Déli Hírlap, 1974. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1974-12-02 / 282. szám

3^ A kiállító művészeknek,• a meghívott vendégeknek — köztük Moldován Gyulának, az MSZMP Miskolc városi Bizottsága titkárának, Tok Miklósnak, Miskolc megyei város ta­nácselnök-helyettesének — és nagy számú érdeklődő közönségnek a jelenlétében Varga Gáborné, az országgyűlés alelnöke, a megyei tanács elnökhelyettese tegnap délben meg­nyitotta a miskolci téli tárlatot (képünkön). Ezt követően Rózsa Kálmán, Miskolc megyei város Tanácsának elnöke átadta a téli tárlat díjait. Miskolc megyei város Tanácsának nagy díját Tóth Imre festőművész kapta. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsának díját Vecsési Sándor festő- és Feledy Gyula grafikusművésznek, a Borsodi Szénbányák díját Kiss Nagy András szobrászművésznek, a Diósgyőri Gépgyár díját Gerzson Pál festőművész­nek, a Lenin Kohászati Müvek díját Nagy Gy. Margit textilművésznek, az Ózdi Kohá­szati Üzemek díját Kunt Ernő festőművésznek és a Szakszervezetek Borsod megyei Ta­nácsának díját Bálványos Huba grafikusnak ítélte a zsűri. Ezúttal adták át az észak- magyarországi megyék és megyeszékhelyek által meghirdetett felszabadulási pályázat dí­jait is. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsának díját Czinke Ferenc grafikus, Irányi Ödön és Réti Zoltán festőművész kapta. Miskolc megyei város Tanácsának díját Lóránt János. Seres János és Máger Ágnes festőművészeknek, Eger város Tanácsának díját Ki­rály Róbert szobrászművésznek, Heves megye Tanácsának díját Nagy Ernő festő- és Mé­száros Erzsébet textilművésznek, Nógrád megye Tanácsának díját Mazsaroff Miklós festő­művésznek, Salgótarján város Tanácsának díját pedig Blaskó János és Papp László festő­művészeknek ítélte a bíráló bizottság. A képzőművészet minden ágából Kétszáz műtárgy Miskolci téli tárlat Fiatal írók parlamentje Dolgozni , bizalmat kérnek ez is segít a publikációs A felhívást májusban fo­galmazták, a beküldési ha­táridő szeptember harmin- cadika volt, a zsűri pedig október közepén ült össze, hogy kiválogassa azokat a műveket, amelyeket az idei miskolci téli tárlaton láthat a közönség. A jó féléves elő­készítő munka mindig fon­tos, de most több szempont­ból is szükséges volt a részt vevő művészek körültekintő tájékoztatása. A Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye, Miskolc megyei város, Eger és Salgótarján város Taná­csa, a Magyar Képzőművé­szek Észak-magyarországi területi Szervezete, a kiállí­tási intézmények és a Mis­kolci Galéria által rende­zett, támogatott nagy bemu­tató több, mint az Észak- Magyarországon élő művé­szek kiállítása. Rangját nö­veli és jellegéhez hozzátar­tozik, hogy hatósugara az or­szág minden részéből élő al­kotókra kiterjed;, ide meghí­vást kapni a művek számá­ra is elismerést jelent. Álta­lában is, az idén pedig kü­lönösen. A hagyományos, a téli tár­laton való részvételre invi­FEL VESZÜNK 1 fő villanyszerelő szakmá­val, legalább 2 éves elekt- rikusi gyakorlattal rendel­kező ELEKTRIKUST, valamint 1 fő, legalább 5 éves szakmai gyakorlat­tal rendelkező VILLANYSZERELŐT. Bérezés kollektív szerződés szerint. Jelentkezés a gyár munka­ügyi osztályán: Kazincbarcika, Könnyűbetongyár. táló levél mellett ugyanis még egyet postáztak. Az észak-magyarországi megyék és megyeszékhelyek taná­csai által meghirdetett fel- szabadulási pályázat szöve­gét. A pályázatra olyan mű­veket Vártak, amelyeknek té­máját az eltelt három évti­zed ihlette. A tegnap nyílt kiállítás anyagában együtt láthatók a pályázatra és a téli tárlatra beérkezett alko­tások. Az október közepén zsűri elé került anyag mintegy kétszerese volt annak a két­száz műtárgynak, amelyet bemutatásra méltónak ítél­tek; közülük honorálták a legjobbakat a téli tárlat ha­gyományos, és a felszabadu­lási pályázat ebből az alka­lomból alapított díjaival. A kiállított művekkel a mai magyar képzőművészet min­den ága képviselve van a kiállításon. A galéria elő­csarnokának, két kis- és nagytermének falán úgy he­lyezték el a képeket, hogy a festmények, grafikák és tex­tilek egymást nem zavarják, a szobrok, kisplasztikák, ke­rámiák, érmék pedig jól kö­rüljárható, megfelelően el­helyezett állványokra kerül­tek. A MISKOLCI ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALAT legalább 5 éves gyakorlat­tal rendelkező gyors- és gépírónőt íelvesz Jelentkezni lehet: a vállalat személy­zeti osztályán, Széchenyi u. 30., I. emelet A pályázat magában is jelzi, hogy az idei téli tárlat is felszabadulásunk 30. év­fordulóját köszönti, de a rendezők még külön is hang­súlyozzák a jubileumot. A kiállított anyagban ugyanis találunk mintegy tíz képet, amelyeket azoknak a művei­ből válogattak, akik a fel- szabadulás óta eltelt har­minc évben Miskolcon éltek és dolgoztak. A téli tárlat várja a kö­zönséget. December végéig tart nyitva, hétfő kivételé- 1 vei mindennap délelőtt tíz­től, este hat óráig tekinthe­tő meg. A közvélemény enyhe de­rültséggel veszi tudomásul, a kezdő humoristáknak ki­tűnő célpont a „fiatal író”. Sokszor tényleg egy-két gye­rekes családapákról (anyák­ról) van szó, ritkuló hajjal, kerekedő sörpocakkal. Fel­vetődött ez a téma csütörtö­kön délután is a Fészek­klubban, a fiatal írók (első) parlamentjén. Van 20 éves országgyűlési képviselőnk is; akinek az illetékességét, el­hivatottságát senkinek sem jut eszébe kétségbe vonni. A 26 éves Petőfi (mint tudjuk, ennyit élt) még siheder len­ne ebben a mai fiatal író­seregle tben. A múzsák mezején Kétségtelen, hogy olyan ellentmondás ez, amely bi­zonyos feszültséget, a „meg- késettség” kínos érzését kelti a huszon-harminc éves írás­tudókban.' Ugyanakkor tu­domásul kell venni, hogy a múzsák mezején nem a szü­letési anyakönyw kivonat, hanem. maguk a' művek a perdöntő bizonyítékok. Gon­dolunk itt a művek mennyi­ségére is (bár versdömping fojtogatja a szerkesztősége­ket), még inkább a művek minőségére: mélységére, ér­vényességére. S ez a szem­pont a perdöntő az írástudó megítélésénél: mennyit is­mert meg, mennyit és ho­gyan tud ábrázolni korunk, társadalmunk valóságából. S itt bizony el kell ismerni, hogy kitolódott az érési idő. így magyarázható, hogy most, amikor összehívták a fiatal írókat tizenévest még véletlenül se láthattunk köz­tük. Komoly, felelősségtudó gyülekezet volt ez, ahogyan zárszavában Funk Miklós és Tóth Gyula (a Kulturális Minisztérium irodalmi osz­tályának munkatársai) is mi­nősítették. Nem ,,ingyen” ösztöndíjakat! Mindenekelőtt a munka kérdése foglalkoztatja az írókat.' Éppen a miskolci Péntek Imre mondta el, hogy nem „ingyen” ösztön­díjaikat várnak az írók, de olyan feladatokat a közmű­velődésben (gyáraikban, if­júsági színpadoíknól), ame­lyekhez kívánatos és hasz­nos az írók intelligenciája, érdeklődése, érzékenysége. Ehhez természetesen part­ner is kell, aki igényli az írók ilyen irányú tevékeny­ségét is. Sajnos, gyakori az indokolatlan bizalmatlanság, sőt olykor gáncsoskodás, is, háborodott fel jogosan Sá- rándi József. Az olvasótá­borokról volt szó. Éppen azok a rétegek nem jutnak el sok helyen a táborokba, akiknek tulajdonképpen szerveződött: az ifjúmunká­sok, szakmunkás-tanulók, munkás-paraszt gyerekek. Az olvasótáborok nem az iskolai magyar tanítás helyett van­nak, még csak nem is annak a hiányosságát akarják két hét alatt befoltozgatni. Erre különben is kevés lenne az idő. Itt az olvasók (leendők is, ténylegesek is) és a fia­tal írók találkozásán, mun­kakapcsolatán van a hang­súly. Szabadúszók — vidékiek Szó esett még a fiatal írók lakás- és anyai helyze­téről is. A közhiedelemmel ellentétben a fiatal írók 75 százalékának igenis van' ál­lása, s csak a többi „sza­badúszó”. A minisztérium képviselői, de maguk az írók is az állandó, de meg­felelő munka mellett foglal­tak állást Megoldandó viszont a fó­rum, a publikáció kérdése. Ezen úgy kívánnak segíteni, hogy A Mozgó Világ két ha­vonta fog megjelenni, na­gyobb terjedelemben. Már HÉTFŐ Kossuth rádió. 12.00: Déli kró­nika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Nóták. — 13.50: Válaszolunk hall­gatóinknak. — 14.05: Édes anya­nyelvűnk. — 14.10: Frida Hempel és Richard Mayr énekei. —14.38: Arany János élete és művészete. VI. rész. — 15.00: Hírek. —15.10: Iskolarádió. Kollégiumi órák. — 15.50: Tamássy Zdenkó dalaiból. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 16.05: Bárdos Lajos népdalfel­dolgozásaiból. — 10.15: Több munkáslakást. Kelemen Kata műsora. — 16.35: Bemutatjuk új felvételeinket. — 17.00: Hírek. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: A hét rádióhallgatója. Portré muzsikával. — 17.40: Film­klub. — 18.00: Játsszunk együtt — Szegeden! — 19.00: Esti kró­nika. — 19.30: Sporthiradó. — 19.40: BUÉK — 1974! A Rádió Kabarészínházának szilveszteri műsora. — 22.00: Hírek. Sport. — 22.20: 75 éve született John Barbirolli. — 22.30: Népdalok. — 24.00: Hírek. — 0.10—0.25: Kok- konen: Laudatio Domini. Petófi rádió. 12.00: Romantikus zene. — Közben 12.43: Ide ne­künk az oskolát! Riportműsor. — 13.00: Hírek. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Ket­tőtől ötig ... — 17.00: ötórai tea. — 18.00: Hírek. — 18.05: Külpoli­tikai figyelő. — 18.20: A vegy­szerek nem üzennek hadat. Ge­rencsér Ferenc összeállítása. — 18.50: Böngészde. Az elmúlt hó­nap zenei eseményeiből. — 19.54: Jó estét, gyerekek! — 20.00: Hí­rek. — 20.10: Oj könyvek. — 20.13.; Sikerlista — 1974 novem­ber.— 20.53: Nóták. — 21.34: Ot­to Klemperer Mozart-nyitányo- kat vezényel. — 22.11: örökzöld dallamok. — 23.00: Hírek. — 23.15: Koltay Valéria operettda­lokat énekel. — 23.30: Bach: C- dúr szólószvit gordonkára. — 24.00: Hírek. Miskolci rádió: 17.30: Műsoris­mertetés — hírek. — 17.35: Ké­pek községeinkből. Szentistváni nóták. — 18.00: Borsodi Tükör. (Év vége közeledtével a Diós­győri Papírgyárban; Kiállítás a DlGÉP-ben, a 30. évfordulóra; Kossuth-napok kezdődtek a mis­kolci Kossuth Gimnáziumban.) — 18.15: Az Alekszandrov-kórus énekel. — Napjaink kérdései. Nem alább a legeslegjobbnál! — jegyzet. — Megyei sporteredmé­nyek. — Slágerkoktél. gondokon. Győri László a vidékein élő írástudók sajnálatos és káros — mert visszahúzó hatású — elszigeteltségéről beszélt. \ IC. en kevesebb a fórum, ah:l a fiatal publi­kálhat va3y a közéletbe be­kapcsolódhat. Holott ne:n csupán Arany János idejé­ben született i’idéken is jó irodaiam. Győri László ép­pen a mi szalonnái tanítón­kat említette pozitív példa­ként. De — ez kétségtelen — vidéken az egzisztenciális kérdések; állás, lakás, publi­kálási lehetőségek, beillesz­kedés sokkal nehezebb, mint a fővárosban. Itt csak a he­lyi vezetés (tanács, szak­szervezetek, Hazafias Nép­front , idéki irószövetségi csoportok — Miskolcon még nincs!) adhatnak segítséget. * Mindebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a tanácskozás hangne­me követelődző, apolitikus volt. Sőt! Nagyon is önkri­tikusan látják a fiatal írók magukat, a helyzetüket az irodalom és a társadalom életében. Dolgozni akarnak, keresik a feladatokat, de ehhez segítséget és bizalmat is kérnek. Szlovák televízió. 14.45: A ha­ladó tapasztalatok iskolája. — 15.45: A törvény nevében. — 16.45: Fair play. Sportmagazin. — 17.20: Tv-híradó. — 17.35: A tavasz 17 pillanata. 5. rész. — 18.40: Esti mese. — 19.00: Tv- híradó. — 19.30: Bérek mozgás­ban. — 20.00: összeesküvés. Tv- játék. — 21.15: Tv-híradó. — 21.15: Tv-híradó. — 21.40: Párt- müvelődés. — 22.20: A labdarú­gás hírei. Miskolci Nemzeti Színház (7): Testvérek. Bérletszünet. Kiállítások. Kohász Galéria (14 —18): Miskolci grafikusok kiállí­tása. — Kossuth Művelődési Ház (10—18): Gyermekrajzok. Filmszínházak. Béke (f4, hn6, 8): Penny Gold (mb. színes an­gol). — Kossuth (f3, hn5, 7): Hó­szakadás (színes magyar). — Hevesy Iván Filmklub (f5, f7) : Elfelejtett ősük árnyai (színes szovjet). — Petőfi (f5, f7): Kard és kereszt (mb. szovjet). — Fák­lya (f5, f7): Fogadó a Törött pat­kóhoz (színes szovjet). — Szik­ra (5): Az édes szó: szabadság! I—II. (mb. színes szovjet). — Táncsics (f3, f5, f7): Hószakadás (színes magyar). — Ady — Ta­polca (7): Flórián kapitány I— II. (színes NDK, dupla helyár­ral!). — Hámor (4): Szép maszk (francia—olasz). KEDD Kossuth rádió. 8.00: Hírek. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. — 8.22: Harcan a kürtszó! A Gyermekrádió műso­ra. — 8.57: Az elmés, nemes Don Quijote de la Mancha. Cervan­tes regénye folytatásokban. XI. rész. — 9.17: Verbunkosok, nép­dalok. — 10.00: Hírek. — 10.05: Iskolarádió. Énekóra. Orosz tár­salgás. — 10.35: Irodalmi évfor­dulónaptár. — 11.00: Zenekari muzsika. Petőfi rádió. 8.00: Hírek. — 8.05: Gasparone. Részletek Mil­löcker operettjéből. — 9.00: Hí­rek. — 9.03: Zenekari muzsika. — 9.53: Könyvek, tájak, embe­rek. Kulcsár Katalin műsora. — 10.00: A zene hullámhosszán. — Közben 11.00: Hírek. *- 11.45: A matematika és az irodalom. So­lomon Marcus bukaresti egyete­mi tanár írása. # Holnap este — Miskolc város felszabadulásának 30. év­fordulóján — ismét bemutatja színházunk Illyés Gyula Test­vérek című drámáját. Képünkön az előadás két főszereplője: Gergely — Blaskó Péter, György — Paláncz Ferenc. (Balla Demeter felvétele) Tájékoztatjuk az építeni szándékozókat, hogy lonlm téri épület igényelhet vállalatunknál. - Kérelmeket, építési engedély csatolásával a Miskolci Beruházási Vállalat, Hunyadi utca 5. sz. alatti központjában lehet leadni, vagy postán a 3051 Ff. 72 címre beküldeni. MISKOLCI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT HORPÄCSI SÁNDOR \

Next

/
Oldalképek
Tartalom