Déli Hírlap, 1971. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-13 / 111. szám

ic A.z utolsó alkalom! Fatér hiába vetődött, ez is gyenge lövés volt — melle! (Szabó felv.) Ez a pont értékesebb Az igazán jó játékkal a OVIK még mindig adós maradt OVIK—Csepel 1M> Az FTC Miskolcon Ma délután fél ötkor MNK-mérkőzést játszik a Miskolci Vörös Meteor férfi kézilabdacsapata a népkerti Meteor-pályán. Az NB Il-es miskolci csapat elleni-:'.. a Ferencváros NB I-es együt­tese lesz. Góhzeoény forduló Az NB I. 24. fordulójának eredményei: Bp. Honvéd—Pécs 0:‘i. S/eged —Tatabánya 1:3, Komló - Video­ton U:0. DVTK—Csepel 0:u. Du­naújváros—Vasas 0:2, MTK—Fe­rencváros 1:1, SBTC—Szombat­hely 4:1, Újpesti Dózsa—Rába ETO 1:0. A bajnokság állása (a csapa­tok neve után zárójelben: he­lyezés csak a tavaszi ered­mények alapján!) 1. Újpest (1.) 24 ltí 5 3 58:23 45 2. Vasas (4.) 24 15 2 7 48:19 38 3. FTC (3) 24 11 8 5 37:20 38 4. Honvéd (5.) 24 12 6 6 45:28 37 5. MTK (12.) 24 7 11 6 36:31 32 6. SBTC (2.) 24 12 5 7 41:37 31 7. Cseoel (8.) 24 6 12 6 25:23 30 8. Tatab. (7.) 24 10 5 9 37:26 29 9. DVTK (10.) 24 9 6 9 23:38 29 10. Pécs (11.) 24 6 10 8 22.25 27 11. Kába (9.) 24 10 3 11 26:31 24 12. Vide­oton (12.) 24 5 11 8 20:26 24 13. Komló (6 ) 24 6 9 9 28:38 23 14. Szombat­hely (14.) 24 6 7 11 31:42 22 15. Dunaúj­város (15.) « 24 3 5 16 20:53 15 16. SZEOL (16.) 24 3 5 16 22:59 12 A mindössze 14 gólt hozó 24. Tegnap délután kitűnő időben, sőt: sütkérezésre is alkal­mas napsütésben kezdődött el a DVTK—Csepel találkozó. Az állóhelyek közönségének volt is ideje a napozásra, hiszen a pályán nem sok történt az első félidőben. A második félidőre már leáldozott a nap, a játék is felélénkült, de igazi gólhely­zet ebben a játékrészben sem akadt egyik kapunál sem. A döntetlen megfelelt a játék képének, éppen a helyzetek hiánya miatt, de azért is, mert a DVTK játékosainak jo részéből ezúttal is hiányzott az igazi akarás, a lendülel. Az első félidőben Csuháiig lesgóljan kívül csupán Föl­dest kitűnő 20 méteres bom­bája (10. p.) érdemel emlí­tést, no és az, hogy a közön­ség tüntetése miatt Wottava játékvezető egy percre félbe­szakította a játékot. (A tün­tetés nehezen ült el, úgy tű­nik, még kevesen ismerik az MLSZ szigorú rendelkezését, amely kötelezővé teszi a já­tékvezetőknek, hogy ilyen esetben félbe kell szakítani a találkozót, sőt ismétlődés ese­tén be is kell azt szüntetni. Azt már nem is kell fejte­getni, hogy ennek melyik csapat látná kárát.) A 11. félidő hozott néhány szép akciót a csepeli 16-os előtt, de a 16-oson belülre már nem kerültek csatára­ink, s a befejezés vagy gyen­ge mellélövéssel vagy csepeli hárítással végződött. Hor­váth beállítása sem hozott változást, a DVTK enyhe mezőnyfölénye meddő ma­radt. (Nehéz sorozat, következik, & a hetek óta tartó gyengélkedés csúnyán megbosszulhatja magát. Teljesen egyetértünk az edzővel, amikor a változtatás eszközéhez nyúl, hiszen megengedhetetlen, hogy rutinos játékosok, a vidék legjobbja címért folyó harc­ban (?) szokott teljesítményük felét se nyújtsák. A DVTK egy hellyel lejjebb került, s vajon mit remélhetünk jelentős javu­lás, nagyobb akarás nélkül a következő sorozattól; FTC (23-án. idegenben). Vasas (30-án. ott­hon), MTK (jún. G-a. o.), Vi­deoton (jón. 13-a, i.), SBTC (jún. 20., o.), Rába ETO (jún. 27., i.)? A tegnap délutáni találko­zó adatai: DVTK—Csepel 0;0. Diósgyőr, 3500 néző. Ve­zette: Wottava. DVTK: Veréb — Kovács, Salamon, Hajas, Kolláth — Oláh (Horváth), Föld esi, Si- kora — Csuhány, Gass, Vass. Csepel: Fatér — Vellai, Molnár, Kandi, Hunyadi — Faludi, Losonczi — Major, Rottenbiller (Takács), Kal­már, Gulyás. HORVÁTH KAIMAN forduló hozott néhány érdekes változást. Az Újpest 7 pontos előnye az esélyszámitasi sza­bályok szerint biztos bajnoki cí­met jelent. Ugyanez vonatkozik a Dunaújváros és a Szeged ki­esésére is. (A hátralevő fordu­lókban még 12 pontot lehet sze­rezni, s a SZEOL hátránya már 10 pont, sőt a rosszabb gólarányt tekintve, 11!) Más: először 6, a Salgótarján, 8. a Tatabánya, s tavasszal először csúszott a 9. helyre a DVTK, s a 14-re a Szombathely. As MTS K *#■» p m m9iWi,p elnokmgt ulem Ma délelőt t, !) órakor kez­dődött meg a. MTS Borsod megyei Tanácsának elnöksé­gi illése a Sportszékházban. A kiadott program szerint három napirendi pont meg­tárgyalását tervezték. Először Vigh Józsefnek, a megyei úszószövetség elnökének je­lentése alapján a szakszövet­ség tevékenységét, az úszó­sport jelenlegi helyzetét és feladatait tárgyalták meg, Ezt követően Kecskeméti Ist­ván, az MTS munkatársa ál­tal készített jelentési tár­gyalták meg a kiemelt sport­egyesületek szakmai és módszertani munkájának ta­pasztalatairól. Az MTS elnökségének ülé­se bejelentésekkel fejeződött be. Késilabflu ü,\R Egy félidőt bírt a Vasút Ózdi Kohász—MVSC 1.2:5 (2:4) Nemzetközi öttusa a fővárosban Komoly tétje volt már a szer­dai MNK kézilabda-mérkőzés­nek: a legjobb 8 közé jutás, s a két borsodi női együttes talál­kozója híven tükrözte is ezt. Újhelyi révén ugyan gyorsan vezetéshez jutottak az ózdiak, ám a lendületes — és eredmé­nyes! — miskolci támadások so­káig, a meglepetést sejttették. Farkas kétszer, Tóth pedig egy­szer a hálóba talált, s a két­gólos vezetés megnyugtatta a vasv.-taslányokat. A vendégek túlzásba vitték a védőfal előtti labdaadogatást, s csak igen rit-N kán , vállalkoztak betörésekre vagy átlövésekre. Ugyanakkor a miskolciak 2—3 húzás után már célba vették ellenfelük kapuját. Szabó kihagyott büntetője lát­szólag még óvatosabbá tette a Kohászt, s hosszú perceken ke­resztül a két védőfal előtt hul­lámzott a játék. Közben jócskán adódtak mindkét oldalon hely­zetek is. de a kapufák vagy a pontatlan lövések rendre ,,men­tettek'’. Kovács, illetve Farkas talált még ebben a játékrészben a hálóba. Fordulás után megtört a ha­zaiak lendülete, s az ózdiak is egyre nyugodlabban látszottak. Igaz. a védőfalba ezután is meg­lehetősen keveset törtek be. de azok rendre eredményt hoztak, mert lövéseik pontossága felja­vult. Az MVSC-t viszont Farkas kihagyott büntetője ' láthatólag egészen visszavetette. A Kohász nagy iramot diktált és sorozat­ban 9 (!) gólt dobott, amire csak Brandies átlövése volt a vá­lasz. A végeredményt Szabó ál­lította be. A szünet utáni gólo­kon Szabó (3). Lotliallerné, He­gyi. Kovács (2—2) és Újhelyi, illetve Brandies osztozott. Ezzel a győzelemmel a Kohász a leg­jobb 8 közé jutott. Mo. A Bp. Honvéd rendezésé­ben ebben az évben nyolca­dik alkalommal kerül sor a Honvéd Kupáért kiírt nem­zetközi öttusaversenyre, amely az utóbbi években igen rangos helyet szerzett a nemzetközi öttusa sportban. A magyar élvonal valameny- nyi tagja rajthoz áll. A via­dalon részt vesz Anglia, Ausztria, Franciaország, az NSZK, Lengyelország, Olasz­ország és Románia is. A Szovjetunióból a CSZKA Moszkva együttese szerepel. Május 27-én Ja sin húcsűjátéka Nagyarányú angol győzelem A labdarúgó Európa-baj- nokság harmadik csoportjá­ban tegnap játszotta le mér­kőzését Anglia válogatottja: Málta ellen. A 2:0-án félidő után a második 45 percben meg három gólt lőtt az an­gol együttes és így a vég­eredmény 5:0 lett Anglia ja­vára. Góllövők: Olivers (29. és 47. perc), Lee (41. perc), Clarke (11-esböl, 46. perc) és Lawler (74. perc). Május 27-en Jasin szov­jet válogatott, a Moszkvai Dinamó kiváló kapusának búcsújátéka lesz. Ez alkalom­ból a világválogatott a szov­jet Dinamo csapatok ellen játszik, amely a következő játékosokból áll: kapusok: Mazurkievicz (Uruguay), Vik­tor (Csehszlovákia). Hátvé­dek: Schultz (NSZK). Fac- cetti (Olaszország), Mészöly (Magyarország), Djorkaefí (Franciaország), Pena (Mexi­kó), Nagara (Csehszlovákia). Középpályások: Kuna (Cseh­szlovákia), Beckenbauer (NSZK), Bonev (Bulgária). Csatárok: Lubanski (Lengyel- ország), /Zsekov (Bulgária), Müller (NSZK), Dumitrache (Románia), Dzsajics (Jugo­szlávia). Mindenféle-------------------------0--------­Mi lesz az „EXPO” helyén? Az „Expo—70" világkiállítás kapuzái'ása után sok különböző javaslat merült fel a területfel­használást illetően. A javasla­tokkal egy spécii áis bizottság foglalkozott a japán pénzügymi­nisztériumban. Különösen tevékenynek bizo­nyultak az Osaka környékén található helyi lóversenypálya tulajdonosai. Leveleikkel és ja­vaslataikkal szinte tűz alá vet­ték a bizottságot, hogy az Expo A Maffia spionja New Yorkban szívroham kö­vetkeztében elhunyt Joseph Ya- lachi. ö volt a ,,Cosa Nostra” elnevezésű, amerikai maffia- szervezet egyik legnagyobb fő­nöke. De főként a „nagy áru­ló*’- ként ismerték. 1963-ban álta­lános megdöbbenésre a maffia történetében először szegte meg a bünszövetkezeti összetartást, kiadta a „Cosa Nostra” tagjai­nak nevét, lakcímét, felsorolta bűneit. Ebben az időszakban Va- Iaclii már börtönben volt. éiet- logytiglanra ítélve. A maffia ha­lálra ítélte és fejére — annak ellenére, hogy cellájában állandó felügyelet mellett élt — 60 millió líra vérdíjat tűzött ki. Most egész Amerika szilárdan meg van győ­ződve róla, hogy Valaehi nem szívinfarktus következtében hunyt el, hanem megmérgezték. területén hatalmas lóverseny­pálya-komplexumot alakítsanak ki. A végső döntést a napokban tették közzé: az „Expo” helyén emlékparkot hoznak létre. Vál­tozatlan formában csak egy ne­vezetességet hagynak meg, az ín. japán-kertet. A felújítás után megnyílik itt a gyermekek számára a „meseország”, az Ex- polanű. Jézus jógi volt? Az indiai jógik, akik szívós­ságukra és lelki nyugalmukra oly büszkék, kezdik elveszíteni ezeket a tulajdonságaikat. A jó­gik Delhiben nemrég megtartott konferenciáján a vita csaknem verekedéssé fajult. Az indiai jó­gik ugyanis tiltakoztak egy an­gol kolléga nézete ellen, amely szerint a jóga a Nyugatról szár­mazik. Az angol kijelentette: szavait rosszul értették. Heves vitára került sor. Az angol ké­sőbb kifejezte azt a meggyőző­dését, hogy a konfliktus valódi oka az, hogy az indiaiak elége­detlenek könyvével, amelyben igyekszik bebizonyítani, hogy Jézus jógi volt. Múzeumalapítás A cseh cigányok szövetsé­gének tudományos szekciója a brnói néprajzi múzeum­mal karöltve egy a világon egyedülálló cigánymúzeum létrehozásán dolgozik. A mti*. zeumnak antropológiai, tör­ténelmi és zenei osztályai lesznek. Érdekességek Egy amerikai tudós kiszámí­totta, hogy egy 65 kg súlyú fér­finak a teste a következőkből áll: — Víz — annyi mennyiségben, mely elegendő két ing kimosá­sára; vas — egy szög elkészíté­séhez szükséges mennyiségben; haj — egy paróka elkészítéséhez szükséges mennyiségben; mér­gező anyagok — egy bolha el­pusztítására elégséges mennyi­ségben. Nagykereskedelmi árakon szá­mítva az embert alkotó nyers­anyagok értéke nem haladja meg az egy dollárt. A borotválás világbájnolra a® angliai Gerry Harley, aki egy óra alatt 130 vendéget tud meg­borotválni. Előző rekordja órán­ként 80 borotválás volt. Gerry legfőbb ellenfele, Guy Műd, ez­zel kapcsolatban a következő megjegyzést tette: „Az óránként 80 borotválás még elképzelhető? de 130-hoz már hihetetlen me­részség kell. Ilyen sebesség mel­lett félő, hogy az ember lesza­kítja a vendég fejét a nyakáról.- Márpedig én nem szeretnék gyil­kossá válni.” Kezdő Egy pályája kezdetén álló fiatal újságíró azt a megbí­zatást kapja, hogy készítsen interjút Sarah Bernhardttal. Megvárta a színház folyosó­ján és minden bátorságát összeszedve a következő sza­vakkal fordult a színésznő­höz: ,, Sarah Bernhardthoz van szerencsém?” A nagy tragika azon nyomban kido­batta a színházból. A rossz nyelvek szerint az újságíró máig sem tudja, hogy miért. Kilencmillió éves fog! Ezt a fogat, amely valami­kor az ember legrégebbi őséé, az australopitecusé volt, nem­régiben egy régész és antro­pológus csoport fedezte fel a Baringo-tó környékén. (Ke­nya.) A kormeghatározás után — kilencmillió év — a tudósok megállapították azt is, hogy a fog tulajdonosa korábban élt a jelenleg is­mert összes australopitecu- soknál. Szibériai tigris Pesten A Szovjetunió a Vadásza­ti Világkiállítás legnagyobb külföldi kiállítója lesz. A szovjet gyűjtemény már meg­érkezett Budapestre. A szak­emberek egyöntetű vélemé­nye szerint a gyűjtemény ér­téke a maga nemében pá­ratlan, és egészen magas fo­kú vadászati ritkaságok ta­lálhatók. összesen 500—600 különféle trófea érkezett ed­dig a Szovjetunióból a Vadá­szati Világkiállításra. A gyűjtemény egyik szenzáció­ja a szibériai tigris bőre. Eb­ből három található a gyűj­teményben. A dús bundájú tigris két példányának ko­ponyáját szintén elküldték Budapestre. A gyűjteményt farkas, hiúz és medvekopo­nyák gazdagítják. Minden eshetőségre gondolva Auvergne francia tartomány­ban a házasságra l£pő fiatalem­berek, a hagyományhoz híven, az oltár előtt a következő imát mondják el: „Szent József, óvj meg minket a házasságtól. Ha mégis megházasodom, óvj meg feleségem állhatatLanságától. Ha pedig a feleségem mégis hűtlen lesz, arra kérlek, tégy úgy, bogy en soha ne tucy&m meg. Ha mégis megtudom, se­gíts nekem, Szent József abban, hogy hidegvérrel viseljem ezt el, s abban a hitben éljek tovább, hogy semmi néni történt ” Ehhez hozzá leéli tenni, hogy az auvergneieket egész Francia- országban józan életű, takarékos embereknek ismerik, és mind­egyikük mintaszerű családapa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom