Déli Hírlap, 1972. november (4. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-29 / 281. szám

± Egy könyv és szerzője Kirándulás a pokolba Néhány héttel ezelőtt hunyt el dr. Julesz Miklós, a szegedi belgyógyászati klinika tanszékvezető professzora, a belső el­választásit mirigyek világhírű kutatója. Munkájáért 1962-ben Kossuth-dijat kapott, később a Munkaérdemrend arany foko­zatát. Akadémiai levelező tag, a hallei egyetem diszdoktora volt. Tudományos munkáinak száma 160, köztük négy nagy monográfia. Halála előtt alig egy évvel jeleni meg Kirán­dulás a pokolba című regénye. Vajon mondhat-e újat a háború után több mint negyedszázaddal egy olyan regétig, amely a náci koncentrációs táborokról Íródott? E könyv a legjobb példa rá, hogy igen. 50 festmény, 41 grafika, 42 szobor •** Vasárnap nyílik a Téli Tárlat Október közepén került a héttagú, festő-, szobrász- és grafikusművészekből, művé­szettörténészekből álló zsűri elé az idei miskolci Téli Tar­lat anyaga. A beérkezett müvek mintegy háromszoro­sát tették ki az ötven fest­ménynek, 41 grafikának és negyvenkét szobornak, me­lyet végezetül elfogadtak es bemutatásra méltónak talál­tak. A Miskolc megyei va­ros Tanácsa, Borsod-Abaúj- Zemplén megye Tanácsa, a magyar képzőművészek észak-magyarországi területi szervezete, a Műcsarnok és a Miskolci Galéria által gon­dozott hagyományos nagy bemutatót a Műcsarnok meg­bízásából ezúttal harmadszor rendezte Kovács Béla művé­szettörténész. Az előző évek tapasztalatai nyomán, hetek-, kel a zsűrizés után és né­hány nappal a megnyitó előtt a szakember pontos ké­pet adhat az idei Téli Tarlat anyagáról, s el tudja helyez­ni az eddigiek sorában — Az, idén másodszor szere­pel Téli Tárlat néven a be­mutató. Azelőtt „Miskolci or­szágos képzőművészeti kiállítás­nak” hívták. — A névváltoztatás leg­utóbb sem jelentett lényegi változást. Szegeden és a Ba­latonnál Nyári Tárlat van. Miskolcon téli. A Grafikai Biennaléval szoros egységben a reprezentatív bemutató, a legújabb magyar képzőművé­szet alkotóinak rendszeres, együttes kiállítási lehetőség. — A szokványos kérdés az idei Téli Tárlat előtt — tekin­tettel a szakma megoszló vé­leményére — kényesnek is mi­nősülhet. Milyennek tartja a tárlat rendezésre varö anyagát’ hat, ami a közönség elé ke­rül, és végül is a jó műve­ken van a hangsúly. Több okát is látom annak, hogy egymásnak ellentmondóak a vélemények, hogy a bemutató már előzetesen is vitákat vált ki. A Téli Tárlat egy az országos nagy kiállítások sorában. A művészt, aki va­lamennyin részt akar venni, ugyancsak igénybe venné, hogy mindegyikre új alko­tást nyújtson be. Az elmúlt években nem egy példa volt rá. hogy Szegedem is. itt is, máshol is ugyanazzal az anyaggal vagy legalábbis na­gyon hasonlóval találkoz­tunk. Az országos szintű jó kiállításoknak a magunk is­métlése nem lehet a feltéte­le. A feltételek között kell. hogy szerepeljen viszont, hogy a rendező szervek meg­oldható célokat tűzzenek a kiállítás elé. — Melyek lennének ezek? — Az otthont adó város közönsége, intézményei (bát­ran mondhatjuk) vásárlási céllal is kell. hogy igényel­jék a bemutatót. Nagyon fon­tos a megfelelő kritika is. A művész képet, szobrot ad. és annak nemcsak érintőleges, de számára hasznosítható bí­rálatát is várja. A nagy ki­állítások után az egyén ma­gának is mérleget készít, az alkotói munkához a tehetse­gén kívül nrvég sokféle, kí­vülről kapott segítség szük­séges. — Milyen rangsort állítana fel a különböző műfajú alko­tások között? — A bírálat a kritika dol­ga; egyetlen alkotót sem em­lítek hát név szerint. Egészé­ben a i'estményanyagot látom gyengébbnek, de jók a szob­rok és a grafikák. Az utóbbi műfaj törekvései a biennale városában tálán a legismer­tebbek; Észak-Magyarorszá­gon az alkotók körében is ennek van a legszebb ha­gyománya, és a legterméke­nyebb jelene. Az országrész­ben élő műveszek munkás­Romana ben. a Csokonai Színházban mutatkoznak be. A neves művészegyüttes decem bei’ 15- én Miskolcon is fellép a Hó­nai Sándor Művelődési Köz­pontban. sága és az elmúlt egy évti­zed tapasztalatai is a nagy bemutatók szüksegessége mel­lett szólnak! * A Téli Tárlat díjzsürije de­cember elsején, pénteken íté­li oda a kilenc alapító intéz­mény, üzem és vállalat dí­jait a legjobbnak tartott al­kotások készítőinek, a meg­nyitó pedig vasárnap, de­cember 3-án, déli 12 órakor lesz a Miskolci Galériában. A kiállítás december 31-ig tart nyitva. (makai) A Miskolci Művészklubban holnap délután 4 órakor Skandináv építészet címmel tart előadást dr. Bonta Já­nos. Az előadást követően a Magyar Építőművészek Szö­vetségének észak-magyaror­szági csoportja és az Építő­ije Ma délután premier. A Miskolci Nemzeti Színház meseszínházának első bemu­tatójára, Tarbay Ede Mese a tűzpiros virágról című kétré­szes zenés mesejátékának előadására várják délután 3 órakor a közönséget. Tizen­két képből áll az orosz nép­mese nyomán írt darab, a Kalmár legkisebb lányának, Aljenuskának, a csodálatos virágnak. Az elvarázsoltnak és a kegyetlen boszorkány­nak a története. A fordula­tos, a gyerekek számára bi­zonyára sok izgalmat és örö­met tartogató játék Suki An­tal díszlettervező mesevilágá­ban játszódik, ö tervezte a jelmezeket is. Az előadást (melyet egész évadban mű­soron -tart a színház) Sallós Gábor rendezte, a zenekart Herédy Éva vezényli. Képün­kön (balra) a Kalmár három lánya: Várhegyi Márta, Vi- ragh Ilona és Héczey Éva: jobbra: Baba Jága. a boszor­kány szerepében Lenkey Edit és a Dada, Olgyay Magda. (Agotha Tibor felvételei) ipari Tudományos Egyesület miskolci csoportja rendezésé­ben író—olvasó találkozóra kerül sor, amelyen az elő­adó „A korszerű építészeti környezet” című könyvéi vi­tatják meg. Beszélgetésünk alkalmával — akkor még nem sejthet­tem, hogy e cikk halála Után fog megjelenni — életéről és könyvének születéséről fag­gattam Julesz Miklóst. — Hogyan került kapcso­latba az irodalommal? — Már gimnazista korom­ban írogattam; 1932-ben Rongylabda címmel regényt írtam állástalan diplomások­ról. A kézirat az Athenäum Kiadóba került, ahol Révay József lektorálta, s igen el­ismerő kritikát mondott írá­somról. Ha a kiadás költsé­geihez hozzá tudtam volna járulni, akkor bizonyára meg is jelenik. — Hogyan haladt ez idő alatt a tudományos pályán? — Belgyógyász szakképesí­tésemet a nagy hírű Korá­nyi-klinikán szereztem. 1940- ben elnyertem a kor legje­lentősebb magyar tudomá­nyos ösztöndíját, az Eszter- házy-ösztöndíjat. Elekor a pesti egyetem élettani inté­zetének voltam díjtalan gya­kornoka. — 1944-ben Németországba hurcolták Julesz Miklóst. Ki­lenc hónapot töltött a buchen- waldi és ázz ohrdurfi kon­SZERDA Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.550: Ki nyer ma? — 12.30: Reklám. — 12.36: Táncze­nei koktél. — 13.21: Ifi. Magyart Imre népi zenekara játszik, Macii Szafté Katalin énekel. — 13.31: válaszolunk hallgatóinknak. — 14.06: Gyermekdallal a világ kö­rül. A Gyermekrádió műsora. — 14.22: Juhász Frigyes—Szilagyi György: Az idő parancsa — kan­táta. — 14.30: Közvetítés a Ta- 1 ab anya—Bologna Közép-európai Kupa labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről. — 15.15: Hírek. Idő­járás. — 15.24: Harsan a kürt­szó! A Gyermekrádió műsora. (A tegnapi adás ism.) — 15.39: Hallgatóink figyelmébe! — 16.00: A világgazdaság hírei. — 16.03: A Jugoszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság nemzeti ünne­pén. — 16.43: Üj fúvószenei fel­vételeinkből . A Budapesti Kon­cert Fúvószenekar játszik. — 17.00: Hírek. Időjárás. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: A közönség kérdez, — a muzsikus válaszol. — 17.50: Tamás István karcolatod. — 13.05: Fehér Sándor nebi zenekara játszik. — 18.23: Művezetők. I. rész. — 18.37: Ki- sértetjárás Magyarországon. I. rész. — 18.58: Hallgatóink fi­gyelmébe! — 19.00: Esti Krónika. — 19.25 Slágerturmix. — 19.35: Atlasz Világgazdasági figyelő. — 20.05: Simándy József énekel. — 20.38: A diákok és a közélet. — 21 11: Világhírű szovjet művészek magyarországi hangversenyei. Wsztyiszlav Rosztropovícs gor- donkaestje* a Zeneakadémia nagytermében. Közben: 22.00: Hírek. Időjárás. Kb. 22.15—22.20: Sporthírek. — 22.44: Népdalok. — 23.1,5: Beethoven: Kantáta tt. József császár halálára. — 24:00: Hírek. Tdőiárás, — 0.10—0.23: A Mayas együttes műsorából. Petőfi rádió: 12 00: Sztevano- viiy Zorán és Dusán táncdalai­ból. — 12.15: Hallgassuk együtt! (Ism.) — 13.00: Hírek. Időjárás. — 13.03: Házunk tája. A Falurá­dió műsora. — 13.23: Prelűdök zongorára. — 13.40: Orvosi taná­csok. A felvilágosításról. (A teg­napi adás ism.) — 13.45: időjá­rás- és vízállásjelentés. — 14.00: —17 00: Klubrádió. Nyilvános adás a Budapest Körszállóból. — 17.00: Fotóamatőrök ötperce. — 17.05: Ötórai tea. Közben: 17 30— 17.38: Hírek. — 18.00: Hírek. Idő­járás. — 18.05: Külpolitikai fi- .eve’ő Hsm.) — 18.20: Reklám. — 18.25: Zenekari muzsika. — 18 47: A népdaleiő°dás mesterei. Kim Borg. — 19.03: Holnap közvetít­jük ... A Tannhauser a Bayrcut- hí Ünnepi Játékoktól. (A közv. időpontja: P. 18.261. — 19.33: ..Az cgviket hirdetjük, a másik­ból dolgozunk”. Konzu^’-tótó Nemes Ferenc gazdasásszocáoló- gu*spi a ván^at-i ..ket+ős” ter­vekről. — 19 53: Jó estét, gyere­kek f »0.00: Esti Któmka tt. — 20.00: .1 Menté« P" FTC—Li utói »- na jégkorong BEK visszavágó mérkőzésről. — 20. k^s magyar ■nénrajz. — °o.go: üi könyvek. — 20.38: A Rádió Dal szír ^ózr. Mág­nás Mi«ka. Szirmai Albert one­Air rp^ióváHozstQ. KözHpo ; V **7__■>! $2: CvíiViá'/ fic; tníí­vé«z«t. — *>‘,."0: Az pnerö'ritp'-­vulkáno1r. — 43.no■ Hmek. Trln-iórás. — *.*,15: Ve^bp^ko^el'. róirk — ‘>4.00—0.10: Hírek. Idő­járás. centrációs táborban. Mikor született meg önben a gon­dolat, hogy papírra vesse az ott átélt szörnyűségeket? — Amikor hazatértem. le­írtam az első oldalt. Azután rájöttem, hogy ennek még érni kell; túl friss és tú,l megrázkódtató ahhoz, hogy megpróbáljam ..más" szem­mel nézni az átélt eseménye­ket, 1970 telén azután — 25 év távlatából nézve — meg­írtam ..kirándulásomat a po­kolba". — Az izgalmas regényt, amely a szenvedés lényeiből íródott, a: orvosi objektivi­tás és a személyes élmények hitele emeli megrendítő do­kumentummá. A kortörténe­tek tárgyilagosságával Írja le a népirtás folyamatát. Mi történt professzor úrral ha­zatérése után? — Mindent elölről kellett kezdenem. Hamarosan Rusz- nyák professzor mellé kerül­tem. majd egyetemi magán­tanár lettem; 1958-ban Sze­gedre kerültem. Tudományos kutatásaimban mindig önál­lóságra törekedtem. Büszke vagyok arra. amit létrehoz­tam. BÓTA SÁNDOR Miskolci rádió: A riportereké a szó ... — üj üzlet Miskolcon. — Két nappal a elöntő elüti. — A téli ellátás „igényéi". — l'uvos- muzstka. — Hogyan tevékeny­kedik a községi tanácsi1 ... — A nők megyénk társadalmá­ban ... — A megye sportéleté­ből. — Elöaló: a szerző! Televízió: 17.38: Műsorismerte­tés. — 17.40: Hírek. — 17.43: A borzsomi üdülőtelep. Szovjet rc- vidfllm. — 17.35: A Petófi-ev küszöbén. Petőn Sándor verst: — 18.10: Tv-mlntabolt. — 18.30: Újra felledezem Velencét . Boldizsár Iván olaszországi úti- iegyzete I. — 18.45: Esti mese. — 18.53: Reklámmüsor. — 19.05: Parabola. — 19.30: Tv-Hiradó. — 20.00: Széb kis fürdőhely. Francia film (1946). — 21.30: Szülőföldem, Bazsi. Bemutatja Simon Istvá Dokumentumfllm. — 22.20: Tv- Híradó — 2. kiadás. Bratislavai televízió: 17.15: Hí­rek. — 17.20: Mesejáték. — 18.15: Az energetika racionalizá­lása. — 19.00: Híradó és kommen­tár. — 19.40: Dalok. — 20.00: A borjú rém fél a farkastól. Tévé­játék. — 21.00: Zenés körhinta. Tntervízló-műsor. — 21.30: Hír­adó. — 21.50: Szovjet íilmhírad-v — 22.00: Uzbeglsztánl melódiák Filmszínházak: Felszabadítás 1V—V. rész (színes szovjet, ma* - félszeres helyárral!) f4: A fekete varos I—II. rész (szines magyar, dupla helyárral!) 7. Béke. — Koma kalandjai (magyarul be szélő színes szovjet) n3; Ann «er napja (magtárul beszélő szines angol, másfélszeres hely- árral!) 4. f7. Kossuth. — A kard- forgatónö (színes iandn) fj. 1*7 Filmklub. — Osceola (színes NDK kalandrjlm) 5. 7. Sagvári (Ad; Müv. Házban). Miskolci Nemzeti Színház (7) : Viharos alkonyat (Shakespeare bérlet). Kiállítás: Miskolci Képtár (lo­ts ora között): Üj szerzemények. CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió: 8.00: Hírek. Időjárós. — 8.05: Műsorismerte­tés. — 8.14: Budapest és a vidék kulturális programiéból. — 8.18 Színes néni muzsika. — 9.00: Gondolatok a molekuláris b:* ' - giáról I, rész. (A keddi adás ism.) — 9.20: Oralia Dominguez és Kurt Böhme énekel. — 10.00: Hírek. Időjárás. — 10.05: Iskola­rádió. A könyv és olvasója. — 10.20: Zenekari muzsika. — 11.50: A szovjet ifjúság dalaiból. Petőfi rádió 8.00: Hitek. Idő­járás. — 8.05: Kamarazene. — 9.0(1: Hírek. — 9.03: Szimfonikus könnyűzene. — íO.eO: A zene hullámhosszán. — 11.30: Csaladfa. Televízió: 8.05—12.25 : Iskoláiét éj — 8.05—8.40: Történelem (alti isk. 8. oszt.) „Vörös jelek a Ha­dak útján”. — 9.33—10.15: Szint, tan-mértan (ált. Isk. 8. oszt.ll Érdekes feladatokat okiunk meg. (Törtek összeadása. kivonása.) — 11.03—11.25: M»gyar nyelvtan (alt. isk. 8. oszt.). Mennyi pénz van benne? (A számnév)? — 11.55—12.25: Földraiz fáit. tsk. 7. oszt.). Afrikai tájképek I. rész. — Összetételében, kvalitá­sában jobbnak, együttszó- lóbbnak, mint az eddigieket. Jó néhány művész van. aki — bár eddig rendszerésén je- Lentlkezett — nem állít ki. Helyettük mások jöttek. A háromszoros „túljelentkezés" is azt bizonyítja, hogy erő­sen szelektált a zsűri, mire a kiállítandó szobrok, képek mellett döntött. Jó anyag te­Rapsodai A Rapsodai Romana román allami népi ének-, zene- és táncegyüttes hazánkba láto­gat. December 11-én Buda­pesten az Erkel Színházban, masnap a csepeli Munkás­otthonban, 13-án Debrecen­ig Furcsa kérdések merülnek fel egy sikeres agyátültetés nyomán. Fehér vagy fekete-e David Rowe ügyész? Ennek következtében hová tartozik: a fehérekhez vagy a feketék­hez? Az ismert jogász rákos szervezetéből ugyanis kimen­tették a, nagyszerű szellemet, és agyát egy néger férfi testébe ültették át, Mit szól családja, felesége, anyja, mit szólnak munkatársai? Az orvosok véleménye szerint: orvosi és jogi szem pontból az ügyész tovább él. mert az ember lényegének hordozója az agy. Robert Stevens, a Személyiségcsere című szines amerikai film rendezője a science fiction eszköztárát hívja segítségül, hogy egészen sajátos módon vethesse fel újra a faji kérdési, A furcsa alapszituációból adódó konflik­tusokkal mutatja meg: hogyan reagálnak a mindig fájó prob­lémára a különféle embercsoportok. A filmet — a főszerep­ben Raymond St. Jacques — holnaptól a Beké mozi vetiti. Skandináv építészet l'il 'BTJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom