Déli Hírlap, 1971. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-03 / 102. szám

* Tizenegy ezer miskolci fiatal fáklyás, lampionos, zászlós menete vonult végig má­jus elseje előestéjén a Kazinczy és a Szé­chenyi utcákon a Tanácsház térig. A menet elején az az ezer KlSZ-fiatal haladt, aki a felvonulás előtt tett ünnepélyes fogadalmai a Hősök terén. Másnap reggel korán a MÁV-zenekar köszöntötte Miskolc város la­kosait térzenével. A Majális parkban sem a fiatalok, sem az idősebbek jó kedvét nem szeghette az egyébként aranyat érő máju­si eső. (Agotha Tibor felvételei) A szemerkélő esőben szá­zak es százak igyekeztek má­jus elseje reggelén a csanyiki Majális parkba, nem zavar­tatva magukat a mind mos­tohábbá váló időjárástól. Legkorábban a különböző el­látó pavilonok gazdái érkez­tek, de felverték tartóárbó­caikat a körhintások is. Esz­ményi majálisozó környezet fogadta a családostól ide vándorlókat. A társadalmi munkában elkészített és fel­állított libikóka-sor, rönkvár. egyensúlyozó, focipalánk a legkisebbeknek jó játéklehe­tőséget biztosított. A fennsí­kot a D1GEP fúvószenekará- nak muzsikája töltötte be, s ők szolgáltatták az ünnepé­lyes hangú zenét a munkás- mozgalmi emlékmű koszorú­zásánál is délelőtt 10 órakor. Tóth József, a Szakszerveze­tek Megyei Tanácsának veze­tő titkára ünnepi beszéde után az MSZMP koszorúját Deme László és Dojcsák Já­nos, az MSZMP megyei bi­zottságának titkára, vala­mint dr. Havasi Béla, az MSZMP városi bizottságának első titkára helyezte el az emlékmű talapzatán. A csepergő eső nem nemí- totta el a zenészek hangsze­reit, sem a majálisozók jó­kedvét. A legvidámabbak a MÁV sátor-éttermében üldö- gélők voltak, hiszen egyedül a MÁV bizonyult olyan előre­látónak, hogy itt, a parkban sok ember befogadására al­kalmas fedett helyiséget lé­tesítsen. Igaz, a térség köze­pén fekvő futballpálya sem maradt játszók nélkül: a leg­sűrűbb esőverés sem tudta elriasztani róla a labdarúgó fiatalokat, akik között négy lány is játszott. Jóllehet, az ünnepi program teljes be­mutatására az eső miatt nem kerülhetett sor, az emberek mégis kitartottak, s késő dél­utánig szólt a nóta, forgott a hinta a Majális parkban. Festők tábora A Borsod megyei Tanács művelődésügyi osztálya az idén is megrendezi a rajzol­ni és festeni szerető, tehet­séges fiatalok nyári gyakorló •táborát, a természeti szépsé­gekben bővelkedő Tokaj köz­ségben. A középiskolások — mű­vésztanárok irányításával — tanulmányokat, rajzokat és festményeket készítenek: es­ténként művészettörténeti előadásokat hallgatnak. A tá­bort felkeresik a miskolci művésztelepen élő képzőmű­vészek is, akik gazdag ta­pasztalataik átadásával segí­tik a fiatalok munkáját. A két hét alatt készült tanul­mányok és festmények leg­szebbjeit — a táborozás után — a község helytörténeti mú­zeumában állítják ki. Tímár Mátyás ma hazaérkezik Ajtai Miklós Londonban tárgyal Tímár Mátyás miniszterel­nök-helyettes ma érkezik ha­za. Párizsból: Ajtai Miklós miniszterelnök-helyettesünk pedig ma kezdi ineg londoni tárgyalásait. A Párizsban gazdasági tár­gyalásokat folytatott Tímár Mátyás — híradások szerint — ma még egy megbeszélést tart a francia fővárosban, az­tán hazaindul és a nap fo­lyamán meg is érkezik Buda­pestre. A kormány másik minisztelnök-helyettese, dr. Ajtai Miklós, aki egyben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, John Davis angol kereskedelmi és ipar­ügyi miniszter meghívására érkezett Londonba, és ma kezdi meg tárgyalásait a mű­szaki-tudományos együttmű­ködés további fejlesztésének kérdéseiről. A tábornokot saját katonái jelentették fel Dél-vietnami polgári sze­mélyek meggyilkolása miatt állítólag vizsgálatot indítot­tak egy amerikai tábornok el­len. A Time című hetilap érte­sülésé szerint a tábornok — akinek nevét nem hozták nyilvánosságra — helikopter­ről géppuska tüzet zúdított dél-vietnami parasztokra és ezek közül többet megölt. A lap értesülése szerint a ma­gas rangú amerikai tisztet sa­ját beosztottai jelentették fel. Kulturális hetek Ssolnokon Versmondók, énekesek, kó­rusok, táncosok, képzőművé­szek. színművészek és zene­karok, hivatásos és öntevé­keny együttesek adnak egy­másnak találkozót Szolnokon — immár ötödik alkalommal — a kulturális hetek esemé­nyein. Az eseménysorozat kiemel­kedő rendezvénye az V. Or­szágos Néptánc Fesztivál, amelyre 11 csoport nevezett be, mintegy 500 táncossal és zenésszel. A fesztiválon Mis­kolcot a kiváló címet viselő Áras táncegyüttes képviseli. ÉJFÉLTŐL ÍRLAP POLITIKAI NAPILAP X III. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 1971, MAJUS 3., HÉTFŐ I ARII: 1 FORINT Ammani tárgyalásai utam Rogers holnap érkezik Kairóba íj fejezet az amerikai—arab viszonyban? liktus békés rendezésére ira­A Szalui-Arabia (óvárosá­nak, Híjadnak érintésével megkezdett közel-keleti útja során Rogers külügyminiszter ma még Jordánia fővárosá­ban. Ammanban tárgyal, s holnap érkezik útja legfonto­sabb állomáshelyére, Kairó­ba. Ammanban teljes kato­nai készültséget rendeltek el Rogers fogadására, mert a Jordán szakszervezetek tilta­koztak látogatása ellen és há­romórás általános sztrájkot hirdettek. Szaüd-Arabiaban — nem hivatalos körök szerint — Fejszal király -biztosi tóttá amerikai vendégét: kész tá­mogatni a közel-keleti korrf­Uírmagyuráaai. Várható időjárás Miskolc térségében kedd délig: Időnként megnövekvő fel­hőzet, valószínűleg eső nel­nyuló törekvéseket, de nem nagyon bízik: abban, hogy az arab és az izraeli álláspont közötti szakadékot át lehetne hidalni. Kételkedik továbbá abban is, hogy az USA haj­landó lenne valóban nyomást gyakorolni Izraelre, állás­pontja megváltoztatása érde­kében. A jordániai tárgyalásokról még nem sok szivárgott ki; a szakszervezetek készülő lépé­sével kapcsolatban annyit le­het csak tudni, hogy Husszein király és kormánya rávette a tüntetésre készülőket: a sztrájk helyett tiltakozó jegy­zéket tegyenek közzé Rogers közel-keleti politikája ellen. kül. Mérsékelt, napközben kissé élénk északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet hajnal­ban 7, délben 14 fok kö­rül lesz. REGGELIG DlíRER-ÜNNEPSÉG Albrecht Dürer szüle­tése 500. évfordulójának tiszteletére május 13-án Drezdában nagy ünnep­séget rendeznek, amely­nek elnöke Willi Stopb miniszterelnök. MŰKÖDIK A STROMBOLI Ismét kitört a Strom­boli; a szemtanúk szerint a működő t űzhányó a sö­tét éjszakában gyönyörű látványt nyújtott. AMERIKAI HARAKIRIJE Harakirit követett el Tokióban egy 25 éves amerikai diák; a japán rendőrség szerint tettét depressziós rohamában követte el. OSTROMÁLLAPOT A paraguayi kormány 90 napos ostromállapotot rendelt el Asunciaraban, a fővárosban. S két tar­tományban, mert szerin­te „nemzetközi felforga­tó szervezet” tevékeny­kedik az országban. ELLENZIK Közvéleménykutatá* szerint az angolok 65 szá­zaléka ellenzi az ország csatlakozását a Közös Piachoz. hálál a börtön FALÄNÄL A coloradói allami börtönből két halálraítélt menekülést kísérelt meg; a börtön faláig jutottak el, ahol az őrök agyon­lőtték őket. PERSONA NON GRATA Amin Abdel Latif szu- dáni ügyvivőt Ugandá­ban nem kívánatos sze­mélynek minősítették, s felkérték, hogy 24 órán belül hagyja el az orszá­got. CSEKK HAMISÍ TÓ EX-BANKÁR Genfben elítélték a 63 éves Andre Hirsch volt banktulajdonosi, aki csekkeket hamisított, s egy év alatt társaival együtt több mint két má­zsa heroint csempészett az USÁ-ba. SZÓRAKOZOTT JAPÄNOK Japánban a márciussal végződő költségvetési év során az utasok összesen több mint egymillió an­gol font értékben felej­tettek készpénzt és kü­lönböző használati tár­gyakat a vonatokon és vasútállomásokon. HALÁLRA ÉGTEK A manitobai Birch Ri­ver indián rezervátum­ban öt 10 éven aluli kis­gyermek halálra égett egy kigyulladt lakóház­ban. Nem vitas, hogy az amerikai külügyminiszter közel-keleti útjá­nak leglényegesebb megbeszélései holnap kezdődnek, Kairóban. Több mint másfél évtizedes politika esetleges korrigálására vállalkozik az amerikai külügyminiszter, amikor szakit a hidegháború atyjának, Dulles-nek örökségével, és ellátogat az egyiptomi fővárosba. Az asszuáni gát építésére megtagadott amerikai kölcsön tipikus esete volt annak, amikor a fegyver visszafelé sül el. Dulles Egyiptomot térdre kényszeríteni óhajtó cselekedetével nemcsak az arab ál­lamokat tette az amerikai imperializmus ellenségeivé, hanem a kényszerhelyzetükben szövetségest kereső és találó arab államok po­litikája következtében, az USA valaha „megingathatatlannak” hitt földközi-tengeri egyeduralma is véget ért. Az Egyesült Államoknak tudomásul kell vennie, hogy a világnak ebnen a térségében sem ö az egyetlen nagyhatalom, és tálán ennek tudomásul vétele Kész­tette Rogers-t közel-keleti útjára. Egyiptomban ist bizonyos vál­tozásokat eredményezett az ül helyzet, mert All Szabrinak, az EAK egyik elnökhelyettesének mült heti leváltását egyesek a Ro- gers-látogatással hozzák kapcsolatba. Persze, ez korántsem biztos! .. . MATE IVAN Néhány órás napsütés Zenére ébredt a város Majális — szemerkélő esőben

Next

/
Oldalképek
Tartalom