Déli Hírlap, 1971. június (3. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

* POLITIKAI NAPILAP ~ I ORR: 80 FILLÉR A vígjátékfesztivál megnyitója ★ A Szabadság téri autóparkoló (Agotha Tibor felvétele) Két bomba robbant Phnom Penb-ben Szufanuvong Hanoiban tárgyalt A Vük és a laoszi felszabadító erők együttműködéséről tanácskoztak A VÜK és a laoszi felszabadító erők együttműködésének kérdéséről tárgyalt Hanoiban a Laoszi Hazafias Front kül­döttsége. A delegáció, amelyet Szufanuvong herceg, a front elnöke vezetett, Xoc Duc Xhang-gal. a VDK államfőjével, Pham Van Dong miniszterelnökkel és a nemzetvédelmi mi­niszterrel tanácskozott. — A hazafias erők ez alatt az idő alatt további súlyos harcokat vívtak a saigoni kormány- csapatokkal Dél-Vietnamban. Saigonban nagy erejű plasz­tikbomba robbant és mára virradóra Kambodzsa fővárosá­ban is két bombarobbanás volt. A színpadon özv. Or banne lakásának díszletei. Néhány perc múlva Örkény István Macskajáték című tragiko­médiájával megkezdődik a miskolci vígjátékfesztivál el­ső előadása. Most azonban csak Várkonyi Zoltánt vilá­gítja meg a reflektor. Kos­suth-díjas kiváló művészünk, a Magyar Színházművészeti Szövetség elnökségének tagja arról beszél, hogy a vígjáték mely a közönség számára mindig is kedvelt volt — egyre inkább megbecsült mű­faja lesz színházművésze­tünknek. Ezt bizonyítja a hét magyar író hét műve, mely a következő napokban színre kerül Miskolcon. A vígjátékfesztivál rangjá­nak, jelentőségének megfele­lő közönséget vonzott már a tegnap esti megnyitó előadá­sán. A magyai- színházi es kritikai élet reprezentánsain kívül megjelentek megyénk és varosun]-; politikai és tár­sadalmi vezetői, közéletünk Faruk Abu Issza szudáni külügyminiszter kijelentette, hogy a szovjet—egyiptomi szerződés megerősíti a kairói kormány elkötelezettségét a felszabadító harc és a szocia­lista típusú társadalmi átala­kulás mellett. Tegnap már hírül adtuk, hogy az új arab hármas szö­vetség egyik tagjának, Szí­riának külügyminisztere nyi­latkozatban szögezte le: a szovjet—EAK szerződés nem áll ellentétben a hármas szö­vetséggel. Most annak a Szu­dánnak külügyminisztere méltatta a szerződést, amely még nem csatlakozott ugyan a hármas szövetséghez, de ki­látásba helyezte azt Faruk Abu Issza azt is elmondta, hogy a szerződés nyomán Egyiptom szorosabbra fűzi kapcsolatait a Szovjetunió ve­hette szocialista táborral, és ..konkrét kifejezést köl­csönöz azoknak a fogal­maknak, amelyek az ara­boknak az USA-támogat- ta Izrael elleni harcából származnak.” Jordániában ez alatt ismét kiújultak a fegyveres ellen­tétek a kormány és a geril­lák között. A gerillák a kor­mányhadsereget állásaik módszeres lövetésevel vádol­ják, a kormány egyik tiszt­viselője pedig a gerillákat támadta nyi­laikor aktában, sói, szemére vetette ..bizonyos arab rendszereknek”, hogy tá­mogatják a gerillák el­képzeléseit. képviselői: Derne László, a megyei pártbizottság titkára, Moldován Gyula, a városi pártbizottság titkára, dr. Ba­logh András, az SZMT tit­kára, Bérezi Béla, a városi tanács elnöke, Tok Miklós, a városi tanács elnökhelyet­tese, aki a fesztivál zsűrijé­nek elnöki- tisztét is betölti. Az ünnepi megnyitó előtt a város és a színház vezetői, valamint a meghívott ven­dégek a Művészklubban ta­lálkoztak. ahol Bárczi Béla, a városi tanács elnöke kö­szöntötte az egybegyűlteket, majd Sallós Gábor, a Mis­kolci Nemzeti Színház igaz­gatója ismertette a fesztivál programját és bemutatta a zsűri tagjait. ♦ Várkonyi Zoltán köszöntő­je után egy hosszú percig sötét volt a színpad, majd színre léptek a Macskajáték hősei. (Kritikánk a 2. olda­lon.) A kormány egyébként szűk­szavú kommünikében állapí­totta meg, hogy „a helyzet az országban teljes mérték­Miközben a törökországi Isztambulban mesterlövé­szekkel megerősített katonai egységek állnak készenlétben annak a háznak a közelében, amelyben vasárnap reggel óta két fegyveres fogva tart egy elrabolt 14 éves lányt, a tö­rök kormány az alkotmány módosításáról tárgyal, hogy — az emberrablást felhasz­nálva — az alapvető szabad­ságjogok jelentős korlátozá­sát vezesse be. A 14 éves lány. akit Isz­tambulban elraboltak, még mindig abban a házban van az őt elrabló két férfival, ahová hurcolták. A katonák és a rendőrök előkészülete­ket tettek, hogy megrohanják a lakást, de egyelőre nem tettek egy lépést sem, noha a ház fölött katonai heli­kopter lebeg, kivonultak a tűzoltók ís és a kordont rendőrkutyákkal erősítet­ték meg. Miközben a hatóságok sem­mit sem tettek a lány kisza­badítására. elutasították a két férfinak azt a követelé­sét is, hogy a lánnyal együtt engedjék őket külföldre. A A Hanoiban folytatott megbeszéléseken — miként a Nhan Dán, a Vietnami két fegyverest sajat hozzá­tartozói is kérték, hogy bo­csássák szabadon a lányt, de azok nem voltak hajlandók teljesíteni a kérést. A rendőrség feltételezi, hogy a két terrorista kap­csolatban áll azzal a cso­porttal, amely nemrégi­ben elrabolta és meg­gyilkolta Elromol, Izrael isztambuli főkonzulját. Nihat Erim török minisz­terelnök ugyanekkor meg­kezdte konzultációit a parla­mentben képviselt legfonto­sabb politikai pártok veze­tőivel. hogy bevezesse azt az alkotmánymódosítást, amely­nek értelmében biztonsági erők előzetes bírósági végzés nélkül letartóztatásokat és házkutatásokat eszközölhet­nek. Egyszerű adminisztratív- döntés elegendő lesz nyilvá­nos gyűlések és rendezvé­nyek betiltásához. öt török rendőrtisztet ugyanebben az időben felmentettek tisztsége alól: köztük van az isztambuli rendőrfőkapitány. Mind az ötüket biztonsági őrizetben tartják Ankarában. Dolgozók Pártjának központi lapja írja — tovább erősí­tették a laoszi és a vietnami nép összefogását, megvitatták a jelenlegi indokínai helyze­tet, továbbá a várható fej­leményeket. A látogatásnak különös jelentőséget ad az is, hogy alig néhány héttel a 9. számú országút mentén ara­Pontosan egy hónap múl­va jár le a határideje a kol­lektív szerződések elkészíté­sének. Július elsején ugyan­is mindenütt meg kell kötni, illetve ki kell hirdetni az üzemek alkotmányát. Ez a végső határidő. A szerződé­sek előkészületei általában kedvezően haladnak, a ter­vezetek vitáiban a dolgozók 70—90 százaléka vesz részt. gére szerda délig: Nappali felhőképződés, leg­feljebb délutáni, vagy esti tott nagy győzelem után ke­rül rá sor. Az egész Dél-Vietnamban fellángoló harcok mellett a kambodzsai hazafias erők megmozdulása érdemel fi­gyelmet. Legutóbb február­ban voltak ilyen méretű bombarobbanások, mint má­ra virradóra Phnom Penh- ben. Akkor a kambodzsai fő­város repülőterén elpusztítot­ták az Amerika-barát kor­mány légiflottájának nagy ré_ szét. Most az egyik pokol­gép súlyosan megrongálta a hadianyag-szállítással meg­bízott amerikai szakértő-cso­port Phnom Penh-i épületiét és megsebesített két ameri­kait, a másik bomba pedig az amerikai nagykövetség őr­ségének szálláshelyén okozott károkat. zottan elhúzódott a szerző­dések elkészítése, főként az­ért, mert egyes rendelkezé­sek késve jelentek meg. Minderről tárgyalt tegnap megtartott ülésén a SZOT elnöksége és felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a szerző­déstervezeteket mindenütt kellő időben és behatóan vi­tassák meg a dolgozókkal. záporral, zivatarral. Mérsé­kelt keleti szél. A hőmérsék­let hajnalban 11, délben 23 fok körül várható. ÉJFÉLTÖL REGGELIG VETERÁNOK P. I. Batov hadsereg­tábornok vezetésével egyhetes látogatásra Ju­goszláviába érkezett a szovjet háborús veterá­nok szövetségének kül­döttsége. ÁRVÍZ IRÁNBAN Észak-nyugat Iránban a nagy esőzések okozta pusztító árvizek halálos áldozatainak száma 43- ra emelkedett. KÖLTÉSZET NAPJAI A költészet napjaira 22 országból érkeztet: költők a Szovjetunióba; hazánk költőit Kormos István és Mezei András képviseli. A 30 SZÁZALÉK NÖ A megalakulásának 50. évfordulóját a jövő év jahuár 2-án ünneplő Chilei Kommunista Párt­nak jelenleg 117 ezer tag­ja van; a párttagság 30 százaléka nő. MÉG EGY Áldozat Az NSZK eddigi leg­súlyosabb vasúti szeren­csétlensége halálcs ál­dozatainak száma tegnap 46-rta emelkedett. EGYMILLIÓS RABLÁS Egy párizsi ékszerüz­letből a hétfőre virradó éjszaka ismeretlen tet­tesek egymillió frank ér­tékű ékszert raboltak ej. HEROINOS SZOLDATESZKA Indokínában az ame­rikai csapatok létszámá­nak 15—25 százaléka a heroin rabja, az év első negyedében 35 katona halt meg tőle — állapít­ja meg a kongresszus különleges bizottsága. ÖNGYILKOS POLGÁRMESTER René Auvray, a fran­ciaországi Sálién falu 54 éves polgármestere teg­nap revolverrel végzett magával, mert május 15- én egy lakodalom 13 vendége az esküvői fo­gadáson a beszakadt padlóval együtt egy kút­ba zuhant, s szörnyet­halt. MENEKÜLTEK A Kelet-Pakisztáinből Indiába menekültek szá­ma meghaladja a 3,5 milliót; az utóbbi na­pokban mintegy 300 me­nekült halt meg kolerá­ban, gyomor- és bél be­tegségek ben. ENSZ-VAROS Béasben, a Duna-park- ban már folynak az elő­készületek az ENSZ-vá- ros felépítésére, ahol he­lyet kap majd a világ- szervezet nemzetközi atomenergia ügynöksége és iparfejlesztési szerve­zete. AZ ETNA PUSZTÍTÁSA A mezőgazdasági ter­mőterületeken kívül 50 épületet és egy tucat hi­dat semmisített meg az Etna lávafolyama; a ká­rokat 4 és félmillió lírá­ra becsülik. Álarcos i jfasisztAk Álarcos újfasiszta su- hancok tegnap Palermó- ban antifasiszta diákok­ra támadtak, s közülük többet megsebesítettek; ezután behatoltak az egyik egyetemi intézet­be, s törtek-zúztak. Ellenségeskedések Jordániában ben kielégítő” Mesterlövészek készenlétben Isztambulban Hajtóvadászat egy lány elrablói ellen hgv hónap múlva jár le a határidő Kollektiv szerződések Több vállalatnál viszont túl­Nappoli felhőképződés Előrejelzés Miskolc társé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom