Déli Hírlap, 1971. december (3. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

Ma ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését mára összehívták. A Politikai Bizottság a nemzetközi helyzet időszerű kérdé­seinek, valamint az 1972. évi népgazdasági terv és költség- vetés irányelveinek, és a Központi Bizottság 1972. évi mun­katervének megtárgyalását javasolja az ülés napirendjére. Algériai látogatás Losoncéi Pál ma Ormiba ti taxik Algériai látogatásának har­madik napján Losonczi Pál vidéki körútra indul. Oran- ban egy mezőgazdasági üze­met és egy köolajfinomítót tekint meg, aztán telkeresi az olajkutak körzetét. Előre­láthatólag az éjszakát is Has­ai Messaoud-ban, a szaharai olajlelőhelyeknél tölti. Losonczi Pál Huari Bume- dien algériai államfővel teg­nap tárgyalásai, során meg­vitatta a nemzetközi helyze­tet, valamint a két ország kapcsolatait. Jól tájékozott körök szerint a két fél hasz­nosnak tartana egy találko­zót a két ország külügymi­niszterei között. Tegnap este Bumedien a kormánypalotában díszvacso­rát adott Losonczi Pál tisz­teletére; ezen mindkét ál­lamfő beszédet mondott. £ A két államfő tárgyalás közben / 111. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM 1971. DEC. 1., SZERDA I ÁRU: 80 FILLÉR Alkotóház Tokajban • Tokaj és Borsod irodaimi életének továbbfejlesztésére jövőre érdekes kezdeménye­zést valósít meg a megyei tanács művelődési osztálya és a Hazafias Népfront. A nagy -ipari megyében élő vagy onnan elszármazott íróik és költők számára a községben „alkotóházat” ren­deznek be, ahová két-három hétre húsz írót hívnak meg. A tanács művelődési osztá­lya megszervezi, hogy a To­kajban alkotó írók a nyári hónapokban találkozzanak a hegyaljai emberekkel. Társadalmi üggyé vált A NŐK ÉS AZ 1013-AS A több mint kétszáz al­kalmazottat, főként nőket foglalkoztató Szerencsi Sza­bó Ktsz-ben a tisztálkodási lehetőséget mindössze egyet­len mosdótál szolgáltatja. Ét­kezőhelyiség nincs, s így a ktsz dolgozói az ebédet vagy az uzsonnát a varrógép mel­lett fogyasztják el. A mun­katermek elhanyagoltak, le­vegőtlenek, s öltöző sincs. A példa negatív előjelű, s nem szolgál jó illusztrációul ahhoz áz egyre több ered­ményt produkáló program­hoz, amelyet röviden úgy ne­vezhetünk, hogy a nők hely­zetének javítása. Az „egyla- vóros” szerencsi ktsz mellett természetesen számtalan olyan üzemet, gyárat, vagy éppen kisipari termelőszö­vetkezetet lehet felsorolni, ahol nagyon is sokat tettek a lányok és asszonyok élet- és munkakörülményeinek ja­vításáért. Hogy mennyi ez á sok? A? Borsod megyei Népi El­lenőrzési Bizottság éppen er­re volt kíváncsi, amikor szé­les körű vizsgálatot kezdett, s a réprezentatív kiválasztás szabályai szerint 26 termelő- egység kétszázötvenhárom nődolgozójának véleményét kérte ki. A kérdőívekre adott válaszok, valamint az üzemi és megyei tapasztalatok alapján összeállított össze­foglaló jelentést tegnapi ülé­sén vitatta meg a NEB, az­zal a szándékkal, hogy fel­mérje: hol tart jelenleg Bor­sodban a nők gazdasági és szociális helyzetének megja­vításáról szóló, s a múlt év­ben hozott 1013-as kormány­határozat végrehajtása. Az írásos anyag készítőinek együttes véleménye szerint a kormányhatározat megvaló­sítása — noha jócskán akad még tennivaló — társadalmi üggyé vált (Folytatás a 3. oldatorr) Stratégia ém olaj Irak megszakítana kapcsolatát Iránnal és Angliával Európai biztonság Tárgyalás Varsóban és Moszkvában Ma folytatódik a lengyel fővárosban a Varsói Szerző­dés tagállamai külügyminisz­tereinek értekezlete. — Moszkvában szovjet—bolgár találkozó során cseréltek eszmét a két ország vezető politikusai. Jaroszevicz lengyel minisz­terelnök fogadást adott a Varsóban tartózkodó külügy­miniszterek tiszteletére. Ezen a lengyel kormányfő pohár- köszöntőt mondott. Kiemel­te: „Várható^ hogy a közel­jövőben megkezdődnek az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet sokolda­lú gyakorlati előkészületei, jövőre pedig sor kerül a kon­ferenciára. Reméljük, hogy a var*n találkozó újabb ösz­tönzést ad kontinensünk tar­tód békéjének és bdztonsá- gáaak megteremtéséhez” — hangoztatta. A moszkvai találkozón Brezsnyev, Podgornij és Ko­szigin tárgyalt Zsivkovval, a Bolgár KP Központi Bizott­sága első titkárával és To- dorov bolgár kormányfővel. Megelégedéssel állapították meg valamennyien, hogy az európai biztonság problémá­ja megoldásának útján pozi­tív előrehaladás történt. Ki­jelentették. hogy továbbra is erőfeszítéseket tesznek az európai béke szilárdítása ér­dekében. Készek aktívan «lőmozdítani az imperialista agresszió veszélyes tűzfész­keinek megszüntetését Indo­kínában, a Közel-Keleten, valamint az India és Pakisz­tán közötti konfliktus békés rendezésének biztosítását. Zsivkov és Todorov haza­utazott Moszkvából. Javuló minőség Huszonhárom ezer vagon téli alma ter»ett Szabolcs­ban; kedvező időjárás ese­tén ennek csaknem kétsze­resét' is megadták volna a fák. A MÉK Vállalat a ter­vezett 13 ezer vagonos alma­felvásárlással szemben mind­össze 8000 vagonnyit vett át, s nem teljesítette export­tervét sem: az exportra szánt kilencezer vagon almá­ból csak 6000 vagon jutott a külföldi megrendelőknek. Ezért a negyedik ötéves terv feladatai között jelölték meg a termés minőségének meg­óvását, tárolóházakka 1 és a termelést segítő berendezé­sekkel. Bagdadban hivatalosan be­jelentették, bogy Irak meg­szakította a diplomáciai kap­csolatot Iránnal és Angliá­val, mert Irán megszállta Abu Muszát, Tomb I-et és Tomb II-t, a Perzsa-öböl há­rom szigetét. Szaid Abdel-Baki iraki külügyminiszter „agresszió­nak” minősítette Irán kato­nai akcióját. Felhívta Bag­dadban akkreditált diplomá­ciai missziók vezetőit, hogy a megszállás a térség békés biztonságát, valamint a nem­zetközi hajózás szabadságát fenyegeti. Az iraki kormány „közös megtorlásra” szólítot­ta fel az arab országokat. Mint az AP hírügynökség jelenti, a brit kormány tu­dott a szigetek megszállásá­ról, éppen ezért a napóikban háromoldalú megállapodás jött létre Nagy-Britannia, Irán és Ras el Khaimah sejkség között. Ezzel Irán szabad kezet nyert a kato­nai akció végrehajtásához. * - * A Perzsa-öböl térsége po­litikai viszonyainak és gaz­A fővárosi KÖJÁL jár­ványügyi osztályának tájé­koztatása szerint Budapesten csökken az influenzajárvány. A két héttel ezelőtti 47 ezer­rel szemben a mostani hét­főn megállapított 12 000 meg­betegedés igen tekintélyes csökkenést mutat. Szövőd­ményt az orvosok 388 eset­ben — az összes megbetege- j dések 3,2 százalékában —ál- > lapítottak meg, kórházba 153 beteget szállítottak. Az isko­lai hiányzók aránya 6,3 szá­zalékra csökkent. A Győr-Sopron megyei j KÖJÁL legutóbbi jelentése I daeági helyzetének szakértőt szerint az iráni megszállás lehetőséget ad arra, hogy a jövő hónapban esedékes an­gol kivonulást követően ne keletkezzék vákuum. Mind Anglia, mind Irán tagja a CENTO katonai szövetség­nek, így Anglia — az iráni megszállás következtében — továbbra is biztosítva érez­heti érdekeit a három szige­ten. Mindhárom megszállt szi­get különleges stratégiai fon­tossággal rendelkezik a Perzsa-öbölben, mert megfi- gyelöállomások, amelyekről könnyen áttekinthető az öböl teljes forgalma Szaúd-Ará- bia, Irak és Irán között. A három sziget stratégiai hely­zetén túl, kőolajlelőhelyek szempontjából is jelentős. Mind a szigeteken, mind a körülöttük levő parti vizeken nagy mennyiségű olajra buk­kantak, ezek kitermelését egy amerikai cég már megkezd­te és Irán részesedni kíván az olajból származó bevéte­lekből. szerint most már ebben a megyében is terjed az inf­luenza. Ködös idő Várható időjárás Miskolc térségében csütörtök délig: Jobbára borult, ködös idő, ismétlődő esővel, esetleg ónos esővel. Gyenge, napközben kiásó élénkebb, változó irá­nyú szél. A hőmérséklet haj­nalban 1, délben 5 fok körül alakul. * KISZ-védnökséggel épül az ország legnagyobb vízügyi beruházása, a Tisza II. vízlépcső. (Képünkön: az épülő duz­zasztómű.) (Kovács Sándor felvétele) Influenza ÉJFÉLTŐL REGGELIG SZOVJET ZÁSZLÓ A MARSON A Mars—2 szovjet auto­mata állomás, amely 470 millió kilométert meg- téve, Mars-körüli pályá­ra állt, egy önműködően kioldott kapszulában a vörös bolygó felületére helyezett egy szovjet cí­merrel díszített zászlócs­kát. A Mars—2-t követi a Mars—3 szovjet auto­mata űrállomás is. 125 MILLIÓ DOLLÁROS SZERZŐDÉS A szovjet külkereske­delmi minisztériumban több amerikai cég kép­viselőjével kereskedelmi szerződést írtak , alá, amelyeknek együttes összege 125 millió dollár. ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖN Életfogytiglani börtön­re ítélték Paul Rosét, mert részt vett 1970 ok­tóberében Pierre Laporte québeci munkaügyi mi­niszter elrablásában. Mint köztudott, a minisz­tert meggyilkolták. NIXON EGY HETET TÖLT KÍNÁBAN Kissinger, Nixon főta­nácsadója bejelentette, hogy az elnök február 21-én kezdődő kínai lá­togatása egy hétig tart. Ebből négy napot tölt tárgyalásokkal Peking- ben. Kissinger szerint el­sősorban a két országot érintő kérdésekről tár­gyalnak és nem érinte­nek olyan problémákat, amelyek más országokra vonatkoznak. GÓL DA MEIR AZ I SA-BAN GoMa Meir izraeli mi­niszterelnök-asszony megérkezett az Egyesült Államokba. Holnap tár­gyal Nixonnal, akinél a Phantom repülőgépek szállítását szorgalmazza. Általában megvitatják a közel-keleti helyzetet, amelyről pénteken kezd vitát az ENSZ közgyű­lése. BRIT-ELLENES TÜNTETÉS Heves brit-ellenes tűn tetés színhelye volt a ni­gériai Kaduna és Lagos. Több száz diák tiltako­zott az ellen, hogy Nagy- Britannia egyezményt kötött a rhodesiai fajül­döző rezsimmel, az otta­ni fehértelepesek ural­mának biztosítására. MEGSZÖKTEK A FOGLYOK Megszökött Isztambul­ban öt fogoly a börtön­ből. Köztük volt az a há­rom, akiket Elrom iz­raeli főkonzul elrablásá­val és meggyilkolásával vádolnak. A megszököt- tek valamennyien diá­kok és a betiltott török népfefczabadító hadsereg tagjai. Szökésük után a börtönben fellázadt több mint száz, baloldali né­zeteiért elítélt fogoly. BARTÓK-HÉT HAVANNÁBAN Nagyszámú érdeklődő előtt nyílt meg ünnepé­lyes külsőségek között Havannában' a kubai kulturális tanács által szervezett Bartók-hét. Szenthelyi Miklós hege­dűművész és Szenthelyi Judit zongoraművész nagy sikerrel játszott Bartók-mű veket. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom