Déli Hírlap, 1971. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-13 / 111. szám

a miskolciaké a szó Meglepő fordulat if MVt kér a kedves vevő? (Szatmári János rajza) Volán-válasz a BÉM dolgozóinak A panasz jogos! Közöljük, hogy a cikkben foglaltakat kivizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a pa­nasz jogos. A miskolci pos­taigazgatóságot felkértük, hogy a Tiszai pályaudvaron a tudakozó irodában még egy postai telefont szereljenek fel. MÁV igazgatóság, Zsiga Lajos, az igazgatóság vezetőhelyettese Vissza a feladónak! Expressz ajánlott levelet adtam fel május 3-án Kmeczkó Gyula címére; Put- nok, Bajcsy-Zsilinszky u. 31. szóm. Kilenc forint bérmen­tesítési díjat fizettem (aján­lási ragszám 2283), de úgy gondoltam, megéri; fontos dolgokról volt szó" berine. 1/egnagyobb meglepetésemre néhány nap múlva visszajött a levél: „Utána, Miskolc, Győri kapu 35” megjegyzés­sel — nekem, a feladónak! Nem értem, miért nem kéz­besítették küldeményemet a címzettnek? Miért nem volt kézbesíthető? Nem találták otthon, vagy nem is próbál­ták megtalálni? Esetleg úgy gondolták, elég sokat fizet­tem, megéri a költséget?! Kmeczkó Gyula, Győri kapu 35. sz. VII 1. Zötyög a busz Sokszor elgondolkodom azon, vajon hány vugótörést okozott már vagy segített elő a József Attila utca egy ré­sze és a Bessenyői út eleje? Vajon miért nem lehet úgy rendbehozni ezt a két utat, hogy az autóbuszokban ne rázódjon ki a szegény utas lelke? Javaslom, hogy az il­letékes terület országgyűlési képviselője tekintse egyik fő feladatának a két út rendbe­hozatalát. S. T. miskolci lakos (Olvasónk levelének helyt adtunk a ■ lapban. Közöljük azonban, hogy — tudomá­sunk szerint ezt az útsza­kaszt — korszerűsítés végett rövidesen elzárják a forga­lom elöl. Véleményünk: így kár volna pénzt költeni a burkolati javításra! A szerk.) A Déli Hírlap április 5-i számában „Címzett a Volán” című — a sajókeresztúri BÉM dolgozóinak utazási nehézsé­geivel foglalkozó bejelentését tartalmazó cikkel kapcso­latban a következőket közöl­jük: Az autóbuszjáratokat vállalatunk két szolgálati he­lye üzemelteti. Megállapítot­tuk, hogy a téli hónapokban valóban előfordultak járatké­sések, kimaradás azonban nem volt. Vállalatunk a már közis­merten nehéz munkaerő- hiány miatt sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja biztosítani a zavar­mentes közlekedést. Illetéke­seink megkeresték a BÉM politikai, gazdasági, társadal­mi vezetőit az üzemhez köz­lekedő járatok ügyében, s a megbeszélésen résztvetteknek az a véleménye, hogy válla­latunk intézkedései nyomán javult a közlekedés is és a A DH május 3-i számában, „A miskolciaké a szó!’* rovatban „Lemaradt utasok” címmel K. I. mályi lakos írt a zsúfoltságról és az utaslemaradásról. A levél­író által közölteket megvizsgál­tuk. Megállapítottuk, hogy Má­lyi—Miskolc között naponta 38 autóbuszjárat közlekedik a tá­volsági járatokkal együtt. Az autóbuszjáratok menetrendje a miskolci üzemek és a Mályi Téglagyár műszak kezdéséhez igazodik. Ezen kívül biztosítja a tanulók szállítását Miskolcra, a napközbeni járatok pedig egyéb utazási igényeket elégíte­nek ki. Reggel a 6 óra 38 és 7 óra 27 perc közötti időben há­rom távolsági járat érinti a köz­A II. kerület Vanczák János u. l. sz. épület lakóitól érkezett levélben megdicsérik a házfel­ügyelőnőjüket. ,, Lelkiismeretesen gondoskodik a ház tisztaságáról, a most parkosított kertrészt ön­tözi, gondozza a virágokat, sőt saját költségén vett orgonabok­rokkal is beültette. A parkban szétszórt szemetet összegyűjti, a gyermekeket figyelmezteti, hogy a játék hevében ne tapossanak a virágoskertbe. De nem elég, ha csak a há^felügyelőnő törő­dik mindezzel. A MIK segítsé­gére is szükség volna. Három éve kéri, hogy szőnyegporoló­állványt állítsanak az épület sarkához. A ruhaszárító helyisé­gek is használhatatlanok. A har­madik emeleten lakók kérését is továbbította, hogy a kis méretű járati' személyzet magatar­tása is. A BÉM-hez közlekedő já­ratok útvonalán egyébkéht a Miskolc—Saj őszen tpéter út­vonalon nemcsak vállalati, hanem társvállalati autóbusz is közlekedik, s ennek nem is kell megállnia. Vonatkozik ez egyébként saját vállalati autóbuszjárataink némelyiké­re is, mivel nem minden autóbuszjáratunknak van megállója a BÉM előtt. (El­sősorban a műszakváltáshoz igazított a járatok megállá­sa.) A jövőbeni jobb forgalom­ellátás érdekében közöltük a BÉM illetékeseivel, hogy a jelenlegitől eltérő időkben közlekedő járatok megállását is igényelhetik. VOLÁN 3. sz. Vállalat Miskolc, MOLNÁR LÁSZLÓ igazgatóhelyettes séget és egy nyolcvannégy férő­helyes autóbusz is indul Mályi- bél Miskolcra. Ezúton is kérjük a tanulókat, bogy ne a távol­sági autóbuszjáratokra várakoz­zanak, mert piaci napokon elő­fordulhat, hogy nem fémek fel. Vegyék igénybe a helyből induló autóbuszt, amely elsősorban az ő érdekükben közlekedik. A nyári idényben a szükségletnek megfelelően az autóbuszjáratok sűrítése megtörténik. Ezen felül nem indokolt további fejlesztés — legalábbis a jelenlegi utas­létszámot figyelembe véve. VOLÁN 3. SZ. VÁLLALAT, Miskolc Nagy István Bíró Tibor föosztályvez. osztályvez. zománcozott kályhák helyett, la­kásonként legalább egy, hordoz­ható cserépkályhát adjanak. Mindez hiábavaló kérésnek bizo­nyult. ugyanúgy mint az is, hogy a 2. és 3. számú lépcsöház bejáratánál csinálják meg a csa­tornát. Pedig itt eső után 20—30 centis vízben gázolunk. Kérjük a MIK-et, ha már csatornaépí­tésre nem futott a költségből, legalább egy pár csónakot bo­csássanak rendelkezésünkre” — írja a Vanczák J. u. l-ből 36 család. ROVATVEZETŐ: KOLTAI JÓZSEFNÉ Naponta 38 járat közlekedik Csatornát vagy csónakot! A Beton- és Vasbetonipari Müvek kollektív szerződés- tervezetének elkészítésén so­kan dolgoznak a nagyvállalat gyáraiban szerte az ország­ban. A miskolci üzemben Szemes Sándor szb-titkárt és Mészáros István munkaügyi osztályvezetőt jelölték az elő­készítő bizottságba. Ök ket­ten képviselték azoknak az érdekeit, akik sok-sok ötlet­tel járultak hozzá az új ter­vezet gazdagításához. Mozaiklapos műszakok A nők munkakörülményei­nek javítása az első számú és a legfontosabb kérdések között szerepelt mindenütt, ahol a kollektív szerződés- tervezet szóba került. Az el­ső lépés az lesz, hogy csök­kentik a nők éjszakai foglal­koztatását, aztán végleg megszüntetik a gyermekes anyák három műszakba való beosztását. Csakhogy a mo- zaiküapkészítő üzem auto­mata gépsorai három mű­szakban dolgoznak a leggaz­daságosabban, s melléjük be­osztott kezelők nagy része nő. Ennek ellenére nem tart­ják kilátástalannak a megol­dást: a negyedik ötéves terv végére már nem járnak csa­ládanyák éjszaka dolgozni, még a mozaik! apigyártó auto­maták mellé sem. Sok a vidéki A miskolci gyárnál régóta gondot okoz, hogy a dolgozók nagy része vidékről jár be. Disznók az emeleten A cím alapján nem kell a legrosszabbra gondolni: ez­úttal nem a miskolci bérhá­zak „állattartóiról” van szó. Az emeleten lakó disznók a világ egyik legkorszerűbb és leggazdaságosabb • sertéshiz­laldájában találhatók hama­rosan az NDK-beli Riesában. Itt épül az az ötemeletes, 300 méter hosszú hizlalda, amelyben egyszerre húszezer hízónak való süldő talál ott­honra. A technológiai felsze­relés lehetővé teszi, hogy egy dolgotó egy műszakban tízezer sertést lásson el. Az automatikusan kevert és adagolt takarmányt automa­tika továbbítja az emeletre. Általában minden munkát egy-egy gombnyomásra gé­pek végeznek el a hizlaldá­ban. Ez még a szakmunkáskép­zésben is érezteti hatását — Nálunk' a harminc, negyven fős beiskolázás ered­ményeként néhány év akiit 5—6 fiatalt sikerül megtarta­ni. Ugyanígy nehéz a társa­dalmi munka szervezése és az egyéb rendezvények láto­gatottságának biztosítása is. Sokat kíván tenni az orszá­gos vállalat annak érdeké­ben, hogy a fiatalokéit is helyhez és vállalathoz, kös­se. Az eddig még náluk nem létező KISZ lakásépítési ak­ciót is megszervezik, hogy azok, akik leginkább megér­demlik, könnyebben találja­nak otthont magúiknak — megfelelő segítséggel. Az évek varázsa Talán serfia eddig nem ka­pott akkora hangot a törzs- gárdatagság megbecsülése, mint most. A korábbinál is nagyobb becsben tartja a Az elmúlt esztetndőben Ka­zincbarcika nyerte el a vá­rosok közti versengésben a Tiszta, virágos városért moz­galom nagydíját. Az ered­mény úgy látszik, valóban kötelezi a kazincbarcikaiakat, mert úgy határoztak, hogy a A megye közútjain utazók rendszeresen találkoznak az aluljárókra függesztve vagy az út mentén felállított nagy táblákon a TVK festékgyárá­nak hirdetményeivel. Ügy látszik, a TVK-festék nép­szerűsítése az országhatá­roknál sem áll meg, hiszen a műgyantából és a festékek­ből folyamatosan nő a TVK exportja. A tavalyi 23 ezer tervezet a régi dolgozók jo­gait. Ahol csak lehet, ked­vezményekben részesülnek az öt, tíz, tizenöt és húsz évnél hosszabb ideje náluk dolgo­zó törzsgárdatagok. Mészáros István elmondta: mivel a gyár úgynevezett te­lepített munkahelyeken dol­gozik, a szociális beruházások már a korábbi években elké­szültek, így csupán a moder­nizálásra, szebbé tételükre kell gondolni. Sajnálják vi­szont, hogy a nagyvállalat üdülői elég messze esnek (Budapest, Tatabánya). így ezek nem túlságosan népsze­rűek a miskolci gyárban dol­gozók körében. Ezért a SZOT-üdültetésből a követ­kező években szeretnének nagyobb arányban részesed­ni, mint eddig, amíg elké­szülhet majd a saját, gyári üdülő is, ha a megfelelő anyagiak rendelkezésükre áll­nak. virágok hónapjában, május 16-án, vasárnap városszépi- tési napot rendeznek. Ebbe az akcióba a város lakói köz­vetlenül és a különböző in­tézményeken, társadalmi és tömegszervezeteken keresz­tül kapcsolódnak be. 500 tonnával szemben ez év­ben 28 ezer tonnát — több mint 500 millió forint értékű festékipari terméket — ál­lítanak elő. A megnöveke­dett termelésből elégítik ki a Szovjetunió és Bulgária növekvő rendeléseit, sőt, az NDK-ét is, amely nemrégen jelentett be egy ezer tonnás műgyantavásárlási igényt. Senkinek sem kell? Több százezer forint értékű szemétgyűjtő edény áll már több mint egy fél éve raktáron. A kálvária tulajdonképpen már a múlt év végén megkezdődött, amikor a Miskolci Köz- tisztasági Vállalat gondolt egy merészet és nagyot, és vá­sárolt Csehszlovákiából 39 darab úgynevezett konténer-sze­métgyűjtő edényt és hozzá két darab Bobr típusú szállító- kocsit. Egy ilyen új edény tíz darab régi kukát helyettesít, gyorsabban üríthető, higiénikusabban tárolható benne a sze­mét, s a guberálók elől is jól lezárható. Mégsem kell senki­nek. Az ok igen egyszerű: tizenkétezer forintba kerül da­rabja. Mielőtt a vállalat megvásárolta ezeket a korszerű edényeket, több miskolci céggel konzultált és úgy nézett ki, hogy mindenütt örömmel fogadják majd. A tárgyalások, melyek már lassan egy fél éve tartanak, mind ez ideig eredménytelenek. Mindenki csak a saját pénztárcájára gon­dol, pedig a köztisztasági vállalat már hajlandó lenne bérbe is adni 250—300 forintos havi díjért. Mégsem kell senkinek. Jó volna, ha különböző intézményeink vezetői egy­szer gondolkodnának a kérdésen és a város tisztaságának érdekében nem riadnának vissza az új szemétgyűjtő edé­nyek megvásárlásával járó — vállalati pénztárcához viszo­nyítva — csekély anyagi áldozattól sem. E. A. NAGY JÓZSEF Virágváros a Tardona mentién Festékek országhatáron tótra is Megérkezett! Miskolcon, a Béke szálló előtti téren, az Úttörőháztóf 200 méternyire tartja előadásait a COLOSSEUM CIRKUSZ Megérkezett! Fellépnek: Szilviana Morini és a gli Squali együttes, az olasz TV sztárjai. Afrikai néger egzotikum és sok egyéb világszám szerepel műsorán. # Előadások kez­dete: május 13-án este fél 8 órakor 'cvábbi napokon du. 4 és este fél 8 órakor. # Jegyelővétel a színház jegyirodáján és a cirkusz pénztáránál! i I Nők csak nappalos műszakra járhatnak Készül a Beton- és Vasbetonipari Müvek kollektív szerződés tervezete

Next

/
Oldalképek
Tartalom