Déli Hírlap, 1975. március (7. évfolyam, 51-75. szám)

1975-03-01 / 51. szám

* POLITIKAI NAPILAP # VII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 1975. MARCIUS 1., SZOMBAT : 80 FILLER Huszonkét vállalat A lakosság szolgálatában Számítógép a Dunai Vasműben Tegnap megkezdték a Du­nai Vasmű R—20 típusú, szovjet gyártmányú számító­gépének és a hozzá tartozó periféria egységek próbaüze­melését. Az új Orzsonokidze számítógép központi egysége félmillió jel tárolására képes, a külső memóriaegységek együttes tárolási kapacitása pedig eléri a 13 millió jelet. Az új számítógép a Dunai Vasmű számítóközpontjának első egysége. A terv szerint három hónapig tartó próba- üzemelés után a számítógép a Dunai Vasmű álló- és for­góeszköz, továbbá anyag- és segédanyagkészletének a nyilvántartását látja el. Ké­sőbb bérelszámolását is „rá­bízzák”. Még az idén megkezdik a számítóközpont második egy­ségének a felszerelését. Ez NDK gyártmányú R—40 tí­pusú számítógép lesz és bo­nyolult termelésnyilvántartá­si, programozási feladatokat lát majd el. M- A KPM Miskolci Autóközlekedési Tanintézetének oktatói a közelmúltban ifjúsági brigádot alakítottak. A Bánki Donát brigád tagjai célul tűzték ki, hogy a vizsgáikra az eddiginél is jobban felkészítik a gépjárművezetést tanulókat. Indulás előtt mind az oktatókkal, mind a hallgatókkal megbeszélik a teendőket (képünkön). A muzeális értékek védelme ülést tartott az Linók i Lanacs A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Az Elnöki Tanács módosí­totta a muzeális, emlékek vé­delméről szóló 1983. évi 9. számú törvényerejű rendele­tet. Az új rendelkezések ér­teimében a földben, a vizek medrében vagy máshol rej­lő. illetőleg az onnan előke­rülő muzeális vagy műem­léki értékű tárgyak, nemzeti kincsek az állam tulajdonát képezik. így az állami szo­cialista tulajdont megillető védelemben részesülnek. Az ásatásokon kívül az építke­zéseknél, földmunkáknál stb. feltárt muzeális értékeket a helyi tanácsnál be kell jelen­teni. A muzeális érték felfe­dezője és bejelentője a tárgy jelentőségétől és értékétől függően elismerésben része­sül. Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett fel és válasz­tott meg, valamint egyéb ügyeket tárgyalt. Fahmi hcíszcr tárgyalt a palesztinok képviselőjével Megyénkben 22 olyan vál­lalat működik a megyei szolgáltatóipari pártbizottság irányítása alatt, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak a szolgáltatá­si feladatok ellátásához. A pártbizottság február elején megtartott pártértekezleté­nek beszámolója, s a hozzá kiadott melléklet első íz­ben összegezte a vállalatok negyedévi eredményeit. A 22 borsodi-miskolci vál­lalat fejlődését jól érzékel­teti, hogy a termelési érték 1970 és 1974 között 1,1 mil­liárd forintról 1,7 milliárd forintra nőtt. Majdnem meg­duplázódott a gépi berende­zések értéke is, s elérte a 914,6 millió forintot. A vál­lalatok 12 ezer dolgozója az élet ezernyi területén áll - közvetlen kapcsolatban me­gyénk és városunk lakossá­gával. Jó vagy rossz munká­juk kihat a közhangulatra, s ezért különös jelentősége van annak, hogy 1973 no­vemberétől egységes párt- irányítás alatt tevékenyked­nek. A pórtértekezlet az ered­mények mellett rávilágított a hiányosságokra is. A me­gyei helyiipari és tanácsi vállalatoknál a szolgáltatá­sok színvonala ugyanis még ma jócskán elmarad a kö­vetelményektől, az igények­től. (Folytatás a 3. oldalon.) Megfelelő vízszint a Balatonon A Balaton, amely az idén nem fagyott be, a szokásos­nál hetekkel korábban kínál munkalehetőséget a vízügyi egységeknek. Nemrég lezárták a Sió-csatornát, a tavat „be­állították” a legmegfelelőbb vízszintre. Ehhez az idén több, mint 110 millió köb­méter vizet kellett leengedni a Dunába. Az vízeresztés le­hetőséget teremtett arra, hogy folytassák a Sió felső torkolati művénél a tám­falépítést. Ezek a munkála­tok már a Sió levezető ké­pességének növelésére irá­nyulnak: másodpercenként az eddigi 50 helyett 80 köb­méter víz folyhat majd át a csatornán. A Sión megkezdett mun­kálatokkal egyidőben a Ba­latonon is számos parti épít­kezést folytatnak. Zamárdi- nál az idén újabb 14 hektárt • töltenek fel és a partvédő művel gátját vetik az erózió­nak. Ezzel befejeződik a há­rom évvel ezelőtt elkezdett feltöltés, amellyel összesen 46 hektár építési területet alakítanak ki. Feszültség Egyiptom és a PFSZ között Maoyar hetek az Atlanti-Óceán partján Magyar hetek kezdődtek Brestben, az Atlanti-óceán partján fekvő francia kikö­tővárosban. Veress Péter, ha­zánk párizsi nagykövete nyi­totta meg a bresti kultúrpa­lotában a magyar rendez­vénysorozatot. A magyar he­tek keretében fellép a Ko- dály-vonósnégyes, a mozik több magyar filmet játszanak Kissinger jövő hét végén kezdődő újabb közel-keleti látogató körútja eiőtt fe­szültség támadt Egyiptom és a PFSZ között. Mint ismeretes, Kissinger újabb közel-keleti útja előtt a PFSZ Végrehajtó Bizottsá­ga küldöttséget menesztett Kairóba Szadat elnökhöz. A nai félszigeten egy részleges rendezés célja: az egész arab ügyet egy darab arab terü­letre cserélni”. Ezt a mon­datot annyira kifogásolták Kairóban, hogy Szadat nem fogadta a küldöttséget. Kö­zölte ugyanakkor, hogy a PFSZ egész Végrehajtó Bi­zottságával hajlandó megvi­tatni a kérdést. — Az ellen­tétek elsimítására tegnap már kétszer tárgyalt Fahmi egyiptomi külügyminiszter a PFSZ politikai csoportja egyik vezetőjével. és kiállítást is rendeznek: az egyik Bartha ; László festő­művész műveit mutatja be, a másik pedig népi kékfestők alkotásait. küldöttség különösen a Kis- singer-látogatást kifogásoló PFSZ-álláspontot akarta kö­zölni, amely szerint „ a Si­Itírmagy árusát: Kissinger „lépésből haladó „szakaszos” terve — mint ismeretes — sorban Egyiptomot akarja elégíteni, miután a S.nai-félszi­geten tud olyan visszavonulást biztosítani Izrael részéről, amely „nem árt” az USA és Izrael kapcsolatainak. Ezért igyekszik elsősorban — szinte kizárólag — Szadatnak „udva­rolni”. Szíriában már nem tett ígéretet, mert a Galan-fennsík- hoz Izrael egyelőre ragaszko­dik. Csupán „türelmi időt” kért legutóbb Damaszkuszban. A , lé­pésről lépésre” elgondolás leg­lényegesebb momentuma Kis­singer terveiben: a palesztin- kérdést „lépésről lépésre lelép­ni”, elmellőzni, — elsősorban az Egyiptomnak nyújtott enged­mények árán, Szadat, noha a Szovjetunió szerepét a rendezés­ben nélkülözhetetlennek tartja, azt va:lja, hogy Izraelt elsősor­ban az USA kényszerítheti po­litikai engedményekre, ezért hajlik s. kissingeri tervek elfo­gadására. Érthető, hogy a pa- lesztínek viszont ezt saját „ki- semmizésüknek” tekintik és „óvják Egyiptomot egy Ilyen amerikaiak által készített csap­dától” — mint nyilatkozták, Szadat heves reagálása óta azonban mégis történt közele­dés, ezt bizonyítják Fahmi tár­gyalásai a PFSZ képviselőjével. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy az arabok legrosszabb helyzetben élő tagjai, a palesztinéit nélkül ,,nincs béke az Olajfák-hegyén” — miként ezt tavaly cikksoro­zatban megírta az ott járt Mo­ravia olasz író is. MÁTÉ IVAN lépésre” rendezési első­ki­onzervgyár Szíriának Összetörtek egv rendőrkocsit Rómában Róma egyik központi ne­gyedében véres összetűzések voltak szélsőjobboldali és bal­oldali érzelmű egyetemisták között. Egy 22 éves görög egyetemista belehalt fejsérü­lésébe s több könnyebb se­besültet kórházba szállítot­tak. A véres incidensek egy bírósági épület előtt zajlot­tak le, ahol a „Potere Ope- raio” (munkáshatalom) elne­vezésű szervezet három tag­jának pere folyik. Az össze­tűzések több órán át tartot­tak. Egy rendőrkocsit össze­törtek a verekedők. tata rollíl! Az esti órákban bomba robbant a Hazama—Gumi Limited japán építőipari vál­lalat tokiói központjában. Csaknem egyidejűleg robba­nás történt a vállalat, Tokió­tól harminc kilométerre levő telepének gépkocsiparkoló helyén is. A robbanószerke­zet megrongálta a többeme­letes irodaépületet és tüzet idézett elő. A rendőrség és a tűzoltóság lezárta a rob­banás helyét. Az első jelen­tések szerint a tokiói rob­banás következtében egy em­ber megsérült. Súlyos szerencsétlenség történt pénteken a londoni föld­alattin, amikor egy szerelvény a Moorgate állomáson neki­rohant egy ütközőbaknak, és két kocsi teljesen összelapult. A tűzoltók és a mentők nyomban a helyszínre érkeztek. A mentés egész nap tartott. Az osztagok az esti órákra már átfúrták magukat az összepréselt, felismerhetetlenné roncso- lódott fémen és eljutottak az első kocsihoz. Ez a kocsi az „N” betű alakjában görbült meg. Rejtély a szerencsétlenség oka. A túlélők elmondása szerint a szerelvény először lassí­tott, aztán ismét gyorsított a megálló előtt, mielőtt a falba ütközött volna. A földalatti vasút igazgatóságának szóvivője szakértői jelentésre hivatkozva állítja, hogy a fékeket egy­általán nem alkalmazták, de hogy műszaki hiba miatt nem, vagy a motorkocsi vezetője mulasztotta el a fékezést, ez későbbi vizsgálat tárgya. A rejtélyt bonyolítja, hogy a lon­doni metrószerelvényeken többszörös biztosító fékberendezés van. Reggelre felhagytak az esetleges életben maradottak utáni további kutatással. Hivatalos közlés szerint a baleset­nek feltehetően 30-nál több a halálos áldozata. Eddig 14 holttestet tudtak kiemelni a roncsokból és 80 sebesültet hoz­tak a felszínre. A katasztrófát utolsónak túlélő kimentett egy 19 éves női rendőr volt, akinek az egyik lábát le kellett amputálni, csak így tudták kiszabadítani. Kimentése és a szerencsétlenség között ÍZ óra telt aL A Komplex Külkereske­delmi Vállalat a napokban szerződést kötött az Unifut szíriai céggel gyümölcs- és főzelék-konzervgyár létesíté­sére. A szerződés értelmében a következő két évben komp­lett gyümölcs- és főzelékfel­dolgozó vonalakat szállít szí­riai partnerének a Gépexport és a Komplexen keresztül a Láng Gépgyár és az Élgép. Az ipari szakembereket is Magyarországon képezik majd ki. A konzervgyár a tervek szerint 1977-ben kezdi meg termelését, teljesítménye óránként 6000 kilogramm nyersparadicsom. 2000 liter gyümölcslé, továbbá ezer kiló zöldborsó, olíva bogyósava­nyúság, befőtt stb. feldolgo­zás^, illetve konzerválása. Hol tavasz, hol tél Hol tavasz, hol tél várható a hét végén, ’Wa reggel mí­nusz 7, mínusz 9 fok (utóbbi Miskolc) között volt a hő­mérséklet, nappal viszont lé­nyegesen enyhébb, többnyire száraz, napos időjárás vár­ható, a megnövekvő felhőzet sem okoz csapadékot — elő­reláthatólag. A nappali hő­mérséklet 5—10, az esti mí­nusz 2 és plusz három fok ke :ött alakul. Vasárnapra is hasonló az előrejelzés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom