Déli Hírlap, 1973. szeptember (5. évfolyam, 205-229. szám)

1973-09-01 / 205. szám

1 -WZ t ^SSKSSS I MRO: 80 FILLÉR Hz Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tar­tott. Törvényerejű rendelet­tel módosította az Elnöki Ta­nács az oktatási rendszert szabályozó 1961. évi III. tör­vényt. Figyelemmel az oktatási reform során szerzett tapasz­talatokra. új megfogalmazást nyert az egyes oktatási in­tézmények és formák — a gimnáziumok, szakközépisko­lák és a felnőttoktatás — képzési célja, a módosítás ezen kívül kiterjed időköz­ben a meghaladottá vált né­hány más törvényi rendel­kezésre is. A törvénymódosí­tással összhangban az Elnöki Tanács módosította a közép­fokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. számú tör­vényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács módo­sította a honvédelemről szóló törvényt. A kiegészítő módo­sítást tartalmazó törvényere­jű rendelet bővíti a tartalé­kos hadkötelesek katonai szolgáltatásának törvényes kereteit. Az Elnöki Tanács döntése alapján a Szegedi Tanárkép­ző Főiskola a jövőben a „Ju­hász Gyula Tanárképző Főis­kola” néven folytatja műkö­dését. Az Elnöki Tanács végül bírói és más folyamatban le­vő ügyeket tárgyalt. Az ellenzék egy része közeledik a kormányhoz Megegyezés Chilében? A VOLÁN 3-as sz. vállalatának meglehetősen elavult gépkocsiparkkal kell elvégeznie évről évre nagyobb szállítási feladatait. Ezért hárul különösen nagy teher a vállalat mű­szaki szakszolgálatára. Üj rugóüzemet alakítottak ki, s meg­szervezték a pótkocsik házilagos javítását is. Az említett fejlesztésekről és több más munkaszervezési intézkedésről számolunk be a 3. oldalon levő tudósításban. (Agotha Tibor felvételei) Gépgyártástechno lógiai A szokottnál is hevesebb szovjeteilenesség Csou En-laj kongresszusi beszámolója Fekingben közzétették a tanácskozás KKP hosszas kesessel meg­tartott X. kongresszusának KB-beszámolóját. Ezt Csou En-laj olvasta fel. A beszámoló részletesen foglalkozott a Lin Piao-cso- port felszámolásával. Megle­petést kelthet, hogy — a KB-beszámoló szerint —, a ma sem tisztázott körülmé­nyek között eltűnt Lin Piao és legfőbb követője, Csen Po-ta „Liu Sao-csi politiká­ját kívánta feléleszteni”, vagyis a „szélsőbalról” fel- emelkedett két politikus — ezek szerint — „szélsőjobb- oldali” lett volna. Meglepő még az is, hogy a beszámoló szerint Lin Piao „szovjetba­rát szuperkém” lett volna. (Az a Lin Piao, aki az 1969- es határincidensek idején honvédelmi miniszter volt és nevét éppen szovjetellenes- ségével tette közismertté.) A beszámoló külpolitikai része az eddigi irányzatot erősíti meg, szovjetellenes kirohanásai azonban még a szokottnál is hevesebbek. A közlemény szűkszavúsá­ga miatt még nehéz követ­keztetéseket levonni, annyit azonban máris idézhetünk a Novosztyi hírügynökség ma­gyarázatából, hogy a pekingi vezetőség kül- és belpoliti­kájában aligha várható vál­tozás. Ennek a politikának pedig egy a lényege: a szo­cialista osztálypolitika meg­tagadása, a világuralmi tö­rekvések fokozása és a civilt szövetkezés az imperialista erőkkel. A chilei, fordulatokban saj­nos, túlságosan is gazdag ese­ménysorozat legújabb fordu­lata: egy miniszteri bizott­ság megkezdte a fuvarozó- sztrájk lezárására vonatkozó megállapodás szövegezését, és az ellenzéki keresztényde­mokraták egyik vezetője kö­zeledni óhajt a kormányhoz. A fuvarozók és a kormány képviselői között megtartott tárgyalások eredményeire épülő megállapodás szövege­zését maga Allende jelentet­te be. Ez természetesen újabb terrorakciókat váltott ki a szélsőjobboldalon’: egyesek megtámadták azokat az üz­leteket, amelyeknek tulajdo­Balatonfüreden pénteken megkezdődött a Nemzetközi Jövedelem és Vagyonkutató nosai nem csatlakoztak a kiskereskedői sztrájkhoz, má­sok vasútvonalakat robban­tottak. A szabotázsakcióknak 8 halálos áldozata lett. Még jobban sarkallja a szélsőjobboldalt á keresz­ténydemokraták egyik veze­tőjének, Radomiro Tomiénak a felhívása: folytatni a pár­beszédet a kormánnyal. Ezt a felhívást a keresztényde­mokraták balszámyának több tagja támogatja. Az ellenzéki állásfoglalás nem sokkal az­után született, hogy Briones, az új belügyminiszter beje­lentette: a kormány kész folytatni a kereszténydemok­ratákkal a múlt hónap ele­jén megszakadt párbeszédet. ként más-más országokban tartják, most első alkalom­mal rendezik tanácskozásu­kat szocialista országban. A szeptember 5-ig tartó tanácskozáson több mint 40 előadást vitatnak meg. A többi között elemzik az em­beri erőforrások szerepét a gazdasági növekedésben, a nemzeti jövedelem-számrtá- sek pontossága, a költségve­tési kiadások a társadalmi juttatások elosztása és ava- gyonelosztás mérésének kér­déseit Gépgyártástechnológiai ta­nácskozást és gyakorlati be­mutatót rendez szeptember 3. és 5. között a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépgyártástechnológiai Tan­széke a KGM Műszaki Tu­dományos Tájékoztató Inté­zettel közös szervezésben. Az előadásokat az egyetem II. számú előadójában tartják, A gépgyártástechnológiai tanácskozást szeptember 3-án A miskolci Nehézipari Mű­szaki Egyetemen befejeződött a felsőoktatási intézmények hatodik országos munkavé­delmi ankétja. A miniszté­riumok, a szakszervezetek, valamint az oktatási intéz­mények részéről a kétnapos tanácskozáson megközelítőleg négyszáz, biztonságtechnikai kérdésekkel foglalkozó szak­ember vett részt. A tanács­kozást ágazatonként, négy szekcióban folytatták, ahol a legsikerültebb pályamunkák készítői tartattok előadást. A szekcióülések vitájában felszólalók foglalkoztak töb­Éjféltől beköszöntött a me­teorológiai ősz (a naptári ősz csák szeptember 23-án kezdődik). Változóan felhős, szeles lesz ma az idő, szór­délelőtt tíz órakor nyitja meg dr. Simon Sándor, a műszaki tudományok dokto­ra, R Nehézipari Műszaki Egyetem rektora. A Szuper­kemény szerszámanyagok al­kalmazási eredményei és új lehetőségei című szekció­ülést dr. Gágyor Pál, a KGM Műszaki Tudományos Tájé­koztató Intézet igazgatója vezeti. * Az elnökségben látható (balról jobbra) Vang Hung-ven, Mao Ce-tung és Csou En-laj. (Telefotó) Befejeződött a munkavédelmi ankét bek között azokkal az igé­Felhős, szeles idő nyekkel, amelyet a különbö­ző ipari—mezőgazdasági üze­mek támasztanak az oktatás­sal szemben. Megvitatták az oktatás személyi és tárgyi feltételeit és javasolták a korszerű oktatástechnikai esz­közök felhasználását az ered­ményes képzés érdekében. Kívánságként szerepelt, hogy az egyetemi hallgatók gya­korlati idejük alatt ismerjék meg az üzemek munkavédel­mi szabályzatát, s diploma- tervük kidolgozásánál annak biztonságtechnikai vonatko­zásait is oldják meg. Az ankét anyagát nyomta­tásban is megjelentetik. ványos eső — néfhány he­lyen zivatar — várható. Nappal 19—24, este 14—19 fok között lesz a hőmérsék­let. Vagyoflkutató konferencia »T«19 X4« ELÖTÉRBEN A KÖZEL-KELET Izraelből Egyiptomba érke­zett Waldheim ENSZ-főtit- kár. Innen még Jordániába látogat, mielőtt befejezné közel-keleti tájékozódó kör­útját. — Tegnap Kairóban Szadat elnök fogadta Arafa- tot, Tripoliban pedig ma be­szédet mond Kadhafi a líbiai forradalom negyedik évfor­dulóján rendezendő ünnep­ségen. BRANDT ElALASZTJA PRÁGAI ŰTJÁT Az NSZK kormányának szóvivője közölte: Brandt kancellár szeptember 6-ra tervezett prágai látogatásá­nak elhalasztását javasolták a csehszlovák kormánynak. Mint ismeretes, a csehszlo­vák—NSZK megállapodás egyetlen pontja még mindig vitatott: Nyugat-Berlin jog­ügyi képviselete kiterjedhet-e az ottani intézményekre is? TŰZ A LUXUSSZÁLLÖBAN Tűz keletkezett hajnalban Koppenhága belvárosában, a Hafnia luxusszálló negyedik emeletén. Az eddigi jelenté­sek szerint tízen vesztették életüket és mintegy negyven többé-kevésbé súlyos sérül­tet kellett kórházba szállí­tani. A hatóságok attól tar­tanak, hogy további áldoza­tokra kell számítani; a szálló­ban ugyanis 90 vendég volt. POMPIDOU KÍNÁBA LÁTOGAT Párizsban hivatalosan be­jelentették, hogy Pompidou államfő szeptember 11 és 17 között hivatalos látogatást tesz a Kínai Népköztársaság­ban. Négy napot tölt tárgya­lásokkal Pekingben, majd az ország több más városát is felkeresi. Pekingben sajtó- értekezletet is tart a francia államfő, mielőtt hazaindulna. 3 ÉV BÖRTÖN, 3 ÉV SZÁMŰZETÉS Moszkvában befejeződött a bizonyítási eljárás Jakir és Kraszin ügyében, akik rend- szerellenes röpiratokat ter­jesztettek és külföldi kapcso­lataik is voltak. Az ügyész a vádat bizonyítva látta, és 3— 3 évi szabadságvesztés, vala­mint ugyancsak 3—3 évi száműzetés kiszabását kérte a két vádlottra, őszinte be­ismerésük enyhítő körül­mény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom