Déli Hírlap, 1973. december (5. évfolyam, 282-305. szám)

1973-12-01 / 282. szám

Londoni tüzek Az Országos Filharmónia új, az úgynevezett Mester­bérletben rendezett koncert­sorozatának első előadása december 3-án. hétfőn este fél nyolckor lesz a Bartók Béla Zeneművészeti Szak- középiskola hangverseny- termében. Ezúttal külföldi vendégegyüttes, a The fires of London (magyarul 'Lon­doni tüzek) áll pódiumra. Az 1967-ben alakult 12 tagú ze­nekar műsorán Maxwell Da­vies Antikrisztus, és Nyolc dal egy őrült királyért./.áng István Rímek, valamint Dur- kó Zsolt Tűzzene című mű­vei 'szerepelnek. (Feledy Gyula rajza) ŐSBEMUTATÓ SIRATÓFAL Keresik es vásárolják Berkesi András új regényét, mely máris szinte vezet a legolvasottabb nagyar könyvek listáján. Mától kezdve — legalábbis Miskolcon — akörül gyűrűzik majd a vita. hogy a regény vagy az először tegnap bemuta­tott Siratófal című színmű képviseli-e jobban az írói mon­danivalót. Nem vállalkozhatunk a két különböző műfajú al­kotás összevetésére, a drámát és annak előadását kell érté­kelni, függetlenül a regeny sikerétől. A Siratófal nem vérbeli drámai mű, inkább illuszt­rációja egy meglehetősen hosszú és bonyolult ese­ménysorozatnak. Az író tör­ténelmi példázatnak szánta művét (legalábbis így érez­zük a regény és a színdarab ismeretében). Tiszteljük szándékáért, és el kell is­mernünk, hogy a hatalmas anyagot bravúrosan kezeli. Szerkesztése világos (kivéve talán a bonyolult expozíciót), jól gazdálkodik az idővel és dramaturgiája lehetővé teszi, hogy könnyedén mozogjunk térben és időben. Ez a bravúr azonban meg­bosszulja magát: nem látha­tunk igazi mélységeket és magasságokat, a szerző csu­pán a dolgok felületét érinti. Berkesi rendkívül bőkedvű mesélő, erről, úgy látszik, a színpad sem tudja leszoktat­ni. Miután azonban egy szín­házi előadás nem lehet na­gyon hosszú, az író rövidít. Pedig a drámai műfaj nem rövidítést, hanem sűrítést kí­ván. A Siratófal természete­sen korrekt munka drámai formájában is. Nincsenek el­varratlan szálak, de a sze­replők — a három főhős ki­vételével — szinte csak jel­zések. előéletükről, viselt dolgaikról legfeljebb a re­gényből tudhatunk (de hát, ismétlem, a színpadi műnek a saját lábán kell megáll­nia). vagy a drámai szituá­ciókat összekötő „felvilágo­sító” szövegből. A szereplők afféle narrátor funkciót is betöltenek, ami nem teszi gazdagabbá egyéniségüket, hiszen ez a szöveg nem áb­rázol, csak regisztrál. Pedig nincs híján ez a da­rab tiszta, szép gondolatok­nak, progresszív eszméknek. Nem kis dolog már az sem, ha valaki arra vállalkozik, hogy megvallatja a magyar történelem utolsó négy—öt évtizedét, nem szépítve, nem leplezve dolgokat. Ber­kesi hatalmas élményanyag­gal rendelkezik, jó szemmel es tiszta hittel fog munká­jához. De lehet-e elég hatá­sos egy mű politikuma, ha a tálalás nem felel meg az esztétikai követelmények­nek? Ennek ellenére minden bi­zonnyal sok előadást megér majd a Siratófal, hiszen a történet érdekfeszítő, és mindannyiunkban könnyen kelt visszhangot. Részesei, olykor szenvedő alanyai, szemlélői voltunk ezeknek az évtizedeknek. Iványi Bé­la, Teréz (az idős munkás­asszony), Sára (a feleség) és a többiek is mind-mind is­merőseink, talán családtag­jaink. Újra és újra szembe kell nézni ezekkel az évtize­dekkel, a forradalmakkal és ellenforradalmakkal, fel kell eleveníteni egy nép újjászü­letésének örömteli napjait, egyszersmind a csalódásokat, kiábrándulásokat is. Emléket kell állítani a mindig újjá­születő és egyre erősebb esz­mének, a kommunista ma­gatartásnak. Ezért is sajnál­juk, hogy ilyen vázlatosan sikerült mindezt megfogal­mazni. Többet, mindenkép­pen többet szeretnénk tudni az Iványi családról, mert így megtett útjuk kicsit sorsszerűnek tűnik; a próba­helyzetek nem engedik meg, hogy kiteljesedjen egy-egy ember. Bántó, hogy a hősök — ellentétben a drámai mű­vek alapkövetelményével — az évtizedek folyamán mit- sem változnak. Készen kap­juk őket. A .történelem min­denkit megvisel, ám a jelle­meken semmit sem formál. Ennek csak Sára utolsó lé­pése mond némiképp ellent, ami viszont elég logikusnak tűnik, ismerve korábbi cse­lekedeteit. ■ ■ A hosszú-hosszú történet egyébként rendkívül röviden elmondható. Egy idős mun­kásasszonyt elhanyagol veze­tő állásban levő fia. Az anya egészségtelen szuterénben la­kik, ami megrövidítené éle­tét. Egyik unokája sikkasz­tás árán pénzt szerez, s ezen lakást vesz a nagymamának, egyszersmind erkölcsi vál­sághelyzetet teremt a nagy­bácsi számára, akinek vagy vállalnia kell a hazugságot, s azt vallani, hogy ő vásárol­ta édesanyjának a lakást (így egzisztenciálisan semmi hátránya nem lesz, kineve­zik nagykövetnek), vagy megmondja az igazat, ami­vel enyhíti unokaöccse bün­tetését, a saját helyzete azon­ban meginog. A házavató napján a család visszaper­geti az elmúlt évtizedeket. Hogy a sikkasztó, ám ne­mes szívű unoka mennyire hihető el, ezt kinek-kinek a belátására bízzuk. Bár Ber­kesi jobb expozíciós lehető­séget is találhatott volna. Mégsem ez a leglényegesebb. Sokkal inkább az. hogy ez a „hithű” kommunista — Ivá­nyi Béla — számos megtip- rás és felemelkedés után ho­gyan viselkedik akkor, ami­kor nem Horthy csendőrsé­gével. nem Rákosi politikai rendőrségével, nem az ellen­forradalmárokkal kell szem­benéznie, hanem önmagá­val. Erre Iványi Bélának szinte csak néhány percet ad a szerző. Olyan válsághely­zetet kellett volna teremteni, amely igazán nehézzé és sorsdöntővé tette volna a főhős választását. Ennek az embernek, akinek annyiszor forgott az élete kockán (lásd a „felvilágosító” szövegré­szeket). most korántsem ada­tik „élet-halál” tét. Leg­rosszabb esetben is csak annyi történhet — mint ahogy történik is —, hogy az Iványi család valamelyest veszít erkölcsi súlyából, ön­kéntelenül is eszünkbe jut, hogy a nagy vallomás után — mert ennek reményével zárul a darab — vajon mi történik, történhet? Nem lesz nagykövet Iványi, csu­pán főosztályvezető marad az illetékes minisztériumban. S ha lelkiismeretes, mint ahogy az, akkor elevenen égeti erkölcsiségét ennek az eseménynek az emléke. Az író fél a végletektől. Peti sikkaszt, de ez nem „olyan igazi”, Iványi vétkes, de ... ■ ■ Jurka László nem tehetett többet a színre vitellel, mint amit tett. Gergely István se­gítségével ízléses hárompólu­sú teret konstruál, s maxi­mális indulati, érzelmi töl­téssel tálalja a rövid és szag­gatott drámai jeleneteket. Remek színészvezetés, míves játékmesteri munka jellemzi ezt az előadást es igen jó színészi teljesítmények. Kovács Mária az anya (Te­réz) szerepében finom eszkö­zökkel, s kitűnő technikai készséggel válik jelentős drámai erőt hordozó munkás­asszonnyá. akinek megindító erkölcsi tisztaságát és erejét tisztelnünk kell. A menye Aki a 37.,számú Általános Iskola folyosóit, tantermeit járja, s bekukkant a tanári szobába is, óhatatlanul ész­reveszi: milyen magas fokú a környék félezer kisiskolása tanintézetének a „villamosí­tása”. Erre a célra a többiénél nagyobb költségvetési keret áll talán az iskola rendel­kezésére? Szó sincs róla. — A VIMELUX automati­ka üzeme műszerész-rész­legének két, az Ady és a Lendület nevet viselő szo­cialista brigádja három év óta patronál bennünket — tájé­koztat Ondrejovics Ferenc iskolaigazgató. S amit még elmond, szé­pen példázza a szocialista brigádmozgalom lényegét. Orosz Tibor részlegvezető, Tóth Ferenc és Bánrévi Gá­bor brigádvezetők, valamint Esztergályos Béla, az üzem­részleg KISZ-titkára vezeté­sével tizenketten, időnként tizennégyen gyakran felkere­sik az iskolát, s ellenszolgál­tatás nélkül minden villa­mosipari munkát elvégeznek. Karbantartják az audio­vizuális eszközöket — mag­nót, rádiót, tévét — jelző­csengőket szerelnek fel, s még hosszan lehetne sorolni, hogy mit művelnek. Egye­bek közt hetente egyszer elektrotechnikai szakkört is vezetnek, amivel a fizika ok­tatását nagymértékben segí­tették. Részletesebben kell szól-' nunk három olyan „letesit­(Sára) hideg, energikus asz- szony, akinek nem éppen szimpatikus racionalitását jól érzékelteti Delfieter Hed­vig. Nagyon kár, hogy egyet­len igazi összecsapása sincs ennek a két asszonynak; kénytelenek az emlékek sík­ján találkozgatni. A szerző szinte csak széljegyzeten, hogy mikor és miért feszült köz­tük ellentét. Simon György játssza Iványi Bélát, az egy­kori mintaasztalost, aki je­lenleg magas közéleti funk­ciót tölt be. Simon intellek­tuális karakterű színész, s úgy érzem, hiányzik belőle a figura kívánta erő, vitali­tás. A figurát ennyire nem enerválhatta a mostani jólét. Csak néhány szituációban jelenik meg úgy. mint a nagy tettek és elszánások embere. Koroknay Géza első fősze­repét sikeresen formálta meg; Peti, az unoka, szimpatikus mai fiatalember, később — reméljük — még inkább ka­rakterisztikus lesz. Tetszett Zoltán Sára felvillanó tragi­kus figurája (Márti), Kulcsár Imre szolid, szimpatikus Marája. Az epizód-karakte­reket iltűziókeltően jelenítet­te meg Daríday Róbert, Gyar- mathy Ferenc, Varga Tibor, Kanalas László és Győri Ernő. GYARMATI BILA ményükroT, amelyek elké­szítésének a munkadíja ösz- szesen mintegy 155 ezer fo­rint lenne, ha az iskolának ki kellene fizetnie. Az iskolaigazgató által megszerzett anyagból az el­múlt év elején két hónapig tartó munkával csodálatosan szép stúdióasztalt készítettek, amelyet hazánk felszabadu­lásának ünnepén, április 4- én adták át rendeltetésének. Ez év decemberének végére a fizika-kémia szaktan- teremben 36 tanuló számára — tápegységből és minden tanuló által használható mű­szerfalakból álló — komplett mérőasztalt konstruálnak. Utóbbit megelőzi az úttö­rők csapatotthona számára most elkészült stúdióberen­dezés, amelyet városunk fel- szabadulásának 29. évfordu­lóján, hétfőn avatnák. Mindehhez hozzá kell ten­nünk: egyikük gyermekesem jár az iskólába. Egyébként a részlegvezető és az egyik bri­gádvezető kivételével mind­egyikük harminc éven aluli, tehát a KISZ-korosztályba tartozik. A város különböző részeiben laknak, s a válla­latuknál délután fél 4-kor befejezett munkájuk után gyakran este 8—9 óráig is „modernizálják” az iskolát. Bővebb kommentálás, s az áltáluk nem igényelt kö­szönet helyett talán elég. ha ennyit jegyzünk meg róluk: ők már új típusú fiatalok. T. I. Önzetlenül a gyerekekért Egy iskola „villamosítói SZOMBAT Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12/20: zenei anyanyel­vűnk. — 12.30: Magyarán szól­va.. — 12.43: Melódiákoktól. — 13.54: Kísértés. — 14.04: Kórus­pódium. — 14.13. Gina emléke. — 14.25: Új Zenei OJság. — 15.00: Hírek. — 15.05: Kis magyar nép­rajz. — 15.10: Csak fiataloknak! — 15.55: Reklám. — 16.00: 168 Ora. — 17.00: Hírek. — 17.34: Emberevés a vonaton. — 18.00: Dupla vagy semmi, Századunk zenéjéből. — 18.58: Hallgatóink figyelmébe’ — 19.00: Esti Króni­ka. — 19.25: öt perc sport. — 19.30: Szórakoztató antikvárium. Részletek a szórakoztató osztály műsorából. Műsorvezető: Dallos Szilvia és Szilágyi János. — 22.00: Hírek. — 22.15: Sporthírek — 22.20: A beat kedvelőinek. — 23.05: Romantikus zene. — 24.00: Hírek. — 0.10: Melódiakoktél. — 0.55: Hírek. Petőfi rádió: 12.00: Nagy mes- terek — világhírű előadóművé­szek. — 12.51: Csákányi László énekel. — 1300: Hírek. — 13.03: Gazdaságról mindenkinek. A dif­ferenciálásról. — 13.33: Bellini: Norma — az T. felvonás finálé­ja. — 13.45: Időjárás. — 14.00: „Jelképek erdején át. ..” — 14.10: Mezők, falvak éneke. — 14.30; Közvetítés a , SZEOL—Va­sas bajnoki labdarúgó-mérkőzés­ről. — 14.50: A Lipcsei Rádió fúvószenekara játszik. — 15.00: Orvosok a mikrofon előtt. — 15.05: Brahms: D-moll hegedű- zongora szonáta. — 15.27: Szer­kesztőségi beszélgetés a Falurá­dióban a mezőgazdasági termelő- szövetkezetek szocialista brigád­jairól. — 15.57: Műsorismertetés. — 16.00: Hírek. — 16.05: Mester­ségünk címere I. — 16.50: Ének­lő Ifjúság — Budapesten. — 17.00: Kalandozás. Kállai Ferenc és Tamásev Zdenkó beszélgetése. — 18.00: Hírek. — 18.10: öt perc sport. — 18-15: Nagykani­zsai dzsesszhétvége. — 18.55: Rita Gorr és Dán Lorda- ohescu énekel. — 19.35: Miről tárgyalt a brüsszeli Sugárbioló­giai Kongresszus? — 19.50: Jó es­tét. gyerekeik! — 20.00: Hírek.— 20.10: öt perc sport. — 20.16: Üj könyveik. — 20.18: Bronislav Hu- berroan (hegedű) és Wilhelm Backhaus (zongora) lemezeiből. — 21.10: Moldován Stefánia és Udvardy Tibor énekel. — 21.30: Kodály daliköltészete. — 22.00: Népdalok. — 22.45: Hangver­senynaptár. — 23.00: Hírék. — 23.15: Szólistaparádé. — 24.00: Hírek. Miskolci rádió: Hétvégi Kró­nika. — mtézményközpontot avattak Miskolcon. — Fűtési idényben — a gázműveknél. — Délelőtt a miskolci Búza téri piacon. — Akit már régen hal­lottunk. — Bemutatjuk munka közben — a takarítógépet és ke­zelőjét. — Könnyedén — komoly dolgokról... — Szombati jegy­zet. — Ismét új magyar darabot mutatott be tegnap este a Mis­kolci Nemzeti Színház. — Visz- szatekintée az év emlékezetes filmjeire... — Beat-oratórium bemutató lesz Miskolcon. — Ze­nés hétvége. Televízió: 12.48: Műsorismerte­tés. — 12.50: Réklémműsor. — 12.55: Szegedi EOL—Vasas bajno­ki labdarúgó-mérkőzés közvetí­tése. — 14.40: öveges professzor legkedvesebb kísérletei — 15.10: Nyelvi Figyelő. — 35.45: Kip- kop. . . Óvodások műsora. — 16.20: Hirek. — 16.25: „Nekem szülőhazám...” — 17.03: Szom­szédolás. — 17.36: Fabula... — 16.36: Riportfilm. — 19.15: Cica­vízió. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Az én kabarém. . Kollár Dezső estje. — 21.30: A dalirodalom gyöngyszemei. — 21.45: Tv-híra­dó — 2. kiadás. — 21.55: Éjsza­kai előadás. Tiszta égbolt. Miskolci Nemzeti Színház (3) : Siratófal, Petőfi Ifjúsági bérlet. — (7): Hongkongi paróka, bér­letszünet. Kiállítások: Libresszö Miskolci rajzpedagógiai stúdió (nyitva 13- tól 20 óráig). — Miskolci Galé­ria: VII. országos grafikai bien- nálé (nyitva 11-től 19 óráig). — Miskolci képtár: Magyar festé­szet a XX. században (nyitva 10-től 18 óráig). — József Attila Klubkönyvtár: Borsod megye irodalmi emlékei (nyitva 12-től 20 óráig). Filmszínházak: Béke (nlO, nl2): Az Anderson magnószalagok (szí. amerikai). — Kossuth (nlO, nl2): Az Anderson magnószala­gok (szí. amerikai), (18, f5, f7): Várunk, fiú! (mb. szovjet). — Hevesy Iván Filmklub Íf5, f7): Álmodozások kora (szí. magyar). — Fáklya (15): Száguldás a sem­mibe! Csak 16 éven felülieknek! (szí. amerikai). — Petőfi (f7): Karneváli éjszaka (szovjet). — Szikra (5. 7): Az Anderson mag­nószalagok. Felemelt, premier helyér! (szi. amerikai). — Tán­csics (4, 6): Harmadik nekifutás (magyar). VASÁRNAP Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: öt kontinens hét naoja, külpolitikai negyedóra. — 8.20: Höc-höc katona . . . mesejáték. — 8.49: Gáspár Cassado gordonká- zik. — 9.00: Szivárvány. — 10.00: Hírek. — 10.23: Zenés reklám­turmix. — 10.30: Vasárnapi kok­tél. — 12.00: Hirek. — 12.10: Édes anyanyelvűnk. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.51: Tisztelet az em-bernek. — 13.01: Lemezalbum. — 13.45: Kozmosz. — 14.05: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről (1. fél­idő). — 15.00: Hírek. — 15.08: Gyermekkorom tájéka. — 15.18: Nyolc musical — nyolc sláger. — 15.48: Pillantás a nagyvilág­ba. Az elnöki különgéppel Af­rikában. — 16.08: Üdvözlet az ol­vasónak. I. rész. — 16.58: Hall­gatóink figyelmébe! — 17.00: Hí­rek. — 17.05: Faluról falunak. — muzsikával. — 17.47: Vüáglíra. — 18.02: Új lemezeinkből. — 15.58; Hallgatóink figyelmébe! — 19.00: Hirek. — 19.10: öt perc sport. — 19.15: Közvetítés az irodalmi Színpadról. Tücsökzene. — 20.51: Magnósok figyelem! — 21-36: Maria Callas enexel. — Zz.uV: Hírek. — 22.10: Sporthírek. — 22.25: Könnyűzene. — 23.00: Szá­zadunk zenéjéből. — 24.00: Hí­rek. — 0.10: virágénekek. Petőfi rádió: 8.00: Mit hallunk — 8.30‘: Vendégségben őseinknél. — 9.01: A Magyar Rádió és Te­levízió gyermekkórusa énekel. — 9.11: Zenei anyanyelvűnk. — i,..,*: N-,ón,Kék -.-j< . -- 9.5): Fúvószene táneritmusban. 10.05: A Nemzetközi1 Rádioegye- tem műsorából. — 10.36: A Ma­gyar Rádió és Televízió szimfo­nikus zenekara játszik. — 11.47: Láttuk, hallottul: — a kiállító­termekben. — 12.07: Az elégedet­len kis hangya. — 12.55: Rész­letek Strouse Bye, bye Birdie és Az arar.yfiú című zenes já­tékokból. — 13.45: Időjárás. — 14.00: Táskarádió. — 15.00: Rek­lám. — 15.05: Mit üzen a Rádió? — 13.40: Leonid Kogan hegedül. — 16.00: Hirek. — 16.05: A Bel­ügyminisztérium Duna Művész- együttesének népi zenekara ját­szik. — 16.30: Tito Schipa éne­kel. _ 16.47: Richard Staues: Don Quijote — fantasztikus vál­tozatok. — 17.28: A vasárnap sportja. — 18.00: Hírek. — 18,06: Mikrofon előtt az irodalmi szer­kesztő. — 18.20: Slágermúzeum. — 19.26: Jó estét, gyerekek! — 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. A Magyar Rá­dió és Televízió énekkarának hangversenye. — 20-30: Hirek. — — 20.40: öt perc sport. — 20.45: Az üstökös. — 21.45: Ez a Föld legértékesebb pontja. — 22.00: Verbunkosok. — 22.25: Mózes és Áron. — 23.00: Hírek. — 23.10: Cigánybáró. — 24.00: Hírek. Miskolci rádió: Megnyílt a miskolci vil. grafikai bienna­le. — Miskoic a fiatalokért, az ifjúság a városért... — Riport­műsor az ifjúsági „önkormány­zati nap” és a megyeszékhely felszabadulási évfordulója alkal­mából. — A sportrovat je­lenti . .. Televízió: 8.55: Műsorismerte­tés. — 8.56: Fogas kérdések. — 9.35: Réklámmusor. — 9.40: Arany-kapu. — 10.'30: C j pesti Dózsa—FTC bajnoki jégkorong­mérkőzés közvetítése. — 13.28: Műsorismertetés. — 13.30: Beve­zetés a lilm-elemzéebe. — 14.05: Amíg az asztalra kerül. ■. A nyúl. — 14.30: Pedagógusok fó­ruma. Aktuális kérdések. — 15.10: Állatok, növények — kö­zelről V. rész. — 15.20: Pillan­tás a sportvilágba. — 15.40: Nó­taszó. — 16.00: Reklámműsor. — 16.10: La iá;naim: meséi. A vi­lágtól elvonult patkány. — 1805: Hová lett a dalárda'«... DoKu- mentumfilm. — 17.10: Az 59 999 tó országában. Boldizsár Iván úüjegyzete. — 17.30: Műsorainkat ajánljuk. — 17.55: Reklámműsor. — 18.05- Delta. — 18.30: Sport­hírek. — 18.40: Esti mese. — 19.00: Hét. — 20.00: Hirek. — 20.05: Eszményi férj. — 21.35:4/4 a la carte... 45 perc nonstop tánczene. — 22.20: Hírek. Bratislava! televízió: 9.00: Szó­rakoztató műsor. — 9.35; A szi­várvány íj. (Tévésorozat). — 10.20; Mezőgazdasági magazin.— 10.45: Vasárnapi hangverseny. — 11.30; Heti híradó, — 16.55; Me­sejáték. — 17.25: Szovjet film. — 19.00: Híradó. — 19.50; A va­sárnap verse. — 20.00: Zak test­vér (színházi közvetítés). — 22.00: Híradó. — 22.15; Vendégünk. (Magyar zongoraművész hang­versenye.) — 22.40: Sajtószemle. Miskolci Nemzeti Színház (3): A vig özvegy, bérletszünet. — (7): A vig özvegy, bérletszühet. Kiállítások: Miskolci Galéria VII. országos grafikai btennálé (nyitva ll-tól is óráig). — Mis­kolci képtár — Magyar festészet a XX. században (nyitva 10-től 18 óráig). — József Attila Klub- könyvtár; Borsod megye irodal­mi emlékei (nyitva 12-től 20 óráig). Filmszínházak; Béke (14, hn6, 8): Az Anderson-magnószalagok. (szi. amerikai). — Matiné: nlO, nl2): Stan és Pan meg a höl­gyek. (amerikai). — Kossuth (nlO, m2): Várunk fiú! (mb. szovjet). — (í3, 15, 17): Várunk fiú! (mb. szovjet). — Hevesy Iván Filmklub (5. 7): Álmodo­zások kora. (szí. magyar). — Matiné: (10); Mese-mozi Jégki­rálynő. (szí. szovjet). — Petőfi (f5, f7): Karneváli éjszaka (szov­jet). — Matiné: (10): A Noszty fiú esete Tóth Marival (ma­gyar). — Szikra: (5, 7): Tűzoltó utca 25. (szí. magyar). — Mati­né: (fii): Csendes otthon (ma­gyar). — Táncsics (4, 6): Har­madik nekifutás (magyar). — Tapolca—Ady (7): Bolondos újon­cok (szi. francia). — Hámor (6): Kis nagy ember. (Csak 16 éven felülieknek!, mb. amerikai). HÉTFŐ Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.11: Budapest és a vidék kulturális programjából. — 8.15; Mit üzen a Rádió? — 8.50: Verbunkos mu­zsika. — 9.06: indul a bakter- ház. VII. rész. — 9.26: Rádió- börze. — P.30: A hét zeneműve. — 10.00: Hírek. — 10.05; Iskola­rádió. — 10.30: Zenekari mu­zsika. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. _ 8.05: Zenekari muzsika. — 9.00: Hirek. — 9.03: Ezeregy dél­előtt ... — 16.06: A zene hul­lámhosszán. — 11.00: Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom