Déli Hírlap, 1971. június (3. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-23 / 146. szám

o' >•*- POLITIKAI NAPILAP III. ÉVFOLYAM, 146. SZÁM 1971, JÚNIUS 23., SZERDA ÉRD: 80 FILLÉR Ma összeül az országgyűlés jjc Tegnap délután a Kilián Gimnáziumban érettségiztető Jánossy Lajos professzort meg­látogatták a város vezetői. A IV/a. osztály nagy próbatétele már véget ért, a felnőtte­ket azonban — akár pedagógusok, akár párt-, vagy tanácsi vezetők — tovább fog­lalkoztatják a korszerű oktatás, szakem­berképzés kérdései. Az ipar nagyvárosában. Miskolcon különösen fontos és kedves ven­dég a természettudományok professzora, akit dr. Havasi Bélának, a városi pártbizott­ság első titkárának, Bérezi Bélának, a városi tanács elnökének, Palumby Gyulának, a gimnázium igazgatójának és Kamarás Ist­ván igazgatóhelyettesnek a társaságában örö­kített meg fotóriporterünk. (Ágotha felv.) Nukleáris leszerelés Az öt nagyhatalom haladéktalanul tárgyalja meg! Szovjet nyilatkozatot juttattak el az érdekelt állam ok koz üljön össze és tárgyaljon a sításéra. A szovjet kormány Az Elnöki Tanács inára Összehívta az országgyűlést. A képviselők meghallgatják a Minisztertanács elnökének expozéját, aztán megvitatják az elmúlt évi költségvetés végrehajtását. Miként szokásos, amikor újonnan választott ország- gyűlés ül össze, a kormány elnöke beszámol azon az A Pedagógusok Szakszer­vezete most összegezte az 1978. évi pedagógus lakás­akciók eredményét. Külön­böző formákban mintegy 1900 pedagóguscsalád lakásgondja oldódott meg a múlt eszten­dőben. Az 1970. évi lakásakciók eredményeként különböző formákban mintegy 1900 pe­dagógus, illetve pedagógus­család lakásgondja oldódott meg a múlt esztendőben. Az árvíz sújtotta Szabolcs megyében például az árvíz következtében előállott rend­kívül nehéz helyzet ellenére is 147 új pedagógusotthon épült fel. 1970-ben ú váro­sokban 10b pedagógus épített családi házat vagy vásárolt a kölcsönnel OTP beruházás­ban épülő társasházban la­kást. Szolgálati lakásvásár­lásra és építkezésre a Pénz­ügyminisztérium 27,5 millió forintot biztosított a megyei tanácsok részére. Ebből az összegből 124 lakást vásárol­tak és 60-at építettek a me­gyében. Teljesen községi erő­forrásból csaknem 80 peda­gógus szolgálati lakás épült egy év alatt. E városi taná­csok 324 állami bér- és szö­vetkezeti lakást juttattak a nevelőknek. A tapasztalatok összegezé­sekor megállapították azt is, hogy a hagyományos formák mellett mind több megye és község keresi a lakáshelyzet javításának különböző lehe­tőségeit (minőségi cserék, iro­daépületek átalakítása stb.) e Napos, száraz idő Várható időjárás Miskolc térségében csütörtök délig: Kisebb felhőátvonulások, eső már nem valószínű. Ma délután még élénk, az éj­szaka folyamán mérséklődő északnyugati, északi szél. A hőmérséklet hajnalban 10, '**hen 24 fok körül alakul. újjáalakított Minisztertanács programjáról. Az is parla­menti gyakorlat már, hogy a mögöttünk levő esztendő pénzügyi zárszámadását ezen az ülésszakon elemzik. A múlt évi költségvetés végre­hajtását hét parlamenti cso­port vitatta meg az ülésszak megkezdése előtt. Csaknem száz képviselő mondott véle­ményt róla. tekintetben egyik legeredmé­nyesebb kezdeményező a He­ves megyei bizottság, amely­nek szervezésében Egerben már felépült 22 pedagógus társasházi lakás, ■ újabb 20 áll befejezés előtt. A negyedik ötéves terv idő­szakában régi vágyuk teljesül Sátoraljaújhely lakóinak. A város főutcájáról véglegesen kitelepítik a Sárospatakot és a hegyközi falvakat összekö­tő, „lassan zötyögő’' kisvasu­tak Új pályáját a Ronyva új medrének jobb oldali töltésén építik fel. Egyidejűleg kor­szerűsítik a város főútvona­lát és új autóbuszállomást is építenek. Más létesítményekkel is gyarapodik a határmenti vá­ros. Többek között tizenhat tantermes általános iskolát és Az ország több őszibarack­termelő vidékén a hét elején megkezdődött a rendkívül közkedvelt gyümölcs szedése. Tegnap a Szabolcs megyei, új fehértói kísérleti gazdaság- hói érkezett első őszibarack szállítmány árusítását kilón­ként 20 forintos árijn meg­kezdték az Agrokonzum miskolci szaküzletei is, mára pedig az ország legnagyobb őszibarack-termelő szatymazi tájkörzetéből érkezett újabb tízmázsás barackszállítmány. A szovjet kormány az USA-hoz, a Kínai Népköz- társasághoz, Franciaországhoz és Nagy-Britanniához nyilat­kozatot juttatott el. amely­ben javasolja, hogy az öt nagyhatalom haladéktalanul 100 személyes óvodát adnak át, a kórház mellett pedig harminckét munkahelyes or­vosi rendelőintézetet. A la­káshiány enyhítésére állami erőből 400 új otthont építe­nek. A tervidőszakban elké­szül a város második új lakó­telepe, ezenkívül az OTP és a lakásépítő szövetkezet se­gítségével még mintegy két­száz-háromszáz lakás kerül tető alá. Mintegy 150 millió forintos költséggel megkez­dik a jelenleg már túlzsúfolt kórház bővítését; a fejlesztés során 380 ágyas új pavilont emelnek. Ezt a korán érő, illatos ba­rackfajtát kilónként már 18 forintért árusítják a boltok. Újdonságnak számít a vá­ros zöldségüzleteiben a mál­na is. A zamatos málnát, melyet ugyancsak tegnaptól, kilónként 26—28 forintért árusítanak, a Mezőkövesd környéki tennelőktől vásá­rolta az Agrokonzum. Mind­két gyümölcsfajta egy héttel korábban került az üzletek­be, mint tavaly. nukleáris leszerelésről, vagy azokról az intézkedésekről, amelyek a leszereléshez ve­zetnek. A nyilatkozat felhívja a figyelmeit, hogy csak a nuk­leáris nagyhatalmak képesek — és éppen ezért kötelesek is — az atomleszerelés gya­korlati programjának kidol­gozására, valamint megvaló­Miután a New York Times és a Washington Post után bírósági döntéssel akadályoz­ták meg, hogy a Boston Glo­be folytathassa a Vietnam- dokumentumok már megkez­dett közlését — most a Chi­cago Sunday Times lepett a küzdőtérre. Ez utóbbi részle­teket közöl Hillman ameri­kai külügyi államtitkár fel­jegyzéseiből, amelyekben in­dítványozta Rusk akkori kül­ügyminiszternek: támogassa a washingtoni kormány a Di­em dél-vietnami elnök ellen készülő államcsínyt. Hírmagyarázat: javasolja, hogy kezdődjenek eszmecserék diplomáciai úton a konferencia időpontjáról, helyéről és napirendjéről. A szovjet kormány elfogad a tárgyalások helyszínéül min­den olyan várost, amely va­lamennyi résztvevőnek meg­felel. Szóba jöhet egy, a kon­ferenciát előkészítő bizottság megalakítása is — hangoz­tatja a szovjet nyilatkozat. A Boston Globe tegnap csatlakozott a Vietnam-doku­mentumokat közlő „gerilla akcióhoz” az amerikai sajtó­ban, s részleteket kezdett kö­zölni a Kennedy-kormányzat vietnami szerepéről. A lap azt is bejelentette, hogy Mi- tchel igazságügy-miniszter személyesen kereste meg a szerkesztőséget és kérte a so­rozat leállítását. Miután a lap főszerkesztője ezt megtagadta, az igazságügy-minisztérium felkérte az illetékes körzeti bíróságot: tiltsa meg ideigle­nesen a Boston Globe-nak is a dokumentumok közlését. ÉJFÉLTÖL REGGELIG \ KOSZORÚZÁS AZ ÉVFORDULÓN A Nagy Honvédő Há­ború kitörésének 30. év­fordulóján tegnap neves szovjet katonai személyi­ségek megkoszorúzták az ismeretlen katonának a Kreml falánál levő em­lékművét. POZNANI ÜZLETKÖTÉSEK Tegnap bezárta kapuit a 40. poznani nemzetközi vásár, amelyen a lengyel vállalatok összesen 2,5 milliárd devizazloty ér­tékű üzletet kötöttek. SZTRÁJK AZ NSZK-BAN Hessen tartomány te- területén 17 vegyipari üzem több mint 16 ezer munkása az alacsony bé­rek miatt beszüntette a munkát. BALVÄNYRABLÄS Ismeretlen tettesek In­diában elrabolták egy hindu istenség X. szá­zadból származó élet­nagyságú bálványszob­rát; a kormány szigorú intézkedéseket foganato­sít a művészeti kincsek elrablásának megakadá­lyozására. A KŐBÁNYAI ROBBANÁS A Kőbányai Egyesült Gyógyszer- és Tápszer­gyárban történt, két ha­lálos áldozatot követelt robbanás után a mentők tegnap 14 sérültet szál­lítottak kórházba; kettő életveszélyes, hét súlyos sebesülést szenvedett. MEGTAGADTÁK AZ ENGEDÉLYT Ma kezdődik az urú- guay-i dolgozók szakszer­vezeti szövetségének II. kongresszusa, amelyre a SZOT-delegáció nem tu­dott elutazni, mivel az urüguay-i hatóságok megtagadták a beutazási engedélyt. BÜNPER KISINYOVBAN Kisinyovban a legfelső bíróság kilenctagú szov­jetellenes csoport bűn­ügyét tárgyalja; hatan a rágalomhadjáratukhoz anyagi támogatást kap­tak izraeli reakciós kö­röktől. TÖMEGES MENYEGZŐ Mintegy 4000 ifjú és öreg esküdött párjának örök hűséget Peru fővá­rosában; a tömeges me­nyegzőt takarékossági megfontolásokból szer­vezte Bambaren római katolikus püspök, a sze­gények közismert istá­polója. VEGYSZERT LOPTAK Ismeretlen körülmé­nyek között eltűnt a Vo­lánnak a pécsi vasútál­lomáson levő nyitott da­rabáru-raktárából hat üveg Metanol vegyszer, amely erős méreg és rob­banásveszélyes; keresik a tettest. AZ OLIMPIA ÁLDOZATAI A müncheni olimpiai játékok építkezéseinek eddig négy halálos áldo­zata és 4231 sérültje van; a negyedik haláleset hét­főn este történt, amikor egy jugoszláv segfdmun- a»is lezuhant a stadiont körülvevő 15 méter ma gas állványzat''^' Ha egybevetjük, hogy a kínai miniszterelnök amerikai újságíró­kat megvendégelő vacsoráján elhangzottakat ugyanaz a New York Times közli, amely „úttörőként” ismertette először a Vietnam-doku- mentumokat, és látjuk, hogy egy-egy lap elleni eljárás után újabb és újabb lapok veszik át a témát, mégpedig olyanok, amelyek az amerikai pénzvilág fellegváraiban készülnek — akkor egyre világo­sabb a kép. Mindinkább nyilvánvaló, hogy az üzleteiket féltő, a dol­lár helyzetéért nem minden érdek nélkül aggódó amerikai keleti, de most már közép-nyugati milliomosok is mindent megtesznek a Pentagon és egyes Vietnamon meggazdagodó tőkés körök kalandor­politikájának megakadályozására. Nem lehetetlen persze, hogy a Ni- xon-kormányzat „mérsékeltebbjei” is támogatják ezt, a lényeg azon­ban egy: minden módon keresik — Moszkva és Peking felé egy­aránt tapogatózva — a kiutat a kilátástalan háborúból, amely csali megtépázta és még jóbban megtépázhatja az USA világpolitikai te­kintélyét. maté iván Javítják a pedagógusok lakáshelyzetét Sátoraljaújhelyi változások Iskolát, óvodát, autóbuszállomást építenek Megjelent az őszibarack és a málna Újabb lap a küzdőtéren A Chicago Sunday Times is „riugbe állt’

Next

/
Oldalképek
Tartalom