Déli Hírlap, 1971. június (3. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-22 / 145. szám

belföld roman küldöttség. M. Ghigiu román ipari-épí­tésügyi miniszter vezetésével küldöttség érkezett Budapest­re, s tárgyalásokat folytat az Építésügyi Minisztériummal való együttműködés kiszéle­sítéséről. A SANYO KIÁLLÍTÁSA. A Pénzügyminisztérium szer­vezési és ügyvitelgépesítési intézetében tegnap megnyi­tották a japán Sanyo cég ki­állítását, amelyen a legújabb típusú számológépeket mu­tatják be. DIPLOMAÁTADÁS. jís egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán tegnap 187 most végzett hallgatónak adták át a diplomát. ISKOLA-TV-KONFEKEN- CTA. Kisújszálláson az isko- la-tv tantárpvi előadásainak szerkesztői megvitatták a tv adásainak Szolnok megyei ta­pasztalatait. SZÖRNYETHALT. Pirtó község határában Kismók István 18 éves soltvadkerti gazdálkodó jogosít­vány nélkül vezette motorkerék­párját, s elütött egy gyalogost, majd felborult: Kismók szörnyet­halt. a gyalogos nem sérült meg. KÉT ŰJ ISKOLA. Az idén Borsod megye két új oktatási intézménnyel gazdagodik: Mezőcsáton 8 tantermes gim­náziumot, Sárospatakon pe­dig 16 tantermes általános is­kolát adnak át az új tanévig. KÖZÚTI BALESETEK. Az el­múlt hét végén a közutakon 108 közlekedési baleset történt; 9 halállal, 4 életveszélyes, 14 sú­lyos, 51 pedig könnyű sérüléssel végződött. HATOS GÓLYAIKREK. Apátfalván a főutca egyik házának kéményére épített fészekben hat fiókát nevel agy gólyapár; a néphit szerint a gólyaszaporaság gazdag ter­mést jelent. BÉKEKÖLCSÖN-SORSO­LÁS. Június 28-án és 29-én rendezi meg az OTP a II., a III. és a IV. Békekölcsön el­ső félévi sorsolását. halálos végű motoro­zás. Kálócfa és Zalalövő között ittasan motorkerékpározott Né­meth Miklós 31 éves MAV-dol- Ifo/.ó; összeütközött a motorke­rékpárján közlekedő Kérésé Ist­ván 59 éves pálfiszegi vasbeton­szerelővel, s mindketten a hely­színen meghaltak. KITÜNTETETT AKADÉ­MIKUSOK. Az Elnöki Ta­nács dr. Gegesi Kiss Pál és dr. Törő Imre Kossuth-díjas akadémikusokat nyugállo­mányba vonulásuk alkalmá­ból a Munka Vörös Zászló Érdemrenddel tüntette ki. A LEGKEDVELTEBBEK. Az IBUSZ kérdőíveit több mint 12 ezren töltötték ki; válaszaik szerint a turisták áltál legkedveltebb hazai vá­rosok; Sopron. Pécs. Szeged, s Eger. NYÁRI MÜVÉSZTELEP. A sziráki kastélyban tegnap megnyílt a Nógrád megyei képzőművész stúdió nyári művésztelepe; 20 fiatal festő es szobrász két hétig lesz vendége a művészetpártoló Sziráki Állami Gazdaságnak. TÁBOR TÁRSADALMI ÖSZ- sZEFOGASSÁL. Nagyarányú tár­sadalmi összefogással épített tá­bort nyitottak meg tegnap Bala- tonakaliban a tatabányai úttö­rőknek; egyelőre sátrakban he­lyezték el a vakációzó gyerme­keket, de később kis faházakat építenek számukra. A CUKORBETEGSÉGRŐL TANÁCSKOZNAK. Holnap­után a Magyar Tudományos Akadémián a dunai államok cukorbetegséggel foglalkozó szakorvosai részvételével há­romnapos nemzetközi tanács­kozás kezdődik. MÄSFELSZÄZ ARANYJEL- VENY. Több mint 75 millió fo­rint megyénk községeinek, váro­sainak a szépítéséért végzett ta­valyi társadalmi munka értéke; a megyei tanács a legjobb ered­ményt elért 19 közületnek, s 130 dolgozónak a „Közösségért” jel­vény arany fokozatát adomá­nyozta. Betétköuyvek sorsolása Az Országos Takarékpénz­tár július 1-én Nagykátán rendezi a nyereménybetét­könyvek 1971. II. negyedévi sorsolását. A húzáson az 1971. június 29-ig váltott és a sorsolás napján még for­galomban levő betétkönyveit; vesznek részt. A járat közbeszól A közlekedésben általában kialakult szokás, kiváló szolgáltatás az elővételi pénztár. E módszert követi a Miskolci Közlekedési Vál­lalat is. A Búza téri pályaudvaron bárkinek jogában áll előre meg­váltani a jegyét. Ezt akarta tenni a múlt hét végén az egyik kazinc­barcikai lakos is. Miskolcról ugyanis nem haza, hanem Mályiba igyekezett. Odaáll! az ablakhoz és kérte a jegyet. A pénztáros meg­kérdezte: — Mikor indul a kocsi? Az utas pontosan válaszolt: — Egy óra 50 perckor. Erre a pénztáros: — Arra még ráér jegyet venni! — De a kocsi már benn áll! Fel lehetne szállni — így az utas. — Sajnos, még nem adhatok jegyet, mert a jegyre a járat- számot is rá kell vezetni, s azt még nem tudom. — Az autóbuszban lehet jegyet váltani? — kérdezte az utas. — Természetesen — így a pénztáros. — Akkor köszönöm, majd veszek útközben. — Kérem: — volt a lakonikus válasz a pénztárablak mögül. . E röpke párbeszéd meggyőzte az új szolgáltatással élni akaró utast: sokkal helyesebb, ha nem törekszik igénybe venni és kiak­názni a közlekedési vállalat által nyújtott lehetőséget, hiszen sokkal körülményesebb jegyhez jutni ily módon az elővételi pénztárnál, mintha azt a kalauztól vásárolja. Amellett az is érthetetlen, hogy egy menetrend szerinti járatnak a számát egy pénztáros ne tudja. Vagy a járatszám állandóan változik? (tótli) Érdekes kísérletbe kezdtek a Miskolci Kertészeti Vállalat szakemberei. Az eddig növényházakban nevelt legyezőpál­máikat kiültették Tapolca ligetes parkjába. A különleges klí- májú bükki völgyben — ahol a hideg napokon sem fagy át a föld — nyolc, átlag 25—30 éves pálmafát ültettek el. A 8 méter magasra nőtt legyezöpálmákat a téli hónapokban is a szabadban hagyják, éspedig úgy, hogy a fákat fóliás szalma- kötegekbe csomagolják. A kertészek remélik, hogy a pálmák gondos ápolással alkalmazkodnak a környezethez. (Hegedűs Béla felvétele) Csempéssek a bíróság előtt C'sempészárus üzérkedési ügy­ben ítélkezett fellebbezés folytán a Fővárosi Bíróság. Az elsőren­dű vádlott, Curnovics Péter, 29 éves csantavéri lakos, jugoszláv állampolgár főleg Ausztriában, de A betegektől lopták el a tejfelt a Elítélték tejiizemi szarkákat Nem fáradoztak valami különleges vagy bonyolult módszer fel­fedezésével a miskolci tejüzem volt árukiadói, kocsikísérői, gépko­csivezetői, de az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat pár tucat bolt­vezetője, s maszek alkalmazásban álló néhány ügyeskedő sem. Az előbbiek a tej- és tejtermékekből mesterkedtek össze tetemes meny- nyiségü „többletet”, s az utóbbiak — jókora haszonnal — értékesí­tették az olcsó pénzért átvett árut. A ‘37 vadlottas bünper ítéleté­nek indokolása lapunk zártakor még tart. (réva) máshol is, nagy mennyiségben különféle árucikkeket vásárolt, majd Magyarországra csempész­te és üzérkedés útján értékesí­tette. Ilyen célból többször is járt itt, s a behozott árucikkek belföldi forgalmi értéke félmillió forintot tett ki. Eladásukkal leg­kevesebb 120 ezer forint jogtalan haszonhoz jutott. Ezenkívül devizahatósági engedély nélkül — 135 ezer forintot kivitt az ország­ból. Társa, a szintén Csantavé- ren lakó Toldi Antal, 41 éves szakmunkás 150 ezer forint ér­tékű áru ausztriai beszerzésében, Magyarországra hozásában és el­adásában vett részt. A csempész­árut debreceni ismerősök révén értékesítették. Közülük Keller Gábor, 26 éves villanyszerelő 150 ezer forint értéket meghaladóan vett át különböző árucikkeket bizományi eladásra, s nagyrészt forgalomba is hozta. A bíróság Curnovics Péter két­évi, Toldi Antalt egyévi és két- hónapi, Keller Gábort egyévi sza­badságvesztésre ítélte. Ezenkívül elrendelte Curnovics és Toldi ki­utasítását a büntetés letöltése után, s csaknem 50 ezer forint elkobzást pótló egyenérték meg­fizetésére kötelezte őket. külföld I MOSZKVA. Patolicsc szovjet külkereskedelmi in niszter fogadta a szovjet f( városban tartózkodó nyuga német üzletemberek esi portját, akik Berthold Beit; nek, a Krupp Müvek fe ,• ügyelő bizottsága elnökéne vezetésével a Szovjetunió Ts dományos-Műszaki Allan Bizottsága meghívására ét keztek Moszkvába. DAMASZKUSZ. Közle ményt adtaié ki a Szovjei unió Legfelső Tanácsa küi döttségének szíriai látogató sáról. A közlemény hangsú lyozza, hogy a Szovjetuni továbbra is sokoldalú segíi séget és támogatást n;*íj Szíriának és a többi ara népnek az izraeli agresszi ellen. PEKING. Gsou En-laj ki nai miniszterelnök fogadta kínai fővárosba érkezett Sey mour Topping, William Att wood és Robert Keatle; amerikai újságírókat, save lük együtt érkezett feleségű két. LA PAZ. Jorge Gallardi bolíviai belügyminiszter be jelentette, hogy a kormán; tudomást szerzett egy meg döntésére irányuló jobboldal összeesküvésről, ezért készen létbe helyezték az össze: fegyveres, illetve biztonság érőkéi. Az összeesküvés félté telczhctőcn összefügg azzal hogy beiktatják az új nép gyűlést, amely a páriámén1 funkcióit hivatott beiöHcni elsősorban a munkásos/lál; képviseletében. PÁRIZS. Pompidou francit köztársasági elnök csütörtö­kön este belpolitikai és nem­zetközi kérdésekről nyilatko­zik a francia televízióban, valamint a rádióban. ADDISZ ABEBA. Az Alri­Néhány évvel ezelőtt — a nyo­mozati iratok alapján még 1966- ban — fedezte fel a „nagy lehe­tőséget” Imre Zoltán gépkocsi- vezető és Gál Józset kocsikísérő. Az ötletet nyilván az adta, hogy a tej- és élelmiszerboltok elé hajnalban letett árut imitt-amott a járókelők megdézsmálták. A boltvezetők megtették a feljelen­tést Ismeretlen tettesek ellen, akik közül néhányat el is ka­pott a rendőrség. Ám nem lehet rendőri őrizetet adni minden bu- télia mellé, előfordult tehát, hogy „futott” a tettes. A hiányt ter­mészetesen jóváírták. A két cimbora vérszemet ka­pott: számítva rá, hogy „elmegy” a többi közt. megelőzték e haj­nali ingyen-vendégeket, s már hiányosan tették le a rekeszeket, vagy éppen le sem tettek egyet- egyet. A „többletet” — 3 forint 60 helyett literenként 2 forintért — átadták egy másik boltvezető­nek. Csakhogy az italt kedvelő cim­boráknak ez még nem hozott eleget a bukszába. Újabb — ha­sonlóan egyszerű — módszerhez folyamodtak. Kiszállítási terüle­tük a Csabai kapui TBC Kórház, a Semmelweis Kórház és környé­ke volt A két kórház számára hetenként nagy mennyiségű tej­felt vittek ki. A teli kannák mel­lé feldobtak a platóra egy üresét, is, s útközben egy horgolótű se­gítségével megbontva a tejfeles kanna tetején levő plombát — 3—5 liter -tejfelt „csapolták” a pótkannába. Hogy a lüány ne tűnjön fel, tejjel egészítették ki a tejfelt. Csakhogy így a tejes kannáknál tűnhetett volna fel a mennyiségi lüány. Ezt is rop­pant egyszerűen „tüntették” el: hol a vasgyári* hol pedig a Mind­szenti templomnál levő utcai csapok segítségével „szentelték meg” a kannák tartalmát. A „fö­lösleges” tejfelt természetesen el­adták — többnyire Mihályi Mik- iósnénak. aki szintén nyert az üzleten: 10 forintért kapta, 17-ért adta a tejfelt. A bűnszövetség az idők során bővült. Az árukiadók is felfedez­ték a .nagy üzleti lehetőséget, s egy-egy kanna tejszínt „enged­tek” kivinni, amelyet kannánként 300 forintért a maszek kereske­désben dolgozó Zalkodi Gáborné és Antonyi Edéné vett meg, s adott el ennek három-négyszere­séért. De bővítették a módszert az üres üvegekkel való manipulá­lással is. Ma délelőtt a Miskolci Járás­bíróság dr. Hegedűs büntetőtaná- esa hirdetett ítéletet a 37 vádlott felett, akik közül több mint hú­szán boltvezetők, s orgazdaságén kellett felelniük. Az elsőrendű vádlott Gál Jó­zsefet a társadalmi tulajdon ká­rára folytatólagosan és részben uünszövétségben tarstettesként el­követett sikkasztásban és csalás­ban találták bűnösnek, s ezért 3 és fél évi börtönbüntetésre ítélték. A másodrendű Imre Zoltán gép­kocsivezetőt négyévi börtönnel süjtották. s mindkettőjüket öt évre eltiltották a közügyek gya­korlásától. A harmadrendű Ju­hász András, aki a sikkasztá­sokban volt társtettes, egyévi szabadságvesztést kapott, s ha­sonlóan Kazareczki Tibor áruki­adónak is egy év a büntetése. A többi vádlottat négy hónaptól két és fél évig terjedő szabad­ságvesztéssel, 10 százalékos bér­csökkentéssel járó javító-nevelő munkával, valamint pénzbünte­téssel sújtotta a bíróság. Bomba Bomba robbant ma hajnalban William Batty-nek, az angliai Ford gazdasági igazgatójának Es­sex grófságban levő otthonában. A rendőrség szerint a merény­let során senki sem sérült meg. robbant A robbanás után egy női hang hívta fel az angol Press Associa­tion hírügynökséget, és az úgy­nevezett „dühödt brigád” nevé­ben felelősséget vállalt az ese­tért. Frankieboy nyugalomba vonult Ott állt a színpadon ha­gyományos tartásával, kezé­ben a mikrofonnal. úgy. ahogy annyi ezerszer állt már ott az elmúlt harminc esz­tendőben. Ezúttal azonban utoljára. Frank Sinatra — vagy ahogy becézték: Frankieboy — hatalmas gálaesten búcsú­zott Hollywoodtól. Agnew al- elnök és Kalifornia kormány­zója, Ronald Reagan, az egy­kori színész — a nézőtéren. Gary Grant, Sammy Davis, Jack Lemon és — utoljára, de nem utolsónak — Monaco hercegnője, aki nem más, mint egykor Grace Kelly — a színpadon. „Ez volt a kezdet” — lépett színpadra Frankieboy és el­sőnek az All or Nothing at All című dalát énekelte, amely- lyel először került gramoíon- lemezre. Aztán jöttek a töb­biek, köztük az Old Man River, a Fly me to the Moon, és végül a My way of life. Amikor az Angel Eyes be­fejező sorához ért, hogy „Bo­csáss meg, távozom”, kialud­tak a lámpák a színpadon, és Sinatra eltűnt. Aztán még egyszer kigyull- tak a lámpák és Frankieboy így integetett búcsúzóul: Good bye — í love you. Aztán távozott a színpad­ról, ezúttal utoljára. M. I. Hz elárasztott pince Ügy látszik, pusztába kiáltott szó a Bajcsy-Zsilinszky utca 48. szám alatt lakók panasza. Egy bete annak, hogy elöntötte a pincét a víz, s azóta nem. történt intézkedés. Pedig a házmester azonnal jelezte a bajt, egy-két nap múltán a lakók közül is többen telefo­náltak a MIK-nek, SOS-jeleket advr. hiszen bokáig érő vízben senki sem jár szívesen — még a pincében sem. A lakók megítélése sze­rint nemcsak csőrepedés miatt zúdul a „hívatlan vendég” az alag­sori helyiségekbe, hanem a szárítóban például a fal tövéből fakad fel eddig kiderítetlen okból a víz. Hot már csak azt szeretnék tudni ebben a bérházban, hogy a MIK mikor intézkedik ... T. F. DELI HÍRLAP - a Magyet Seodallsta Munkáspárt Miskolc városi BlzottsáBúnai; politikai napilapja - Főszerkesztő; C8ALA LÁSZLÓ — Szerkesztőség; Miskolc. 8a)csy-Zsilinszky o 16 - Központ. 36-132. 16-672. 88-33». S6-S79 - Titkárság 18-223 - Bel- és város­politikái rovat: 16-221 - Művelődés) rovat 18-220 * sport rovat. 13-822 - Levelezés 16-227. - Posianok 89 - Kiadja a Borsoö megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc. Bajcsy-ZsiHnsaBs u IS - Felelős uiadC; UTRIH LAJOS. - Telefon: 86-131 - Hirdetésfelvétel Miskolc. 1 . Széchenyi u 15—17. - Telefon: 16-919 - Terjeszti-, a Magyar Posta - Kapható a hírlapárusoknál - A lap ára 60 fillér hétfőn i Ft 'odea: 25951 - Készült- n Borsod mesvet Nyomdaipari Vállalatnál. Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u 15 - Felelős vezefő «ZKMFS ISTV4N kai Államok Egységszerveze- tének állam- és kormányfői megkezdték csúcsértekezletü­ket. A tanácskozás fő témája az afrikai országok és a pre­toriai rendszer között folyta­tandó párbeszéd kérdése Egyelőre a legtöbb államfő ti fajüldözőkkel való párbeszéd ellen foglalt állást. REGGIO DI CALABRIA. Folytatódtak a rendzavará­sok Reggio di Calabriában. miután a tartomány főváro­sává Catamarot tették meg. Sbarre munkáslakta város­negyedben egy nagyobb tün­tető csoport több utcán par­koló gépkocsiból barikádot emelt, felgyújtott két autó­buszt és egy magánautót.,­VARSÖ. Raul Roa kubai külügyminiszter hivatalos ba­ráti látogatásra Varsóba ér­kezett. Lengyelországi tar­tózkodása Idején tárgyaláso­kat folytat Stefan Jedry- ehowski külügyminiszterrel és más vezető politikusokkal a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről és a nemzetkö­zi helyzet időszerű problé­máiról. KAIRO. Anvar Szadat egyiptomi elnök és Fejszal, Szaúd-Arábia királya ma folytatja tárgyalásait Ale­xandriában. Kairói megfi­gyelők nagy jelentőséget tu­lajdonítanak annak, hogy Fejszal támogatja Szadat stratégiáját a közel-keleti válságban és más arab orszá­gokat is erre buzdít. HASSI MESSAOUD. Huari Bumedien algériai elnök a Hassi Messaoud-i olajmezőn rendezett tömeggyűlésen ki­jelentette; országa hajlandó utolsó lehetőséget adni a francia olajtársaságoknak, ha azok az algériai kormány­nyal történő őszinte együtt­működésben ismét tevékeny­kedni szándékoznak Algériá­ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom