Déli Hírlap, 1973. október (5. évfolyam, 230-256. szám)

1973-10-29 / 254. szám

-Jl/ lot |.^ POLITIKAI NAPILAP *r« i V. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM , p «. - rnD|||T 1973. OKTOBER 29., HÉTFŐ | URH. I lURIIVI Béke-világkongresszus és csapatcsökkenlés Miközben a Közel-Keleten a szovjet-amerikai közys kezdeményezés hatására las­san elsimul a majdnem „vi­lágválságra" növesztett ve­szély, Moszkvában folytató­dik á Béke-világkongresszus, Becsben pedig holnap meg­kezdődik a közép-európai kölcsönös csapatcsökkentési tárgyalás. A bécsi kongresszusi ház­ban 19 ország — köztük ha­zánk — küldöttsége kezdi meg az érdemi tárgyalásokat a közép-európai csapatcsök­kentésről. Az előzetes meg­beszélések már régebben le­zajlottak az osztrák főváros­ban. így most már a lényeg­re térhetnek. Mint ismeretes, mi — több NATO- és más állammal együtt — a dönté­sekben nem veszünk részt, azok nem vonatkoznak ránk, de a mi küldöttségünk is fel­szólalhat az értekezleten és dokumentumokat is köröztet­het. A békeerők moszkvai kongresszusán ma szakmai értekezletek lesznek, miköz­ben a zárónyilaikozat szer­kesztő bizottsága már fogal­mazza a két nap múlva nyil­vánosságra kerülő dokumen­tumot. A magyar küldöttség Kállai Gyula vezetésével ma Moszkva Kali nvin-kerüie lé­ben tesz látogatást. A Közel-Keletről háborús cselekményről nem érkezett hír, sőt Izrael végre engedte, hogy az ENSZ-békeerők 70 tagja elfoglalhassa Szuez vá­rosában a megfigyelőhelyét. Szuez szilárdan egyiptomi kézben van, a vároö előtt azonban izraeli erők állnak és akadályozták eddig a bé­keerők bevonulását a vá­rosba. A legérdekesebb diplomá­ciai esemény a térségből: Iszmail Fahmi. az ügyvivő egyiptomi külügyminiszter Washingtonba utazott. Hírek szerint Szád at személyes üze­netét viszi Nixonho- es ta- líókoztk Kissinger külügymi­niszterrel is. 1 Hirmagyará*ati A nukleáris korszak legrövi­debb „világválsága * amelyet az amerikai fegyveres erők eddig még nem teljesen kiderített in­dokból történt riasztása okozott a Szovjetunió szilárd békepoíi- tikájának jóvoltából, szinte ha­marabb múlt el, mintsem az em­beriség nem politizáló milliói észrevették volna. Erősen felté­telezhető, hogy az USA-ban ural­kodó labilis belpolitikai helyzet kicsapódása volt a felelőtlen intézkedés. Azóta azonban már Xixonnak is be kellett ismernie, hogy a Szovjetunióval tett közös kezdeményezés segítségével nem­csak elkerülték a konfrontációi, de nagy lépést tettek az igazi béke irányába a Közel-Keleten. A fegyverek elhallgatása mellett ennek jó jele az egyiptomi kül­ügyminiszter washingtoni látoga­tása. Bennünket itt, Közép-Euro- paban azonban most még job­ban érdekel a holnap kezdődő bécsi tanácskozás, amely nem lesz rövid lejáratú, és nyilván kölcsönös kompromisszumok so­rozata kell a megegyezéshez. A lényeg azonban csak az lehet, amit Brczsnyev úgy fogalmazott meg legutóbbi beszédében a bé­keerők kongresszusán Moszkvá­ban: „Az a fontos hogy a csa­patcsökkentés ne bontsa meg Közép-Európában és általában az európai kontinensen a kialakult erőviszonyokat*'. MATE B ÁN ■y A közel-keleti tűzszünetet ellenőrző ENSZ-erők finn egy­sege útban a Szuezi-csatoma térségében kijelölt megfigyelő- állások felé. y Szombaton reggel szorgos segítők érkeztek a sárospataki Kossuth Termelőszövetkezetbe. Az LKM csavargyaranak dol­gozói és a Miskolci Nemzeti Színház művészei — a három fél közötti szocialista szerződés értelmében — segítettek a szüreti munkálatokban. Képünkön: Péva Ibolya teli puttony­nyal bizonyítja, hogy a naiva és szubrett szerevkör megfe­lelő erőnlétet igényel. .4 művésznő gavallérjai közül ezúttal nem a legfiatalabbat mutatjuk be. (Képriport a 3. oldalon.) (Kerenyi felt.) ,Az utolsó mozielöadás” vezet Mit vetítenek a filmklubok? A középiskolákban beveze­tett filmesztétikai oktatás ha­tásúra nőtt a filmtörténetet és filmművészetet ismerő diá­kok aránya, akik nemcsak szórakozást, kikapcsolódást keresnek a moziban. A moziüzemi vállalatok egy része, nem várva a központi hálózat létrehozására, külön­böző megoldásokkal kísérle­tezett. A MOKÉP, a Film­tudományi Intézet segítségé­vel, művészfilm-sorozatokat indított. Jelenleg hazánkban mintegy 250 filmklub 60 ezer tagot tömörít. Tizenöt megye 40 mozijá­ban szerveződtek meg a film­barát-körök. Rendszeressé vált a filmek előbemutatása. így az első félévben nyolc filmet vetítettek ezekben a mozikban az országos bemu­tató előtt. Legsikeresebb volt Az utolsó mozielőadás című amerikai film, csaknem 75 ezres nézőszámmal. A szov­jet Rubljov-filmet csaknem ötvenezren nézték meg és negyvenezren voltak kíván­csiak a magyar Fotográfia c. filmre. A filmbarátok körének je­lentős vállalkozása lesz a ré­gebbi, értékes filmek bemu­tatása, elsősorban azoké, me­lyek a premierkor nem kel­tették az értéküknek megfe­lelő érdeklődést. A MOKÉP i 16 film forgalmazási jogát vásárolja meg, így például A hód című NSZK, A nap vege és A gyerekkocsi című svéd, A vihar kapujában és A kopár sziget című japán, valamint a Nagyítás című an­gol filmeket. Kilenc olasz film szerepel ebben az össze­állításban. köztük Vittorio de Sica. Fellini és Antonioni al­kotása. Megalakult a megyei o uv Közlekedésbiztonsági Tanács elnöksége Ma délelőtt megalakult Miskolcon a megyei Közle­kedésbiztonsági Tanács el­nöksége. Mint ismeretes, a tanács szervezésére a Minisz­tertanács hozott határozatot, létrehozva ezzel a megszűnt Közúti Baleset-elhárítási Ta­nács munkáját tevékenyeb­ben, hatékonyabban folytató szervet. A Közlekedésbizton­sági Tanács megyei szerveze­tének elnöke: dr. Koleszdr István rendőr ezredes, a Bor­sod megyei Rendőr-főkapi­tányság vezetője. l jpesti napok Egerben Egerben tegnap ünnepé­lyesen megnyitották az új­pesti napok rendezvénysoro­zatát. Fekete Győr Endre, a Heves megyei Tanács elnö­ke megnyitójában hangoz­tatta, hogy Heves megye és Budapest IV. kerülete között szoros kapcsolat alakult ki a tőváros centenáriuma alkal­mából. Mezősi János újpesti tanácselnök az együttműkö­dés eredményeiről szólt. Ez­után került sor az újpesti képzötnűvészek kiállításának megnyitására. A legnagyobb átmérőjű csővezetékünk Szovjet sztoiTíÉ Ijesztik Szovjet szakemberek is reszt vesznek a Testvériség földgázvezeték építésében. Akik a „B”-tagozatot végezték Száraz idő Száraz idő várható, a reg­geli köd délre a legtöbb he­lyen feloszlik az országban. A hőmérséklet alatta marad az átlagnak: nappal 10—15, este 3—7 fok között alakul. Hogyan tanú Ihatnak tovább? A művelődésügyi minisz­ter az érdekelt miniszterek­kel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetér­tésben ideiglenes jelleggel utasításban szabályozta a szakmunkásképző iskolák emelt szintű tagozatát vég­zettek szakközépiskolai to­vábbtanulását. Az utasítás értelmében a szakmunkásképző iskola emelt szintű, úgynevezett „B'-tagozatát végzett szak­munkások a szakközépisko­lai végzettséget további ren­delkezésig a külön utasítás­ban szabályozott kétéves ki­egészítő képzés keretében is megszerezhetik. A képzést a művelődésügyi miniszter ál­tal az érdekelteknek külön megküldött óraterv szerint kell megszervezni. amely a Szovjetunióból szál­lítja majd az értékes energiát hazánknak. A Testvériség ve­zető':. amely 1975-re készüt el. 000 . milliméter átmérőjű lesz. azaz 200 milliméterrel meghaladja a Magyarország eddig legnagyobb átmérőjű csővezetékének számító Ba­rátság II-ét. A Testvériség vezeték átmérőjének jelentős . növekeqése különleges gépek, berendezések alkalmazását teszi szükségessé, ezért a ma­gyar beruházók a megfelelő . berendezéssel rendelkező szovjet vezetéképítők segítsé­gét kérték, A szovjet szakem­berek vállalták, hogy a Test­vériség vezetékének az or­szághatártól Leninvárosig tér. iedő szakaszát összehegesz- tik, szigetelik árokba fekte­tik. A megállapodás értelmé­ben 200 szovjet, vezetéképilő vesz részt a munkában. PETÖFI-EMLÉKEST LONDONBAN A londoni Angol-Magyar Baráti Társaság Petőfi-em- lékestet rendezett az angol fővárosban a költő születésé­nek másfél százados évfor­dulója alkalmából. Neves an­gol előadóművészek tolmá­csolták az angolra lefordított Petőfi-verseket, és nagy sí­kéit aratott Kosa Miklós há­rom Petöfi-öaianak ősbemu­tatója is. AUSZTRÁLIA ÁZSIAI POLITIKÁJA Whillam ausztrál minisz­terelnök jelenleg a japán fő­varosban a két ország új ba­rátsági, kereskedelmi és ha­józási . szerződésének előké­szítéséről tárgyal. Tokióból. Pekinebe utazik Whitlam, akinerc személyében először jár ausztrál miniszterelnök Kínában. Nemrégiben jelen­tős búzaegyezmenyt kötött a két ország. LETARTÓZTATÁS AZ EGYETEMEN Bordaberry, Uruguay elnö­ke elrendelte a montevideoi egyetem bezárását és az egye­temi kormányzó-tanács 21 tagjának letartóztatását. Ka­tonaság szállta meg az egye­temet és környékét, mert — mint a kormány közölte — nagy mennyiségű fegy- lőszert és „felforgató" ott vert röpcédulát találtak elrejtve. TÁMAD A SAIGONT REZSIM A kétoldalú katonai Vegyes bizottságban részt vevő DIFK- küldöttség képviselője élesen tiltakozott amiatt, hogy a saigoni rezsim október 19. óta folytatja a DIFK ellen­őrzése alatt álló, Saigontól északra és északnyugatra levő tartományok bombázá­sát és fokozza területhódító akcióit a DIFK fennhatósága alatt levő vidéken. F.LÉRTÉK A MOUNT EVERESTET A legendás hírű Himalája még legendásabb hírű legma­gasabb csúcsának — amely a világ legmagasabb hegy­csúcsa — újabb két megmá- szója akadt. Jelentések sze­rint két japán hegymászónak sikerült elérnie a világ leg­magasabb csúcsát. Az egyik a 28 éves Isiguró, aki civil­ben tisztviselő, a másikat Katónak hívják, s 24 éves egyetemista.

Next

/
Oldalképek
Tartalom