Déli Hírlap, 1972. november (4. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

Hányán akarnak hátat fordítani az iskolának? A napokban egy értekezleten felállott az egyik résztvevő, és elmondotta: hallott valami felmérésről, amit miskolci pedagógusok körében végeztek. Nos. ebből a felmérésből kiderült — a felszólaló szerint —, hogy a miskolci peda­gógusok ötven százaléka pályát változtatna, ha módja lenne rá. Mit mondhattak erre a résztvevők? Megállapították, hogy ez bizony szomorú dolog — ha igaz. Npm mulasztottak el persze hangot adni fenntartásaiknak sem, az efféle felméré­sek eredményeit illetően; óvatosan kezeljük ezeket a fel­méréseket, mert hát ugye ezek nem egészen megbízhatóak, nem elég objektívek, sok a torzítás bennük, merőben szub­jektivek és így tovább. — Ám ennek a kis történetnek, amely lehet, hogy nem pontosan így esett meg, van egy szépséghibája. Nevezetesen; az a bizonyos ominózus 50 szá­zalék egész egyszerűen nem igaz, nem létezik. Egy rossz, torz. hamis információ csupán. Arról nem is szólva, hogy ez a felmérés még korántsem fejeződött be. eredményeinek feldolgozása, értékelése folyamatban van. táblázatanyagának kötetbe gyűjtése pedig a napokban készült el. Tény. hogy a városi ta­nács végrehajtó bizottsága eppen az elmúlt hetekben vi­tatott meg egy jelentést a miskolci pedagógusok hely­zetéről, amelyben ennek a szerény eszközökkel végre­hajtott felmérésnek a leg­fontosabb eredményei is he­lyet kaptak. De ebben az anyagban — amelyet a Déli Hírlap is ismertetett — ép­pen az ellenkezője fogalma­zódott meg annak, amiről ezen a vitán szó volt. Még­pedig az, hogy a pedagógu­sok túlnyomó többségének esze ágában sincs pályát vál­toztatni. Pedagógusként akar élni. dolgozni, az iskolában akarja kibontatkoztatni ké­pességeit, ezen a pályán akar előbbre jutni, it' akar job­ban élni és kevesebb gond- dal-baüal szembenézni. Hogy egészen pontosak le­gyünk: a vizsgálat adataiból egyértelműen és nagyon vi­lágosan az derül ki, hogy a megkérdezett több száz pe­dagógus 86.1 százaléka egy­általán nem akarja elhagyni a pályát, nem is foglalkozik a pályaválasztásnak még a gondolatával sem. Akiknél egyáltalán kimutathatók a pályaválasztással kapcsola­tos aspirációk, törekvések, elképzelések — ez az összes megkérdezettek 13,9 százalé­ka csupán —, azok között is csak nagyon kevés olyan vá­laszadó akadt, akinek elha­tározott szándéka, hogy há­tat fordítson az iskolának, a pedagóguspályának. Több­nyire fiatal, túlnyomórészt a tudományegyetemek termé­szettudományi karán végzett tanárokról van szó. Azt per­sze meg kell mondani, hogy a fent említett 13.9 százalék más értelmiségi réteghez ké­pest — ezt korábban lefoly­tatott vizsgálatok adatait is­merve állítjuk — igen ma­gas. De az esetek többségé­ben a válaszadók leginkább pillanatnyi hangulatuk, vélt vagy valóságos sérelmeik vagy más természetű problé­máik nyomására, attól befo­lyásolva válaszoltak úgy, hogy legszívesebben újra kezdenének mindent — má­sutt. Csakhogy kivel melyik pá­lyán nem fordul elő ilyesmi? És a pillanatnyi hangulat diktálta gondolat felbukka­násától az elhatározás meg­valósításáig igencsak hosszú az út. Arról már nem is szól­va, hogy a tanügyi hatósá­goknak ma nem az okoz fej- lörést Miskolcon, hogy a pe­dagógusok tömegesen akar­nának hátat fordítani az is­koláknak. hanem éppen az el­lenkezője. Hiszen évről évre sok száz olyan jelentkezőt Kiállítás Lukovszky László kiállítá­sát november 4-én. szomba­ton déltől láthatjuk a Mis­kolci Galériában. A tárlatot 8árczi Béla. Miskolc város tanácselnöke nyitja meg. Ör­kény István író bevezetőjét Zoltán Sara olvassa fel. kell elutasítaniuk, akik a ta­nári pályán, miskolci isko­lákban, végzettségüknek' és képesítésüknek megfelelő munkakörben szeretnének dolgozni. Az is bizonyos, hogy bölcsészdiplomával vagy tanítói oklevéllel a ké­pesítésnek megfelelő munka­kört az iskolák falain kívül találni Miskolcon éppen olyan nehéz, mint tanárként elhelyezkedni. Megint más kérdés, hogy azok, akik úgy válaszoltak: szívesen pályát, foglalkozást változtatnának, milyen okok miatt tették, vagy még in­kább tennék meg ezt? Nos, ezeknek a pedagógusoknak egyharmada kifejezetten anyagi természetű problémá­kat jelölt meg, negyedük a túlterheléssel, az állandó idegfeszültség és a sokrétű elfoglaltság okozta stresszál- lapottal indokolta válaszát. Hogy azután ténylegesen mennyien mennek el közü­lük más pályára, azt nem tudjuk. Az okok ismeretében is csupán arra vállalkozha­tunk, hogy jelezzük a taná­ri pálya tipikus gondjait, azok hatását és várható ten­denciáit. És nem arról van szó. hogy pontosan, megfel­lebbezhetetlenül kinyilatkoz­tassuk, hogy ennyi meg eny- nvi tanár akarja otthagyni a pályát. TÓTH PÁL szociológus * A Fekete tollú fehér madár című szovjet filmet péntektől vetítik a miskolci mozik. A remekbe készült alkotást arany­díjjal jutalmazták az 1971. évi moszkvai filmfesztiválon. A film cselekménye az 1930-as évek végén és a 40-es évek­ben játszódik egy magas hegyek közé zárt kis észak-bukovi­nai falucskában. A középpontban Zvonar és népes családja áll, aki fiait az éhezés és a nyomor miatt áruba bocsátja. Majd a német megszállók és a fanatikus hucul nacionalisták teszik pokollá életüket. . , Izgalmas és tragikus események következnek, bár egyetlen ágyúdörgést sem hallunk, egyetlen csatajelenetet sem látunk. A film a háború, a nemzeti, a faji gyűlölködés ellen protestál. A forgatókönyvet lljenko, a ren­dező és az egyik főszerepet játszó Mikolajcsuk írta. Magya r—szovje t irodalmi kapcsolatok A Magyar írók Szövetsége székhazában tegnap befeje- .ződött a szépirodalom fordí­tására és kiadására alakított magyar—szovjet irodaim, ve­gyesbizottság kétnapos — sorrendben a negyedik — ülésszaka. A bizottság ülésén kölcsö­nösen informálták egymást a két ország irodalmának hely­zetéről, főbb fejlődési ten­denciáiról. Megegyeztek abban, hogy a továbbiakban is minden le­hetséges eszközzel kölcsönö­sen támogatják és segítik a szépirodalmi művek kiadásai. Jelentős alkotások kiadása- jkor néves szovjet és magyar ’írókat, kritikusokat kérnek meg. hogy cikkeket, ismerte­tőket közöljenek az időszaki sajtó hasábjain. A művek szerzőit'' író—olvasó találko­zóra hívják meg. Sokoldalú segítséget nyújtanak a mű­fordítóknak nyelvi és irodal­mi ismereteik tökéletesítésé­re. A továbbiakban is előse­gítik a szerzői jogvédelem si­keres megvalósítását. Egy intézet y lehetőség ízléses kiállítású /neghtvók szövegét olvasgatom, Fülöp László, a Bartók Béla Műve­lődési Központ igazgatója tisztelt meg velük. Nem csu­pán meghívók e kiadványok, de programlisták is arról, hogy — a művelődési köz­pont patronálásával — ebben a tanévben miként foglalkoz­nak a ÍOO. számú Szakmun­kásképző Intézet tanulóinak iskolán kívüli nevelésével. A programhoz rövid ma­gyarázatot fűz az igazgató, s ily módon teljessé válik a kép azokról a lehetőségekről, melyekkel a jövő — főként az LKM és a DIGÉP maj­dani — szakmunkásai élhet­nek a végett, hogy a szak­májuk elsajátítása mellett minél szélesebb látókörű, művelt felnőttekké váljanak. Mi vau a Bibliában’ Három évvel ezelőtt pél­dául az intézetben csillagá­szati kör alakult, amelynek tagjai — dr. Szabó Gyula csillagász irányításával — megismerkednek a világ­mindenség „titkaival”, csil­lagrendszereivel. Előadásokat hallgatnak, távcsöves bemu­tatókon, filmvetítéseken vesz­nek részt, s hasonló körök tagjaival kicserélik tapaszta­lataikat, miként megtették ezt. már Egerben es Ózdon. A másik, a ..Világosság" ne­vet viselő kör két esztendeje működik. A tagjainak e hó­napban két. a következőben egy. s januárban, februárban két-két, márciusban pedig három témáról, tart előadást az egyetemünkön filozófiát tanító Mike János adjunktus. Néhány a témák közül: „A modern világnézet”, ,.Mi van a Bibliában?”, „Babonák, varázslatok és a modern em­ber”. Az előadások jobb megér­téséhez 15 tanulmányt, illet­ve irodalmi művet ajánlalak a program összeállítói. Icma: az ember származása Nemrégiben harmadik le­hetőség is nyílott a másfajta érdeklődésű szakmunkasje- löltek számára. Létrehozták az ifjú biológusok klubját, s ennek vezetésére H. Szabó Béla természetvédelmi fel­ügyelőt kérték fel. A klub­ban — a többi közt — az élet keletkezéséről (éppen holnap), az ember származá­sáról. a biológiai forradalom­tól. s annak 1980-ig. majd 2000-ig és az utón várható eredményeiről, valamint a világmindenségről hangzanak majd el előadások. E körök mindegyikének 35—40 tagja van, összesen te­hát több mint száz tanuló növeli nem is akármilyen módon általános műveltségét. Klubul nyitnak j Mindezzel nincs vege a 100. számú intézetben a nö­vendékek kultúrálódása lehe­tősegeinek. November 8-an este 7 órakor megnyitják klubjukat, amelyben csupán ebben a hónapban négy ren­dezvény lesz: 14-én például Zoltán Sára és Györvári Já­nos színművészek közremű­ködésével Illyés Gyula-estet rendeznek a nagy költő és író születésének 70. évfor­dulója alkalmából. A klub életében állandó jellegű programként szerepel na­ponta a sakkozás, s több más társasjáték, havonként egy­szer diavetítéssel egybekötött útibeszámoló és fórum az in­tézel kollégiumának vezetői­vel, nevelőtanáraival. Az iskolán kívüli művelő­dés e sokrétűsége olvastán- hallalán nem nehéz elkép­zelni: milyen új típusú em­berekké válnak munkásosz­tályunk jövendő tagjai, akik a szóban levő intézetben ne­velkednek. T. 1. Visszahódítani a mozinézőket! Hatvanhat bemutató mozi tulajdonosa Heinz Riech hoz­zálátott újítási terveinek megvalósításához: három mo­ziban (a hamburgi Holy-ban. a kölni Rhenaniában és az ofíenbachi Rexben) kicserél­te a hagyományos székeket. Ma a nézők kis kétszemélyes karfa nélküli díványokon ül­nek. A magas támla miatt egyik sorból a másikba nem lehet belátni. A kétszemélyes díványokat aprócska bárszek­rény választja el egymástól. Berlini, Wiesbaden! és wa- derni mozijaiban engedélyez, te a vetítés alatti alkoholfo­gyasztást. „Nálam 40 száza­lékkal megnövekedett a mo­zilátogatók száma. Sikerült gátat vetnünk a nyugatnémet mozikat fenyegető válságnak” — jelentette ki a Der Spi­egel munkatársának. Valóban súlyos a Német Szövetségi Köztársaság film. színházainak helyzete. 1959- től 1971 végéig a meglevő filmszínházak több mint a fe­lét be kellett zárni. (A haj­dani hétezerből ma már csak 3314 üzemel.) Jelenleg az NSZK lakosai évente átlago­san három alkalommal men­nek moziba szemben 1956-tal, amikor 16 alkalommal keres­ték fel a filmszínházakat. Ötven kis filmszínház-tu­lajdonos ezzel szemben arra szövetkezett, hogy kizárólag magas színvonalú ismeretter­jesztő filmeket kínál a kö­zönségnek. Vitaestéket ren­deznek a látott filmekkel kapcsolatban. A legszokatla­nabb időkben is rendeznek vetítéseket; így például az egyik berlini filmszínházban a szombat esti legutolsó ve­títés éjfél után fél kettőkor kezdődik. Petőfiről, Pécsett A Pécsi Tudományegyete­men tegnap emlékünnepséget rendeztek Petőfi Sándor szü­letésének 150. évfordulója al­kalmából. Az egyetem okta­tói és hallgatói megemlékez­tek a költőről, akit személyes kapcsolat fűzött a mecsekal- jai városhoz: 1841 őszén, mi­után felbomlott az a színtár­sulat, amelynek tagja volt, megfordult Pécsett is. Az emlékünnepségen felavattak Szabó Alajos szobrászművész — Petőfit ábrázoló — dom­borművét. Bernstein csak zenét szerez Leonard Bernstein bejelen­tette, hogy egy éven át nem ad nyilvános hangversenyt, mert minden idejét a zene­szerzésnek kívánja szentelni. ImIiU-U SZERDA Kossuth rádió. 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Reklám. — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Feher Sándor népi zenekara játszik. — 13.50: Válaszolunk hallgatóink­nak! — 14.0ö: Britten: Változatok es fuga egy Purcell-temára. — 14.24: Dávid Gyula—Raics István: Ego szavakkal. Kantáta. — 14.30: Korkapcsolás bajnoki labdarúgó- mérkőzésekről. — 15.20: Harsan a kürtiszó! (Ism.) — 16.00: A vi­lággazdaság figyelmébe. — 16.05: A viiágkonszernek új stratégiá­ja. — 16.15: Beethoven: G-dur zongoraszonáta. — 16.30: Reklám. — 16.33: Népdalgyüjtőúton Bar­tók Béla nyomában. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: Kárpáti rapszódia. Epizódok Illés Beia regényéből, in. rész. — 18.19: Egy revizori jelentés nyo­mában. Riportmüsor. — 18.34: A könnyűzene trombitavirtuózai. — 19.25: Sporthírek. — 19.30: Illyés Gyula művészete. V. rész. — 19.50: Az MRT Szimfonikus Ze­nekarának hangversenye, a 6-os stúdióban. — Közben, kb. 20.20: Kritikusok fóruma. — 21.00: Ta- labér Erzsébet és Dóry József nótákat enekel. — 21.29: Érzé­kenység. Pedagógusok problémái. — 22.20: Kodály Zoltán rádió- előadásai. II. rész. — 23.10: Cser­háti Zsuzsa. Szécsi Pál és a Cor­vina együttes felvételeiből. — 0.10: Schütz-kórusművek. Petőfi rádió. 12.00: Zenekari muzsika. — 13.03: Házunk táj a. — 13.23: Wagner: A walkür. Rész­let. — 13.30: Körkapcsolás baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről. (I. félidő.) — 14.40: Klubrádió. Nyilvános adás a Budapest kör- szállóbol. — 17.00: ötórai tea. — 17,54: Orvosi tanácsok. (Ism.) - 18.05: Külpolitikai figyelő. (Ism.) — 18.20: Közvetítés az FTC—Ta­tabánya bajnoki labdarúgó- mérkőzés II. félidejéről. — 18.45: Bartók: Táncszvil. — 19.05: Fél­óra sanzon. — 19.35: Gyártsuk vagy ne, ami nem gazdaságos? — 19.54: Jó estét, gyerekek! — 20.25: Kis magyar néprajz. — 20.30: Új könyvek. — 20.33: Édes hazám. Köszöntünk. 700 éves Ózd! — 21.23: A Rádió Dalszín­háza. Guillotine térzenével. Ze­nes játék. — 22.47: Toronyzene Pézel műveiből. — 23.15: Woz- zeck. Részletek Berg operájából. Televízió. 15.00: Eizenstein: A Patyomkin páncélos. (Az Iskola­tévé fi lm esz tétikai adásához.) — 16.05: Irány az egyetem! — 16.50: Hírek. — 16.55: Ferencváros—Ta­tabányai Bányász bajnoki labda­rúgó-mérkőzés. — A szünetben: Reklám. — 13.50: Tv-mintabolt. — 19.10: Esti mese. — 19.30: Tv- hiradó. — 20.00: Antonio Gades és együttese Budapesten. — 20.35: Haza a magasban. Illyés Gyula szerzői estje. 70. születésnapja alkalmából. — 22.05: Tv-híradó. Bratislava! televízió. 16.20: Hí­rek. — 16.25: Csehszlovákia— NDK labdarúgó-mérkőzés. — 18.20: Szóló két zenekarra. — 18.30: Esti mese. — 19.00: Tv- — 19.50: Kísérlet 14 mil­lióért. — 20.00: A százötös utol­só csatája. Tévéjáték.Pausztovsz- kij színmüvéből. — 20.55: Könyv­magazin. — 21.20: Tv-hírado. — 21.35: Szovjet filmhíradó. —21.45: Az. árnyak délben eltűnnek. Szovjet tévésorozat. Filmszínházak. Utazás Jakabbal (színes magyar) f4: Mackenna aranya (színes amerikai, fel­emelt helyárral!) hn6, 8. Beke. — idő a magánéletre (színes francia) f8, f5, f7. Kossuth. — A kurtalábú pásztor (színes ma­gyar. 50 százalékos helyárral) 15, l'T. Filmklub. — Vadölö (színes NDK) 5. 7. Ságvári. Vetítés helye: Ady Művelődési Ház, Diósgyőr. Miskolci Nemzeti Színház (7): Kopj kevesebbet! (Shakespeare bérlet). CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió. 8.18: Színes né­pi muzsika. — 9.00: Vita a mez­telen majonV* körül. (Ism.) — 9.25: Bizet: Szimfónia. — 10.05: Iskolarádió. — 10.20: Leoncavallo: Bajazzok. Kétíelvonásos opera. — 11.34: irodalmi évfordulónap­tár. Petőfi rádió. 8.05: Kamarazene. — 9.03: Délelőtti hangverseny Johann Strauss müveiből. — 10.00: A zene hullámhosszán. — Kb. 10.30: Néhány szó.'zene köz­ben. — 11.50: Kecskére a ká­posztát . . . Jegyzet. Televízió. 8.05: Iskolalévé. Tör­ténelem. — 9.00: Környezetisme­ret. — 11.55: Filmesztétika. 16 evei betűitől! lányokat *zö- vönek és csévclönck felvesz a PPM. An” vaJtöldi Szövőgyára. A betanulási idő szövőnek * hét. csévelönek 3 hot Ezto idő .Jatt kb. ha-í 1050 Ft brutto fizetést es napi egy forintén ebédet biz­tosítunk. lakást minimális térí­tés műJ^n adunk. Jelentkezés írásban » gyár tnunkaerögazdál- kodásán: Budapest. Kill. Szek­szárdi u i*i—25 A Magyai Panumpai Buda­pest. IV. kér. tüjpesl). Erkel u. 30. felvesz 15 életévüket betöltött lányokai szövő fonó cérnázó. csévélő betanulóknak Szállást biztosítunk. Jelentkezés szemé­lyesen vagy levélben » gyár munkaügyi osztálya*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom