Déli Hírlap, 1972. október (4. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-02 / 232. szám

A vasárnapi gépjármű-ellenőrzés tapasztalatai (CIKKÜNK A 3. OLDALON) Hét megye 354 iskolájában Helikopter szállt a népkerti sportpálya fölé, s három ejtő­ernyős ugrott ki belőle. A színes füstcsikokat maguk után húzó ejtőernyősök ugrása jelentette a szombat délutáni hon­védelmi nap kezdetét, amelyre a fegyveres erők napja alkal­mából került sor. Nagy taps köszöntötte Gajdán Miklós őr­nagyot, aki a 2684. ugrását hajtotta végre ez alkalommal. Ez­után birkózó- és cselgáncsbemutató, majd fegyveres váltó- futás következett. A sportnap rendezői nem feledkeztek meg a futballszurkolókról sem: az ö kedvükért játszották le a Papp József HSE—Borsodi Bányász NB 111-as labdarúgó- mérkőzést, amelyet a honvédcsapat Tatár góljával l:0-ra megnyert. Űjabb atlétikai számok következtek, majd a sa­lakmotorosok felvonulásának tapsolhatott a mintegy ezer fő­nyi közönség. A nagyszabású találkozó a rendezvény leglát­ványosabb számával, a katonák fegyveres bemutatójával fe­jeződött be. (Képeinken: fegyveres váltófutás, ejtőernyős es cselgáncsbemutató.) f (Agotha Tibor felvételei) ^POLITIKAI NAPILAP -*■ IV. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM 1972. OKTOBER 2., HÉTFŐ I ŐRE: 1 FORINT Szovjet—amerikai, lengyel—francia tárgyalás Kelet-nyugati eszmecserék napja Washington és Párizs egy­aránt kelet—nyugati eszme­cserék színhelye lesz ma, il­letve Párizs még jó pár na­pon át. Nixon ma látja ven­dégül vacsorára Gromikót, Párizsban pedig megkezdő­dik Giereknek, a LEMP KB első titkárának hivatalos lá­togatása. — Párizsnak egyébként még egy átmenő vendége is van: Csiao Kuan- hua kínai külügyminiszter- helyettes, az ENSZ közgyű­lésére utazva, megállt a francia fővárosban. A Nixon—Gromiko-tár­gyalás napirendjéről nem közöltek előre semmit. Ez érthető, hiszen a vacsora ke­retében a világ minden kér­déséről lehet és biztosan fognak is beszélni. Gierek párizsi útjával kapcsolatban Schumann francia külügy­miniszter, aki most érkezett vissza az ENSZ közgyűlésé­ről, sajtóértekezletén annyit mondott, hogy ettől a ta­lálkozótól a jó francia—len­gyel kapcsolatok további el­mélyítése várható. Gazdasá­gi vonatkozásokban a két or­szág kapcsolatainak megszi­lárdulására lehet számítani, ami pedig a politikai kér­déseket illeti, az időközön­ként eddig is megtartott esz­mecserék jobb megszervezé­sét várja tőle. Hírmagyarázat Mind a szovjet—amerikai, mind a kelet- és nyugat-európai kap­csolatok jelenlegi állása mellett azt lehet mondani, hogy a Wa­shingtonban és Párizsban ma sorra kerülő beszélgetések, tár­gyalások „jól kezdődő hetet” je­lentenek. Mint minden esztendő­ben. az ENSZ-közgyűlés kitűnő alkalom olyan színfalak mögötti megbeszélésekre, amelyeket par­lamenti üléseken „folyosói be­szélgetéseknek” neveznek és né­ha jelentősebbek, mint az ülés­terem szónoklatai. Világparla­mentről lévén szó, ezek a „fo­lyosók” néha Washingtonig és Párizsig is elnyúlnak New York­tól. A májusi Brezsnyev—Nixon találkozó óta a szovjet—amerikai kereskedelmi kapcsolatok javul­tak, a SALT-kérdésekben jelen­tős részmegállapodást írtak alá, ami lehetővé teszi a tárgyalások folytatását és az USA is „ál­dását adta” az európai bizton­sági értekezletre. Marad persze a vietnami kérdés, amely azon­ban nem annyira szovjet—ame­rikai, mint amerikai—vietnami megbeszélés tárgya és a Közel- Kelet, ahol még sok minden megoldásra vár. Mindez lehet a Nixon—Gromiko vacsor.a témája. A lengyel—francia tárgyalások a két atomhatalom közötti párbe­szédnek Európára leszűkített párja lehet akkor, amikor egy­részt Nyugat-Európa integráció­ja, másrészt az ősi kontinens kelet—nyugati párbeszéde készít elő egy biztonsági értekezletet. Nyilván nem véletlen, hogy a kínai külügyminiszter-helyettes megáll Párizsban, hiszen Kína nem kis mértékben próbálja meg ezt az enyhülést a maga nagyhatalmi érdekeinek megfe­lelően ellensúlyozni. MATE IVAN Milyen a tanulók egészség védelme? Egyre jobban kedvelik a magyar mirelitárut Az elmúlt oktatási évben hét megye 354 iskolájában és az érintett egészségügyi és oktatási intézményekben vizs­gálták meg a népi ellenőrök a tanulóifjúság egészségvé­delmének, a gógyító, meg­előző egészségügyi ellátás­nak, az egészséges életre ne­velésnek és ezek feltételei­nek alakulását. Kikérték az orvosok, pedagógusok és a diákok véleményét is. A vizsgálat tapasztalatai szerint tanulóifjúságunk egészségügyi helyzete eléri az átlagosnál fejlettebb orszá­gok színvonalát. Egyszers­mind megállapították azt is, hogy még távolról sem hasz­náljuk ki megfelelően az egészségügyi intézményháló­zat nyújtotta lehetőségeket. A gyorsabb előrehaladást pe­dig nem az anyagi eszközök korlátozottsága, hanem szer­vezeti, szemléletbeli és irá­nyítási gondok akadályozzák. A magyar hűtőipar 15 éve exportál gyorsfagyasztott gyümölcsöt, főzeléket és készételeket. Az idén min­den eddiginél nagyobb a kül­földi érdeklődés a magyar mirelitáruk iránt és miután ötven százalékkal nőit az üzemek hűtőtereinek befo­gadóképessége, lehetőség nyí­lott az export fokozására. Az 1972-ben előállított több mint ötvenezer tonnányi gyorsfa­gyasztott áru hatvan százalé­kát szállítjuk külföldre, na­gyobbrészt a nyugati tőkés országokba, ahova 2400 va- gonnyi mirelitáru kerül. Keresett magyar hűtőipari termék a nyugati országok­ban a gyorsfagyasztott mál­na, a szamóca, a meggy és a ribizke. Az utóbbi években felzárkózott a gyümölcsex­port mellé a főzelékkivitel, sőt 1972-ben a külföldön ér­tékesített mirelit-gyümölcs minden kilójára már két ki­ló főzelékféle jut. A hűtőipar legnagyobb va­sárlója Svédország, az NSZK és Anglia, ezekben az orszá­gokban adják el a teljes tő­kés export mintegy 80 száza­lékát. Ígéretesen fejlődnek a hű­tőipari kapcsolatok a népi demokratikus országokkal, el­sősorban az NDK-val és Csehszlovákiával, Sok az alma, kevés a körte Pozsonyi hotel győri panelekből Jól halad az almafelvásár­lás; országosan 400—420 va­gon a napi teljesítmény. A szokásosnál hamarabb bekö­szöntött idény most elsősor­ban a Szabolcs-Szatmár me­gyei MÉK-ek számára jelent feszített munkatempót. Zá- hogy körzetében Tuzsér, Mondok és Komoród vasút­állomásairól naponta mint­egy 100—120 vagonnyi almát indítanak útnak a Szovjet­unióba és más baráti orszá­gokba. Jó termésre lehet szá­mítani Bács megye almás­kertjeiből is. Az idén eléggé gyenge kör­tetermést zömében a kon­zervipar használja fel befőtt­nek. Ehhez a nyersanyagot elsősorban a Kiskunhalas környékén termő Kieffer-faj- ta szolgáltatja. A közkedvelt aranysárga Alexander zöme a hűtőtárolókba kerül, hogy december második felében is jusson az ünnepi asztalok gyümölcsös táljára. A boltokban, piacokon cse­megeszőlőkből gyenge a kí­nálat. Az igényeknek megfe­lelő érettségű és cukortartal­mú szőlőre az idén már nem­igen lehet számítani, a jelen­tős árukiesést csak részben tudja pótolni a bolgár im­portszőlő. Nagymaros, Pilismarót ter­mőkörzetében, továbbá a za­lai és Vas megyei gesztenyé­sekben is hozzáláttak a ter­més begyűjtéséhez. Várható időjárás Miskolc térségében holnap délig: Változóan felhős, párás, a hajnali és reggeli órákban ködös idő, kisebb eső lehet. A Győr megyei Állami Építőipari Vállalat saját ki­vitelezésű tízemeletes szálló­Gyenge, nap közben kissé élénkebb, változó irányú szél. A hőmérséklet ma délután 10, este 6, holnap hajnalban 0—2 fok között, délben 10 fok kö­rül tárható. komplexumot épít fel Po­zsonyban a győri házgyár elő­re gyártott paneljeiből. A munkálatok ez év őszén kez­dődnek, a kulcsátadásra 1974. december 1-én kerül sor. A pozsonyi szálló terveit a LAKÖTERV Vállalat tervező kollektívája készítette, Finta József Ybl-díjas építész irányításával. A tízemeletes szálló, amelyben 468, egyen­ként két- és háromágyas für­dőszobás lakrészt alakítanak ki, ezer vendég befogadására lesz alkalmas. Hűvös marad az idő MARAD-E A „KILENCEK” EURÓPÁJA? Miután Norvégia népe a Közös piachoz való csatlako­zás ellen szavazott, és ezáltal a beharangozott „tízek” Eu­rópája csak „kilencek” lett, a mai dániai népszavazás dönti el: nem lesz-e belőle „nyolcak” Európája? Tegnap Koppenhágában 75 ezren tün­tettek a csatlakozás ellen. TÜZSZÜNET ÉS CSAPATÖSSZEVONÁS Miközben a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság (Dél-Jemen) „tüzet szüntess!” utasítást adott az észak-je­meni fegyveres erőkkel harc­ban álló alakulatoknak, és Kairóban lázasan dolgoznak a konfliktus rendezéséért, egyes hírek szerint Izrael vagy 15 ezer főnyi katonasá­got vont össze Szíriái hatá­rán. MCGOVERN VALAMIT „BEHOZOTT” A Galupp közvélemény-ku­tató intézet legfrissebb je­lentése szerint McGovern sze­nátor néhány százalékkal több szavazatra számíthat Nixonnal szemben mint a múlt hónapban. Akkor 34 százalékkal vezetett Nixon. Ha ma tartanák a választá­sokat — a Gallup szerint — csupán 28 százalékos győzel­met aratna. MAO HATÁROZTA EL A japán sajtó beszámoló­kat közöl a Tanaka—Csou En-laj tárgyalások mérlegé­ről. A jelentős Tokió Simbun című lap szerint Tanaka úgy nyilatkozott: a japán—kínai kapcsolatok rendezését maga Mao elnök határozta el. A fegyveres erők hozzájárulá­sát ehhez bizonyos harccal lehetett elérni, meg kellett őket győzni ennek a kérdés­nek a fontosságáról. TÁRGYALÁSOK UGANDÁRÓL Nzo Ekhah Nghaky, az Af­rikai Egységszervezet főtitká­ra Szomália fővárosába érke­zett, hogy részt vegyen az Uganda és Tanzánia között kirobbant konfliktus tárgya­lásos rendezésén. Londonban Ngunza Karl Bond, Zaire (Kinshasa Kongó) külügymi­nisztere angol vezetőkkel tárgyal az Ugandából kiuta­sított ázsiaiak ügyéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom