Déli Hírlap, 1972. augusztus (4. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-09 / 186. szám

A pályázati felhívás háttere Légtisztítás, központi támogatással A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács az ipari és épí­tőipari ágazatba tartozó vállalati gazdálkodó szervek és szö­vetkezetek levegőtisztaság-védelmi beruházásainak megvaló­sítását a Borsod megyei területi levegőtisztaság-védelmi alapból támogatni kivánja. A támogatást pályázat alapján lehet elnyerni. A pályázat benyújtásának határideje: 19*2. szeptember 30. A támogatásban részesülő beruházások körét, valamint a pá­lyázat benyújtásának módját cs tartalmát a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Tanács V. B. pályázati felhívásban szabá­lyozta. A pályázati felhívás a Borsod-Abaúj-Zemplcn me­gyei Tanács V. B. Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztályán átvehető. Tavaly kormányhatározat született, a levegő tisztasá­gának védelmére. E határo­zat toobek között kimondia, hogy a fokozatosság és er- dekc'tscg elvét szem előtt tartva kell ösztönözni a lég­szennyező üzemeket termé­szetes környezetünk védel­mére. A fokozatosság elve érvé­nyesül abban is, hogy 1373 januárjáig alapjáradékot fi­zetnem a vállalatok, s az 'gy befo'vt pénzből képeznek alapi I a levegő tisztaságát védő beruházások finanszí­rozására. Kétfelé osztják az összeget. Ötven százaléka a központi alapot növeli, mely fölött az Építésügyi és Vá­rosfejlesztési Minisztérium rendi IneziU. A további 50 százalékot — az úgynevezet fertile! alapot — az ország legin-túbb szennyezett ipar­vidék*'. Borsod, Baranya, Veszp cm Komárom, vala­mint Budapest között osz‘-. ják *1. E pénz fölött az ille­tékes 'anácsok rendelkeznek. Rovsn lban két év alatt 23 —24 millió forint gyűlt be a területi alapra, ennek 85 százalékát, azaz 18—19 mil­lió forintot lehet a levegő tisztaságát védő beruházá­sokra fordítani. Pályázat út­ján dönti el a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága, melyik vállalatnak, üzemnek juttat a sajnos elég szerény összegből, ölért szerény ez az összeg a feladatok nagyságá­hoz viszonyítva akkor is. ha a vállalatoknak maguknak is hozzá kell járulniok a beru­házáshoz. A költségeknek lega.abb 50 százalékát vise­lik,' söi a pályázatok elb.lá­tásán.).! előnyt élvez az a vállalat, mely ennél nagyobb arányban járul hozzá a lég- tisztit o berendezések meg­vásárlásához. illetve felszere­léséhez. A pályázatok még nem fu­tottak be, de több nagyválla­lattól kapott a tanács olyan jelzési hogy élni kívánnak a lehetőséggel. Minden bi­zonnyal pályázik a két nagy vegvikombinát, a mádi a: ványiculolgozó tizein, az ózdi kohászat, valamint az LKM. A legnagyobb levegőszennye­zők közé tartozó Hejőcsabai Cement műnek nincs szűk c- gc rá. hogy ily módon oldja meg problémáját, hiszen a rekonsli ukció során léftlldí- tó berendezésekkel is felsze­relik az újjászülető üzemet. A vállalatok jól tudják, hogy érdemes erőfeszítésekét tenni. Ezt követeli mindanv nyiunk egészségé, de ezt kö­veteli saját ét-dekünk is. hi­szen a türelmi idő előbb- utöbb lejár, s a jövőben szi­gorú bírsággal sújtják a le­vegő szennyezőit. Miskolcon is épül regionális mérőállo­más. s így rendszeresen el­lenőrizhetik, ki és mennyi­ben szolgál rá a bírságra. (békés) Népművészeit tanácskozás Mezőkövesden A Népi Iparművészeti Ta­nács, a Népművelési Intézet és a Rónai Sándor Megyei Művelődési Központ népmű­vészeti tanácskozást rendez augusztus 10. és 12. között Mezőkövesden. A holnapi megnyitót követően Földes Imre előadását hallhatják a tanácskozás résztvevői A Bartók-művekét elemző elő­adás' és vita után néprajzi filmeket vetítenek. A máso­dik napon, augusztus 11-én a népművészét XIX. és XX századi stíluskorszakairól dr. Fél Edit és dr. Hoffer Ta­más , beszél, majd délután megvitatják a Kis Jankó Bori hímzőpályázatok sok­éves tapasztalatait. A ta­nácskozás külföldi résztvevői beszámolnak róLa, hogy ha­zájukban hogyan alkalmaz­zák a népi hímzés hagyomá­nyait a lakáskultúrában és a korszerű öltözködésben. Augusztus 12-én szombaton lesz a X. országos Kis Jankó Bori hímző emlékpályázat díjkiosztó ünnepsége, és a beérkezett pályamunkákból rendezett kiállítás megnyi­tója. Köszöntőt Varga Gá- borné, az országgyűlés alél- nöke, a megyei tanács el­nökhelyettese, ünnepi beszé­det pedig dr. Ortutay Gyula akadémikus, a Magyar Tu­dományos Akadémia Nép­rajzi kutatóintézetének igaz­gatója mond. A dijakat dr. Pillis Pálnétól, a Háziipari és Népi Iparművészeti Szövet­kezetek Országos Szövetsé­gének elnökétől vehetik át a legjobb pályaművek alkotói. ' ­★ Készül a műanyag ajtó a BVK szekszárdi gyárában (Kaprai János felvétele) Késnek az iskolai nyomtatványok A tanévkezdéskor a tan­könyveken kívül számtalan .hivatalos nyomtatványra ia szükség vari 'áz'íáR'ólákftíííi'!' óvodákban. A megye egyet­len nyomtatvány üzletében most még több a hiánycikk, mint a kapható űrlap. Késik a gimnáziumi anyakönyvi borító1 ap. a zeneiskolák nap­lója, ellenőrző könyve, kü­lönféle befizetési lapok, a mezőgazdasági szakközépis­kolák és technikumok összes riivatalos nyomtatványa. A DH városfejlesztési fóruma • Zsúfolt a belváros Uj autóbuszok Előnyben a tömegközlekedéí „Kilián-lclcpi lakos lévén szinte naponta tapasztalom a vá­rosi közlekedés válságát, a Győri kapuban és a Széchenyi utcán. Különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban az autóbuszok zsúfoltsága már a képzeletet is felülmúlja, s oly­kor már a villamosok is tömöttek. Tudom, nem véletlenül, hiszen erre a kelet—nyugati forgalmi tengelyre összpontosul a város forgalmának túlnyomó része, s ha más városokkal hasonlítjuk össze Miskolcot, adottságaink igen kedvezőtle­nek. Ráadásul — elsősorban a belváros Széchenyi utcai sza­kaszán — az egyre szaporodó személygépkocsik is fokozzák a városi közlekedés gondjait. Ezért is örülnénk annak, ha Miskolcon mielőbb megépítenék a kéreg alatti villamospá- lyát. Tudomásom szerint azonban a miskolci .földalatti’ épí­tésére a nyolcvanas évek közepénél hamarabb nem számít­hatunk. Addig mi lesz? Terveznck-c valamilyen intézkedést a Széchenyi utca és a Győri kapu forgalmi tehermentesíté­sére?” — kérdezi Kinga Lajos, Könyves Kálmán utca 28. szám alatti lakos. A kérdésre tónyad László­tól, a városi tanács építési és közlekedési osztályénak vezetőjétől kértünk választ. — A tanács valamint i Közlekedés- ujs Postaügyi Mi­nisztérium a következő na­pokban ír ki pályázatot a miskolci kéregvasút tanul­mánytervének , kidolgozására. A pályázat eredményei alap­ján döntünk majd arról, hogy mikor kezdjék meg ■-> részletes tervek kidolgozá­sát. Ez azonban, éppúgy mint a kéregvasűt megváló-, sítása. nemcsak idő, hanem — elsősorban — pénz kér­dése. Addig csupán átmeneti megoldásokkal kísérletezhe­tünk. Egyik ilyen átmeneti megoldás lehet a szeméiy- gépkocsi-forgalom kitiltása a Széchenyi utcáról. Célunk az, nogy minden körülmények- között elsőbbséget biztosít­sunk a tömegközlekedés jár­műveinek. Hasonló jellegű megfontolások alapján ren­deltük meg tavaly a Szinva mentén húzódó Kiss Ernő utca- korszerűsítésének tér-' veit is. Ezt a munl^iv már hetek-' kel ezelőtt megkezdték az építők, és az átépített, kiszé­lesített Kiss Ernő utcát még ebben az evben megnyitjuk a forgalom előtt. Csak ez­után válik lehetővé a lovas fogatok kitiltása a Győri ka­puból, amelyek miatt, mint ismeretes, nemegyszer .sok lépésben tudnak haladni az autóbuszok a városnál; ezen a legforgalmasabb űtvona­Lecsószezon a hütöházban A Magyar Hütpipar Mis­kolci Gyárában nemrég ke *- aedött a lecsószezon. A kö­zeljövőben mintegy 50—'JO vagon lecsót, ugyanennyi tartósított szilvát, tíz vagon broccolit készítenek. Most folyik a zöldbab feldolgozá­sa is, bár az esős időjárás miatt legalább hetven va­gon bab tönkrement a föl­deken. A korábban tartósí­tott cseresznyét, meggyet. málnát és zöldborsót most csomagolják. A hűtőház a; idén mintegy 40—50 vagon mirelitárut hoz forgalomba. A miskolci gyár ebben az evben összesen 140 vagon árut termel, a műit évi hat­vannyolccal szemben. Bizonyára örömmel fogad­ják a hírt az ínyencek: no­vembertől ismét készítenek szilvásgombócot a hűtőház- tan. Egy, kettő, három... Ülök a fák alatt. Nem messze tőlem gyerek játszik. Az esőtől nedves talajba különös figurákat vés, nagy igyekezeté­ben még a nyelvét is kidugja. Haja kissé csapzottan hull a sze­mébe. Teljesen leköti a „munka”. Felvisit. amikor anyja meg akarja fésülni. Hiába, nem tűr semmit, ami — ha csak egy pilla­natra is — akadá­lyozná tevékenységé­ben ,.. Embert rajzol, mag házat, s kerítést hoz­zá. jó magasat. Füs­tölgő kéményt. Fo­lyót. s mellé dombot. Feláll. Végigtekint müvén, körüljárja. Aztán a talpával el­törli. Szaladni kezd. Belegázol a friss, harmatos fűbe. — Pistike, jössz ki onnan! — kiált ré­mülten aggódó anyja. A gyerek megérzi, hogy rosszat tett, s félénken pislog kö­zelgő anyjára, miköz­ben kisomfordál a fűből. — Na tessék! ösz- szevizezted a szép, új cipődet. Hogy áll raj­iad az az ing?! Min­dig olyan pacuhn vagy (megigazítja a fiúcska ruházatát)... Szent isten! Csupa sár a homlokod! És a kezed??? Hát nem tudsz vigyázni??? Ej­nye, ejnye! A srác nem szól, nem védekezik. Meg se mukkan, lehajtja kócos fejét. Megszok­hatta már az ilyes­mit. — Itt maradj! Fel ne merj nekem állni! — ítél megfellebbez­hetetlenül az anyai szigor, s a kényszer­börtön egy sarki pad lesz. Eltelik egy perc. Kettő. Három is ta­lán. A lábak türel­metlenül kaszálják a levegőt. Majd óvato­san lecsúszik a pád­ról a kis „fogoly'. Egy sanda pillantás a porkoláb felé ... — Na jól van. nem bánom, mehetsz ... De össze ne kend megint magad! A bozontos üstökű kis ördög, szilaj csi­kó. megszabadulva a kipányvázó szülői felügyelettől, neki­iramodik. Aztán meg­áll. Kézbe vesz egy aprócska kavicsot, s tétován az elsimí­tott. földre írja: 1, ?, 3. 4 ... Hirtelen fel­egyenesedik. Eszébe jut valami. Izgalom fut át kis testen. Anyjához lohol: — Anyuci, anyuci! — Tessék fiacs­kám? — Hányat kell még aludni az iskoláig’’ (buzafalvi) Ián. A Kiss Ernő utca meg­nyitása véleményünk szerint a teherforgalom egv részét <s elvonja majd a Győri ka­puból: A korszerűsített új útsza­kasz meghosszabbításáról is .szeretnénk mielőbb gondos­kodni. ennek érdekében a Kiss Ernő utca folytatásában a Herczeg Ferenc utcacol a diósgyőri várig terjedő va­rosszakaszon építünk ki új űtvohaiat az elkövetkezendő években. Erinek tanulmány­terve már a jövő év első fe­lében elkészül. A vegleges megoldás azon­ban csak az északi teher­mentesítő út kiépítése lehet, amelyre egyelőre nincs pén­ze a városnak. Így a tömeg­közlekedés zsúfoltságának enyhítése érdekében még az idén újabb 13 darab 4 ajtós Ikarus 180. típusú autóbusz vásárlásával es forgalomba állításával szeretnénk vala­melyest javítaná a városi au­tóbusz-közlekedés színvona­lán. L. P. — Áruk, árak Többet veszünk, de drágábban Tegnap ülést tartott a vá­rosi tanács mellett működő gazda,ágpolltikai bizottság, és töobek között megvitatta a város áruellátásáról, a fo­gyasztói árak alakulásáról készített jelentest. ! Miskolc kereskedelmének 'forgalma 1971-ben 3 milliárd 704 millió forint volt, 8.8 százalékkal több, mint az. előző évben. Az idei év első- felében 9,1 százalékkal nőtt. a kereskedelem forgalma. Kevés a téliszalámi, és a polvpack-tcj Az alapvető élelmiszerek­ből több volt, mint az előző években. de változatlanul akadozik a friss marhahús-, száraz hentesáru-ellátás. Meg mindig kevés a polypack-tej, bár a vállalat csomagológé-' peit teljes kapacitással dol­goztatja. Javult a sörellátás, de kevés a Kinizsi és általá­ban az olcsó sör. A zöldségek és gyümölcsök ára az utóbbi időben éven­te 10—12 százalékkal emel-: kedett. 1972 első felében a gyümölcsök szabadpiaci ára 28 százalékkal növekedett. A közhiedelemmel ellentétben, mégsem drágább a miskolci piac. mint a többi nagyvá-- rosé. a primőr-időszakot le­számítva. az országos ár­színvonalnak felel meg. Általában jó a zöldség- és gyümölcsellátás, de sajnos, a rossz idő miatt nálunk is kevés cseresznye. meggy, málna, eper jutott az üzle­tekbe. A kereskedelmi osz­tályon összehasonlították a Búza téri és a vasgyári piac árait, és megállapították, hogy a kettő között nincs lé­nyeges eltérés. Nem hiánycikk az Orion sem Ebben az évben — a ko­rábbi üzleti pangással szem­ben — jelentősen nőtt a ru­házati kereskedelem forgal­ma. Különösen a szintetikus alapanyagú ruhák és kötött­áruk iránt nőtt meg a ke­reslet,, de ezekből a termé­kekből a hazai ipar nem tud eleget szállítani. Az év első felében férfiingekből. női nyári fehérneműkből, haris­nyanadrágból, ingpulóverek­ből. Nylprinl- és Tryprint- ruhákból volt kevesebb a kelleténél. Az iparcikkek forgalma alatta maradt az országos gt: lagnak. Az év első felében volt elegendő rádió, lemez­játszó. televízió — Orion is! —. nem volt hiánycikk a mo­sógép, centrifuga, parkettke­félő, porszívó sem. Érezhető azonban, hogy a kereslet egyre inkább az import tar­tós fogyasztási cikkek felé fordul, és ezekből változatla­nul kevesebbet kapnak a boltok, mint amennyit el tudnának adni. Javult a bű- torellátás, de még mindig kevés a gyerekbűtor. Sokan hipba keresték az olcsó gáz­tűzhelyeket. villanysütőket. í az ipar ,7 A városi tanács kereske denni osztálya jelentésében foglalkozik az árak alakulá­sával is Az az általános ta­pasztalat, hogy az áremelé­sek zöme a termelőktől szár­mazik, a kereskedelem csak a legritkább esetben ha it végre árkorrekciót. A ter­melői árváltozások jelentős része egyébként a kereske­delem számára érthetetlen. Az árváltozást nem indokol­ja az ipar. Az élelmiszerek ára — o zöldség-gyümölcs kivételével — 1970-ig nem változott lé­nyegesen. Az idén az év el­ső öt hónapjában azonban az olcsó borok, sörök, im­port szeszes áruk, és egyes konzervek árának változása miatt 2.8 százalékkal emel­kedett az élelmiszerek ár- szintje. Elgondolkoztató az az adat. hogy míg 1970-ben 17 ezer iparcikk árát vál­toztatták meg — fele-fele arányban lettek olcsóbbak, illetve drágábbak —. addig tavaly 18 ezer 500 iparcikk- közül több mint a felének, csaknem 11 ezernek ment fel az ára. Ebben az évben pe­dig júniusig 6 ezer 820 ár­változásból csupán 30 száza­lék volt a csökkentés, az iparcikkek 70 százaléka drá­gább lett. PUSZTAI ÉVA

Next

/
Oldalképek
Tartalom