Déli Hírlap, 1973. október (5. évfolyam, 230-256. szám)

1973-10-27 / 253. szám

ANGOL -MAGYAR GAZ­DASÁGI KAPCSOLATOK. Dr. Aj la; Miklós, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, az OMFB einöke és Peter Wal­ker angol kereskedelem- és iparügyi csúcsminiszter ma tartotta zárótárgyalásait a Parlamentben. Áttekintették a budapesti tárgyalások ered­ményeit, s egyetértenek ab­ban, hogy mindkét ország számára hasznos a gazdasági kapcsolatok továbbfejleszté­se. Különösen az ipari koo­peráció bővítését tartják hasznosnak, mert ennek se­gítségével a kereskedelmi forgalmat is kiegyensúlyo­zottabbá tehetik. ARANYHALVÁSÁR. A Fővárosi Állat és Nö­vénykert vízitelepein akvá­riumaiban igen elszaporod­tak az aranyhalak. Különö­sen sok van a japán külön­legességből, a telepszópszemű halakból. Az állatkert veze­tői úgy határoztak, hogy az említett halfajtákból eladás­ra is kínálnak a látogatók­nak, 5—20 forintért. GÉPKOCSI-NYEREMÉNY - BETÉTKÖNYV SORSOLÁSA. Az Országos Takarékpénztár november 26-án és 27-én az Ikarus Művelődési Központ­ban rendezi a gépkocsi-nye- reménybetétkönyvek idei 4. sorsolását. A sorsoláson a jú­lius 31-ig váltott és október 31-én még érvényben volt 5000 és 10 000 forintos gép­kocsi nyeremény-betétköny­vek vesznek részt. A kétna­pos sorsoláson mintegy 600 nyereményautó talál gazdára. LEÉGETT A TETŐ. Teg­nap éjfél előtt, eddig még tisztázatlan körülmények kö­zött kigyulladt és leégett Me­zőkövesden a Negyvennyol- ccasok útja 20, sz. alatti ház tetőszerkezete. Az anyagi kár mintegy 25 ezer forint. MADÁCH-KÖTET. Madách Imre születésének 150. évfor­dulója alkalmából tanul­mánykötet jelent meg a Nóg- rád megyei Múzeumok Igaz­gatóságának gondozásában. A kötetben Madách világnéze­téről. közéleti tevékenységé­ről, Mózes című drámájáról, lírai alkotásairól jelentek meg közlemények. A tanulmány foglalkozik a Madách-kultusz változásaival, s számos új do­kumentumot publikál. SZAKI TÖK ÉPÜLNÉK. AZ utóbbi évek egyik legnagyobb beruházási programja kezdődött az idén Baranya mezőgazdasá­gában: 150—200 millió forintos költséggel szárítóüzemet építe­nek a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok. Az ősz folyamán húsz különféle típusú üzem készült, illetve készül el, s az idei termés szántásában valamennyi bekapcsolódik már. A most elkészülő üzemek na­ponta megközelítően másfél ezer vagonnyi terményből képesek kivonni a felesleges nedvessé­get. Több helyen olyan beren­dezéseket szereltek fel, amelyek nemcsak szemes termények, de más növények — például lucer­na vagy zöldség — szárítására is alkalmasak. ÓVODA A LAKÓTELE­PEN. Üj óvoda építését fe­jezték be Székesfehérvárott, a Münnich Ferenc lakótele­pien. A korszerű, százötven apróságnak második otthont adó intézményben hat fog­lalkoztató terem várja a gye­rekeket. A város legnagyobb lakótelepének első óvodájá­ban november közepén kez­dődnek meg a foglalkozások. SZÁZTÍZ NÉGYES A ^ Előkerül a szonda. A motorkerékpár utasa, saját bevallása szerint, a szüreten három pohár murcit fogyasztott. A szonda azonban többet mutat. Jobb oldali képünkön: intézkedik a parancsnoki gépkocsit, a „Kerekes 19”-et vezető főhadnagy. A pótkocsis teherautó vezetője súlyos szabálysértést követett el: szabálytalanul előzött, ezzel mások biztonságát is veszé­lyeztette. (Kerényi László felvételei) Közlekedésrendészeti ellenőrzés Hegyalján Hz akció fedőneve: „Szüret” A Borsod megyei Rendőr-fő­kapitányság közlekedésrendésze­ti osztálya tegnap több URH-s gépkocsi, valamint megerősített járőrszolgálatok bekapcsolásával nagyszabású ellenőrzést tartott Tokaj-Hegyalján. A tájegység­hez tartozó szinte valamennyi községben és azok összekötő út­vonalain vizsgálta a rendőrség, hogy szüret idején mennyiben növekszik az országutakon a járművezetők alkoholos befolyá­soltsága. Természetesen nemcsak az ittasságot ellenőrizték, hartem minden szabálysértésre; gyors­hajtásra, veszélyes előzésekre, a járművek megfelelő kivilágított- ságára (különösen kerékpárok és lovasfogatok esetében) foko­zottan figyeltek az intézkedő járőrök. örvendetes, hogy a szondá­zások, alkoholvizsgálatok so­rán szabálysértés miatt egyet­len gépjárművezetőtől sem kellett, bevonni, a vezetői en­gedélyt. Gyenge alkoholos be­folyásoltságot is mindössze kilenc esetben találtak. A zord, hideg időben szol­gálatot teljesítő járőrök este tíz óráig száz esetben intéz­kedtek. Sajnálatos, hogy még mindig nagyon gyakori a megengedett sebességhatárok túllépése, a gyorshajtás. Gyakran találkoztunk kivilá- gítatlan vagy nem kellően ki­világított fogatokkal, kerék­párokkal. Az akció célja elsősorban nem a büntetés, hanem a mindenki számára kötelező közúti szabályok betartása volt. A szabálytalankodókat természetesen figyelmeztették és súlyosabb esetben meg is bírságolták. Helyszíni bírsá­got 87 esetben szabtak lei. Fotóriporterünkkel a pa­rancsnoki gépkocsiban az el­lenőrzést irányító főhadnagy utasai voltunk, és állandó kapcsolatban álltunk a Hegy­alján cirkáló valamennyi URH-s autóval, az ellenőrzési pontokon elhelyezett adó-ve­vő állomásokkal. örvendetes a végeredmény; a „Szüret” fedőnevű akció során kimondottan súlyos szabályszegésről és baleset­ről a ma reggel kézhez ka­pott összesítő jelentés sem szól. A Borsod megyei Rendőr­főkapitányság közlekedésren­dészeti osztálya a jövőben is tart a tegnapihoz hasonló, vá­ratlan, egész területeket át­fogó gépjármű-ellenőrzése­ket. T. GY. Apadó források Ilyen hosszú, száraz ősz ritkán akad. Ez az oka, hogy a Bükkben olyan karsztfor- rások is kiapadtak, amelyek Kigyulladt Tegnap délben Alsózsolca külterületén elektromos zár­lat következtében kigyulladt egy kukoricaarató kombájn. A tűzoltók rendkívül gyorsan az elmúlt években sohasem. Míg egy hónappal ezelőtt a nagyobb források hozama naponként egy. most 24 óra alatt 2 százalékkal csökkent. a kombájn a helyszínre érkeztek, és gyors beavatkozásuknak kö­szönhető, hogy az anyagi kár csak 30 ezer forint. Munkában a tokaji Kopasz-hegy tetejére telepített „Ti­hany”-rádiósközpont. Innen irányították az akciót, ide futot­tak be a jelentések a kilenc, rádió-adóvevővel felszerelt, ellenőrzési pontról, és innen utasították intézkedésre a jár­őröket. A nagy technikai apparátussal felvonuló egysegeknek sok munkájuk volt az éjszakai órákig. Ma reggel kevesebb áru és kevesebb vevő volt a, piacon, mint általában szabadszom­bati napokon. A választék azonban megfelelőnek mond­ható, az árak is csak egy­két esetben változtak. Jó hír, hogy olcsóbb lett az alma. Viszont egy-két cikk, külö­nösen a. fokhagyma és a kar­fiol drágább lett. A fejes káposzta ára vala­melyest csökkent az előző időszakhoz viszonyítva, ara kilónként 1.50—2 forint. A kelkáposzta kilója 2,80—4 fo­rint, a vöröskáposztáé 4 fo­rint. Karfiol bőven van, az ára viszont tovább nőtt, 6-tól 18 forintig kínálják. A leves­be való vegyeszöldsóg kilója 6 forint. Csak kevés paradi­csomot hoztak fel, mindössze 180 kilogrammot, az áfa 6 és 10 forint között változott. Valószínűleg már nem sokáig kapható friss paradicsom. A paprika mennyisége csak ki­sebb mértékben csökkent, minősége azonban egyre gyengébb. Az ára is emelke­dő tendenciát mutat; kilón­ként 4-től 12 forintig terjed. A másodvetésű fejessaláta darabját 2 forintért kínálták, a retek kilóját 4—5 forintért. Még mindig volt felhozatal a szentmihálynapi gombából, kilóját 16—20 forintért ad­ták. A vöröshagyma ára to­vábbra is 4—5 forint, a kíná­lata jónak mondható, ezzel szemben a- fokhagyma ára már az elmúlt héthez viszo­nyítva is emelkedett. Kilóját ma reggel 34—40 forintért adták. A gyümölcsfélék közül kü­lönösen almából volt sok, a minősége is jónak mondható. Az első osztályú ára 6—9 fo­rint, a másodosztályúé 3—5 forint. Körtéből valamivel kevesebb van. mint az előző héten, ára is egy kicsit emel­kedett. kilónként 6 és 14 fo­rint között váltakozik. Szőlő­ből esyre csökken a kínálat, a csemegeszőlő kilóját 13—16 forintért, a borszőlőét 9—11, a di.rektermőét 6—8 forintért adták. Ma reggel csak kevés ba­romfit hoztak eladásra a pi­acra. a Nagymiskolci Állami Gazdaság 24 forintért kínálta. Egyéb eladók 28—30 forint­ért. A tojás ára 1,80-tól 2,20- ig terjed. A tejtermékek kö­zül kapható a gomolya, kiló­ja 60 forint. A juhtúró 45— 50 forintért, a tejfel literjét 36—38 forintért kínálták. LOTTÓN. Nem volt ötös a lottón. Négy találatot 110-en értek el, nyereményük egyenként 41191 forint. A háromtalálatos szelvények 380. a kettesek pedig 18 fo­rintot érnek. DELI HIBLAF — A Magyar szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSABA LÁSZLÓ — Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó: VERES MIHÁLY — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc. Bajcsy-Zsl- llnszky o i5. Postacím: 3501 Miskolc. Telefonközpont: S6-t32. u>-e72. So-380 Szerkesztőségi telefonok: titkárság: 18-223. bel- és város­politikai rovat: 18-221. kulturális rovat: 18-226. sportrovat: 18-222. levelezés: 18-224. — a kiadóhivatal telefonszáma: 36-131 — Hirdetés­felvétel: 3325 Miskolc Széchenyi u 15—11 Telefon: 16-213 - Tériészti: a Magvar Posta Kapható a hírlapárusoknál. A lap ára 86 fillér hétfőn i forint — Index: 25 951 — Készüli s Borsod megvel Nvomdatoari Vállalatnál. — Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN külföld MOSZKVA. Kidolgozlak az új Zaporozsee ZAZ—968 típusú személygépkocsit a zaporozsjei Kommunar autó­gyárban. Az új gépkocsi 45 lóerős, legnagyobb sebessége pedig óránként 125 kilomé­ter. Korszerűsítették az autó utasterét is. Az új Zanoro- zsee sorozatgyártása jövőre kezdődik meg. TOKIÓ. A Shell Interna­tional Petroleum Company, a Royal Dutch Shell csoport angol részlege félhivatalosan értesítette japán leányválla­latát, a Shell Kosán Com­pany!, hogy rövidesen 35— 40 százalékkal emeli Janan- ba irányuló nyersolaj-szállít­mányainak árát. PÁRIZS. A Technip fran­cia cég bejelentette, hogy megállapodást kötött a Kínai Népköztársasággal 1200 mil­lió francia frank értékű olaj vegyészeti üzemi felsze­relés exportjáról. A megál­lapodás értelmében a Tech­nip a Kínai NépkötzársasSg- ba szintetikus anyagokat elő­állító üzemek felszerelését szállítja, ezenkívül megépíti az üzemeket és műszaki se­gítséget nyújt, RÓMA. Az olasz egészség- ügyi minisztérium hivatalo­san közölte az Egészségügyi Világszervezettel, hogy Olasz­ország egész területén meg­szűnt a kolerajárvány. A kolerajárvány több száz meg­betegedést és mintegy 30 ha­lálesetet idézett elő Olaszor­szágban. Leküzdése erősen próbára tette az egészség- ügyi hatóságokat, amelyek helyenként teljesen felkészü­letlennek mutatkoztak. BRÜSSZEL. Edward Ken­nedy szenátor Brüsszelben kijelentette: véleménye sze­rint folytatni kell az erőfe­szítéseket a Kelet és a Nyu­gat közötti enyhülés elérésé­re, beleértve a haderők csök­kentését is. Ugyanakkor azonban azt mondotta, hogy az enyhülésnek megvannak a maga határai és ennek megfelelően „fenn kell tar­tani az Észak-Atlanti Szö­vetség erejét”. BERLIN. Az Interflug no­vember 4-től kezdve heten­ként (minden vasárnap) K—18-as típusú repülőgép­pel a Berlin—Moszkva—Tas­kent—Dacca—Hanoi és visz- sza útvonalon új járatot köz­lekedtet. A gép Hanoiból kedden indul vissza. Az In­terflug járata Berlinből Dac- cába, illetve Hanoiba, vala­mint Daccából Hanoiha és vissza szállít utasokat. Moszkvában, illetve Tas- kentben technikai leszállást végez. Az utazás időtartama összesen másfél nap. A Reuter hírügynökség gyorshíre szerint a londoni kilencedik női tornász Eu­rópa-bajnokság összetett ver­senyének győztese a szovjet Ljudmilla Turiscseva lelt (képünkön). A magyar ver­senyzők közül Császár Mó­nika 36,75 ponttal fejezte be az összetett küzdelmet, de az EB-t még nem, mert fe­lemás korláton éti gerendán bejutott a mai szerenkénti döntőbe. Medveczky Kriszti­na összetettben holtverseny­ben a 10—11. helyen végzett. Olcsóbb az alma Az őszi piacon

Next

/
Oldalképek
Tartalom