Déli Hírlap, 1972. november (4. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-29 / 281. szám

A rongálás ára: egy csuklós busz A DH városfejlesztési • Fedik a Szinvát • A Béke mozitól a rendőrségig • Áthelyezik a megállót (Ágotha Tibor felvétele) Az 1-es autóbusz hajnal­ban elindított első kocsijának vezetője a Kilián lakótelepi megállóban arra lett figyel­més. hogy a jelzőtábla oszlo­postól együtt ripityára törve hever a földön. A vandal pusztításnak nem akadt szem­tanúja, de a jelekből arra következtettek, hogy nem egy ..eltévedi” jármű okozta a kárt, hanem a környékről nekiszabadult duhaj társaság próbálta ki erejét a nem ép­pen törékeny vasoszlopon. Inalkozó vagányok Kapatos vágányok máskor is müveitek mar éjszakai ..unalmukban” hasonló dol­gokat. Az elmúlt nyáron kü­lönösen a tapolcai autóbusz­járat vonatán fordult elő többször is. hogy reggelre a megállók jelzőtábláit ráte- kerték a tartóoszlopokra. Régebben az ilyen erős le­gények ..csak” a villamoso­kon csüngő kapaszkodókat nyomták, gyűrték, csavarták össze. E „hagyományos” erő­próba már nem túl gyakori. Talán furcsán hangzik, de a közlekedés fejlődésével „kor­szerűsödtek” a rongálok szo­kásai is. Nyáron az új, négyajtós, csuklós autóbuszok megjele­nésével egyidőben — a vá­rosi tömegközlekedés pálya­futásának 75 éves jubileuma atkaimából — a megálló jelző oszlopokra felszerelt, új, tet­szetős kivitelű utastájékoz­tató táblákkal lepett meg minket, utasokat az MKV, es egytől egyig kicserélték az autóbuszok járatjelző tábláit is. Legutóbb pedig az új ket­tős megállók meghosszabbí­tott járdaszigetein állítottak fel vadonatúj világító jelző­táblákat és íorgalomterelö oszlopokat. Ugyanezen a helyen a járda­sziget végében álló forgalom- terelö osziopocskat — melyet javítani nem lehet és darabja 4500 forintba kerül — azóta ötször kellett kicserélni, mert nyíllal ellátott világítószemét valaki passzióból rendszere­sen kirugdossa. Masok azzal szórakoznak, hogy az autóbuszok oldalán es végében elhelyezett mű­anyag járatjelző táblákat tö­rik össze, lopják el. A táblák cseréje, július eleje óta a 12-es (egyelemvárosi) járat vonalán az új táblákból már csak négy maradt, pedig darabja ennek is 50—60 fo­rintba kerül. fedezik e«vmast o. Volt rá példa, hogy éjjel az egyik csuklós autóbuszból menet közben megpróbálták kiszerelni a hangszórókat. A vállalkozó szellemű fiatalem­bereknek ez akkor a végállo­más közelsége miatt — sze­rencsére — csak félig sike­rült. Merészségük így is meg­hökkentő: az autóbuszon ugyanis kalauz is tartózko­dott. Az efféle „alkalmi műsze­részek” rendszerint többen vannak, fedezik egymást, és rendkívül ritkán lehet tetten érni őket. Az is előfordul, hogy a többi utas szeme lát­tára lógnak „munkához”, és — ami a legszomorúbb — ■sokan nem is szólnak rájuk. Az egyik végállomáson vára­kozó. utasokkal telt autó­buszból például egy hangos­kodó férfi a több száz forin­tot erő kalauz-mikrofont lopta el — többek láttára. Az elmúlt öt-hat évben az MKV-nak okozott károk ja­vítási. pótlási költségeiből egy vadonatúj csuklós autó­buszt lehetne vásárolni! (lohucsky) Daruval gyorsabb i A Borsod megyei Tanácsi Építő Vállalat 72 lakást épít Sajóbabonvban. December eleién határidő előtt huszon­négy otthont már át is adnak. A további lakások építésé­nek meggyorsítására torony­darut állítottak munkába. Siettek az építők A Volán 3. számú Vállala­tának encsi új telepe, az épí­tők jó munkája nyomán valószínűleg határidő előtt elkészül. Így a létesítményt december első felében átad­ják rendeltetésének. Lézerrel sebészkés A hajlékony optikai rostból készült fényvezetők, sajnos, szét- bomlanak a na®y teljesítményű lézerek besugárzásának hatásá­ra. ez pedig lényegesen korlá­tozza ipari alkalmazásuk lehe­tőségeit. A müncheni technoló­giai intézet tudósainak nagy haladást sikerült elérniük ezen a téren. Az általuk kidolgozott üvegiost még igen magas ka­pacitásszint esetén sem veszíti el tulajdonságait — szakadatlan besugárzás alatt a bomlási kü­szöb 200 watt fölött van, és ez hússzor magasabb a közönséges fényvezetők megfelelő értékei­nél. Az üvegrosí kiváló jellemzői lehetővé teszik, hogy segítségé­vel nagy hatású optikai műtő­kéit alkossanak — amely köny- n.ven működik, teljesen steril és vérzést nem okoz. Az új üvegrostnak van még egy alkalmazási területe: segít­ségével egy milliméter vastagsá­gú acél is vágható. „Korábban lapjukból érte­sültem arról, hogy a Szinva rendezésével megoldást ke­resnek a zsúfolt Szemere ut­cai autóbuszmegállónak a Rudas László utcába való át­helyezésére. Magam is öröm­mel fogadtam a hírt. mert amióta Hejőcsabán, a Csaba vezér utcában lakom, na­ponta saját bőrömön tapasz­talom. hogy a Szemere utcai megálló mennyire nem felel meg a forgalom követelmé­nyeinek. Csúe«forgaImi idő­ben a zsúfolt járdán csaknem mindennapos a tülekedés, és egváltalán nem csodálkoz­nék azon. ha gyakoriak len­nének a balesetek. A napok­ban a Rudas László utcában járva ezért is tapasztaltam meglepetten, hogy folytatják ugyan a Szinva rendezését, de egyelőre csak a Béke mozi és a rendőrség közötti sza­kaszon. Kiváncsi lennék, ho­gyan áll a buszmegálló át­helyezésének terve?” — kér­dezi K. Béláné olvasónk. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság építő- brigádja jelenleg — a városi tanács építési osztályának megrendelése alapján — a Szinva-medernek valóban csak a Béke mozitól a városi rendőrkapitányság épületéig terjedő szakaszán végzi a meder rendezését és a tám­fal építését. A Szemere utcai autóbuszmegálló áthelyezé­sének terve azonban nem került le a napirendről. A Szinva Szemere utcává! szomszédos szakaszának ren­dezése ugyan nem szerepel a városi tanács IV. ötéves költségvetési tervében. a munka előkészítésén azonban jelenleg is dolgoznak. A Szamuely utca torkola­tával szembén levő Rudas László utca 3, 5, 7 es 9. szá­mú lakóházaik kisajátítása már megtörtént. Az itt lakók számára a lakáskiutaló hatá­rozatokat éppen most kézbe­síti a posta, s rövidesen meg­kezdődik a kiköltözés. A Szemere utca melletti me- dersaakaszt a készülő tervek szerint befedik, helyén ki­sebb autóparkolót, zöld savót alakítanak ki, és mint olva­sónk említi, a korábbi el­képzeléseknek megfelelően ide szeretnek áthelyezni a Szemere utcából a Hejöcsaba irányába tartó autóbuszok megállóját. „ A munkát az avas! 'lakó­telep építésének előrehala­dott állapota is sürgeti, hi­szen a lakótelep benépesü­lésével a Hejöcsaba irányába közlekedő autóbuszok utas- forgalma lényegesen megnö­vekszik, és ezzel a Szemeié ' utcai autóbuszmegálló kör­nyéke egy két év múlva még balesetveszélyesebbé válik. Az elképzelések szerint a Szinvának a Szemere ut­Passzióból kirugdossák Az új berende/.esek. tájé­koztatók egyben a rongálók- nak is új célpontokat jelen­tenek. Amikor a Győri kapu­ban felállították az első vi­lágító megállójelző oszlopot, a világító táblát valaki már a felszerelést követő napon kővel betörte. Kicserélték, de masnapra megint betörték. Kossuth-napok Ünnepségsorozatra készül­nek a miskolci Kossuth Gim­náziumban. A rendezvények december elsején este hét orakor iskolabállal kezdőd­nek a Hámor étteremben. Masnap a Fővárosi Művelő­dési Házban megnyitják a gimnázium szőnyegszövő mű­helyének legszebb termékei­ből rendezett kiállítást. Az antik mintájú darabok kö­zött bemutatnak egy ko­hászt s egy Miskolc címerét ábrázoló szőnyeget is. A Vá­rosunk című tárlatot az is­kola pinceklubjában decem­ber 4-től tekinthetik meg a Halogatók. Ugyancsak ezen a napon ünnepi műsort adnak a tanulók Miskolc felsza­badulásának és Petőfi szüle­tésének évfordulója tisztele­tére a Rónai Sándor Műve­lődési Központban, délelőtt 10 órakor. Délután két óra­kor Ki mit tud’’-vetélkedő lesz az iskolában, ekkor vá­logatják ki a jövő évi sáros­pataki diáknapok szereplőit. Az ünnepségsorozat decem­ber 5-én délután három óra­kor fejeződik be: a gimná­zium diákjai Kodály-müsort adnak. Istálló a garázs mellett Fellendülőben az export jjc Egy magyar félvér mév Nagyapja menest terelt a kunszentmiklósi határban. Szén így örgy tői Szén tnv.hályig. azaz tavasztól őszig kint élt a pusztán, a lovak mellett. Az apa „elfajzott’’; nadrágos ember, hivatalnok lett belőle. A ma 93 éves István bácsi­nak. a hajdani csikósnak egy vigasza lehet, hogy az unoka: Győrfy Hunor éppúgy a lo­vak szerelmese, mint ö volt. Győrfy Hunor ugyanis a me­gye lótenyésztési felügyelője. • • Beszélgetésünk egy kis nosztalgiával átszőtt vissza­emlékezéssel kezdődik: va­laha a Bodrogközben es a Hérnad-völgyben virágzott a lótenyésztés. Híresek voltak például a cigándi magyar félverek. Az persze törvény­szerű, hogy ma lényegesen kisebb a lóallomány, mint akkoriban volt. A közös gazdaságokban jórészt gépek végzik a derék négylábúak munkáját. — De azért még mindig kell a ló. sőt nyugodtan meg­jósolhatom. hogy szükség lesz rá a jövőben is a takar- mányos kocsi elé vagy a/, úgynevezett ..futófogatba” fogva, — fejtegeti a lóte­nyésztési felügyelő. Jelenleg körülbelül tizen­két es fél ezer lovat tarta­nak számon a megyében, beleértve az egyéni gazda­ságok csaknem hétezerre te­hető állományát is. —- Kevés ez? — Nem az a baj. hogy ké­vés. hanem az a baj, hogy leromlott az állomány — ka­pom a választ. Beszel getö- partnerem mindjárt meg is indokolja az elmarasztalást. — A közös gazdaságokban — a háztájiakról nem is be­szélve — kevés gondot fordí­tanak a lótenyésztésre. Va­laha megszólták azt a gaz­dát. aki háromévesnél fiata­labb csikót felhámozott. Most befogják a kétévest is. Nem tudja kinőni magát az állat, s lassan elcsökevényesedi k. el gyengül, szaknyelvien: „el- puhul” a hajdan külföldön is híres magyar felver. — Hogy képzett szakember nincs, az még hagyján. De az idősebb generáció nyug­díjba vonulásával, kihalásá­val lassan nem marad a gaz­daságokban olyan ember sem, aki tisztességgel el tud­ná látni. tudná nevelni a lovat — panaszolja Győr­fy Hunor. — Pedig a lovai ma már nemcsak mint iga­vonót kell számításba ven­nünk — fűzi hozzá. • • Világszerte divat a lovag­lás, úgyis mint sport és úgy­is mint szórakozás. Egy svéd kereskedő, aki gyakran meg­fordul a megyében is, meséli, hogy hazájában a jómódú emberek a Mercedest őrző garázs mellé istállót építe­nek, s a draga pénzen vásá­rolt halas a család kedven­ce. Van ahol külön fürdő­szobát tartanak fenn számá­ra, és hajsamponnal fürde­tik. De ha ez mulatság is számunkra, annyi bizonyos, hogy az egyre gyakrabban idelátogató külföldi kereske­dők jó árat, 40—60 ezer fo­rintot is fizetnek egy kiállás­ra is szép, nyereg alá szok­tatott magyar félvérért. Ho­vatovább nem tudják kielé­gíteni a külföldi keresletet, pedig a megyei termelőszö­vetkezetek az idén már kö­rülbelül négymillió forint értékű lovat exportálták. Csak a mezőkeresztesiek exportja 450 ezer forintra rúg! Egyre kevesebben tarthat­ják tehát „fantasztának” Győrfy Hunort, aki évek óta azon fáradozik, hogy társul­janak a termelőszövetkeze­tek. teremtődjenek lótenyész­tő körzetek, ahol szakképzett sotndozók. lovászok nevelik, tanítják a néaylábúakat. Igásnak. s amelyik arra ér­demes. hobby-, illetve ver­senylónak. Gazdaságú számítások bi­zonyítják. hoev megérné! BÉKÉS DEZSŐ cával szomszédos szakasza rendezését és befedését kö­vetően — melyet előrelátha­tólag 1975 után kezdenek meg —; az autóbuszjáratok a Rudas László, Szamuely és Papszer utca érintésével megkerülik a Szemere utca ma is igen szűk és baleset- veszelyes szakaszát. LAHUCSKY PETER Hamis pénzverde a pincében Feltárják a cser bakói várat Ipartöréneti emlékeket gyűjtenek.a rudabányai Érc­es Ásványbányászati Muze­um baráti körének tagjai. Elhatározták, hogy feltárják a Szuhogy határában levő cserbakői várat, amely a mohácsi vész után keiül t Bebek Imre prépost birtoká­ba. A várépület pincéjében pénzhamisító-műhelyt rende­zett be. ahol II. Lajos és 1. Ferdinánd korából való di­nárokat készítettek A miskolci régészeH már 1925-ben szerették volna fel­kutatni a hamis pénzverdét, ám a vállalkozás sikertele­nül végződött. Ha pénzt nem is. régi dokumentumokat azért találtak. így jutott birokukba a vár 1476-ból származó térképe: ennek se­gítségével megállapítható a műhely fekvése is. A feltáró munkát jövő nváron kezdik 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom