Déli Hírlap, 1974. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-02 / 1. szám

L- 1 VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1974. JANUAR 2„ SZERDA URA: 1 FORINT Társadalmunk életéi a biztonságérzet jellemzi Losonczi Pál / • f • újévi köszöntője Az Elnöki Tanács elnöke tegnap a rádióban és a tévében köszöntötte az ország népét. Tisztelt Honfitársaim! A hagyományokhoz illően elbúcsúztattuk az óévet, es Köszöntöttük az újat. Az óesz­tendőnek búcsút mondva, visszaemlékeztünk az eltelt háromszázhatvanöt napra, és elgondolkodtunk, hogy mit is hoz számunkra ez az újabb tizenkét hónap! Mérleget ké­szítettünk végzett munkánk­ról, hogy felkészültebben lát­hassunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést el­készítette és az új feladato­kat kimunkálta pártunk Köz­ponti Bizottságának novem­beri tanácskozása, valamint Országgyűlésünk decemberi ülésszaka. A jól végzett munka tuda­tával nézhetünk vissza 1973- ra, amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén becsülettel helytállt. Jó eredménnyel zár­tuk ötéves tervünk harmadik évét. A nemzeti jövedelem, az ipari és a mezőgazdasági termelés szintje, a munka termelékenységének alakulá­sa meghaladja a tervezettet és felülmúlja várakozásain­kat. Gazdasági eredményeink le­hetővé tették az életszínvonal — elsősorban a nagyüzemi munkásság életszínvonala — gyorsabb ütemű emelését, a lakásviszonyok javulását, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás bővülését. Népünk teljesítményei ki­állják az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból érke­ző barátaink és a világ min­den tájáról ide látogatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagy­arányú száj- és körömfájás által okozott kárral kellett megküzdenünk. Társadal­munk életét mégis a kiegyen­súlyozottság és a biztonság­érzet jellemzi. Nincsenek po­litikai kiléiök, es nem fenye­get bennünket a tőkés világ- gazdaság egészségét megrázó pénzügyi és energiaválság, az utol nem érhető áremelkedés és a nyomukban járó munka- nélküliség mind ijesztőbb réme. Számunkra nem volt „kiemelkedő', „különleges” esztendő. Munkás hétközna­pok ' váltották egymást, a munka éve volt. (Folytatás a 3. oldalon) + BŰÉK 1974. Igen, valahogy így emeltünk poharat tegnap­előtt este éjfélkor valamennyien. Az é/jfélt jelző óraütéseket követték a poharak üvegharang koccanásai. BŰÉK! Van mö­göttünk egy év, holnaptól már olyan, mint akármelyik másik. Emlékszünk belőle örömre, csalódásra is. És van előttünk egy év, a másik, az új, a még csak elképzelt. Gazdagabb lesz-e? Gazdagabb lesz, ha azzá tesszük. Rajtunk múló dolog is. Az a koccintás búcsú is volt, meg köszöntés is. .4 szilveszterek terjnészete, hogy elmúljanak. Hétköznap van. dfi a szilvesz­teri pezsgőspoharak koccanásai még sokáig megmaradnak a fülünkben. Aligha van még egy olyan pillanat, mint az évei váltó éjfél, amikor az óraütések után felcsendül az akkor már mindenütt szóló rádióból a Himnusz. Kicsit ugyanarra gondolunk, ugyanazt szeretnénk magunknak és másoknak va­lamennyien. Nincs mérleg, amin a szilveszteri elhatározások valamiképpen mérhetőkké lennének, de hát nem is fontos a mérése ennek. Azok a felemelt poharak összekoccantak, a hús pezsgő évet köszöntött. Ünnepre emlékeztet a kép, talán egy kicsit azért, hogy most a hétköznapokon is megőrizzünk va­lamit a szilveszteri elhatározások, közös vágyak emberien szép erejéből. (Kerényi László felvétele) Külkereskedelmünk — tőkés piac Áruforgalmunk kétharma­dát a szocialista országokkal bonyolítjuk le, ezért népgaz­daságunk kevésbé van kité­ve a tőkés piaci helyzet szél­sőségeinek. jóllehet e világ­piaci hatásoktól népgazdasá­gunkat sem lehet elszigetel­ni. A tőkés országok belső inf­lációjának gyorsulása, valu- táris bizonytalansága, az olaj­válság, számos fontos alap­anyag hiánya minden eddi­Túlnyomóan felhős idő vár­ható esővel, havas esővel, né­hol havazással. Mérsékelt, he­lyenként élénk, északkeleti, keleti szél. Az utak sok he­ginéi nagyobb áremelkedést idézett elő a világpiacon. A világpiaci árszínvonal össze­vont mérésére általánosan használt Reuter nyersanyag­index szerint az árak 1973. eleje óta mintegy 80 száza­lékkal emelkedtek. Külkereskedelmi vállala­taink jobb piackutató mun­kával és megfelelő kereske­delempolitikával igyekeznek csökkenteni az árak erős emelkedésének hatásait. Ár­szempontból a lehető legked­lyen lesznek csúszósak. A nappali hőmérséklet 0—5, az esti mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul. vezőbb időpontban igyekez­nek megkötni külkereskedel­mi szerződéseinket, hosszabb időre előre megvásárolnak olyan árucikkeket, amelyek­re csak később lesz ugyan szükség, de áruk várhatóan tovább emelkedik. A minisztérium támogatja azt a módszert is, hogy a fel­használók rendeléseinek ösz- szevonásával egy-egy alka­lommal nagyobb mennyiségű árut vásárolnak külföldön, mert ezzel bizonyos enged­ményeket érhetnek el. A he­lyes piackutató munka segít­ségével vállalataink újabb beszerzési forrásokat is igye­keznek feltárni, ahol kedve­zőbb áron vásárolhatják meg a különböző termékeket. Felhős idő V Az izraeli kormány meggyengült, de marad Ma ismét tirpinak Géniben Genfben ma ismét összeül­nek az egyiptomi és az izra­eli katonai bizottságok tag­jai, hogy folytassák a négy nappal ezelőtt megszakított tárgyalásaikat a haderők szétválasztásáról. Az egyipto­mi küldöttség már megérke­zett a svájci városba. Az ér­tekezletet vezető ENSZ-erők parancsnoka tegnap Kairó­ban és Tel Avivban egyaránt tárgyalt. A genfi tárgyalás megsza­kítását igénylő esemény: az izraeli választás nem hozott lényeges változást. Legfeljebb annyit, hogy Golda Meir kor­Hírnifljr A genfi tárgyalások tehát foly­tatódnak, de az izraeli választá­sok után — mint a Le Monde című lap is megállapította — a meggyengült Meir-kabinet nehe­zebben engedhet, hiszen a sar­kában „lovagol” a szélsőjobbol­dali, vagy bét mandátummal megerősödött Likud-szövetség. A „lovagol’» szót nem ok nélkül írtuk le: a Likud egyik vezető­je, Sáron tábornok mondta leg­utóbb, hogy szívesebben „lova­gol olyan lovon, amelyik meg­bokrosodik, mint amelyet állan­dóan nógatni kell’» És mellette ott van a Likud politikai veze­tője: Menahem Begin, akit a nyugatnémet Spiegel „nagy de­magógnak”, egy jeruzsálerni professzor „romantikus terroris­tának” nevez. Sáron konyakot kortyolgatva bírálja a Meir-kor- mánvt jobbról — fényképes in­terjúkon. hatásvadászó pózban — Izraelben ugyanis egyre „di­mánypártja — a nem végle­ges adatok szerint — nehány mandátumot vesztett, a szél­sőjobboldali Likud-ellenzék viszont vagy hetet nyert. Ez nehezebbé teszi, hogy az izraeli kormány rugalma­sabb legyen Genfben. mint eddig, ami keményebb arab magatartást is eredményez­het. A Közel-Kelettel függ még össze, hogy Buteflika algériai külügyminiszter Párizsban Pompidou elnökkel találko­zik, egyiptomi diplomaták pe­dig Moszkvában. Washing­tonban és arab fővárosokban kezdenek tárgyalást. artizni: valósabb” tábornokok elhelyez­kedése a politikai pártokban. Amolyan politikai „lobbyt” al­kotnak. megfelelt? gazdasági kapcsolatokat kiépítve a magán­tőke és a katonai körök között. Ezek az üzleti erdekek csapód- tiak le azután a politikában a túlzók oldalán, akik a legutóbbi háború eredménytelenségét a Meir-kormányban akarják meg­bosszulni, és ezzel forszírozzák: ne engedjen. Ez azonban az arab álláspont megkeményedését von­ja maga után, sőt aggodalommal tölti el Franciaországot, amely közös piaci és földközi-tengeri ország is, ew Nyugat-Európa megerősítése érdekében az ara­bokkal való kapcsolatokat for­szírozza, már csak az amerikai —izraeli szövetség gyengítése vé­gett is. Nyilván ezt célozza Jo- bert francia külügyminiszter ja­nuári látogatás-sorozata a Közel- Keleten. MÁTÉ IVÁN „MEGFELEL A NEPEK REMÉNYEINEK ÉS VAGYAINAK” Brezsnyev újévi beszédé­ben hangsúlyozta, hogy a Szovjetunióban derűlátóan tekintenek a jövőbe, „hiszen évről évre szilárdul a szocia­lizmus ereje, növekszik a bé­ke és a politikai realizmus híveinek befolyása, mert a békepolitika megfelel a né­pek reményeinek és vágyai­nak”. ÉLESEN BÍRÁLJÁK AZ ANGOL KORMÁNYT Egész Angliában élesen bí­rálják a kormányt a ma kez­dődő háromnapos munkahét­re való áttérés miatt. Ezt az intézkedést ugyanis az ener­giaválságra hivatkozva hoz­ta meg a konzervatív kabi­net. Ä munkáspárti Wed- wood Bénii szerint ezzel a kormány a munkásokra kí­vánja helyezni a gazdasági válság terheit. 38 HALOTT, 3 SÚLYOS SEBESÜLT Harmincnyolcán meghaltak, hárman súlyos sérüléssel kór­házba kerültek annak az olasz repülőgépnek az utasai közül, amely Torino közelében — egy perccel a leszállása előtt — lezuhant. A gépen egy nyugatnémet házaspáron és gyermekeiken kívül csak ola­szok tartózkodtak — jelen­tették ma reggel. Államosítás Peruban A perui kormány rendele­tet adott ki, amelynek értel­mében államosítják a Cerro de Pasco amerikai tőkeérde­keltségű bányatársaságot. A köztársasági elnök és 16 mi­nisztere által aláírt rendelet értelmében Centromin Peru néven állami társaság alakul az ország legnagyobb bányá­szati vállalkozásának irányí­tására. HIDEGHULLAM KÖZELEG AZ USA FELE Napokon belül mínusz 45 fokos hideg lesz helyenként az Egyesült Államokban. A? időjárást előrejelző szolgálat szerint a hidegfront Alaszkán és Kanadán át tör az USA felé. A hideg a Szovjetunió északi vidékéről terjedt át az amerikai földrészre, ahol újév napja a leghidegebb volt a századforduló óta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom