Déli Hírlap, 1972. november (4. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

fa faj­^ POLITIKA í NAPILAP X­1 ARP: 80 FILLÉR Államfő és töríénclcmíudós Henryk Jablonski hazánkba érkezett Losonczi Pálnak cs felesé­gének meghívására ma hiva­talos baráti látogatásra ha­zánkba érkezett Henryk Jab- lonsky, a Lengyel Népköztár­saság Államtanácsának el­nöke. a LEMP PB tagja és felesége. * A 63 éves lengyel államfő munkáscsaládban született, pályafutását a varsói tudo­mányegyetem történelem sza­kán kezdte; 1934-ben lett a történelemtudományok dok­tora. 1931-ben belépett a Lengyel Szocialista Pártba, a második világháborúban fegyverrel harcolt a hitleri hadsereggel szemben, majd ezt Narwiknál folytatta, ké­sőbb pedig Dél-Franciaor- szágban vett részt a lengyel ellenállási mozgalomban. Hazatérése után, 1945-ben az Országos Nemzeti Tanács, azután a szejm képviselője lett, 1948 óta tagja a LEMP Központi Bizottságának és a VI. kongresszuson a politi­kai bizottságba is beválasz­tották. 1972. március 28-án lengyel államfővé választotta a szejm. Politikai tevékenysége mel­lett tudományos munkásságot is kifejtett. Két legjelentő­sebb történelmi munkája: „A Lengyel Szocialista Párt po­litikája az 1914—18-as világ­háború idején” és a „Máso­dik köztársaság létrejötte” című mű. 1956-ban a Lengyel Tudományos Akadémia ren­des tagja lett, később tudo­mányos titkár volt ugyanott, majd az akadémia alelnöké- vé választották. Tagja a Szovjetunió, Csehszlovákia és Románia tudományos akadémiájának is. Párás, ködös idő Várható időjárás Miskolc térségében holnap délig: A sűrű ködtakaró a déli, délutáni órákban átmenetileg felszakadhat. A köd idején időnként ködszitálás várható. Gyenge, napközben kissé élénkebb, változó irányú szél. A hőmérséklet délután 10, es­te 6. holnap hajnalban 1, dél­ben 10 fok körül várható. Tisztelet az ismeretlen hősöknek A Hazafias Népfront váro­si bizottsága és a városi ta­nács felkutatta a közterüle­teken és a város környékén levő szovjet sírokat. A Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom emlékének oly módon is áldoz Miskolc lakossága. hogy a felszabadító harcok­ban elesett ismeretlen hősö­ket méltó környezetben he­lyezik örök nyugovóra. Ne­gyedikén ünnepélyes körül­mények között helyeznek át öt sírt a vasgyári temetőbe. A szakszervezetek kulturális tevékenysége A jövő évi kulturális mun­káról tanácskozott tegnap a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának agitációs, propa­ganda-, kulturális és sport- bizottsága. Megállapították: az utóbbi években kialakul­tak azok a főbb irányvona­lak. amelyek a szakszerveze­tek kulturális és propaganda- munkáját a jövőben is meg­határozzák. A tanácskozáson elhangzottak alapján 1973­ban a legnagyobb figyelmet a felnőttoktatás támogatására, a fizikai dolgozók gyermekei tanulásának segítésére, vala­mint a bejáró dolgozók hely­zetének javítására, a szocia­lista brigádokkal való foglal­kozásra fordítják. Fontos ré­szét képezi a jövő évi szak- szervezeti kulturális-nevelési munkának a Petőfi-évforduló méltó megünneplésének elő­készítése is. Év végi hajrá a kohó- és gépiparban Az idén tovább emelkedett a kohászat és a gépipar ter­melése, s az év végéig vár­hatóan meghaladja a terve­zett szintet. A negyedik ne­gyedév feladatainak azonban több mint fele decemberre maradt — jelentette be dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter a KGM-vál- lalatok igazgatóinak tegnapi értekezletén. Az év végéig a gépipar szocialista országokba irá­nyuló exportja várhatóan 18 százalékkal, tőkés exportja 15—16 százalékkal nő, a ha­zai éretékesítés viszont ennél jóval mérsékeltebben emel­kedik. Mosógépből, rádióból, televízióból, magnetofonok­ból, olaj- és gázkályhákból a gépipar jóval többet tudna szállítani, mint amennyit a kereskedelem vásárol. Ugyan­akkor néhány termékből — elsősorban biztonsági zárak­ból, csavarárukból, finom- szerelvényekből, kerékpárok­ból — nem tudják teljesen kielégíteni az igényeket. Mint a miniszter elmon­dotta, a hazai vállalatok egy részének pénzügyi helyzete — főleg a rossz készletgaz­dálkodás hatásaként — még mindig nem kiegyensúlyo­zott. Ezért egyes vezetőket leváltottak, korlátozták több vállalati vezető beruházási jogkörét és letiltották nyere­ségprémiumaikat is. Tízezer ifjúsági takarékbetét Két éve vezette be az OTP az ifjúsági takarékbetét-rend­szert. Máris megállapítható, hogy Miskolcon és Borsodban nagy sikert aratott a fiatalok körében: eddig több mint tíz­ezer ifjúsági takarékbetét­könyvet váltottak. , Tíz napja tart az a „házi kiállítás” a miskolci Avas Bútor­gyárban, amelyen a kereskedelem szakembereinek bemutat­ják legújabb tervezésű szekrénysoraikat. Az új termékeket a tavasz óta szinte szakadatlanul tartó piackutatás által feltárt igények szerint tervezték. A kereskedelmi partnerek körében legkivált a Borsod és az Olympia elnevezésű, dió- és jávorfa- boritással kombinált, négy, illetve öt szekrényelemből álló garnitúrák arattak sikert. Ezekből a forgalmazó vállalatok eddig 1800, illetve — az utóbbiból — 320 szekrénysor gyár­tására kötöttek megállapodást. Hasonlóan nagy az érdeklődés a korábbi termékük, a Milánó szekrénysor átdolgozott példá­nyai iránt, amelyet— miután olasz fémlábazatait falábazatra cserélték fel — a vásárlók csaknem 600 forinttal olcsóbban Icaphatnak meg. A kereskedelemmel való közvetlen kapcsolat kiépítésének eredményeként az Avas Bútorgyár jövő évi ka­pacitásának 70 százalékára már most van megrendelés. Thieu az USA-t vádolja Aláírás csak az elnökválasztás után? Ziegler, a Fehér Ház sajtó- titkára — Nixon megbízásá­ból — bejelentette, hogy az elnök a VDK-val történt megállapodás aláírásával kap­csolatban „nem hagy magára kényszeríteni semmiféle ha­táridőt”. Kissinger változat­lanul Washingtonban tartóz­kodik. Rogers külügyminisz­ter pedig a hét végére nem tervez semmiféle utazást — mondotta még Ziegler. Az AFP washingtoni tudó­sítója szerint Ziegler határo­zottan azt a benyomást kel­tette, hogy Nixon nem siet a megállapodás aláírásával az elnökválasztás előtt. A New York Times mai száma arról ad hírt, hogy az USA ''olyan új biztosítékokat kér a VDK- tól, amelyek nem szerepelnek az egyezményben. Thieu ugyanekkor az egyezményt „Dél-Vietnam kiárusításának” nevezte. A DIFK Párizsban tárgya­ló küldöttségének szóvivője nyilatkozatban tiltakozott az ellen, hogy az USA nem ír­ta alá a megállapodást a VDK-val a megegyezés sze­rinti időpontban. Hasonló be­jelentést tett a VDK Párizs­ban tárgyaló küldöttsége is. Közben a hadszíntereken változatlan erővel folynak a harcok. Saigonban ma haj­nalban (helyi idő) hatalmas robbanás rázkódtatta meg a fővárost: a népi felszabadító erők rakétái Saigon kikötő­berendezései közelében csa­pódtak be. A robbanást meg­előzően ágyúdörgést lehetett hallani Saigon belvárosába^. ANGLIA ÉS AZ EURÓPAI BIZTONSÁG Az angol külügyminiszté­rium szóvivője közölte, hogy Nagy-Britannia részt vesz az európai biztonsági konfe­rencia november 22-re össze­hívott előkészítő értekezletén. Helsinkiben. Ha a katonai erők csökkentését célzó kon­ferencia előkészítő megbe­szélései is sikerrel járnak, a biztonsági értekezlet a jövő év júniusában össze is ül­het. KÉT KATONATISZT A KORMÁNYBAN? Allende chilei államfő ta­lálkozott a lemondott koalí­ciós kormányban részt vett pártok vezetőivel. A megbe­szélésen vita alakult ki: Al- lende, valamint a kommunis­ta és a radikális párt vezetői helyeslik két katonatiszt be­vételét a kormányba, de a szocialista párt és a keresz­tény baloldali mozgalom ve­zetői ellenzik ezt. TIZENNÉGY FEJET KÖVETELNEK A II. Hasszán marokkói uralkodó ellen a nyáron meghiúsult merénylettel vá­dolt katonatisztek perében tizennégy vádlott fejére kér­tek halált. Ugyanekkor két életfogytiglani börtönbünte­tést javasolt a kiküldött kor­mánybiztos, továbbá négy vádlott húsz évig tartó bör­tönbüntetését is előterjesz­tette. IZRAEL HAZAHÍVTA NAGYKÖVETÉT Izrael hazahívta bonni nagykövetét, az NSZK izraeli nagykövetsége előtt viszont tüntettek a három München­ben fogva tartott terrorista elengedése miatt. — Szíria ENSZ-képviselője tájékoztat­ta Waldheim főtitkárt Izrael legutóbbi agressziójáról, ami­kor menekülttáborokat bom­báztak Damaszkusz közelé­ben. A BT összehívását nem kérte. LEMONDÁS VAGY KISEBBSÉGI KORMÁNY? A legfrissebb hírek szerint a kanadai parlamenti vá­lasztásokon az ellenzéki kon­zervatív párt szerezte meg a vezetést az eddig kormányzó liberálisokkal szemben. Vég­leges eredmények még nin­csenek, mert egyes helyeken esetleg újra kell számlálni a szavazatokat. Trudeau-nak nem kell feltétlenül lemon­dania, alakíthat kisebbségi kormányt is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom