Déli Hírlap, 1971. november (3. évfolyam, 257-282. szám)

1971-11-06 / 262. szám

Holnap lesz egy esztendeje, hogy felava[t- ták Miskolc, s most már nyugodtan így is mondhatjuk: az ország büszkeségét, a mis­kolci városi sportcsarnokot. 1970. november S-án délelőtt az első junior ökölvívó Euró- pa-bajnokság versenyei kezdődtek meg, s az első győzelmet az új sportcsarnokban a spa­nyolok ökölvívója, Rodriquez aratta, a skói Donelly fölött. Az első magyar sportember aki hivatalosan ténykedett az új létesít­ményben, ökölvívóbíró volt: Kelemen Imre, aki az előbb említett mérkőzést vezette. Az első magyar versenyző ugyanezen a napon Csizmadia volt, s ő aratta az első győzelmet is a román Florea ellen. Az első eseményt még sok izgalmas, színvonalas nemzetközi és hazai találkozó követte, kilenc sportág eseményeit az elmúlt egy év alatt közel 120 000 ember tekintette meg. Hosszú lenne felsorolni, milyen rangos csapatok és ver­senyzők csodálták már meg eddig a miskolci sportcsarnokot, s vitték hírét szerte a miág­ba az itt megteremtett nagyszerű, verseny­zési feltételeknek. Az elmúlt egy év alatt azonban nemcsak a sportolók, hanem külön­féle művészetek képviselői, s az őkei ked- uelő közönség is ellátogatott ide, nem is be­szélve arról a nemes célról, amit az itt ren­dezett választási nagygyűléssel szolgált az épület. Ekkor voltak a legtöbben a sport- csarnok nézőterén, hiszen több mint hatez­ren hallgatták Komócsin Zoltán beszédét. Köszötjük egyéves születésnapján világhírű­vé vált létesítményünket, s reméljük, hogy a második esztendőben még gazdagabb prog­rammal szolgál Miskolc város sportszerető közönsége számára. Ez a csapat!? A városi tízek bajnokai: Molnár •és Szabó Izgalmas, színvonalas mér­kőzésekkel fejeződött be teg­nap csak a MÉMTE népkerti tornacsarnokában a városi fel­nőtt női- és férfi asztalitenisz Tízek Bajnoksága. A nők ver­senyén mint az várható volt Molnár Anna (MÉMTE) fölé­nyesen, játszmaveszteség nél­kül győzött klubtársa, Brilla előtt. A harmadik helyen Bit­ről I. végzett. Meglepetésre legyőzte és ezzel megelőzte Weisznét (B. Volán). A női versennyel ellentétben a fér­fiaknál az utolsó mérkőzésen dőlt el a bajnoki cím sorsa. Szabó (MÉMTE) javára. A hatodik forduló után amelyik­ben Tálas (MÉMTE) veresé­get szenvedett Nevelitstől (DVTK) és Dubéczi (MÉM­TE) legyőzte Szabót (MÉM­TE), már csak az utóbbi két versenyző volt esélyes az el­ső helyre. Mindketten arra törekedtek, hogy hátralevő mérkőzéseiket lehetőleg játsz­maveszteség nélkül nyerjék meg. Ez Szabónak sikerült, és egy játiszmakülönbséggel megérdemelten nyerte meg, a bajnoki címet Dubéczi előtt. Kiválóan szerepelt Egervári (MÉMTE) és Tósa (MÉMTE), SZABÓ — OLÁH, SALAMON, HAJAS, HAJDÚ — KENDI, FÖLDESI, GÖRGEI — UDVAREV, HORVATH, MMCULA A rímünk után szereptő kérdőjelnek ezúttal kettős értelme van. Egyrészt arra utal, hogy bizonytalan még az összeállí­tás, másrészt... tessék elolvasni a névsort. Nem kevesebb, mint hét elsőcsapatbeli játékos van a különféle sérültek lis­táján. íme: Veréb, Kovács, Kolláth, Sikora, Vass, Gass és Fekete. Ez pedig túl sok ahhoz, hogy egyáltalán meg lehes­sen kérdezni Mathesz Imrétől: mit vár a holnapi Tatabánya —DVTK találkozótól. Szerdai számunkban meg- * írtuk, hogy a diósgyőriek Tállyán játszanak edzőmér­kőzést. Zárójelben hozzátet­tük: kétséges az ilyen talál­kozók szakmai értéke, hiszen a pálya — különösen Tállyán — szinte alkalmatlan edzés­feladatok magas szintű meg­oldására. Az eredmény —, amit csütörtökön nem is kö­zöltünk, mert egyszerűen nem akartuk elhinni — bennün­ket igazolt, hiszen a megyei I. osztályú (tehát az ötödik vonalban játszó!) együttes 3:1 arányban győzte le NB I-es ellenfelét. Ez az ered­mény ráadásul már nemcsak azt á kérdést teszi jogossá, hogy szakmai szempontból van-e értelme ilyen találko­zók rendezésének, hanem azt is. hogy megengedhet-e ma­gának ' ilyen presztízsveszte­séget a DVTK. Bizonytalan összc/iHílás hogy egy-két játékos eseté­ben szó sincs a feltételezett mérvű súlyos sérülésről. Ti­zenegy játékos tehát adott, az azonban végképp bizonyta­lan, hogy a cserepadra kik kerülhetnek. Most már nem­csak az eltávozott kerettago­kat hiányolhatják ugyanis, hanem például Szűcsöt is, aki bevonult, s a jövőben a Pap» J. HSE-ben fog játszani. El­képzelhető az is, hogy Páter­eié k lesz az egyik játékos, aki átkerül az első csapat ke­retébe. Többeknek bizonyára az is feltűnt, hogy eddig szót sem ejtettünk a korábban emlegetett Táboriról. Nos, ró­la is lesz szó — reméljük — csak egy kicsit később, hi­szen a cikk készítésének idő­pontjában. pénteken délután kezdtek tárgyalni ügyéről az SBTC és a DVTK képviselői. Új emberek beépítése Visszatérve a holnapi mér­lefoiytatobt tegnapi tárgyalás­ról (tudva azt, hogy ő októ­ber 15-től a DVTK szabá­lyosan igazolt játékosír!): A játékost eddig családi prob­lémáinak egész sora tartotta vissza attól, hogy „bevorful- jon” a DVTK-hoz. Az egye­sület a tegnapi tárgyaláson felajánlotta segítségét, s vár­ható, hogy ennek eredménye­ként Tábori kedden már részt vesz a csapat edzésén. Az sem lehetetlen, hogy a Ferencváros ellen már ját­szik is. * Szerdán, 14 óraikor—nem- zetközi mérkőzés-’’Ies£—Diós­győrben. A DVTK a Salgó­tarján vendégeként Magyar­országon tartózkodó I. osz­tályú német csapat, a Karl- Marx-Stadt együttesével ját­szik barátságos mérkőzést. HORVATH KALMAN akik az értékes 3. és 4. he­lyen végeztek. A vártnál gyengébb helyezést ért el Tálas (MÉMTE) és Igtutcz (DVTK). Miskolc város 1971 évi női tízek bajnoka Molnár 9 gy., 2. Brilla 8 gy., 3. Ditrói I. 7 gy. (mindhárom MÉMTE), 4. Weiszné (B. Volán) 6 gy., 5. Czimma (MÉMTE) 5 gy., 6. Tatár (B. Volán) 4 gy,, 7. Gábor (B. Volán) 3 gy., 3. Csőm 2 gy., 9. Tóth 1 gy., 10. Ditrói II. 0 gy. (mindhárom MÉMTE1. Miskolc város 1971. évi felnőtt férfi tízek bajnoka Szabó 7 gy. (15:6), 2. Du­béczi 7 gy. (14:6). 3. Eger­vári 6 gy.. 4. T6sa 5 gy. -lldr-dl), 5. Tálas 5 gy. (11:10) (valamennyi MÉMTE), 6. Ne- velits 4 gy,, 7. Bartha III. (DVTK) 4 (MÉMTE) (DVTK) 3 (M. Sp.) 1 gy. •3 gy­gy. 3. Rozsnyói 9. Ignócz Bartha II. D. Z. vege A hél sporteseményei Amikor a várható össze­állítás felől érdeklődtünk, az edző féltél elesen közölte a fenti összeállítást hiszen el­képzelhető, hogy a sérültek közül valaki még rendbejön. Annál is inkább, mert az el­ső ijedtség után kiderült, A DH tippjei A 45. hét totószelvénye a négyes szám jegyében ké­szült. Négy-négy NB I-es, NB I B-s és olasz mérkőzés mellett mindössze egy NB Il-es találkozó1 szerepel a műsoron. Az esélyeket latol­gatva az 1-es látszik a leg­gyakoribbnak, A mérkőzéseket a DH így látja: 1. Ferencváros—Ü. Dózsa 2. Vasas—Csepel 3. Egyetértés—Kába ETO 4. Pécsi Dózsa—Szombathely 5. Dorog—SZEOI 6. Kecskemét—ZTE 7. Pénzügyőrök—Dunaújv. 8. Várpalota—Oroszlány 9. Bp. Postás—Budafok 10. Cagliari—Napoli 11. Catanzaro—'Varese 12J Fiórentina—Bologna 33. Sampdoria—Milan Pótmérkőzések: 14. Len-nváros—Nyíregyháza 15. Ikarus—KKFSE 16. Szóin. MÁV—Jászberény x 1 1 1 X 1 X 1 2 1 1 X 2 1 1 1 kőzéshez, ezek után nem szükséges különösebben kom­mentálni az esélyeket. A hely­zetet mégsem látjuk olyan sötétnek, mint amilyennek mutatkozik, hiszen lehet, hogv éppen ez az állapot te­remt lehetőséget új emberek beépítésére, a már nagyon is szükséges frissítésre. Nagyon helyesen teszi az edző, ha következetes marad, s radi­kálisan jár el minden olyan kérdésben, ami a csapat ér­dekeit veszélyeztetheti. Gon­dolunk itt például a sérülé­sek túlértékelésére, a túlzott érzékenységre, s arra, hogy a kis létszámú keret egyesek­ben olyan képzeteket terem­tett, amit „bérelt helynek’ szokás nevezni. Utazási oondok Ügy tűnik azonban, hogy más téren is akad tennivaló. Ezt a következtetést abból a tényből vontuk le, hogy a csapat vagy vonattal, vagy bérelt Volán-autóbusszal u te­ák ma Tatabányára — pon­tosabban Tatára — mert nincs a két üzemnek egy olyan busza, amit rendelke­zésükre tudnának bocsátani. És végül a Tábori-ügyben (de sok „ügyünk’* van már!) A sportágak zöménél az idény­zárás erősen közeledik, így ért­hető, hogy minden sporttalálko­zón kettős értéke van a baj­noki pontoknak. A röplabdázók vasárnap lépnek utoljára az idén pályára, a ko­sárlabdázóknál sincs már csak pár forduló hátra, s a labdarú­gók is az őszi idény vége felé közelednek. Ma mindössze egy sportese­ményre kerül sor Miskolcon, az viszont annál izgalmasabbnak ígérkezik. A diósgyőri stadion tornatermében a DVTK birkózó szakosztálya a szabadfogású CSB keretében a 3—4. forduló mérkőzéseit vívja két neves el­lenfelével szemben. Ugyanakkor a KVSE is bemutatkozik saját közönsége előtt, hiszen amióta a kazincbarcikaiak az NB II-be ju­tottak, csupán most nyílik alkal­muk először saját közönségük előtt is megmutatni tudásukat.­Vasárnap meglehetősen sok rendezvényre kerül sor Miskol­con. A diósgyőri stadionban 10 órától folytatják a birkózók sza­badfogású CSB küzdelmeit. Ugyancsak 10 órakor kerül sor a sportcsarnokban a DVTK— Csőszerelő SK NB I-es, illetve a Csokonai utcai tornateremben ugyanebben az időpontban az MVSC—VM Közért NB Il-es férfi kosárlabda-mérkőzésekre. Röp­labdacsapataink közül a MEAFC férfiegyüttese a Nyíregyházi Épí­tőket látja vendégül az Egyetem- városban 10 óra 30 perces kez­dettel, a DVTK női csapata pe­dig az MTK-val szemben lép háló mellé Diósgyőrben. Az MVSC már bajnokságot nyert röplabdás lányai a Nyíregyházi Petőfit látják vendégül a Ku­takban 11 órakor. Ünnepi erdei futóversenyt rendeznek a Csa­nyik-völgyben 10 óra 15 perces kezdettel.' Az emlékversenyek sorát a DVTK által rendezett asztalitenisz viadal nyitja meg, melyre a vasgyári iskolában reg­gel 9 őrkor kerül sor. Az úszók 10 órakor lépnek rajtkőre a fe­dett uszodában A természetjá­rók is megrendezik november 7. emléktúrájukat. Az indulás Lil­lafüredről történik 9 órakor. A városi kerékpáros szövetség lo- fcorzó versenye döntőjére is sor kerül 10 órai kezdettel, melynek rajtja a Sajó vendéglő előtt lesz. A sakkozók is asztalhoz ülnek. Az OB II küzdelmei során a Miskolci Spartacus a Szolnoki Olajbányászt, a DVTK pedig a Debreceni Építőket látja ven­dégül. A Diósgyőr NB I-es csapata esélytelenül utazik Tatabányára, s talán (?) ez okoz majd kelle­mes meglepetést. Az Ózdi Ko­hász NB I. B-s csapata a „fel­jutó jelölt” DVSC otthonában lép pályára. NB Il-es együtteseink a sorsolás szeszélye folytán mind­nyájan vendéglátók lesznek. Az MVSC a Budapesti VSC-t fo­gadja 13 óra 30 perces kezdettel, az LMTK-hoz a Nyíregyházi Spartacus, a KVSE-hez a Kiste- renyei Bányász, a Sátoraljaúj­helyi Spartacushoz a Váci Hír­adás SK látogat el. A város két NB III-as együttese közül a Papp József HSE Apcon küzd a bajnoki pontokért, míg a Miskol­ci Bányász 13 óra 30 perces kez­dettel Perecesen lép pályára a Berva Vasas ellenében. A me­gyei I. osztályban is rangadóra kerül sor. itt a Borsodi Volán vív előreláthatólag nagy küzdel­met a listavezető Szerencsi Ki­nizsivel szemben. A mérkőzésre a DVTK-stadionban 10 óra 30 perckor kerül sor. Megkövesedett rák Brazíliából érkezett a hír, hogy több mint egymillió éves szénrögben megkövese­dett rákot találtak. A hírt a Britisch Museum munkatársa, Raymond Bate röpítette világgá. A kövület olyan aprócska rákokat tar­talmaz, amelynek hossza alig egy-két mm, s amelyeknek teste kettős falú kagylóhéjba zárt. A szénrög rendkívül ke­mény, ecetsavval oldott ré­széből egy halszálkával együtt 180 rákocska került elő. Hasonló kövületeket sok­helyütt találtak már, azon­ban a brazíliai leletnek ép­pen az .a különös értéke, hogy a kövületté válás során nemcsak a dupla falú kagyló­héj, hanem a rákok teste is épségben maradt. Miután a kagylóhéjban az állatok egé­szen természetes helyzetben találhatók, a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a rákok hirtelen fulladtak meg, és a táplálékul szolgáló hallal együtt váltak kövü­letté. Röntgen-sugarakkal vég­zett aprólékos vizsgálat során kiderült, hogy a rákok izomszövetei is teljesen ép­ségben maradtak. Frigyes és orvosa IV. Frigyes Vilmos súlyosan megbetegedett, s a két ke­zelőorvosén kívül a királyné még egy harmadik híresség, az akkoriban Berlinben közismert dr. Nix titkostanácsos véleményét is ki akarta kérni. A már a betegágyhoz szólí­tott dr. Schönlein azonban tilitakozott ez ellen: „Bárki mást, kérem, csak őt ne.” „De máért ne?” — kérdezte a királyné. „Fenség — válaszolta Schönlein — az orvosi jelentéseken eddig ez az aláírás állít: Schönlein-Weiss. Orvosi híremet azonban a hitelrontás erős veszélye fenyegetné, ha a jö­vőben ez állna ott: Sdhönlein-Weiss-Ndx.” (Szójáték: Weiss- Nix — azt jelenti: semmit sem tudok.) Szkíta katonanő a sírban Moldava déli ré­szén egy kurgán- ban végzett ásatá­sok során nem mindennapi lelet­re, katonanő csontvázára buk­kantak. A sírban jellegzetes kardot, — a szkíta előke­lőségek és katonai vezetői; elenged­hetetlen jelvényét — és körülbelül kétszáz nyilat ta­láltak. Ez az első szkíta temetkezési hely, amelyet a Dnyeszter és a Prut között fedez­tek fel. Az öntött bronz nyílhegyeket (jel­legzetesen ilyene­ket használtak a szkíta harcosok) gondosan csiszol­ták. A kurgánban bronztükröt, ősi görög amforákat, agyagedény ma. radványokat, fém­ből készült dísz- -gombot és farkas­állkapocsosontot találtak, amely a harcos amulettje és egyúttal bátor­ságának tanúbi­zonysága is volt. Georgij Csebo­tarenkónak, az ásatások vezetőjé­nek azt a feltéte­lezését, hogy a kurgánban talált csontváz egy szkí­ta nő földi marad­ványa, a régi gö­rög ékeszerészek készítette és kitű­nő állapotban megmaradt ezüst fülbevalók is iga­zolják. A fülbeva­lókat parányi arany gödröcskék díszítik. Gyalog az olimpiára Egy-egy nagy világverseny­nyel kapcsolatban gyakran születnek furcsa elhatározá­sok egyes emberekben. Van aki autóstoppal, kerékpáron, vagy gyalog teszi meg a szín­helyig vezető több száz, eset­leg több ezer kilométeres utat. A hírügynökségek most nem egy, hanem ezer (!) em­ber ilyen különös szándéká­ról ad hírt. A svájci St Maargretenből ugyanis 1000 sportrajongó akarja gyalog megtenni a Münchenig vezető 240 kilo­méteres távolságot. Az olim- 'pia szervező bizottsága is tu­domást szerzett inár erről, s az ..olimpia vándorait” ünne­pélyesen kívánja fogadni az NSZK határán, majd elkísé­rik a gyalogosokat a nyári játékok színhelyére. Az lehtyosaurus kortársa volt Kubai tudósok rendkívül érde­kes kísérletet folytatnak a ,.man­juari” nevű halfajta mesterséges megtermékenyítésével — ezt a ritka ichtyologiai halfaitát a ki­pusztulás veszélye fenyegeti. Va­lamikor az amerikai kontinens egész területén elterjedi volt. ma azonban már csak. Kuba tavai­ban és sekélyebb vizeiben él. AZ ÖSSZÖRNY KORTÄRSA A kubai Állami Haltudományi Intézet parkjában, a Havanna közelében levő Torna de Tierra- ban levő haltenyészeti mestersé­ges tóban folytak a kísérletek, amelyek igen nagy sikerrel zá­rultak. A manjuari (Lepidosteus strac- tosteus) mint ,.élő leövület” sze­repel a tudomány világában. A lepidosteus. családhoz tartozik: nagy testű, csontos hal, »kettős lélegzési rendszerrel. Őse először a földtörténet harmadkorában je­lent meg. Az egyetlen halfajta, amely kortársa volt az lehtyo­saurus nevű szörnyetegnek. Idő­sebb, mint a hozzá nagyon ha­sonló krokodil-család bármely tagja. Növekedése során eléri a másfél méter testhosszúságot: húsa kitűnő ízű, de petéi mér­gező, bódító hatásúak. HAI< A SZÁRAZON Állkapcsán rendkívül erős fo­gak sorakoznak — a kettős lé­legzési rendszer (kopoltyú és tüdő) lehelöve teszi, hogy óra­kon át a szárazföldön is élet be o maradjon. A zoológusok* vala­hova a halak és a hüllők közé helyezik-; amikor ez a fajta meg­jelent. még nem volt különbség a halak és a hüllők között. Ma Kuba sekély vizeiben él. főként ott, ahol vízi-vegetáció tenyészik. Keveset mozog, de élelemszerzés közben villámsebesen úszik a vízben.^ „CSALÁDI KANNIBALIZMUS" A kísérletek során arra keres­tek választ, hogy mi lehet az oka a manjuari fokozatos kiha­lásának. Meglepő tényék derül­tek ki. A petéket a hal-apa. falja Jel hihetetlen mennyiségben. Amelyik pete. mégis megmarad, és a születés létrejön, akkor u.i veszély jelentkezik. A kis utódok 72 órán keresztül mozdulallanok a születés helyszínén, ezt az al­kalmat hasnáiják fel a korábban született testvérek arra. hogy felfalják őket. Ez a „családi kan­nibalizmus” hihetetlen mérték­ben megritkította a különös hal- fajtát. Ezen kívánnak most segí­teni úgy. hogy a kísérleti tele­pen mesterséges megtermékenyí­téssel 4000 manjuari világrajöttét- segítették elő. Megfelelő óvintéz­kedéseket tettek az apák és a testvérek kannibalizmusa ellen. Vigyáznak arra is, hogy a tó vizének hőmérséklete állandóan megfelelő legyen. A növekedés időszaka alatt tengeri moszatok- kal és különféle mikroorganiz­musokkal táplálják a most m/ir szaporodó manjuari-családot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom