Déli Hírlap, 1972. november (4. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-29 / 281. szám

Két sárga lap helyett Olykor jobb a piros! Asztalitenisz hírek A DVTK óvásának eluta­sítása már korábban ismertté vall, de az előzmények és a döntés által kiváltott érze- lemhullámok még mindig nem simullak el. Az augusz­tus 17-től bevezetett sárga és piros lapok gyakorlati alkal­mazása, azok lélektani és ne­velési érteke, de főként fe­gyelmezési következményei — pro és kontra — továbbra is vita tárgyát kepezik. S*üksé«j van rá, de... A napokban Miskolc egyik nagy sportköri irodájában a sarga lapos esetek alkalma­zására terelődött a szó, és parázs vita keletkezett. A szenvedélyessé vált szócsatát nem az váltotta ki, hogy e szirtes műanyagkártya alkal­mazása helyes-e vagy sem (egyöntetűen a szükségessége mellett foglaltak állást), a játékvezetői gyakorlat egysé­gességét sem vitatták (a disz- ponáltság. a forma a bírák­nál is változik), annál több — és példákkal illusztrált — kifogás hangzott el a színes kártyák „adományozásával" kapcsolatos következménye­ket illetően. A „vitaindító” az edző volt. — Z, X, Y, Q — sorolta négy játékosának nevét — télig „sárgaságban” szenved; az ő figyelmüket külön is tel kell hívnom a teljesen „fair” magatartásra. — Nagyon helyes — bólin­tott az elnök —, mert a má­sodik. sárga nem piros! Megütközve néztünk a „ki­nyilatkoztatást'’ tevőre. Az elnök nem késlekedett a ma­gyarázattal. — A két sárga lap „meg­szerzése” minden esetben egy bajnoki vagy kupamérkőzés­től való távolmaradást jelent, de a piros nem. Pedig ez a súlyosabb fegyelmezési esz­köz! Ä játékvezetők is akkor veszik elő az élénkebb színű lapot, amikor egészen durva szabálytalansag történt. Még­is, a kiállítást büntető eléggé elavult paragrafusok,'’ a jó „védőbeszéd” vagy a lágyszí­vűén alkalmazott. ..nevelési szempont” gyakran csak intő vagy dorgáló határoza­tot szül, és a delikvens a legközelebbi alkalommal már vígan rúgja a labdát. — Ez így igaz — szólt közbe az elnökhelyettes —. mégis jobban irtóznak a .já­tékosok a pirostól, mint a sárgától. Mii lesz a „dörzsölt"’ játékos? — De nem mindegyik — veszi vissza a szót az elnök —, mert vannak „dörzsölt” futballisták is, akik az első sárga lap után még „ráját­szanak”, hogy a játékvezető a második sárga lap helyett pirosra váltson át. A közel­múltban történt: a kímélet­len „takarításáról” ismert védőnek mór volt egy sár­gája, amikor újabb ellenfele durva lerántása után a jobb zsebbe nyúló játékvezetőt más elhatározásra bírta. Mielőtt az még fel tudta volna mutatni a sárga lapot, gyorsan a fekvő ellenfelébe rúgta a labdát! A pályán pi­ros lapot, a fegyelmi bizott­ságtól viszont csak dorgálást kapott. S hogy miért? Mert elhitték neki. hogy a labdát csak a szabadrúgás gyors el­végzéséhez akarta a tett he­lyére ..pöccinteni”, s ezt „ér­tette félre” a bíró, mivel a pettyes valóban hozzáért a földön fekvő elleniéihez. Pénzbüntetés? — A játék tisztábbá tétele érdekében szívesen lemondok a durvaságokra hajlamos jó játékosokról is, ha a nevelés nem használ — zárta a vitát az edző. — örömmel ven­ném — és azt hiszem, a leg­több szakvezető úgyszintén —, ha olyan szabálymódosí­tást hoznának, hogy a piros lapot kapott játékosokat minden esetben — vétkessé­güknek megfelelő arányban — el kell tiltani. Sőt, még a pénzbüntetés bevezetését is helyesnek tartanám ezekben az esetekben, melyeket akár a szövetség, akár az egyesü­let alkalmazna. Mert ez is hozzájárulna a szebb, jobb. folyamatosabb játékhoz, a lelátók újbóLi benépesülésé­hez. És ebben valamennyien egyetértettek. MONOSTORI GYULA ’ Jacques Krouto francia kaszkadőr pénteken hajnali 4 órakor ült motorkerékpárra és világcsűcskísérlétét vasár­nap 16 órakor fejezte be. A 60 óra alatt — amely időtar­tam világrekordnak számit — 5000 kilométert tett meg eg}' autos körpályán. Krouto rossz, esős időben hat motor ­Kijelöltek a szovjetunióbeli Magiljovba sorra kerülő nemzetközi ifjúsági asztali­tenisz-versenyre a magyar csapatot. Az utazók között Kriston Zsolt (MÉMTE) neve is szerepel. Az ifjúsági sport­küldöttségnek 12 évével a miskolci asztaliteniszező lesz a legfiatalabb tagja. * E hét végén Budapesten rendezik meg az országos II —III. osztályú egyéni asztali- tenisz bajnokságot. A debre­ceni területi versenyen az alábbiak szereztek jogot az országos döntőn való in­dulásra: Tósa. Egervári (MÉMTE) Rozsnyói, Ignácz (DVTK; férfiak. Brilla, Ko­los dr.. Ditrói I., Czimma (MÉMTE) nők. * December 9-én és 10-en a városi' sportcsarnokban ren­dezik meg az országos vi­déki felnőtt asztaliteniszezők Tízek Bajnokságát. Miskolc­ról három MÉMTE-versenv- zőt Molnár Annát, Brilla Évát és Beleznav Mátyást hívta meg az országos szö­vetség az év utolsó asztali- tenisz versenyére. kerékpárt vádlott. Majdnem baj történt: alig bírt elke­rülni egy kutyát, amely át­futott a pályán. Könnyebben meg is sérült, de azért egy óráig még meg tudta ülni a „nyerget”. A csúcskísérlet után ő is hasonló állapotban volt, mint elhasznált gépei. De hát, szerinte — megérte. Új motoroscsúcs Villamosipari ktsz-ek! Vállalatok! Közületek! Ipari üzemek! Villamos szerelési cikkek, világítótestek, szigetelőanyagok, szén- és bronzkefék, kommutátorok, forgógépek, hegesztőgépek, klímaberendezések. Kisfeszültségű villamos készülékek, szellőzők, egyenirányító félvezetők, akkumulátorok, szigetelt és szabad vezetékek és kábelek, tekercselőhuzalok, ellenállás-anyagok, védőcsövek és tartozékaik, csillámok, szilitrudak és fűtőelemek, transzformátorok, 1 és 3 fázisú megszakítók, kis, közép és nagy teljesítményűek, háztartási és világítási kismegszakítók, légszigetelésű mágnes- és motorvédő kapcsoló, nyomógombok, vezérlőegységek, jelzőlámpák, tolóellenállások, relék, félvezetők villamosipari szaküzletünkben AZONNALI VÁSÁRLÁSRA, VAGY ELŐZETES MEGREN­DELÉSRE IS MEGVÁSÁROLHATOK. Miskolc, Hadirokkantak utcája 26. sz. Telefon-' Nyitva: 8—16 óráig, szombaton: 8—13 ór*'~ » atfíf — Ha egy mód van rá, ablak melletti asztalhoz ülök. Itt a kiszolgálás is gyorsabb, az adag is nagyobb. (A Die Welt Woche karikatúrája) „Mónika” közben A kis tánc helyiségben a zenekar nem tudni hányadszor játszotta már a nagy közkedveltségnek örvendő „Monika” - számot, amikor mellettem telepedett le egy fekete nadrágos, fekete pulóverei, kissé kócosra fésült fiatal lány két farmer- nadrágos, garbósított fiatalemberrel. A lány néhány perc múlva táncolni ment az egyik garbós farmerrel, a másik eleinte nézelődött, aztán megszólított. Kiderült, hogy ismer, azt is tudja, mivel foglalkozom, és — nem csekény meglepetésemre — a Mónika dallamára bólo­gatva fejével, nemzetközi politikai kérdésekről kezdett be­szélgetni. A kérdések arra vallottak, hogy újságolvasó fiú — meg­cáfolva az én korosztályomnak a farmernadrágosokról vallott véleményét —, megjegyzései találóak voltak. Már valahol az amerikai elnökválasztásnál tartottunk, amikor „Mónika” — úgy látszik — megkapott már „minden jót” és a zene véget ért. A lány és a „haver” visszatérőben közeledtek az asztalhoz. Fiatal politizáló barátom ekkor cinkosan rám kacsintott, aztán enyhén bocsánatkérö mosollyal megjegyezte: — Elnézést, de most a kislánnyal kell foglalkozni. Értheti; maga is volt fiatal Miután voltam, megértőén bólintottam. Legnagyobb meglepetésemre néhány perc múlva a fiú ismét hozzámfordult és bánatosan, bágyadt kézlegyintéssel közölte: — A barátom kiséri haza. Politizáljunk tovább. MATE IVAN Ismét sodorják Minthogy 29 százalékkal felemelték a dohányadót az NSZK-ban. a munkások, nyugdíjasok, diákok, kistiszt­viselők és a külföldi vendég- munkások mind többen ma­guk sodorják a cigarettát. Az ország legnagyobb dohány­gyára piackutatóinak meg­állapítása szerint nagyon sok jó jövedelmű értelmiségi is dohányzacskóból és nem ci­garettatárcából csillapítja ni­kotinéhségét, aminek oka nem az anyagiak hiánya, ha­nem egyénieskedés, hobby. A bürokrácia csúcsa Moscardelli úr, Aquila olas/ vá­ros lakója 1969 óta évente fel­szólítást kap a városi adóhiva­taltól* fizessen illetéket az állí­tólag a felesége után örökölt vagyon után. Mivel azonban Moscardelli feleségének esze ágában sem volt meghalni, a fel­háborodott férj minden eszten­dőben elmegy az adóhivatalba, hogy tisztázza a félreértést. Ta­valy a feleségét is elvitte az adóhivatalba, hogy bebizonyítsa: az asszony él. A/. idén mégis újra fizetési felszólítást kapott. Ólmosodnak a gyerekfogak A városi gyermekek foga zatában emelkedik és helyen­ként már veszélyes értéket ért el az ólomtartalom — ál­lapították meg nyugatnémet kutatók. Attól tartanak, hogy az idegrendszer működésében zavarokat fog előidézni az egyre több olom. A hatását egyébként nehéz kimutatni, mivel az ólommérgezés sok­féle következménnyel jár, s ezek némelyike nemegyszer csak hosszú évek múlva je­lentkezik. Pedantéria... A franciaországi Gagny közelében a rendőrség egy gépkocsi után eredt, mely­nek csomagtartójából egy kéz lógott ki. Megállították az autót, amelyet egy nő ve­zetett. ..Miért ez a riadalom? — csattant fel a nő. — A csomagtartóban . a férjem van. Csupa sár volt a cipője, és nem akartam, hogy össze­mocskolja a kocsiszőnyeget”

Next

/
Oldalképek
Tartalom