Déli Hírlap, 1971. október (3. évfolyam, 231-256. szám)

1971-10-29 / 255. szám

r KE TSZ ER 24 Ő Sci-fi konferencia Segítség, Hétvégi ajánlatunk Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak a női szoknyák. Bár a természetfelelős mintha nem venné tudomásul, hogy már október utolsó vasárnapjára készülődünk. Két héttel ezelőtt még hó esett Miskolctól alig néhány kilométerre, egy hete viszont pompás kirándulóidő volt. Mostani prog­nózisunk eseményekben, szórakozási és pihenési lehetősé­gekben gazdag és reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Erre annál is inkább szük­ség van, mivel dr. Kletz An­dor nyugdíjast, a Természet- barát Szövetség munkatársát megkértük: ajánljon hétvé­gi kirándulópragramot a DH olyasóinak. Aki tehát kedvet érez egy tudományos alapos­sággal összeállított őszi túrá­hoz, az kisvasúttal utazzon Garadnáig. Rövid gyaloglás után a szentléleki turistaház­hoz ér, ahonnan a piros há­romszög-jelzés mentén 'ha­marosan a Látókövekhez jut. Innen a piros sávjelzést kö­vetve, a Csókásréten át el­juthat a lencsési elágazásig, majd a zöld sávjelzést fi­gyelve a Dolka-tetőre ér, ahonnan igen szép kilátás nyílik. A Lencsés forrást elhagyva, jó negyedórás gya- ■ loglás után Lillafüredre ér a turista. A városban turistajelzés nélkül is eljuthatnak a szó­rakozni vágyók a művelődé­si házakba. A Gárdonyiban szombaton délután megko­szorúzzák a ház névadójá­nak emléktábláját. Este a KISZÖV műsorának kereté­ben a siófoki szövetkezeti dalkör, a mezőkövesdi ma­tyó együttes és a miskolci szövetkezeti bizottság vegyes­karát hallhatják a vendé­gek. A Bartók Béla Művelő­dési Házban a diósgyőri va­sas táncegyüttes megalaku­lásának 25. évfordulójáról emlékeznek meg. Táncolni az Ady Művelődési Házban, az Ifjúsági Házban és a Gár­donyiban lehet. Mindhárom helyen az ismert zenekarok játszanak, a Titanic, a Mer­kúr és a Héliosz. Minden bizonnyal zsúfol­tak lesznek szombaton este a 12-es autóbuszok. A mű­szaki egyetemen ekkor tart­ják a hagyományos gólya­bált. A hajnalig tartó mu­latságon a Juventus együt­tes és a Sakál-vokál ad mű­sort. * Űjra képernyőn a Tánc­dalfesztivál 1971. Vagyis a hagyományos, a táncdalfesz­tivált hónapok óta követő nemzetközi gálaest. Nem hisszük, hogy a táncdal sze­relmeseinek rontaná ^ ked­vét (ha a miénket rontja is), hogy most csak a gálaest el­ső felét láthatjuk, mert a második részt a televízió egy későbbi időpontban felvétel­ről sugározza. Annál is in­kább hiszünk a szombat esti tv-néző jókedvében, mert a külföldi és magyar táncda­Istvánffy Gyula emlékére rendezett értékes, szép palóc­matyó kiállítást. Ma délután kezdődik a háromnapos nemzetközi asz­talitenisz-bajnokság. Bizo­nyára sokan zarándokolnak majd* el a sportcsarnokba, hiszen olyan neves játéko­sok . Vesznek részt a verse­nyen, mint a svéd Bengts- son, Klampár, a jugoszláv Surbek, a nyugatnémet Schöler és a szovjet Gomoz­A pásztorok kedvelték a csont- és rézberakásoS díszítést, de szívesen faragtak is. Fából ivócsanakokat, szaruból kür­töt, sótartót készítettek. (Képünkön részlet a vasárnap estig nyitva tartó palóc-matyó kiállítás anyagából.) lók előtt Tabi László vígjá­ték-sorozatából, a Csodák világából a Hajrá magya­rok! című epizódot láthat­juk. * A Miskolci Nemzeti Szín­ház a Csíky bérlet tulajdo­nosainak szombaton este 7 órakor a Félkegyelműt, va­sárnap este Déryné bérlet- bei). a Cirkuszhercegnőt, va­sárnap délután bérletszünet­ben ugyancsak a Cirkusz­hercegnőt játssza. Érdemes kifizetni a dup­la, és így meglehetősen bor­sos helyárat annak, aki szombaton és vasárnap dél­után a Béke moziba megy. Shakespeare remekművének, a Lear királynak kétrészes szovjet filmváltozatát mara­dandó élményként láthatja a közönség. De épp így érde­mes szombaton vagy vasár­nap elmenni a Kossuth Mű­velődési Házba. Mindkét na­pon délelőtt 10-től este 6 óráig és vasárnap utoljára nézhetik meg a látogatók az kov. Reméljük, hogy a kö­zönség magyar győzelmek­nek tapsol majd. A döntőt vasárnap délután 4 órakor a televízió is közvetíti. KELLEMES HÉT VÉGÉT KÍVÁN MAKAI MARTA BRACKÓ ISTVÁN A hat szocialista országból érkezett sci-fi írók es ma­gyar kollégáik háromnapos konferenciája — amelyet a Magyar Írók Szövetségének prózai szakosztályában mű­ködő tudományos-fantaszti­kus írói munkaközösség ren­dezett — csütörtökön befe­jezte munkáját. A tanácsko­zás-sorozaton a nemzeti iro­dalmak science-fiction ter­mésének az eddiginél jobb megismertetésén, népszerűsí­tésén túl, különleges hang­súllyal kerülnek szóba a mű­faj elméleti kérdései. „A jelent csak a múltból lehet megérteni, a jövőt csak a múlt alapjára felépíteni” — ez a Babitstól való idézet is elhangzott a zárótanács­kozáson, s talán éppen ezzel érzékeltették a legjobban a sci-fi könyvek létjogosultsá­gát. A konferencia résztvevői foglalkoztak olyan indít­vánnyal is, hogy feldolgozzák a sci-fi-nek, ennek a külö­nös-furcsa irodalomnak a történetét, s esetleg antoló­giában is közreadják. Nefertari sírja A Lengyel Tudományos Akadémia földközi-tengeri kutatócsoportja 1961 óta Ka- zámierz Miihalowsaki profesz- szor vezetésével ásatásokat végez Kairóban is. Az idei évadban Nefertari királynő, IL Ramses felesége sírját kutatják és a tervek szerint részt vesznek az egyik asz- szuáni templom áthelyezésé­nek munkálataiban is. Az eddigi feltárási mun­kák anyaga a gdanszki kul- túrfkíözpontba kerül: Diák tűzoltók A maga nemében minden bizonnyal egyedülálló, külön­leges kiállítást nyitott meg Sárospatakon a múzeumi hó­nap utolsó hetében Mináro- vics János, a budapesti Tűz­oltó Múzeum igazgatója, ne­vezetesen a kollégium iskola­történeti múzeuma által ren­dezett diáktűzoltósági kiállí­tást. A régi feljegyzések szerint Sárospatakon már a XV— XVI. században is végeztek tűzoltói szolgálatot, s ez ak­kor és később is a céhbeliek feladata volt. De 1531-től, te­hát a kollégium alapításától kezdve a céhek tagjaival együtt csaknem 400 eszten­dőn át a diákság is részt vett a tűzoltásban, sőt az I. Rá­kóczi György által 1621-ben jóváhagyott iskolai törvény- könyv már tűzvédelmi utasí­tásokat is tartalmaz. Intézmény szerűen 1777-ben alakult meg a Főiskolai Ifjú­ság önkéntes Tűzoltóegylete, amely latin nyelven írt és ma is meglevő szolgálati sza­bályzattal is rendelkezett. El­ső főparancsnoka dr. Ballagi Géza jogakadémiai profesz- szor volt, akinek díszruhája, baltája, lófarkas tűzoltósisak­ja megmaradt és a kiállítás legbecsesebb emlékei közé tartozik. Egy színház honfoglalása Kedden új otthonba költö­zött a Thália Színház társu­lata: a Nagymező utcai volt Petőfi Színház épületében a megkezdett próbákkal tulaj­donképpen megtörtént a „honfoglalás”. Mint ismere­tes, a Thália Színház a to­vábbiakban itt talál végleges otthonára, bár stúdiószínpa­da továbbra is a Paulay Ede utcában működik. Ugyanak­kor a Paulay Ede utcai épü­letet a Bartók Színház örö­költe. A színházban hozzáfogtak a Bartók életét idéző „Bar- tokiana” című mű próbáihoz is melyet Kazimir Károly ál­lít színpadra. Hogyan kerültek Egerbe Mikes Kelemen levelei? Kétszáztíz éve lesz annak, hogy Mikes Kelemen, a régi magyar széppróza kimagasló mestere, a bujdosó II. Rá­kóczi Ferenc „íródeákja” és rodostói kamarása, távol szü­lőföldjétől, a Zágon felé mu­tató hideg csillagok alatt, utolsónak az emigránsok kö­zül, örökre lehunyta a sze­mét. 207 kézzel írott levél maradt utána — a bújdosás. hosszú esztendeinek hiteles történetét, a számkivetettek nehéz életét, a reménykedé­seket "és a csalódásokat örö­kítette meg abban. A kéz­iratban maradt írói hagya­ték ismeretlen módon, máig is tisztázatlan körülmények között jutott el Magyaror­szágra. „Állítólag egy Mé­száros nevű ember hozta el Rodostóból.” Előbb Görög Demeterhez jutott, a Hadi és más nevezetes Történetek bécsi szerkesztője őrzötte Mi­kes leveleskönyvét, majd tő­le Kutsár Istvánhoz került, aki 1794-ben nyomtatásban is megjelentette a Törökor­szági levelek-et. A Mikes-kézirat útját itt újra homály takarja. Annyit tudunk' csak, hogy ismeret­len régiséggyűjtőtől vásárol-1 ta meg 1858 végén Toldy Fe­renc, irodalomtörténész. A Mikes-hagyatékot, életrajzi utószóval, ellátva, két kötet­ben, újra kiadta Toldy, 1861- ben. Tőle jutott el a kézirat Egerbe. Hogyan? A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének. gondozásában 1966-ban megjelent Mikes kritikai kiadás első köteté­ben azt olvashatjuk: a kéz­irat Toldy Ferenctől 1867- ben került Bartakovics Al­bert egri érsek tulajdonába. Pontosabb meghatározás nincs, csak ennyi: „Toldy egyik egri útja alkalmából.” Nemrég előkerült az egri érseki levéltárból Toldy Fe­renc egy levele, amelyet Bar- takovicsnaik írt, 1867. októ­ber 17-t keltezéssel. Idézek a levélből: „Augustine megy, s e percben hozza a könyv­kötő a könyveket. Nem aka­rom elszalasztani a jó alkal­mat, s úgy engedje Excel- lenciád, hogy ezeket mély tisztelettel elé terjeszthes­sem. Ajándékozza meg Ex- cellenciád különös az én kedves Mikesemet figyelmé­vel, elébb a kötet végén álló Életrajzot fussa át: sok gyö­nyörűséget fog e derék em­ber munkája nyújtani.. Szó sem lehetett hát,’,Toldy egyik egri útja alkalmáról”. Toldy levélben hívta fel az egri érsek figyelmét a kéz­iratra, s egész pontosan mu­tatja a levél keltezési dátu­ma, hogy mikor volt ez. A Mikes-kézirat Egerbe kerülésének — bár nem köz­vetlenül — köze volt a mis­kolci származású pap-költő­nek, Tárkányi Bélának is. Tárkányi közvetítette ugyan­is a barátságot Bartakovics érsek és Toldy között. Toldy tulajdonképpen hálából aján­dékozta meg Mikes levelei­vel Bartakovicsot. Mert tud­ni kell ugyanis, hogy mikor Bartakovics Egerbe telepí­tette meg az Angol kisasz- szoriyok tanító szerzetesrend­jét, főnöknőnek ide Toldy Izabellát hívta meg... Mikes 207 levelét, e ritka becsű irodalmi ereklyét, az Egri Főegyházmegyei Könyv­tárban őrzik. PATAKY DEZSŐ itt a szerző! Kétszeresen izgul a szí­nész, ha a nézőtéren ott ül a szerző is. — Persze fordítva lé így van ez — mondja a színész­körökben, közönség előtt egy­formán népszerű Kállai Is- ván Egerben. — Mindig fé­lek, nem sikkad-e el a ren­dezés, v<y;y szerepjátszás jó­voltából írásom célja, mon­dandója, még ha oly köny- nyed, ironikus komédia is, mint ez a munkám, a Se­gítség, örököltem ... . Előadás után vagyunk. Fe­hér Tibor, Szili János, Péva Ibolya, Dariday Róbert sok színnel, új és új ötlettel vé­gig komédiázta a darabot, állta a sarat Varga Gyula is, most már beszélgethetünk Kállai Istvánnal munkájá­ról, terveiről. — Nem régen fejeztem be Fuss, hogy utolérjenek cím­mel egy filmvígjáték forga­tókönyvének írását, Január­ban már kezdődnek a felvé­telek Pécsi SÚTtdor és Bod­rogi Gyula főszereplésével, Keleti Márton rendezésében. Ha. valami szomorúságot je­lent számomra ezzel kapcso­latban, akkor az Szendrő József, - a kitűnő karakter- színész napokban bekövetke­zett hirtelen halála. Nem csak azért, mert egyik sze­replője lett volna a film­nek, hanem őszinte, nagyon kedves barátom is volt. — Mintha túlzottan a víg­játék, a hümor területére siklott volna? Emlékszünk Kállai István olyan drámá­jára, mint a Kötéltánc pél­dául, amely társadalmi prob­lémákat boncolt. Nem lesz folytatása? — De igen! S elsősorban azér.t, mert magam is bizo­nyítani szeretném, hogy nem csupán a vígjáték viszi be a színházba a közönséget. A gondolat hasonlóképpen fon­tos, amit ki akarok mondani készülő színpadi művemben. Talán egyetlen mondatot er­ről: Amilyen hiba, hogy na­gyon sok esetben tehetséges emberek nem tudnak érvé­nyesülni az életben, még szo­cialista társadalmi viszo­nyaink között sem, legalább ilyen fonákság, amikor ha­mis, talmi értékek játszhat- ják ki magukat elnyomott tehetségnek, rokonszenvtől kísérve, s a mielőbbi elisme­rés glóriájának reményében... Nem sietek az írással, mert az nincs hasznára, de remé­lem, hogy 1972 második fe­lében színpadra kerülhet új drámám. (moldvay) / PÉNTEK Kossuth rádió: 12.20: Ki nyer ma, Kalocsán? — 12.30: Tánc­zenei koktél. — 13.15: Népek ze­néjéből. — 13.45: Víkend a vas­úton. Riport. — 14.00: Róka Mó­ka Bábszínháza. — 14.25: „Nyit- nikék”. — 15.10: Fúvós kamara­zene. — 15.27: Teddy Windholz zeneikara játszik. — 15.40: Cima- rosa operáiból. — 16.00: A. világ- gazdaság hírei. — 16.05: Falusi délután. Emberek, sorsok. — 1Í.05: Hatóik és Tízek. Észak di­lemmája. — 17.20: Beethoven: VH. szimfónia. — 17.58: Mikro- fórum. A szakma rangja. —18.18: Népzenei magazin. — 19.40: Ka­leidoszkóp alkotókról, műhelyek- » ről. — 22.20: Kim Borg énekel. — 22.40: A hazai társadalomkutatás tapasztalataiból. — 23.00: Gaál Jenő: Zehe zongorára és kama­raegyüttesre. — 23.15: Csak vi­dáman! Tánczene. — 0.10: Ko­rú ámuzeika. Petőfi rádió: 12.00: Operafiná­lék. — 13.03: Haydn és Mozart műveiből. — 14.00: Mindenki kedvére kettőtől hatig. — Köz­ben 17.00: ötórai tea. — 18.10: Falusi esték. — 18.50: A beru­házás gazdaságtanából. II. rész. — 19.00: Lakatos Sándor népi zenekara játszik. — 19.27: Új könyvek. (Ism.) — 19.30: Jó es­tét, gyerekek! — 19.35: A Ma­gyar Állami Hangversenyzenekar játszik. — Kb. 21.40: Láttuk, hal­lottuk. — Kb. 2$.00: Operettda­lok. — 22.20: Fülöp király sír­emléke. Jegyzet. —.22.35: Sir Eric és a Royal Garden zenekar mű­sorából. — 23.15: Századunk ze­néjéből. Miskolci rádió: Borsodi tükör. — Egy >tsz, három összefüggő té­ma. n. rész. A takarmányozás. — A kollégium tatarozása. — Legújabb lemezünk. — Kulturá­lis életünkből. — Az óvodai kö­rülmények. — Üj tanfolyamok az autós-iskolában, — A nem­zetközi asztalitenisz-bajnokságról jelentjük. — A dzsessz kedve­lőinek. — Hirdetőműsor. Televízió: 13.10: Iskolatévé. Élővilág. — 14.55: Fizika. 15.20: Budapesti tavast. ^Magyar film. — 17.20: Hírek. 17.25: óvodások filmműsora. Szovjet rajzfilm. — 17.45: Műsorkalauz. — 18.10: A gép kérdez, a játékos válaszol. — 18.40: Parabola. — 19.00: Rek­lámműsor. — 19,10* Eesti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Cso­dák csodája. 2. rész. Danubius mester búcsúfellépése. — 20.40: A Moszkvai Nagyszínház vendég­játéka. Muszorgszkij: Borisz Go­dunov. Népi dráma 4 felvonás­ban. — 23.40: Tv-híradó. Bratislava! televízió: 13.30: Nemzetközi motorkerékpár-ver­seny. — 16.00: Filmfórum 1971. — 17.40: Hírek. — 17.45: Néró szabadlábon. Tévéfilm. — 19.00: Tv-híradó. — 19.25: A kamera és az emberek. — 19.30: A kenyai operáció- Francia^olasz doku­mentumaim. — 20.00: Vetélkedő. — 21.05: Botostroj. Cseh film. — 22.40: Tv-híradó. Filmszínházak. Béke (í'4, í7): Lear király I—n. rész (magya­rul beszélő szovjet, másfél hely- árral!). — Kossuth (f3, Í5, f7): A csendőr nyugalomba megy (színes francia). — Filmklub (6) Mici Mackó (50 százalékos hely- árral!). — Fáklya (f5, f7): A gyilkos a sínen vár (csehszlo­vák). — Petőfi (f7): A követek nem gyilkolnak (magyarul be­szélő NDK-film). — Ságvári <Í5, hn7): Eper és vér (színes ame­rikai) — Szikra (5, 7): özvegy, aranyban (magyarul beszélő szí­nes olasz—francia). — Táncsics (f5, f7): A halhatatlan légiós (szí­nes magyar). Miskolci Nemzeti Színház: (7): Cirkuszhercegnő (bérletszünet). Kiállítások: Miskolci Galéria (11—19 óra között): Kazincbarci­ka Miskolcon. — Miskolci Kép­tár (10—18 óra között): Fotogra- fika. Georg Hülsse NDK gra­fikusművész munkái. — Somogyi Miklós festőművész kiállítása. — Libresezó (13—20 óra között): Bo- zsik István grafikái. — Kossuth művelődési ház (10—18 óra kö­zött) : istváhffy Gyula emlékki­állítás. SZOMBAT Kossuth rádió: 8.18: Lányok, asszonyok. — 8.42: Az élő nép­dal. (Ism.) — 8.52: Arturo Tos­canini vezényel. — 10.05: Váreny- ka. Gorkij elbeszélése rádióra. (Ism.) — 11.05: Puccini operái­ból. Petőfi rádió: 8.05: Három na­rancs szerelmese. Részletek Pro- kofjev operájából. — 8.45: Ha­tok és Tízek. (Ism.) — 9.00: Nó­tacsokor. — 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak! — 10.00: A ze­ne hulámhosszán. — 11.50: „Jel­képek erdején ál”. Balogh László műsora. Televízió: 9.31: Utak és embe­rek. (Ism.) — 9.55: A zord folyó. 3. réáz. Az árulás. (Ism.) — 11.00: A rajzfilmek kedvelőinek. (Is­métlések.) alias A Gyár- és Gépszerelő Válla­lat felvesz csőszerelőket, hegesz­tőket, segédmunkásokat, szere­lési munkaterületre, könnyű fi­zikai munkára női munkaerő­ket, két fő vizsgázott kazánfű­tőt. Jelentkezni lehet: Miskolc, LKJVI, új oxigéngyáránál Kom* lóstető felé 19-es busszal), GYGV faházában. ingatlan Az Avas legszebb helyén eladó 1200 négyszögöl szőlő, megosztva is. Hétvégi pihenőnek is alkal­mas. Telefon: 15-978.

Next

/
Oldalképek
Tartalom