; Sütő Jánosné (Kal­ló Julianna) 84 éves; Bodnár Já­nosné (Fazekas Erzsébet) 60 éves; Molnár Ferenc 35 éves; Ju­hász Béla 66 éves; Barkány Ist­ván 60 éves; Király Gézáné (Sza­bó Ilona) 30 éves; Humenszki Ro­zália 78 éves korában. A világpolitika mai ese­ményei közül egyrészt az Olasz Kommunista Párt kongresszusa, másrészt a washingtoni Fehér Ház és a törvényhozás között kiélező­dött helyzet a leglényege­sebb. Az OKP XIV. kongresszu­sának megnyitásán Berlin- guer főtitkár hangsúlyozta: Itália válsága sürgeti a.»tör­ténelmi kompromisszum” megvalósítását. Ez a politi­ka nem egyszerűen az OKP kormányegyüttműködésre szóló javaslata, hanem „át­fogó és gyökeres megújítás­ra irányuló, hosszú távú strategia”. Az USA törvényhozásával szemben Ford elnök az este minden eddiginél élesebb formában kapcsolta össze az USA „nemzetbiztonságát” a kambodzsai helyzet végki­fejletével, és elutasított minden kompromisszumot az Indokinának nyújtandó se­gély kérdésében; csak az ál­tala követelt teljes összeg megszavazását fogadja el. Közben a Pentagon beismer­te, hogy a bábrezsim hely­zete egyrt; tarthatatlanabb. külföld Hírmagyarázat: Tegnapi kommentárunkban már céloztunk rá, hogy az OKP ál­tal javasolt „történelmi kompro­misszum" lényege nem taktika, nem egyszerű győzelem, hanem az a Berlinguer megfogalmazásá­ban bejelentette „hosszú távú stratégia”, amely a keresztény- demokraták és a baloldali erők összefogásával állítaná talpra Itáliát. Ezt nem lehet megoldani valamelyik párt 51 százalékos vá­lasztási győzelmével, hanem csakis az Összes erők összefogá­sával, a parlamenti csatározások mellőzésével. — Élénk bizonyíté­ka a csatározások kilátástalansá- gának az a kiéleződött helyzet, ami az USA-ban bekövetkezett: a Fehér Ház és a törvényhozás eddigi kötélhúzása most már Ford és a kongresszus nyílt szembe­kerülését eredményezte. Emögött ott állnak azok az egymással szemben álló tőkés körök, ame­lyek a „globális** világcsendör egyre tarthatatlanabb szerepét akarják továbbra is erőltetni az LTSÁ-ban. és azok a belső tőké­sek, akik nem akarják még na­gyobb inflációval párosuló költ­ségeiket növelni. Éppen ez az USÁ-t megosztó kötélhúzás teszi még szükségesebbé Európa bé­kéjének és biztonságának mielőb­bi végleges megteremtését, amint ezt a mi kongresszusunkon Brezsnj7ev kihangsúlyozta, és amit Chirac francia kormányfő ma kezdődő moszkvai tárgyalásai is alátámasztanak. MÁTÉ IVAN DELI hírlap - A Magyar Szocialista Muotcasp&n Miskolc .aro« Bizottságán*» poilUJuu aapnapja. - rOszcfkesat^cSAt^ GAg^Lu S7erkesnrtség- 852'. Miskolc Ba]csv-/.stUns2ky a. 1*. Postádon 8501 Miskolc PL ** Teletanköanooti >*-m ,*"*jV**'*M­2£ lele, váltós politika; itt-225: xul.OrpoUtika: 18-2«: sponrovat: UJ-M: •£» Z kladö Vállalat 8527 Miskolc Batcsy-Zsíllnszlcy a. 15. Postacím« 8501 Miskolc. Pf. lift - EelelAs ttíaöO* VERBS 41IRALV Telefon. 3S-131 - HirdPtAsreivétel: 3525 Miskolc. S?ecaenyi u. 15—11 Telefon: 15-213 - Teri-érti a Magyar Posta Kaoftate • mdaoaroeok- nál EH!fizetheti » neivl oostabivataloknál. EJöfirefísi 011 egy nőnapra: W Ft - InOer: * Wi. - Mari!!« • Borsod megyei Nvom­daloan Vállalatnál — Relelrts veret/1: 47RMR3 ISTVÁN MOSZKVA. A szovjet kor­mány meghívására ma hi­vatalos látogatásra Moszk­vába érkezik Jacques Chirac francia miniszterelnök. A Pravda szerdai szamában a szovjet emberek meggyőző­dését fejezi ki. hogy a láto­gatás a két ország hagyo­mányos barátsága és együtt­működése további elmélyí­tését szolgálja majd a béke, az európai és nemzetközi biztonság érdekében. STOCHOLM. Olof Palme svéd miniszterelnök befejez­te jugoszláviai hivatalos • lá­togatását és elutazott Belg- rádból. Jugoszláviai tartóz­kodása alatt fogadta Joszip Broz Tito, találkozott es megbeszéléseket folytatott Dzsemal Bijediccsel, a Szö­vetségi Végrehajtó Tanács (kormány) elnökével és más jugoszláv vezetőkkel. AUDISZ ABEBA. Az eti­óp ideiglenes katonai kor­mányzótanács — a korábbi nyilatkozataiban elhangzott figyelmeztetéseknek megfe­lelően — szigorúan megbün­teti a haladó reformok el­lenzőit és az ország egysé­gének bomlasztóit. A leg- felsőbb katonai törvényszék ennek megfelelően halálra ítélt 6 személyt, akik szem- beszálltak a kormány töld- reform-rendeleteivel, az or­szág etnikai megosztottságát kihasználva megpróbáltak lázadást szítani, korrupt te­vékenységet folytattak és terrorista akciókat kezde­ményeztek. Az Addisz Abeba-i rádió bejelentése szerint a halálos ítéleteket végrehaj­tották. A kivégzettek között van Tadessze Bern, volt rendőrtábornok, akit a múlt héten tartóztattak le. NEW YORK. Waldheim ENSZ-főtitkár tegnap újból tárgyalt Kleridesszel, a cip­rusi kormány képviselőjével, a parlament elnökével. Ez volt 24 órán belül a máso­dik találkozó a két politi­kus között. Kleridesz újság­íróknak elmondta: vélemé­nye szerint a ciprusi görögök és törökök közti tárgyalások április 21-én kezdődhetnek. Kleridesz este Athénbe, il­letve Nicosiába utazott New Yorkból, hogy konzultáljon a tárgyalások megkezdése előtt. LUSAKA—SALISBURY. A zambiai fővárosban, Lusakában ismeretlen tette­sek meggyilkolták Herbert Chitepot, a Zimbabwei Af­rikai Nemzeti Unió (ZANU) elnökét. A gyilkosok pokol­gépet robbantottak a politi­kus lakása előtt, és a rob­banás ölte meg az autójában ülő Chitepot és kísérőjét. Robert Mugabe, a ZANU fő­titkára Salisburyban a gyil­kossággal kapcsolatban kije­lentette, hogy azt minden kétséget kizáróan a rhodesiai kormány megbízásából kö­vették el. LONDON. A brit munkás­párti kormány azt ajánlja a választóknak: feleljenek „igen”-nel arra a kérdésre, hogy a szigetország a Közös Piac tagja maradjon-e. Az elhatározást, ami nem kel­tett meglepetést, de köny- nyen döntő hatással járhat a népszavazás kimenetelére, Harold Wilson miniszterel­nök kedden délután jelentet­te be az alsóházban. A brit szigetek 40 millió szavazója előreláthatólag június vala­melyik napján járul az ur­nák elé. JERUZSÁLEM. Henry Kissinger amerikai külügy­miniszter és kíséretének tag­jai kedden délután Jeruzsá­lemben folytatták a tárgya­lásokat az újabb sínai csa­patszétválasztás lehetőségei­ről. A tervek szerint Kis­singer ma Szaúd-Arábiába utazik, hogy találkozzék Fej- szál királlyal, s még az este visszatér Izraelbe. ___.

Next

/
Oldalképek
Tartalom