Déli Hírlap, 1972. augusztus (4. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

7U 11V‘0 ItG Javult a tejtermékek minősége (CIKKÜNK AZ 5. OLDALON) IV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM 1972 AUGUSZTUS 1„ KEDD ÁRA: 80 FILLER Lengyel vendégeink a házgyárban A varosunkban tartózkodó katowicei delegáció tagjai ma délelőtt a Miskolci Ter­vező Vállalathoz látogattak. Ezután az alsózsolcai ház­gyárat keresték fel, ahol Vincze Géza, a BAÉV ve­zérigazgatója tájékoztatta őket a házépítő kombinátról, s a város lakásépítési prog­ramjáról. Délután a Diósgyő­ri Gépgyár életével, dolgo­zóival ismerkednek testvér- városunk vezetői. Melyiket a nyofcvanötezerből? Kedvezőbb az autóalkatrész-ellátás Magyarországon több száz­ra tehető a közúti forgalom­ban részt vevő teher- és sze- mélygcpkocsi-márkáknak. tí­pusoknak a száma. Ennyiféle autóhoz igen sok alkatrészre van szükség. Az Autókcr kö­rülbelül hatvanölezer-félét tart raktáron. Miskolcon a József Attila utcai fiók, az ugyanott levő, főként közületeket kiszolgáló bolt és a nagyobbrészt ma- gánautósokat ellátó Zsolcai kapui üzlet összesen nyolc­ezerféle alkatrészt kínál. Az Autóker teljes készletéhez viszonyítva ez meglehetősen kevésnek tűnik, ám a koráb­bi évek alkatrész-ellátottsá­gához képest lényeges előre­lépésről beszélhetünk. Jelenleg ugyanis — a nyu­gati kocsikat kivéve — min­den forgalomban levő jár­műhöz árusítanak alkatrésze­ket, jóllehet az egyes már­káknál ugyancsak sovány a cikklista. Borsodban arra tö­rekszik az Autóker fiókja, hogy legalább a népesebb autócsaládokhoz biztosítsa­nak elég pótalkatrészt, és természetesen azokból a cik­kekből rendelnek legtöbbet, amelyek évek óta a legkere­settebbek. Ha ehhez hozzá­vesszük, hogy a boltok rak­tárkészlete mindössze néhány millió forint — az egyes drá­gább alkatrészek egyenként is több ezer forintba kerül­nek —, máris érthető, hogy a nyolcvanötezerből csak a legszükségesebb néhány ezer cikket kínalják az üzletek. Ez persze többnyire elég is. A Zsolcai kapui bolt éppen a vásárlók jobb ellátásának érdekében a megengedett hárommillió forintos készlet A koncentrált akció, ame­lyet Thomas Eagleton szená­tor. McGovern alelnökjelölt- je ellen indítottak, végül is „győzedelmeskedett”; Eagle- ton visszalépett. McGovern és alelnökje- löltje háromórás tanácsko­zás után együtt jelentette be a döntést. McGovern közöl­te: nem Eagleton egészségi állapota a visszalépés oka, hiszen idegzavaraiból klini- kailag kigyógyult, hanem az, hogy az alelnökjelölt alkal­masságáról folytatott vita el­terelné a figyelmet a fő kér­désekről. McGovern célzott arra is, hogy egyre inkább McGovern-nek igaza van: nem Eagleton pár évvel ezelőtti beteg­sége volt az oka az alelnök­jelölt elleni koncentrált támadás­nak, sőt — azt hisszük — még csak nem is Eagleton személye a lényeges itt. A lényeges McGo­vern politikai állásfoglalása, amely egyaránt „sérti” a köztársasági, de legalább annyira a demokrata vezető körök, vagyis az egész establishement „érdekeit”. McGo­vern radikális állásfoglalása a vietnami háború befejezése ügyé­ben és általában szélső liberális álláspontja, szálka mindazoknak a szemében, akik az elmúlt évek helyett ötmilliósat tart. s vállalják az ezzel járó pénz­ügyi szankciókat is. (Folytatás a í. oldalon) igyekeznek elterelni a fi­gyelmet a VDK bombázásá­ról, holott az fokozódik. McGovern állítását igazol­ja, hogy az amerikai légi­erő ismét támadta a VDK legnagyobb kikötővárosát, Haiphongot, amelyet július 26. óta naponta ért szőnyeg­bombázás. A támadásnak igen sok halálos és sebesült polgári áldozata vafi, a bom­bák egész utcákat tüntettek el. Megélénkült a harci te­vékenység mára virradóra a dél-vietnami hadszíntéren is, ahol a szabadságharcosok rakétákkal lőtték a Saigon­tól délre fekvő Bien Hoa amerikai légitámaszpontot. alatt így vagy úgy. érdekeltek voltak az esztelen vietnami há­borúban és így nem fordulhat­nak vele szembe olyan határo­zottan. mint a tiszta lappal in­duló McGovern. Ezeket az ura­kat ugyanis saját és megbízóik tőkés érdekeltségei kötik, „fut­nak a pénzük után”. Ennek meg­felelően szeretnék az amerikai katonák bőrére menteni befekte­téseikből amit csak lehet. McGo­vern programja valóban veszé­lyeztette anyagi érdekeltségüket, sőt egész létüket. Eagleton „ki­lövése” McGovern ellen irányult. MÁTÉ IVAN Hut napja bombázzák Haipbonoot Eagleton visszalépett Hír magyarázat ft Ez az iskolatáska talán jo lesz... A fiúcska életének nagy eseménye előtt áll: szep­tember 1-től kisdiák lesz. (Ágotha Tibor felvétele). Kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója A szegedi vásár mérlege Bezárta kapuit a XXVII. szegedi ipari vásár, amely az eddigi legeredményesebb vá­sárok közé sorolható. A 190 hazai és jugoszláv cég által bemutatott termé­keket csaknem 90 000 hazai es külföldi látogató tekin­tette meg. Az árukat forga­lomba hozó vállalatok együt­tesen mintegy hárommillió forintos bevételt értek el. Röntgenezik a tiidat A felszabadulás után elsők között építették meg az észak-magyarországi iparvi­déket a tiszántúli gabona­termő részekkel összekötő polgári Tisza-hidat. Az eltelt negyedszázad alatt forgalma megsokszorozódott, s ez szük­ségessé tette a híd felülvizs­gálatát. Ennek során rönt­genkészülékkel vizsgálják át a vasszerkezet szegecseléseit, a tartóívek szilárdságát. A KPM Miskolci Közúti Igaz­gatóságának- tájékoztatása szerint a hídon augusztus el­sejétől. november végéig héttőtől péntekig, naponta reggel 8.30-tól 12 óráig,'majd pedig 23 órától hajnali 5 óráig szünetel a forgalom. Záporok, Előrejelzés Miskolc térsé­gére holnap délig: Változóan felhős idő. zápo­rokkal, zivatarokkal. Mérsé­kelt szél. Zivatar idején át­Tegnap, július 31-én baráti találkozót tartottak a Krím­ben a szocialista országok kommunista és munkáspárt­jainak vezetői, akik rövid üdülésre érkeztek a Szovjet­unióba. A TASZSZ közleménye szerint a találkozó során az egybegyűltek hasznos véle­ménycserét folytattak a szo­cialista és kommunista épí­tésről és a szocialista álla­mok sokoldalú együttműkö­désének további fejlesztésé­ről. Megvitatták továbbá az időszerű nemzetközi kérdé­seket. A találkozón, amely A békési medence északi peremén, Endrőd körzetében, jelentős készletekkel kecseg­zivatarok meneti szélerösödés. Éjszaka és hajnalban párásodás. A hőmérséklet ma délután 26, este 21, holnap hajnalban 14, délben 22 tok körül lesz. szívélyes és "baráti hangulat­ban folyt le. megmutatkozott a teljes kölcsönös megértés és a nézetek egysége minden megvitatott kérdésben. Az MSZMP-t Kádár Já­nos. az SZKP-t Leonyid Brezsnyev és Nyikolaj Pod- gornij képviselte, bolgár részről Todor Zsivkov. cseh­szlovák részről Gustav Hú­súk. a LEMP képviseletében Edward Gierek jelent meg. Á Mongol Népi Forradalmi Pártot Jumzsagijn Cedenbal, az NSZEP-et Erich Hone- cker, az RKP-t pedig Ni­colae Ceausescu képviselte. tető szénhidrogénmezőt talál­tak a Nagyalföldi Kutató- és Feltáró Üzem bányászai. A kút kivizsgálása folya­matban van, annyi azonban máris megállapítható, hogy a békési mező északi pere­mén jelentősebb szénhidro­génkészlet jelenlétével lehet számolni. A föld „aranyá­nak” további feltárására még az idén újabb kút mé­lyítését kezdik meg, jövőre pedig további három-négy kutatófúrásra kerül sor. Szénhidrogén Békésben tárgyalás — SEGÉDERŐKKEL Líbiában, Tobruk városá­ban megkezdődött Szádat egyiptomi és Kadhafi líbiai államfő több napra tervezett tárgyalássorozata. Legfris­sebb hír, hogy Szavat Tob- rukba kérette miniszterelnö­két, Szidkit és külügyminisz­terét, Ghalebet is. Legfőbb téma: a két ország Kadhafi által javasolt teljes uniója. BÍRÓSAGOK AZ USA-BAN Az USA igazságügyminisz- tériuma felszólította a leg­felső bíróságot: hatálytala­nítsa Douglas bíró döntését és rendelje el Ellsberg, va­lamint Russo perének foly­tatását. — Kijelölték azt a 12 tagú esküdtszéket, amely dönteni fog Wallace merény­lőjének, Bremernek bűnös­ségéről. TEGYENEK FÜRDŐRUHÁBAN! Okulva régi tapasztalato­kon. egy Algéria felé haladni kényszerülő amerikai utas­szállító gép eltérítői 1 millió dollár váltságdíjat követel­tek, de kikötötték, hogy fiii- dőnadrágos FBI-ügynökök vigyék a pénzt a gép köze­lébe, és onnan alkalmi drót- kötélpálya segítségével jut­tassák el azt a gépre. Vagy­is: ne lőhessenek rájuk. PEKINGI LÁTOGATÁS Meg nem nevezett ENSZ- diplomata kijelentésére tá­maszkodva közölte a francia AFP hírügynökség New Yorkból, hogy Kurt Wald­heim. az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára eb­ben a hónapban Pekingbe látogat. A látogatás pontos dátumát — állítólag — még ezen a héten hivatalosan be­jelentik. SZÁZÖTVENNÉGY VÁDLOTT Egy isztambuli kaszárnyá­ban hadbíróság tárgyalja an­nak a 154 személynek — kö­zöttük négy nőnek — az ügyét, akiket többek között azzal vádolnak, hogy tagjai voltak egy betiltott .baloldali ifjúsági szervezetnek, fegyve­res akciókat hajlottak végi-e, fegyvert rejtegettek és ille­gális kiadványokat terjesz­tettek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom