Déli Hírlap, 1971. augusztus (3. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-02 / 180. szám

'fi/ l\ UVJ ^POLITIKAI NAPILAP * III. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM 1971. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ I BRfl: 1 FORINT Ma: visszatérés az űrhajóba A harmadik „autókázás” a Holdon % A fantáziakép a Hold elhagyásának pillanatát ábrázolja. Tekintettel arra, hogy Scott és Irwin űrhajósok teg­nap csak később tértek pi­henőre, második holdautóká- zásuk után, mint előre kiszá­mították — ma is később in­dulnak harmadik holdutazá­sukra. A tervek szerint még ma este összekapcsolják a holdkompot az űrhajóval. Scott és Irwin tegnapi ki­rándulása több mint 6 óra hosszat tartott; összesen 12 kilométert autóztak, s ennek során 5,7 kilométerre távo­lodtak el a holdkomptól. A mai autótúra után holnap már Wordennal együtt az Apollo—15-ben tartózkodnak, szerdán kilőnek egy műboly- gót, amely egy évig kering majd a Hold körül, aztán el­indulnak hazafelé. A tervek szerint Worden csütörtökön még egyórás űrsétát tesz, és előreláthatólag szombaton es­te 22 óra körül szállnak le a Csendes-óceánon. Egy hónap múlva kezdődik a tanév A javító- és osztályozó vizs­gákat az általános és a kö­zépiskolákban — az előző évek gyakorlatának megfele­lően — az idén is augusztus utolsó hetében bonyolítják le. Ezek pontos idejét az igazga­tók határozzák meg és az is­kola hirdetőtábláján is köz­zéteszik. A vizsga idejéről és az ezzel kapcsolatos tud­nivalókról az iskolák értesí­tik a tanulók szüleit. Az a diák. aki a javítóvizsgát in­dokolatlanul elmulasztja, ta­nulmányait csak osztályis­métléssel folytathatja. A javítóvizsgákat követő­en. s tanévnyitó ünnepség előtti munkanapon — au­gusztus 31-én — lesznek a pótbeírások. Ez azokat a ta­nulókat érdekli, akik június­ban valamilyen okból nem iratkoztak be. A pedagógusok számára a nyári szünidő augusztus utol­só hetében ér véget: a tan- testületi kollektívák tagjai­nak augusztus 24-én kell „be- vonulniok” az iskolákba, hogy elvégezzék a tanév előkészí­tésével kapcsolatos feladato­kat. A tanévnyitó értekezle­tet ugyancsak augusztus utol­só hetében, az igazgató által megjelölt napon tartják mind az általános, mind a közép­iskolákban. A tanévnyitó ün­nepségek szeptember 1-én lesznek országszerte. 4c Kenusok az „aranyhídon”. Felvételünk a Csorba-telepi tavon készült. (A vasárnapi sporteredményekről a 6—7. oldalon számolunk be olvasóinknak.) (Szabó J. felvétele) Hazánknak szóló nemzetközi elismerés Vadászati világkiállítás j Pontosan száz esztendeje, 1871-ben rendezték az első va­dászati kiállítást Magyarországon. S most, augusztus 27-én — alig négy hét múlva — nyitja meg kapuit az Országos Me­zőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 33 hektáros területén az I. vadászati világkiállítás. A bemutatót a Kiállítások Nemzetközi Irodájának párizsi igazgató tanácsa 1968. májusi ülésén hivatalosan is lajstromozta a „Különleges kiállítások” kategóriájába. Augusztus 27-e új fejezetet nyit a kiállítás történetében, hiszen a vadászati világkiál­lítás az első világkiállítás ha­zánkban. A rendezvény iránt hatalmas érdeklődés nyilvá­nul meg a föld minden tá­ján, mely egyben hazánknak szóló nemzetközi elismerés is. A bemutató azonban csak nevében vadászati világkiál­lítás, valójában azonban több annál. Az elnevezés azért foglalja magában csupán a vadászati kifejezést, mert a többi bemutató felsorolása hosszúvá tette volna. Alap- gondolata az ember és a ter­mészet kapcsolata. A ma em­berének rohamos élettempó­ja. a városok zaja, korma, füstje egyre jobban veszé­lyezteti egészségünket. Ezért fordul manapság mind több ember a természethez, hogy akár mint vadász vagy ter­mészetjáró, de ha másképp nem, legalább mint kirán­duló felüdülést, megújulást nyerjen a természetben, me­lyet gyáraival, vegyszereivel legjobban maga az ember ve­szélyeztet. Nos, a természet- védelem, az ember és a ter­mészet kapcsolatának mind sokoldalúbb kifejezése — ez a vadászati világkiállítás leg­fontosabb témája. S hogy a téma mennyire nemzetközi, azt legjobban a kiállításra je­Ingyen házterv A kohászati üzemek törté­netében valószínűleg mind­eddig példa nélkül álló fel­adatot kapott a diósgyőri Lenin Kohászati Művek ter­vező részlegének két építé­sze. A jövőben munkaköri kötelességként ők készítik el, mégpedig díjmentesen a ko­hászat és a Diósgyőri Gép­gyár dolgozóinak családi ház terveit. Emellett ellenőrzik a kiviteli munkákat, segítenek az anyagbeszerzésben. lentkezett országok várako­záson felüli nagy száma bi­zonyítja. Földes László mezőgazda­sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettest, a világkiállítás kormánymegbízottját kértük meg, hogy nyilatkozzon la­punknak a rendezvényről, mely több mint egy hónapra Magyarországra irányítja a nemzetközi érdeklődés ref­lektorfényét. (Folytatás a 3. oldalon.) Visszahívták Szudán moszkvai nagykövetét A szudáni kormány vissza­hívta az ország moszkvai nagykövetét, aki Szófiában is képviseli Szudánt. Indok: a szovjet és a szocialista or­szágok hírközlő szervei „be­avatkoztak állásfoglalásaik­kal Szudán belügyeibe”. A szudáni terror tovább tart. Feloszlatták az ország három legnagyobb szakszer­vezeti szövetségét, újjászer­vezésük után az állam fenn­tartja magának a jogot, hogy irányítsa és ellenőrizze azok tevékenységét — mondotta Nimeri. Ugyanekkor elren­delte, hogy saját közlekedési miniszterét, Ahmed el Dza- kot is háziőrizetbe helyez­zék, mert neve — hírek sze­rint — szerepelt a puccsis­ták kormánylista-tervezetén. Közben újabb katonatiszte­ket tartóztattak le. A szudáni kormány a ter­rorakció közepette nagyará­nyú kampányt indított an­nak érdekében, hogy a hazai és a külföldi közvélemény­nek „megmagyarázza” az ál­lamcsínyt követő megtorló intézkedéseket. Hírmagyarázó t: Nimeri „óvatos duhajnak” bizonyul, mert hazahívta ugyan moszk­vai nagykövetét, de a diplomáciai viszonyt nem szüntette meg és a szudáni „belügyekbc való beavatkozással” nem a szovjet kor­mányt vagy más szocialista ország kormányát, hanem a hírközlő szerveket vádolja. Erre az „óvatos duhajságra’* szüksége is van (noha ez nem téveszthet meg senkit), hiszen mindezt akkor csi­nálja, amikor az egyiptomi A1 Gumhurija lap megállapítja, hogy a szovjet—EAK közös közlemény a „legkritikusabb pillanatban kö­tődött, amikor minden arab ország létérdeke, hogy erősítse a Szov­jetunióhoz fűződő kapcsolatait”, Kaddham szíriai miniszterelnök­helyettes, külügyminiszter pedig a szocialista országokban tett láto­gatásáról hazatérve, azok támogatását méltatta. Vagyis a szudáni terror — akkor, amikor az arab népek legfőbb gondja az izraeli agresszió egységes visszaverése és ebben csak a szocialista országok segítségére támaszkodhatnak —, az agressziót segíti és Husszein gerillákat felszámoló tevékenységét támogatja. MÁTÉ IVAN Meleg idő Várható időjárás Miskolc rségében holnap délig: Tovább tart a meleg idő, a napi csúcs 30—32 fok körül alakul majd. Nyugaton csök­ken a felhőzet ennek elle­nére azonban a késő délutáni órákban záporra, zivatarra lehet számítani. ÉJFÉLTÖL REGSELIG HOLDAUTÓT AKAR VENNI A Houston Post című lap egyik olvasója az iránt érdeklődőit: vása- roLhat-e példányt a holdautóból, es ha igen, mennyibe kerül? Nem­leges választ kellett kap­nia, mert a későbbi holdautók ugyan már nem kerülnek 32 és fél millió dollárba, mint az elsők „csupán” 2 milli­óba, — de amatőr gyűj­tőknek nem adnak el be­lőlük. PEKINGI MEGBESZÉLÉS Csou En-laj kínai mi­niszterelnök megbeszé­lést folytatott Le Dúc Tho-val, a Párizsban tárgyaló VDK-küldött- ség tanácsadójával, aki hazautaztában Moszk­vában, majd Pekingben tárgyalt. UTCAI HARC Utcai ütközetté fajult a rendőrség és négyszáz fiatal összecsapása egy stockholmi pornográf klub közelében. A fiata­lok részegek voltak, kö­vekkel és palackokkal támadtak a rendőrökre és az arra haladó autó­sokra, kirakatokat zúz­tak be és rendőrségi au­tókat próbáltak elfogni. HAMISÍTOTT SÍRFESTMÉNYEK Európai — főleg sváj­ci — múzeumok hu­szonöt etruszk sírfest­ményt vásároltak. A leg­újabb vizsgálat kiderí­tette, hogy a festmé­nyek — hamisítványok. A hamisítványok felté­telezhetően Olaszország­ban készültek, egy való­színűleg több mint tíz éve működő műhelyben. FEL­ROBBANTOTTAK KÉT HAZAT Az izraeli biztonsági erők a megszállva tar­tott Hebron városában két lakóházat felrob­bantottak, mert — sze­rintük — az épületek tulajdonosai arab geril­láknak nyújtottak me­nedéket. JÓL ÉRZI MAGÁT A legújabb orvosi je­lentések szerint jól érzi magát Adrian Herbert, aki a Barnard profesz- szor által végzett , műtét óta átültetett szívvel és tüdővel él. Valamelyest gyorsult a lélegzése, — ez az egyetlen változás. FONTOS BEJELENTÉS LESZ? Hírek szerint a Ni- xon-kormány a héten fontos bejelentést tesz a Kínai Népköztársaság ENSZ-tagságával kap­csolatos politikáról. Ha azonban ez a bejelentés nem lesz több, mint a két Kína elismerése, ak­kor nem sok sikerre szá­míthat. INDONÉZ­HOLLAND VEREKEDÉS Nyolcvan — Hollandi­ában élő — indonézt tartóztattak le Roer- mond holland városká­ban, mert összevereked­tek a holland fiatalok­kal. Egy holland fiatal­ember meghalt, egy má­sik megsebesült. ELFOGADTAK A LEMONDÁST A japán miniszterta­nács ma rendkívüli ülé­sen elfogadta Kaikicsi Maszuhara hadügymi­niszter lemondását, aki a legutóbbi légikataszt­rófa miatt vált meg tár­cájától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom