Déli Hírlap, 1972. november (4. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-29 / 281. szám

Szovjet vendégek Miskolcon Szovjet küldöttség érkezett tegnap kétnapos látogatásra városunkba. A delegáció tag­jai: Jakudenko. a Belorusz SZSZK miniszterhelyettese. lranov. a Szovjetunió mi- n ■sztertanácsá.niak osztályve­zetője. Kocskov, a Vüszsaja Skola Kiadóvallalat főszer­kesztője. A vendégek elláto­gattak a 100. sz. Szakmun­kátok épző Intézetbe, ahol a tanárokkal és az oktatókika! a képzésről tartottak tapasz­talatcserét. Látogatásuk so­rán megtekintették a Diós­győri Gépgyár tanműhelyét és a pereces! 104. sz. Szak­munkásképző Intézetet is. A szovjet küldöttség tíz napig tartózkodik hazánkban, ellátogat többek között buda­pesti. gyulai, békéscsabai és esztergomi szakmunkásképző intézetekbe is. Diákparlament „Az iskola ne csak a tanulást szervezze” A IV. országos diakparla- ment tegnap a Láng Műve­lődési Központban szekció­ülésekkel folytatódott. A kői­két gimnáziumi, szakközép­iskolai, illetve szakmunkás­képző intézeti szekció tanács­kozásain a küldöttek diák­elnökök vezetésével tárgyal­ták meg a Művelődésügyi Minisztérium es a KISZ Köz­ponti Bizottsága áltál közre­Hiztató jövő: rekonstrukció a textiliparban Nők fóruma-ben Tulajdonképpen egyetlen köszönetét kapott könnyű­iparunk tegnap az SZMT- ben. a ,nők fórumán. Az egyik felszólaló — kereske­delmi dolgozó — köszönte meg, hogy most már megfe­lelő kezelési utasítással lát­ják el a ruházati termékeket. Ezen túl azonban pergett a kritika: — Igaz: idén már bővült ■a választék ruházati cikkek­ből. De romlott a minőség! Egy példa: nyugatról impor­talt szövetből készült kabá­tokat kapott a boltunk, 1650 forintért adtuk. Szintetikus anyag. S a kedves vevők egyhónapos használat után \ tsszahozlák. mert rossz a minősége, ötezer-ötszáz fo­rintos műszőrme kabátokat vagyunk kénytelenek vissza­venni, mert gyenge a minő­segük. Volt olyan nap, hogy több mint húszezer forintot adtunk vissza értük a ve­vőknek . .. SZŰK A KONFEKCIÖVALASZTÉK — Nem tudok ^konfekció­ul" öltözködni, mert 54-es a méretem. Férjemnek 60-as öltöny kellene. Az sincs. — A gyermekruhák szé­pek. de nagyon drágák. — Sok a vidéki vásárlónk. Olcsó flanellruhát keresnek nálunk. Tavaly még tudtunk adni 150 forintért, de idén a legolcsóbb is 219 forint . . Szégyellem kitenni a vállfára egyik-másik portékát, mert gyűrötten érkeznek. S köz­ben rájuk van írva: gyűr- telenített, szintetikus anyag­ból készült! — Mi hiába próbálunk ele­get tenni a vásárlók igényei­nek. míg az ipar monopol­helyzetben van. Ha valami ok miatt nem vesszük át a felnőtt ruházati cikket — nem ad gyermekholmit, ami pedig egeiden kellene. Meg­szabja azt is, milyen mé­retet hajlandó gyártani. Ol­csó cikkek is kellenének, pa­mutáruk. Ám az ipari válla­latoknak nem lenne gazda­ságos a gyártásuk. így hát nin<;s is. NAGY GYEREKEK KIS RUHÁK — Nem tudom meddig gyermek a gyermek. Mert én a 14 éves fiamra már nem tudok gyermekholmit kapni. Miért nem igazítja a kon­fekcióméreteket korunk ro­hamosan fejlődő gyermekei­hez a ruhaipar? — A karöltök szűkülnek, gyenge cérnával varrják a ruhákat, lassanként millimé­terekre zsugorodnak a visz- sza ha j tások ... — Nincs elegendő bebihol- mi. Volt. hogy két hónapig nem kaptunk csecsemőinget. — Két eve 342 ezer forin­tot. idén mar az első fél év­ben 545 ezer forintot adtunk vissza a vásárlóknak a mi­nőségi reklamációval vissza­hozott cipókért csupán az Éva cipöboltban. Előfordult, hogy original dobozban le­tört sarokkal érkezett a cipő. — Ne az ipar „diktálja", hogy mit vásároljon a vevő. hanem fordítva: a fogyasztó diktáljon, hogy mi kell neki! És lehetne sorolni hosszan a bírálatokat, hiszen a KPVDSZ megyei bizottsága altat rendezett nők fórumán a felszólalók is alig tudtak abbahagyni. Kereskedelmi, pénzügyi és vendéglátói pari dolgozok mondták el véle­ményüket. némelykor nem kevéssé csípősen, a könnyű­ipari termékekről űgv gon­dolva: őszinte kritikájuk a legjobb helyen hangzik el. hiszen a fórum előadója a Könnyűipari Minisztérium főosztályvezetője. Revisz Lászlódé volt. Ügy tűnt azon­ban. hiába mondta el a vita­indítóban, mekkora gondok­kal küzd ruházati iparunk. Hogy a termelőberendezések jó része elavult, s még a meglevő kapacitást nem tud­ják megfelelően kihasználni, mivel 10—12 ezer dolgozo kellene, hogy a munkaerő- hiány ne tetézze a gondokat. Hogy a ruházati cikkek nyersanyagának 70 százalé­kát importból vagyunk kény­telenek biztosítani, 40 szá­zalékát pedig éppen nyugati, tökésorszagokból importál­juk, s ezért áraink alakulása Újságírók látogatása egy honvédségi alakulatnál Ma délelőtt 10 orakor az Eszak-Magyarország, a Déli Hírlap, a Borsodi Bányász, a Borsodi Vegyész, a Diósgyőri Munkás és a Rádió Miskolci Stúdiójának összesen har­mincöt munkatársa a helyőr­ség több magas rangú tisztjé­nek társaságában autóbuszon elutazott * Néphadsereg egyik Borsod megyében állo- nésMM alakutirtÉbee. Hs4n­regünk és a helyi sajtó kö­zötti kapcsolat ez újabb meg­nyilvánulásának célja az, hogy az újságírók tapasztala­tokat szerezhessenek honvé- deink életéről, felkészültségé­ről. a meglátogatott egység technikai felszereltségének magas színvonaláról. Az estig tartó tanulmányút élményéiről mindegyik lap Olvasóinak. szorosan összefügg a tőkés világpiac árainak változásá­val. 30 MILLIARD Nyilván mindezeket meg­értették a fórum résztvevői, am nem tartották elegendő mentségnek a koníekciome- retek hiányosságaira, külö­nösen pedig a minőségi ki­fogásokra. S ebben részben igazuk van. (Mert mit is tud kezdeni a ruházati ipar a visszavitl, minőséghibás ter­mékevei? A nvereseget nem­igen növeli a selejtes darab.) A zárszóban Revisz László- né már jövőre jelentős ja­vulást ígért: jobban ügyel­nek a technológiai fegyelem­re, s korszerűbb gyártmá­nyokkal jelentkeznek. A kö­vetkező évek rohamos fejlő­déssel biztatják a ruházati ipar vállalatait, hiszen a ne­gyedik ötéves tervidőszak végére el kell készülnie a 30 milliárdos textilipari rekonst­rukciónak. amely nemcsak a minőség javulását, a menv- nviség növekedését, de az arak csökkenését is biztosítja nagyon sok terméknél. De hogy' a fogyasztók által dik­tált igények szerint termel­jen a ruhaipar, ahhoz a ke­reskedelemnek is jobban kell ..tolmácsolnia”. Bár az is igaz, hogy ugyanakkor az iparnak is ki kell alakítania a saját információs rendsze­rét a fogyasztóval, ha másért nem. hát azért, hogy kont­rollálni tudja a kereskede­lemtől kapott tájékoztatókat. RADVÁNYI ÉVA adott téziseket, amelyek vá­zolják a diákságot érintő ok­tatási, mozgalmi és egyéb tevékenység javításával ösz- szefüggö tennivalókat. A szekcióüléseken a diák­küldöttek elsősorban a saját iskolatípusukra, iskolájukra, s/.ukebb pátriájukra jellem­ző problémákról, gondokról szóltak. A hozzászólásokból az is kitűnt, hogy mór je­lentős számban működnek olyan középfokú oktatási in­tézmények. amelyekben a vezetők munkamódszeréhez hozzátartozik a tanulóifjúság informálása az iskola életé­ről. véleményének meghall­gatása a döntések előtt, a KISZ-tagsággal, a tanulókkal való együttműködés a mun­ka minden szakaszában. Általános igényként me­rült fel. hogy az iskola ne csak a tanulást, hanem a ta­nulók közösségi, társadalmi tevékenységét is szervezze: váljék a fiatalok működésé­nek. alkotó kedvtelésének, érlekes szórakozásának szer­vező központjává. A küldöt­tek szeretnék, ha a tanuló- közösség életére, tevékenysé­gére vonatkozó döntések meghozatala előtt rendszere­sen kikérnék a fiatalok vé­leményét. 1 fiúsági szerveze­tük vezetőitől pedig elvárjak, hogy íolvamatosan tájékoz­tassák őket az egész iskola előtt álló feladatokról. Álta­lában szót emelték a tartal­matlan. formális megoldások, ifjúsági programok ellen. Az egész napos tanácsko­zás összegezéseként a szek­ciók javaslatokat dolgoztak ki. amelyeket a diákparla­ment mai nlenáris ülése elé terjesztenek. REFLEKTOR Ma Budapesten ülést tart a Mezőgazdasági és Erdőgazda­sági Dolgozók Szakszerveze­tének központi vezetősége. A Az almásfiizitői állomáson átadják rendeltetesenek a szovjet gyártmányú integra domino biztosító berendezést. 4c Békéscsaban Békés megve úthálózatának es területi víz­rendezésének összefüggései­ről tanácskoznak, 4c Debre­cenben folytatódnak a Ko- dálv-emléknapok esemenyei. 4c Egerben tudományos ta­nácskozáson összegezik a no­vemberben lezajlott Heves megyei műszaki hónap ta­paszt afatait. A A. Vörösmarty utcai Kőközpont vezérlőpultja (Vadas Zsuzsa felvételei Nagyobb szakértelem, lelkiismeretes munka Kevesebb a panasz a távfűtésre Mindössze hároméves múlt­ja van városunkban a köz­ponti és távfűtésnek. Első­ként a Vörösmarty utcai ház­gyári épület lakásaiban kel­lett meleget s meleg vizet biztosítani a Miskolci Ingat­lankezelő Vállalatnak. A kezdeti időszakban különbö­ző műszaki hibák adódtak, ötször vagy hatszor is elő­fordult például föld alatti ve­zetékszakadás. Ezek miatt rö­vid időre le kellett állni a fűtéssel. Az. idén a lel még nem tette próbára u központi es a távfűtést, s minimálisra csök­kent a panaszok száma. Ez részben annak köszönhető, Nem hagytam semmit elvégezetlenül ’ * Kereken húsz éve, hogy két kőműves és néhány se­gédmunkás felvételével meg­alapították a Miskolci Épí­tőipari Vállalatot. Az alapí­tók közül már csak Erneszl Ferenc el. aki most, a jubi­leum hónapjában éppen nyugdíjba készül. Apja kő­műves volt, szinte örökül hagyta tiara a szakmát. — Mi az. amit meg el akar végezni, amire eddig nem volt idő? — Már csak pihenni sze­retnék. Amit akartam, elér­tem. Ami a munkámat illeti, úgy érzem, nem hagytam semmit sem elvégezetlenül. nincs restanciám sem a vál­lalattal, sem magammal szemben. — Megbarátkozott már a nyugdíjas évek kényelmes tempójával? — Őszintén szólva meg nem. A magamfajta munkás­ember akkor ideges, ha nincs mit tennie. Az ötvenes évek­ben egy időre kiemeltek mű­vezetőnek, és csak akkor billent helyre a nyugalmam, amikor újra kezembe vehet­tem a köműveskanalat. Pe­dig sokan hajtogatták,' hogy a kömuv esszakma kihalóban van, félreállítja a korszerű technika. Mégis sikerült úgy elemem a nyugdíjkorhatárt, hogy a tanult mesterségem mellett maradhattam. Több ezer miskolci ház homlokzata viseli Erneszl Ferenc kezemunkajáit, és er­re a kömümesmester büszke is. Nemegyszer kijelentette a megrendelőknek: ..Arról, amit elvégeztünk, akár ga­rancialevelet is adhatok". Megtehette, mert biztos volt a dolgában. — Melyik munkám em­lékszik a legszívesebben? — Sok ilyen volt, meri mindig úgy teljesítettem a rám bízott, feladatokat, hogy az a végén nekem is örömet okozzon. Mégis van néhány olyan különleges kőműves- munkánk. amit féltő gonddal végeztünk. Miskolcon kevés a műemlékértékű épület, néhánynak a felújítását ma­gam vállaltam a brigádom­mal. Ez a munka azt igé­nyelte. hogy elfogadjuk, meg­ismerjük a régi építészek elgondolásait, törekvéseit, izieset. Különös gondot igénylő gipszstukkókat is helyre kellett állítanunk. Negatívokat készítettünk, megtanultuk a gipszönlést és a kényes munka minden csmját-binját kitapasztaltuk. Az egyik átadásnál a mién­ket nézték eredetinek. • • A Miskolci Építőipari Vál­lalatnak 48 nyugdíjasa van, közülük sokan még ma is visszajárnak dolgozni, ha szükség van egy kis nyug­díj-kiegészítésre. vagy ha nem tudnak mit. kezdeni a szabad idejükkel. A hét végén találkozóra hívta össze őket a vállalat vezetősége és a szakszerve­zet. Műsoros esttel, vacsorá­val kedveskedtek az öregek­nek, és egyúttal tájékoztat­ták őket a vállalat mai ered­ményeiről is. Párásak lettek a szemek, amikor Erneszt Ferenc búcsúztatására került sor. Mukában eltöltött éve­ket. évtizedeket idéztek az asztaloknál — most már egy híján ötverven. NAGY JÓZSEF hogy az eltelt három ev alatt szakmailag is felkészült kol­lektíva alakult ki az ingat­lankezelő vállalat távfűtési osztályán. Érettségizett fiata­lok. technikusuk, szakképzett fütesszerelök látják el a szol­gálatot a kazánok és a hó- központok mellett. Az elmúlt évek során elvégeztek a szükséges korrekciókat a ..ki­szolgáló” berendezéseken is. Jelenleg 150-en dolgoznak a höközpontban. Nyolcan-tí- zen mint hőíokellenörök rendszeresen méréseket vé­geznek az otthonokban. A szobahőmérsékletet úgy álla­pítják meg, hogy a hőmé­rőt a helyiség közepén ál­lítják fel. Sok lakásban ugyanis olyan rosszul illesz­kednek az ajtók, ablakok, hogy az ego gyufa vagy ön­gyújtó lángját is eloltja a huzal. A nehezen kifűthetó északi, legalsó vagy legfelső emeleti lakások miatt má­sutt túlfűtés tapasztalható. A diósgyőri városközpont fűtőberendezései a legkor­szerűbbek. utána a Vörös­marty utcai kazánház követ­kezik. 1978-ig lakások ezrei épülnek fel a Vörösmarty ut­cai tízemeletes ház körül. Fűtésükről a mai kazán gon­doskodik, hogy mindaddig, amíg az LKM-től kiépített távvezeték elkészül, folyama-' fos legyen a meleg- és a me­legvíz-szolgáltatás. N. J. Csak a művezetők! Lapunk hétfői számának első oldalán Béremelés a DI- GÉP-ben címmel tudósítást közöltünk a Diósgyőri Gép­gyár művezetőinek aznapi tanácskozásáról. Az első ol­dalon megjelent cikk félreér­tésre adhat okot, ezért a Dl- GÉP vezetőinek kérésére kö­zöljük, hogy a tudósításban említett béremelés csak a művezetőkre vonatkozik. An­nak mértéke, a Központi Bi­zottság állal meghatározott differenciált százalékos aránytól való eltérése, a gyár eredményeitől függ. A bér­emelést a Központi Bizottság állásfoglalása értelmében márciusban kapják meg a gépgyári művezetők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom