Déli Hírlap, 1971. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-03 / 102. szám

^ Borsodi Vegyikombinát. Kiss Attila olajfestménye A második vendégjáték On írta meg az én regén yemet ? hangverseny Amikor megjelent a dobo­gón, lelkes taps köszöntötte; tisztelők, barátok, kollégák és növendékek ünnepelték Konti Izidórust 75. születés­napja alkalmából rendezett hangversenyén. Városunk népszerű Dóri bácsija — fogalom. A lelkes, lelkiismeretes, kiemelkedő eredményre vezető pedagó­gusmunka testesül meg alak­jában. Legjobb növendékei mint kürtművészek, kürtta­nárok zenei életünk megbe­csült tagjai. Szólójátekáról legendák keringenek; biztos hangmagassága, puha, szép indítása, muzikális játéka év­tizedekig megbecsült érték­mérő volt a „szakmában”. Több muzsikus így sóhaj­tott fel a szünetben: „Hol leszek én 75 éves koromban, nem hogy még így fújni!” —• A fúvósok 25 év szolgálat után nyugdíjba mehetnek, Dóri bácsi kétszeresen is megérdemli a nyugdíjas pi­henőéveket — mégis aktív; a munka élteti. Az, hogy szük­ség van pedagógiai és zene­kari tapasztalatára, melyet életelemként ad át a fiata­labb nemzedéknek. A hangversenyt kedvenc számával, Erehse Andante című művével kezdte, majd Mozart Esz-dúr kürtverse- nyévert'olytatta. És aztán rá­adásokat adott, Mendelssohn Paulus oratóriumának kürt­szólóját, Schumann Álmodo­zását. Azok a pianók, azok még A szaréjevói Kamaraszínház ’55 második miskolci produk­ciója, melyre a Játékszín intim környezetében került sor áp­rilis utolsó napján, megfelelt a várakozásnak. (Már elöljá­róban megjegyzem, hogy ebben nagy része volt a kitűnő Vujicsics Sztojának, aki jó magyarsággal és remek dinamiz­mussal fordított számunkra.) Jugoszláv barátaink tehetsé­ges és bátran kísérletező művészek. Hogy ezek a kísérleteit mennyi értéket tárnak fel a modern színművészet számára, arról külön tanulmányt lehetne írni. (Josip Leste, a színház rendezője, ezt a tanulmányt valószínűleg meg is írja.) Más kérdés, hogy a végleges és maradandó eredmény csak a kí­sérletek befejezésével (ha egyáltalán be lehel ezt színházban fejezni) jelentkeznek. Az „ön írta meg az én re­gényemet” című dráma is magán viseli a kísérlet nyo­mait. Zoran M. Jovanovic műve persze éppen elég in­tellektuális izgalmat hordoz ahhoz, hogy feszült figye­lemmel kövessük a két sze­replő minden rezdülését. Az író divatos témát vá­laszt. Az ember magányos­sága, egyedül maradása (ha úgy tetszik elidegenedése) számos műnek vált már alapgondolatává. Zorán M. Jovanovic egy sajátos „kísér­leti laboratóriumban”, zárt térben vizsgálja, hogyan vi­selkedik a két alany. Vajon tényleg a börtönök — védel­met is nyújtó — zártsága, vagy a szanatóriumok magá­nya késztetne bennünket ön­vizsgálatra, számvetésre? És fel lehet-e mérni ilyen ste­ril körülmények között azt az igazi okot, amely elidege­nített bennünket? Mert a jugoszláv író „beoltja” ugyan hőseit különböző traumákat okozó injekciókkal melyek a pszichológiai elemzés során (a darabot végignézve) mind Nyolcvan évvel ezelőtt, 1891. május 3-án tartotta alakuló közgyűlését a munkás kultu­rális tömegmozgalom egyik értékes hajtása, a több évti­zedig tevékenykedő Budapesti Munkás Dalegylet. A munkásdalárdák Magyar- országon is szinte a munkás- mozgalommal együtt szület­tek. azzal nőttek föl, vele együtt izmosodtak meg. Akár­csak a munkásság szerveze­teinek, e dalárdáknak is sok üldöztetésben volt részük, de ez sem riasztotta el kedvenc dalegyleteiktől a szervezett kitünően elemezhetők, csak éppen az marad mindvégig titok, hogy voltaképpen mi­lyen társadalmi talajból ke­rülnek ezek a vírusok az emberi szervezetbe? (A „ven­dég-munkás” probléma mé­lyebb elemzése például na­gyon érdekelt volna bennün­ket.) És ide kívánkozik még a következő kérdés is: miért menekülnek (mert menekül­nek!) Zoran M. Jovanovic hősei a valóságos, vagy akár csak a saját egyéniségük börtönébe, mikor annyira kínzó számunkra mindenféle egyedüllét, mikor náluk senki nem óhajtja jobban a társ, a másik ember közel­ségét? Szenvedélyeik, általá­nos emberi gyengeségeik ko­vácsolnák számukra a rácso­kat? Ezekre a kérdésekre válaszolni kellene a szerző­nek ... De nézzük az előadást. Ez a kísérlet kétségtelenül job­ban sikerült. Pedig a rende­zőnek nem volt könnyű dol­ga. Már csak azért sem, mert Zoran M. Jovanovic mű­ve eredetileg rádiójátéknak munkásokat, a kultúrára vá­gyó fiatalokat. A Budapesti Munkás Dal- egyletből és társaiból alakult meg 1907-ben a Magyarorszá­gi Munkásdalegyletek Szövet­sége, amelyhez az 1920-as, 30-as években 70—75 dalár­da tartozott, háromezer tag­gal. Külön méltatást érdemelne az a rendkívül értékes tevé­kenység, amelyet a fehérter­ror éveiben a kommunista vezetés alatt álló Szál más - kórus, majd később a Van dor-kórui fejtett ki. I készült, s a szövegkönyvön aligha hajtottak végre lénye­ges változtatásokat. Josip Lesicnek meg kellett kompo­nálnia azt a teret, s megta­lálni azt a koreográfiát, mely visszafogottságában is jól segíti a belső történé­seket. így született meg az a sajátos játék, melyet szinte premier plánban produkált előttünk Uros Kravljaca és Hranislav Rasic. Mindkét színész, (de különsen Uros Kravljaca,) páratlan mozgás- kultúrával rendelkezik. Esz­köztáruk kimeríthetetlennek tűnik. S a precíz koreográ­fia olyan indulatok közepet­te születik, hogy formai bra­vúrra nem is gondolunk. Ügy hiszem ezt a játékstí­lust, melyet a magyar kö­zönség láthatóan élvezett, behatóbban kellene tanulmá­nyoznunk .... GYARMATI BÉLA Soha nem dicsekedtem az­zal, hogy Rábai Miklós tanít­ványa voltam, annál is in­kább, mert nem táncra, ha­nem természetrajzra tanított. A békéscsabai gimnázium­ban szép és jól felszerelt elő­adó termében oktatta a ter­mészetrajzot és a kémiát. Rábai tanár úr lobogó, fe­hér köpenyben állt a csigán mozgó táblaóriás előtt, s ne­künk, kisdiákoknak mindig rajzolt. Ügy emlékszem kitű­nő rajzkészsége és nagy me­sélőkedve volt. És nem úgy feleltetett, mint a híres is­kola félelmetes, kicsit vaska­lapos professzorai. (Akik per­sze, ennek ellenére, jó né­hány okos generációt felne­veltek.) Nos, a fiatalabb tanárok öltözködésben, viselkedésben egy ilyen patinás intézetben mindig igyekeztek idősebb kollégáikat utánozni. Rábai Miklós sortban fejelt a srá­cokkal az iskoia udvarán, bírája volt a jéghoki csapat­nak (rajta kívül talán senki nem is ismerte még ekkor Csabán ezt a sportágat), és mikor bevitt bennünket a szertárba a sok kitömött ma is a régiek, de a nagy­hírű muzsikust idézte szinte valamennyi előadott darab. Hadd emeljem ki ezúttal pél­dának az első ráadásszámot, a Mendelssohn-kürtszólól, mely korrektségével, eszmé­nyi, lágy előadásmódjával — megható volt. A hangversenyt L. Pekker Zsuzsa művészi átéltséggel megszólaló Schubert-inter- pretáciöi (A szép molnárlány dalciklus befejező harmadát adta elő), Röczey Ferenc mu­zikális, alkalmazkodó zongo­rakísérete, a Zeneművészeti Szakközépiskola növendékze­nekarának közreműködése Gombás Ferenc tanár vezeté­sével, tette még emlékeze­tesebbé, teljesebbé. (baria) állat közé, teljesen elfelejtet­tük, hogy ez tulajdonképpen tanítási óra. Huszonöt év után is ka­pásból tudom idézni, hogy melyik tanárt milyen csúf- névvel illetett a diákok bösz- szúja és találékonysága. Eze­ket a neveket generációról, generációra adták tovább. Mi kicsik az első latin szavakkal egyidőben, már a csúfneveket is tudtuk. De Rábai tanár úrnak nem volt csúfneve .. . A kollégái is szerették, be­csülték. Az idősebbek büsz­kék voltak rá, mert hiszen az ő diákjuk volt, a csabai gimnázium neveltje (ezt többször el is mondták ne­künk), a fiatalabbak pedig legfeljebb csak titokban iri­gyelhették nagy népszerűsé­géért ... Hogy miért próbálom ösz- szeszedegetni ezeket az em­lékforgácsokat ? Mert az alatt az egy óra alatt, amit a tévé­től kaptunk „csak” a koreog­ráfusról tudtunk meg egyet- mást. Petiig az Állami Népi Együttesnek nemcsak ko­reográfusra volt és van szük­sége ... (gyarmati) M un kásdalárdák Rábai tanár úr HÉTFŐ Kossuth rádió: 12.20: Ki nyel ma? — 12.30: Tánczenei koktél. — 13.15: Rádióreklám. — 13.18: Verbunkosok, népdalok. — 13.46: Válaszolunk hallgatóinknak! — 14.01: Édes anyanyelvűnk. — 14.06: Az 'új magyar zene hó­napja. — '14.28: Az ember a pus­kák mögött. Protest song össze­állítás. — 14.40: A Csehszlovák Kultúra Hete. Szlovák népbal­ladák — 15.10: Harsan a kürt­szó! — 15.45: Népművészek a mikrofon előtt. (Ism.) — 15.55: A világgazdaság hírei. — 16.00: Szálloda a Gondviseléshez. Rá­diójáték. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: Brahms: Szerel­mi dalkeringők. — 17.46: Van úi a Nap alatt! — 18.00: Április 4-én hallották. — Epizódok a Játék és muzsika műsorzárásig című mű­sorból. — 19.40: Pódium. Arab népek irodalma. — 21.20: A Ma­gyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye. — 23.00: Hírlap­olvasó. — 23.15: Nótacsokor. — 0.10: Jessonda. Két.részlet Spohr operájából. Petőfi rádió: 12.00: Szimfonikus zene. — 13.03: Vendégkönyv. — 13.20: Francia kamarazene. — 14.00: Kettőtől hatig. Kívánság- műsor. — 18.10: Közkívánatra! — 20.25: Új könyvek. — 20.28: A Csehszlovák Kultúra Hete. — 21.17: A kisipari szövetkezetek Erkel Ferenc művészegyüttesének népi zenekara játszik. — 21.39: Magyarok a párizsi kommünben. — 21.59: Az új magyar zene hó­napja. — 22.20: Európai sláger­szemle. — 23.15: A hét zene­műve: Liszt: h-moll szonáta. — 23.45: Toronyzene. Miskolci rádió: A hét első nap­ján. — Az újítási hónap eredmé­nyei a Diósgyőri Gépgyárban. — Érdekek és érdekellentétek. — Kórusmuzsika. — Magatartás, íz­lés. közvélemény. — Kulturális élet a Lenin Kohászati Művek­ben. — Beszélgetés a Miskolc városi Tanács propaganda- és műsorirodáján. — Megyei sport­eredmények. — Slágerkoktél. Bratislavai televízió: 16.00: Hí­rek. — 16.03: Orosz nyelvtanfo­lyam. — 17.05; Ifjúsági magazin. — 17.45: Pályaválasztási taná­csok. — 19.00: Tv-híradó. —19.30: Szükségben ismered meg a ba­rátot! Dokumentumfilm. — 20.18: Adolf Branald: Kenyér és dalok. Tv-játék. 1. rész. — 21.30: A Vág mentén. — 22.00: Tv-híradó. — 22.20: A labdarúgás hírei. Miskolci Nemzeti Színház (f8) : Hangverseny Gluck, Sárközi, Penderecki, Ravel müveiből. Ve­zényel: Sándor János.. Közremű­ködik: Dittrich Tibor. Filmszínházak: Béke (f4. hn6, 8): A bostoni fojtogató (Színes amerikai film. 18 éven felüliek­nek. Felemelt helyárral!). — Kossuth (f3, f5. 17): Zabriskie Point (Színes amerikai film, 16 éven felülieknek!). — Filmklub (0): Ordasok között (Szovjet film). — Fáklya (f5, ti): Mr. Zé­ró három élete (Magyarul be­szélő színes amerikai film). — Petőfi (f5. 17): Dr. Sommer (NDK film). — Ságvári (f5, hn7): Effi Briesí (Színes NDK film).- Szikra (5,7): Staféta (Magyar film). — Táncsics (f6): Idegen a cowboyok között I—II. rész (Színes amerikai film. dupla helyárral!). — Ady (7): A fila­o1ista halála (Szoviet film). KEDD Kossuth rádió: 8.2ü: phopin- zongoramüvek. — 8.58: Harsan a kürtszó! — 9.33: Édes anyanyel­vűnk. — 9.43: Mezők, falvak éne- vke. — 10.05: Magyar Parnasszus. ,,A természet leghívebb gyerme­ke.” Életrajzi játék Vajda Péter­ről. — 10.53: Zenekart muzsika. Petőfi rádió: 8.05: Népdalcso­kor. — P.43: Külpolitikai figyelő. (Ism.) — 8^58: Feledhetetlen operaesték. II. rész. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 11.30: Rá­dióreklám — 11.40: A Csehszlo- yák Kultúra Hete. Jaroslav Ha- sek műveiből, vallomásaiból. Televízió: 8.05: Iskolatévé: Számtan-m értan. — 8.30: Célok, eredmények. A Tv politikai tan­folyamának adása a honvédség részére. (Ism.) — 9.00: Iskolatévé: Környezetismeret. — 9.55: Fizika. 16 évet betöltött lányokat szö­vőnek felvesz a Pamuttextil mü­vek Jacquard Szövőgyára. A be­tanulási idő 12 hét: ezen idő alatt havi 1050 Ft bruttó fizetést és napi 1 Ft-ért ebédet biztosí­tunk. Lakást minimális térítés mellett leányotthonszerű elhe­lyezésben adunk. Jelentkezés: írásban a PTM Jacquard Szö­vőgyár munkaerő-gazdálkodási osztályán, Budapest, XIII., Szek­szárdi u. 19—25. A Gép- és Felvonószerelő Vál­lalat azonnali belépésre keres bu­dapesti és vidéki munkahelyekre hegesztő, ács-állványozó, lakatos, csőszerelő szakmunkásokat és se­gédmunkásokat. Jelentkezés: Sa- jóbábonv* Északmagyarországi Vegyiművek, Gép- és Felvonó- szerelő Vállalat kirendeltségén, Nagy Károly elvtársnál. . Borsod megye területén szervizvezetöi állás betelésére pályázatot hirdet híradásipari és elektromos szolgáltató vállalat Pályázati feltételek. technikusi vagy annál magasabb képzettség, vezetői munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlat Pályázatokat részletes eddigi működési leírással „Szolgáltatás ’71” jeligére kérjük a kiadóba A Miskolci Női Szabó Szövetkezet Miskolc, Széchenyi u. 29. pályázatot hirdet r ff l ■» i ff ■ főkönyvelői munkakör / betöltésére Fizetés megállapodás szerint (44 órás munkahét). A pályázatot a szövetkezet elnökéhez lehet benyúj­tani személyesen vagy írásban, amely tartalmazza: iskolai végzettséget, szakképzettséget, az eddig be­oltott munkaköröket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom