Déli Hírlap, 1973. december (5. évfolyam, 282-305. szám)

1973-12-01 / 282. szám

I 1 lő Sí Klub V. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM 1973. DEC. 1„ SZOMBAT I QRQ' 80 FILUK Ütést tartott a Minisztertanács Csak két százalékkal albet az árszínvonal Tegnap, a jövő évi felada­tokra készülődés jegyében tartott ülést a Miniszterta­nács. A kormány elfogadta az 1974. évi népgazdasági tervről és az állami költség- vetésről szoló előterjesztést és a jövő évi hitelpolitikai irányelveket. A kormány megtárgyalta az 1974. évi ár- szabályozás feladatait, s úgy határozott, hogy a fogyasztói árszínvonal növekedése a jö­vő évben nem haladhatja meg a két százalékot. A belkereskedelmi minisz­ter a lakosság áruellátásáról tájékoztatta 5 kormányt. A napirenden szerepelt népese­déspolitikai és szociálpoliti­kai intézkedések megvitatása is, és a kormány úgy határo­zott, hogy ezeket az intézke­déseket a jövő évi népgazda­sági terv keretében az or­szággyűlés elé terjeszti. Kissinger újra a Közel-Keletre utazik? Israel miatt növekedett a fessültség A Közel-Keleten mára virradóra ismét növekedett a feszültség. Izrael a fogoly­csere végrehajtása után is­mét nem tartja magát a megállapodáshoz, nem haj­landó visszavonulni az októ­ber 22-i tüzszüueti vonalra. Emiatt a tárgyalások meg­szakadtak, s mind az egyip­tomi, mind az izraeli had­sereget riadókészültségbe he­lyezték. A ma reggeli A1 Ahram szerint a helyzet annyira ki­éleződött, hogy Egyiptomban és Izraelben a háború kiúju- lásáról beszélnek. — Was­hingtonban a külügyminisz­tériumban — ennek ellenére — bizakodnak, hogy a genfi béketárgyalások december közepén megkezdődhetnek. — Szó van arról is, hogy Kissinger ismét a Közel- Keletre utazik és személyes tárgyalásokkal igyekszik majd engedékenységre bírni a szemben álló feleket. Bírntagyarása t: Ahogy néhány hete a tűzszü­net semmioevevése tette lehető­vé Izraelnek, hogy a tűzszüne­tet megtartó egyiptomiak rová­sára szerezzen területi előnyt magának, úgy ismét a megálla­podás megszegésével operál. Mi­után az egyiptomiak hozzájá­rultak a kompromisszum érde­kében, hogy előbb cseréljék ki a hadifoglyokat, aztán követ­kezzék a visszavonulás az októ­ber, 22-i tűzszünet! vonalra, most — a hadifoglyok cseréje után — Izrael szabotálja a visszavonu­lást. Igyekszik húzni az időt a genfi tárgyalásokig, amely az­után ismét jócskán elhúzódik majd a jövő esztendőben. Nem vitás, hogy a visszavonulás nincs ínyére Izraelnek, mert azzal be­ismerné, hogy a tűzszünet meg­sértésével tett szert előnyre, ezért állítja: az október 22-i vo­nalakat „már senki sem ismeri pontosan”. Ugyanekkor Izraelt segíti az amerikai „egyensúly elmélet” amelynek értelmében az USA hadifelszerelést szállít Izraelnek, nehogy az arabok igciosodése gyengítse az USA —Izrael pozíciót az arabokat tá­mogató Szovjetunió javára, ami­nek következeiében „felborulna az egyensúly” a Földközi-tenger keleti medencéjében. Amikor Egyiptom megszakította a tár­gyalásokat, akkor ennek az USA—izraeli átlásztó játéknak akart véget vetni. MÁTÉ IVAN A 25. évforduló A Bá'EV dolgozóinak ünnepe Az idén Unneplik a válla­lat fennállásának 25. évfor­dulóját a Borsod megyei Ál­lami Építőipari Vállalat dol­gozói. ebből az alkalomból nyilt meg tegnap délután a BÁÉV központjában az a ki­állítás, amely bemutatja a negyedszázad eredményeit, a vállalat fejlődését, a közel­jövőt. A kiállítás megnyitására összegyűlt vendégeket — köz­tük Vaskó Mihályt a megyei, Moldován Gyulát, a városi pártbizottság titkárát, Tóth Józsefet, az SZMT vezető tit­kárát, dr. Koleszár István rendőr ezredest, a megyei rendőr-főkapitányság vezető­jét és dr. Pusztai Bélát, a megyei, Rózsa Kálmánt, a városi tanács elnökhelyette­sét, Juhász Ottót, a Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Kaunitz Bélát, nyugalmazott miniszterhelyettest, a 28-as tröszt egykori igazgatóját — Molnár Lajos, a BAÉV párt- titkára köszöntötte. Ezt követően Vincze Géza vezérigazgató, a kiállítás megnyitója méltatta a BÁÉV eddigi eredményeit, s köszö­netét mondott azoknak, akik a vállalat mindenkori irányí­tásával és támogatásával ezekhez az eredményekhez hozzájárultak. A meghívott vendégek, törzsgárdatagok, alapító ta­gok tiszteletére adott dísz­vacsorán az ÉVM nevében Trefj! István főosztályvezető, a meghívottak és a pártbi­zottságok, állami és tömeg­szervezetek nevében Vaskó Mihály, a megyei pártbizott­ság titkára köszöntötte a ju- bilálókat. Ugyancsak a dísz­vacsorán került sor számos Szakszervezetének titkárát, Trefil Istvánt, az ÉVM fő­osztályvezetőjét, dr. Simon Sándort, a NME rektorát, kitüntetés, a törzsgárda és alapító tagságnak járó arany­gyűrűk, emléklapok átadá­sára is. F. P. Zselonkin Miskolcon Tegnap városunkba érke­zett Fjodor Pavlovics Zse­lonkin alezredes, annak a szovjet lövészezrednek a volt parancsnoka, amely Miskol­cot felszabadította. Ezért a fegyvertényért a 764-es lövész­ezred megkapta a „miskolci” jelzőt. F. P. Zselonkin az el­következő napokat váro­sunkban tölti, s hétfőn részt vesz a városi tanács ünnepi ülésén. A kedves vendéget lapunk olvasói nevében mi is szeretettel köszöntjük. A mai nappal beköszöntött7 a meteorológiai tél első nap­ja, mégpedig igazi téli idő­vel. Az éjjel általában 10. egyes helyeken 15, Miskolcon 18 fokos hideg volt. Napköz­ben a felhőzet megnövekszik. újabb havazás is várható, noha ez nem lesz nagy mennyiségű. A hőmérséklet napközben is 1—2 fokkal fagypont alatt marad, sőt egyes helyeken kora délután 5 fokos hideg is lesz. Tovább tort a hőháború Ma reggel Miskolc város volt az ország leghidegebb pontja, mínusz 18 fokot mu­tatott itt hajnalban a hőmé­rő. A rendkívüli hideg és a csúszós utak sok balesetet okoztak. Szerencsére az éj­szaka nem volt szeles az idő. így hóakadályokról nem ér­kezett jelentés a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Miskolci Közúti Igazgatósá­gának hóügyeletéhez. Mint a A Miskolci Közlekedési Vál­lalatnál változatlanul menet­rend szerint közlekedik vala­mennyi autóbusz és villamos. A Miskolci Köztisztasági Vállalat maximális erőkkel dolgozik a városi utak hóta- lanitásán. Hat hóeke és az alkalmi munkások csoportja tegnap estére már főbb útvo­nalainkat „feketévé tette”. Szánkózóterület persze azért marad a gyermekek örömére. Déli Hírlapot tájékoztatták, Borsod megye valamennyi egy és két számjeggyel jel­zett útja teljes szélességében hó- és jégmentes. Az alsóbb­rendű utakon éjjel-nappal dolgoznak a gépek, sót és sa­lakot szórnak a burkolatra. A háztulajdonosok és ház- felügyelők figyelmét azonban felhívjuk, hogy a járda tisz­títása az ő feladatuk. Ha je­ges járdán megcsúszna vala­ki és balesetet szenved, az jogosan beperelheti kártérí­tésért a tisztítást elmulasztót. reggelig AMNESZTIA BANGLA DESHBEN Rahman sejk, Bangla Desh kormányfője bejelentette, hogy közkegyelembe részesítik mindazokat, akik a legutób­bi háború idején együtt­működtek Pakisztánnal. A Reuter inforrpációja szerint ez mintegy 40 ezer embert érint. Csalt azokra nem vo­natkozik. akik gyilkoltak, erőszakoskodtak vagy gyúj­togattak. SZOVJET—INDIAI GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A kiadott közös közle­ményen kívül, amely első­sorban azonosságát hangoz­tatja, Brezsnyev és Indira Gandhi megállapodást kötött 15 éves gazdasági együtt­működésről, a Szovjet Álla­mi Tanács Tervbizottság és az Indiai Tervbizottság együttműködéséről, s meg­kötötték a két ország közötti konzuli egyezményt is. BRÜSSZELBŐL. WASHINGTONBA UTAZNAK Az arab „olajmegbizottak”: Al-Jamani, Szaúd-Arábia és Abdesz Szalam, Algéria mi­nisztere Brüsszelben tárgyalt az olaj embargóról Leburton belga miniszterelnökkel és van Elslande külügyminisz­terrel. Hírek szerint a két „olaj megbízott” Brüsszelből — amely nemcsak Belgium, de a Közös Piac „fővárosa” is — Washingtonba utazik. JOBERT „KÜLÖN-ŰTJA” Jobert francia külügymi­niszter tegnap másodszor ki­fogásolta már, hogy Nyugat- Európát — szerinte — „ki­kapcsolták” a legutóbbi kö­zel-keleti válság rendezésére irányuló tárgyalásokból. Ép­pen ezért ismét sürgette, hogy a Közös Piac országai mi­előbb valósítsák meg „politi­kai egységüket”. Ezt legutóbb Pompidou Brandtnak is fel­vetette. KGST—FINNORSZÁG Mint ismeretes, Finnország az első tőkésország, amely gazdasági kapcsolatot terem­tett a KGST-vel, és ezzel példát mutatott a békés egy­más mellett élésre. Moszkvá­ban most ünnepélyesen alá­írták a finn—KGST együtt­működési jegyzőkönyvet a jövő esztendőre. Hazánkat Szalai Béla külkereskedelmi miniszterhelyettes képviselte. Hideg, téli idő

Next

/
Oldalképek
Tartalom