Déli Hírlap, 1971. december (3. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-20 / 299. szám

belföld ÜNNEPI ELLÁTÁS. Kará­csony hetében bőséges lesz a sertéshús-ellátás — ígéri a kereskedelem. Budapesten 117 vagonnal, vidéken 190 vagonnal szállít a húsipar az üzletekbe. Baromfiból a fő­városi háziasszonyoknak 90, a vidékieknek pedig 100 va­gonnal jut. SZÉN, OLAJ, ÉPÍTŐ­ANYAG. Várpalotán, Duda- ron és Ajkán 180 vagont töl­töttek meg szénnel, hogy a Tüzép-telepek az ünnepek előtt felfrissíthessék készle­teiket. Zalából 12 vagon olaj indult útnak. Nagy volt az építőanyag- és a műtrágya- forgalom is. Papkeszin és Péten csaknem egész nap ra­kodtak. Zalahaiápról és IJzsa- bányáról kőszállítmányokat, Zalaegerszegről bitument to­vábbított a vasút. HATÁRŐRÖK ESKÜJE. Vasárnap Kőszegen, Szom­bathelyen és Körmenden ün­nepélyes keretek között tet­ték le katonai esküjüket az ifjú határőrök. Kőszegen a hagyományoknak megfelelő­en a Jurisics-vár tövében, az Ifjúság terén zajlott le az ünnepség, amelyen mintegy 4000 szülő, hozzátartozó és érdeklődő kőszegi lakos vett részt, TEJPOR SZILVESZTER­RE. A Hungarocamion egy kocsi tejport hoz Nyugat- Németorszagból szilveszterre, ami azért érdekes, mert ke­vés van belőle a hazai pia­con. VÉGE A HALÁSZATNAK. A Szegedi Kossuth Halá­szati Szövetkezet tagjai be­fejezték az idényt. Eredmé­nyes évtől búcsúznak: a Ti­száiból, a Marosból és a fo­lyók holt ágaiból csaknem 900 mázsa halat fogtak ki. Az :dei legnagyobb halat, egy 78 kilós harcsát a közelmúltban fogták. SZÖLÖSZEMLE. Helyszíni szemlén mérték lel a közép-du­nántúli borvidék szőlőtermesztő helyeit. Megállapították, hogy az eddig vezető olaszrizlinget fel­váltotta a rizlingszilváni, a szür­kebarát és a tramini. A követ­kező években mintegy 4 ezer holdon kell fiatalokkal felváltani a kiöregedett szőlőtőkéket. IPARI KÖZPONT. A vi­déki iparfejlesztési program keretében ipari központtá válik a hajdúk legnagyobb települése, Hajdúböszörmény. Az 1965-ben megkezdődött gyors ütemű fejlődés óta egymás után adott otthont Hajdúböszörmény fővárosi üzemeknek. Jelenleg már több mint 6000 embert fog­lalkoztatnak ipari munkahe­lyeken. ANGOL TELIVÉR. A hét végén megérkezett Sárvárra az a sárga telivér mén, ame­lyet Angliából vásárolt az állami gazdaság a versenyló- tenyészet számára. A mün­cheni olimpiára készülő ma­gyar válogatott ötös kereté­ből egyébként három ló a sárvári tenyészetből való. SZÖNYEGSZÖVÖ GÉPEK. A Lakástextil Vállalat Tatai Szőnyeggyárában a héten be­fejezték az NDK-ból vásárolt szövőgépek próbaüzemét. A Karl-Marx-Stadtban gyártott kettős szövéssel dolgozó gé­pekből hat darabot vásárolt a tatai üzem. LAKÁSÉPÍTÉS. A Dunai Vasmű az országban első­ként élt azzal a lehetőséggel, hogy a fejlesztési alapjából az ott dolgozók lakásépítését anyagilag is támogassa. Az utóbbi három esztendőben 543 család jutott vállalati se­gítséggel otthonhoz. TOTÓT AJÉKOZTATÓ. A nyertes totószelvények nagy száma miatt az 51. heti nyc- reménytájckoztató közlésére csak a déli órákban kerül sor. Félkilsméteres kidfiiiöBy Vasárnap nemcsak a fővá­rost borította 600—700 mé­ter vastag ködfüggöny, a sű­rű köd kiterjedt az ország csaknem egész területére. Csupán a Bükk és a, Mátra vidéke mentesült a ködtől. Ferihegy vasárnapi forgal­mát szinte teljesen megbéní­totta a szokatlanul vastag ködtakaró. Ebből adódott, hogy a légi kikötőben mind­össze egyetlen gépet tudtak napközben fogadni, amely Zürichből Madrid és Bázel érintésével érkezett a ma­gyar fővárosba, ugyancsak egy gép startolt Ferihegyről ezen a napon, amszterdami úticéllal. Kímélték a nyuszikat Borsod megye apróvadas területein a tavaszi kedve­zőtlen időjárás miatt sok kis nyúl pusztult el, így az állo­mány jelentősen megcsap­pant. Ezért a vadásztársasá­gok önként vállalták, hogy korlátozzák a kilövést: csak két vasárnap engedélyezték a nyúlvadászatot. Ezzel a második alkalommal most vasárnap éltek a borsodi nimródok. Több mint húsz vadásztársaság területén, töb­bek között a Tisza mentén és Mezőcsát környékén, a dél­borsodi, valamint a cserehá­ti részeken tartottak körva­dászatokat. A vadászok „kí­mélték” a nyuszikat, s így alig ezer tapsifüles került puskavégre. külföld ÚJVIDÉK. Bijedics jugo­szláv miniszterelnök ma­gyarországi látogatását kom­mentálva az újvidéki Ma­gyar Szó azt írja, hogy a bu­dapesti tárgyalásokon a két­oldalú együttműködés témá­ján kívül szó volt nemzet­közi problémákról is. A cikk hangsúlyozza: ..Még nagyobb szükség van ugyanis együt­tes nemzetközi fellépésünk­re, mindenekelőtt a rendkí­vül időszerű és hamarosan esedékes európai biztonsági értekezlet előkészítésében." ★ A növekvő gépkocsiforgalom szükségessé teszi, hogy az országúton műszaki hiba miatt veszteglő járművet jól láthatóan jelez­zék. Ezért 1972. április 1-től az elakadást jelző háromszögek használatát kötelezővé teszik. Az európai szabványnak megfelelő — fényt visszaverő —. nappali és esti vilá­gításnál jól látható háromszögek gyártását megkezdték az Óbudai Gépipari Szövetkezet marcali telepén. Film a pyároriásrol A MAFILM 8-as stúdiója elkészítette azt a mintegy húszperces színes dokumen­tumfilmet, amely a 75 éves Győri Magyar Vagon- és Gépgyárat mutatja be. A gyáróriásról készült film be­mutatja a korszerű gyáregy­ségeket, azokat a gyártósoro­kat, ahol a kamionok és az Ikarus-buszok futóművei ké­szülnek tízezres szériákban. Ujj típusú mentőcsónak A partmenti vizeken hasz­nálatos új mentőcsónakokat, amelyeket röviddel ezelőtt kezdtek el gyártani a Német Szövetségi Köztársaságban, abszolút biztonságosnak tart­ják. A hajótöröttek menté­sére alakult társaság már a gyakorlatban is kipróbálta e hajók első prototípusait az Északi- és a Balti tenger partjainál. A háborgó tengeren vég­zett kísérleti út igazolta a csónak szinte tökéletes sta­bilitását. Méretei: hossza 6,92 méter, szélessége 2,34 méter, merülési mélysége 0,55 méter. Súlya a berendezésekkel együtt 1750 kilogramm. A ha- j ócsavar és az evezők elhe­lyezése lehetővé teszi tovább­haladását sekély és zátonyos vízben is. SZÓFIA. Hivatalos baráti látogatásra bolgár párt- es kormányküldöttség utazott a VDK-ba. A delegációt Sztan- ko Todorov, a BKP Politikai Bizottságának tagja, minisz­terelnök vezeti. TOKIÓ. A japán főváros külvárosában levő Yokotai amerikai légitámaszponton leszállás közben lezuhant egy amerikai katonai heli­kopter. Legénysége és utasai — szám szerint heten — éle­tüket vesztették. PÁRIZS. Csiao Kuan-hua, a KNK külügyminiszter-he­lyettese, aki a kínai küldött­séget vezette az ENSZ köz­gyűlésén, útban hazafelé, Pá­rizsba érkezett. RÓMA. Az olasz elnökvá­lasztás 17. fordulója is ered­ménytelenül végződött. Nem lehetetlen, hogy megdöntik a legutóbbi rekordot, amikor Saragat megválasztásához 21 fordulóra volt szükség. A 17. forduló során az elnökvá­lasztásban részt vevő képvi­selők, szenátorok több mint fele tartózkodott. A balolda­Tízezer külföldi vendéget várnak Az idegenforgalmi vállala­tok javában készülnek a szil­veszterre. Ekkorra 10 000 kül­földi vendéget várnak. A Fő­városi Idegenforgalmi Igaz­gatóság három közkedvelt szórakozóhelyen, a Citadella, a régi Országház és a Gar­zon étteremben rendez 1200 külföldi vendég számara nemzetközi szilveszteri bált. A helyek 70 százalékát lengyel, NSZK-beli, osztrák, jugoszláv, román és csehszlo­vák turisták foglalták le. A külföldiek részére az óév utolsó hetében három- és négynapos országjáró túrákat is szerveznek. Mai kommentárunk: Órámként 42 ezer kilométer Egy ausztaál tudós olyan szél- csatornát készített, amelyben 42 ezer \ küoméfcer/óra sebességű légáramlást lehet előidézni. A berendezés már üzemel is Syd­neyben. Működési elve a kö­vetkező: egy membránnal lezárt hengerbe héliumot bocsátanak. A héliumot dugattyúval addig nyomják össze, míg a membrán el nem szakad. A gáz fantasz­tikus sebességgel kitör a hen­gerből és körülzárja a kísérleti test csőben elhelyezett modell­jét. Ez a szélcsatorna különösen alkalmas az űrhajóknak a földi légkörbe való visszaérkezése so­rán fellépő körülmények tanul­mányozására. • • Öregesek a gyermekruhák A nemrégiben lezajlott országos vizsgálat szerint javult a gyer­mekruha-ellátás, a korábbi évekhez viszonyítva, de még mindig nem elég gazdag a választék. Hiányoznak a kimondottan gyermekek részére készült színes, könnyű anyagok, s a kicsinyek ruháit a fel­nőtt konfekcióról kopírozzák. Miért van ez így? — tették fel a kérdést a tévé tegnap esti riportműsorában. Az apropót az adta e beszélgetésekhez, hogy a Hungarocoop külkereskedelmi vállalatnál megrendezték az immár hagyományos divatbemutatót, a külföldi kereskedelmi cégek részére. Nem zárt ajtók mellett zajlott le ez a divatbemutató — mint a kül­kereskedelmi vállalat vezetője hangsúlyozta —, meghívták ide a bel­kereskedelem képviselőit is. A belkereskedelem azonban most sem képviseltette magát. Oknyomozó útján a riporter beszélt az exportra termelő ktsz-ek vezetőivel, akik azt nyilatkozták, hogy a hazai piacra is szívesen gyártanának ilyen tetszetős, szép gyermekruhákat. A választékot elég, ha egy számmal jelöljük: Líbia 38 színváltozatban rendelt áru­cikkeket. De elismerően nyilatkozott a szovjet és a nyugatnémet kereskedelmi szakember is a magyar gyermekruhák választékáról, ízléses szabásáról. A német kereskedő mindössze azt tette hozzá a kritikához, hogy az alapanyagok minősége lehetne jobb. De miért nem kapunk akkor a boltokban ilyen szép holmikat, ha egyszer az ipar ilyet is hajlandó lenne gyártani, s a külkeres­kedelmi vállalat divatbemutatóján megtekinthetnék kereskedőink a teljes választékot? Nos, e kérdésre a televízió riportja alapján sem tudnánk pontos választ adni. A nyilatkozatok ugyanis olyan bizonytalanok és ellentmondóak voltak, hogy végül is lehetetlen egyértelműen meg­fogalmazni: az ipar, vagy a kereskedelem mulasztott-e többet, az előbbin vagy az utóbbin múlott, hogy a választék mindmáig szegé­nyesebb, mint lehetne. Egy azonban bizonyos. Sem a gyártó cégek, sem a kereskedelmi vállalatok nem tettek meg eddig minden tőlük telhetőt azért, hogy gyermekeink szép, színes, könnyű, tartós holmik­ban járjanak. (BÉKÉS) Épül az ajkai tivtiföldgyár A magyar—szovjet timföld - és alumíniumipari egyez­mény új lehetőségeket terem­tett bauxitkincsünk haszno­sításához. Az egyezmény fel­tételei végrehajtásának hazai kölcsönberúházása az ajkai új timföldgyár építése. A több milliárd forintos be- | ruházással épülő, s a jelen- f léginél jóval korszerűbb és nagyobb üzem elsőlépcsős : próbaüzemelésére rövidesen sor kerül. Az új üzem évente | 240 ezer tonna timföldet ál- l lit elő. Közérdekű közlemény A KPM Közúti Igazgatóság Miskolc és a B.-A.-Z. megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya érte­síti az érdekelteket, hogy a 3. sz. Budapest—Miskolc— Tornyosnémeti főközlekedési út 137+200—138+900 km Me­zőkövesd átkelési szakaszát 1971. december 23-án 12.00 órától a forgalom részére átadják. Ezen időponttól kez­dődően az eddig alkalmazott forgalomterelés megszűnik. DELI hírlap — a Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. — Főszerkesztő: CSALA LÁSZLÓ — Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. — Központ: 36-132, 16-672. 35-380, 36-579. — Titkárság: 18-223. — Bel- és város­politikai rovat: 18-221. — Művelődési rovat: 18-226. — Sportrovat: 18-222. — Levelezés: 18-227. — Postafiók 39. — Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc. Balcsy-Zsilinszky u. 15. — Felelős kiadó: WIRTH LAJOS. — Telefon: 36-131. — Hirdetésfelvétel- Miskolc. !.. Széchenyi u 15—17. — Telefon iS-219 — Törleszti: a Magyar Posia — Kapható a hírlapárusoknál — A lap ára 80 fillér, hétfőn 1 Ft I tnclex- ?r> Készílit • a - Rc-sori megvet N'. vmriainart Vállalatnál. Miskolc. 3aicsv-Zsilinszky u. 15 Felelős vezet? ■ szvaífs TSTVAa ! ________________________ _____________________ li pártok továbbra is a szo­cialista De Martinora adták szavazatukat, aki így is 108 szavazattal maradt el a szük­séges 505 mögött. CAPE KENNEDY. Az ame­rikai Kennedy-foknál fellőt­ték az Intersat—IV. híradás­technikai műholdat, amely egyidejűleg 5—6000 telefon- beszélgetést, vagy 12 színes televízióadást közvetíthet. ÚJ-DELHI. Indiában foly­tatódnak a 14 napos háború­ban aratott katonai győze­lemmel kapcsolatos ünnepsé­gek. Ram indiai hadügy- és Csáván pénzügyminiszter egyaránt felajánlotta a békét és a barátságot Pakisztán­nak, amint a háborús kérdé­sek megoldást nyernek. Ram hangsúlyozta: az indiai csa­patok kivonása a megszállt területekről a két ország ügye, amit külső beavatkozás vagy külső nyomás nélkül kell megoldani. A Bangla Desh-kormány néhány tagja Calcuttában két órán át tár­gyalt az indiai kormány két tagjával. BAGDAD. Takriti, az Ira­ki Forradalmi Parancsnoki Tanács alelnöke fogadta az Irakban tartózkodó Fehér Lajos miniszterelnök-helyet­test. VIENTIANE. Vientiane! katonai források elismerték, hogy a Patet Lao fegyveres erői elfoglaltál': Laoszban a Kőedény-síkságtól nyugatra levő Muong Suy hadászati fontosságú támaszpontot. A laoszi hazafiak egyébként ezenkívül elfoglalták a Kő­edény-síkságtól 5 kilométerre délkeletre levő Phou Teng-i támaszpontot, valamint a sík­ságtól keletre több más elő­retolt állást is megszálltak. BELFAST. Három újabb halálos áldozata volt az észak-írországi zavargások­nak. Egy belfasti vendéglő­ben bomba robbant, amely megölt egy 16 éves fiatalem­bert, Londonderryben pedig egy utcai merénylet során két személy vesztetfe életét, ami­kor felrobhcr»! a kocsijuk aiá helyezett bomba. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom