Déli Hírlap, 1971. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

fl ißt Űrkiállítás Szovjet es magyar szak­emberek közösen dolgoznak az űrióallítáa előkészítésén. .Ha érkezik a szovjet űrku- atás napjaira a szovjet aka­démiai küldöttség. Az Iparművészét. Muaeum vagy kiállítási csat jurtában inár kibontakoznak A szov­jet emberek és automaták a •'ilágűrben című kiállítás körvonalai. A kiállítást április 9-én, pénteken délben nyitja meg Brdey-Grúz Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia elnö­ke. A tervek szerint május 3-ig lesz megtekinthető, utá­na Svájcban is bemutatják POLITIKAI NAPILAP *■ 111. évfolyam, ??. szám 1911. április 1„ csütörtök mmmmmmm- ARA- öli FILLÉR mmmmmmm Gazdag kulturális és sportműsor Koszorúzások, megemlékezések Ünnepségek felszabadulásunk évfordulóján Felszabadulásunk 26. év­fordulójának méltó megün­neplésére készül az ország, fár hetekkel ezelőtt meg­adták az ünnepi dekorá- >k tervezését. Aprilis 2- 6-ig Miskolc is zászlo- zbe öltözik az évforduló zteletére. Az üzemekben, vállalatoknál, intézmé- -knel és az iskolákban ienütt megemlékeznek a ünnepről. Színvonalas Hs műsort rendeznek ipari Műszki Egye­2-án délelőtt szov- -áció érkezik Mis­árosunk abban a “tésfoen részesül, legáció tagjai kö- lajóst is üdvözal- et vendégek déd- itnák a Lenin űvefobe. Resist •án 1 órakor •▼ülésen a "yelődési S prog- ^sakénit sgyári tol a oszo­10 si a Fetneházy utcából indul és a Hősök terére érkezik. Az ünnepi sportprogram ke­retében április 4-én emlék- túra lesz a Blikkben. Április 3-án, szombaton es­te 13 órakor díszünnepség kezdődik a Miskolci Nemzeti Színházban. A diszünnepség szónoka dr. Ladányi József, u megyei tanács vb-elnöke. Az ünnepi beszéd után em­lékműsort adnak a Nemzeti Színház tagjai. Jordánia támogatja az arab csúcsot Miközben Jordama hozzá­járult, hogy arab csúcsérte­kezlet vitassa meg a kiújult Jordániái válságot, Párizsban befejeződött a Nyugat-Euru- pában akkreditált egyiptomi nagykövetek értekezlete. Az értekezleten elnöklő Riad külülgyrniniszter egy­részt utasította a diplomatá­kat, hogy fejtsék ki állomás­helyeiken hazájuk álláspont­jait a közel-keleti válságról, másrészt a nyugatnémet te­levíziónak adott nyilatkoza­tában szögezte le ismét Egyiptom álláspontját. Ebben hangsúyozta; az EAK meg mindig kész tárgyalni a bé­keszerződés megkötéséről, de előzőleg Izraelnek közölnie kell, hogy mikor vonja ki csapatait a megszánt terüle­tekről. Ami az arab r-su«s gondo­latát illeti, Husszein király — miközben hozzájárult Szá­dat javaslatához, — közölte azt is, hogy szerinte a kon­ferenciáin a közel-keleti helyzetet áltaiaíiossághan is meg kellene tárgyalni. Ugyanekkor a király a par­lamentben élesen támadta a Palesztinái gerillákat és az­zal vádolta őket, hogy „meg­bontják a nemzet egyseget.“ Tanácsi támogatással Világszerte nagy m% érdeklődés Folytatódik a vita Az első külföldi felszólaló: Le Duan y Kádár János, az MSZMP KB első titkára a XXIV. kong­resszuson részt vevő magyar delegáció vezetője Moszkvában (MTI telefotó) A Központi Bizottság beszámolójának vitájával ma foly­tatódik a szovjet pártkongresszus munkája. A KB. illetve az azt követő revíziós bizottság jelentése fölött is egyöntetűen megindított vitában eddig a szovjet küldöttek közül tízen szólaltak fel, köztük négy köztársaság első titkára, Moszkva és Leningrad pártvezetöi, három területi első titkár, valamint egy szövőgyári munkásnő. A felszólalók egész sora a terme­lési egyesülések létrehozását, illetve azok továbbfejlesztését szorgalmazta. A kongresszus nemzetközi visszhangja nemcsak Európában és Amerikában, hanem Ázsiában és Afrikában is jelentkezik már. A sokszor éles, de lényegre törő, konstruktív, pártszerű kritika jéUenuő a tanácsko­zás légkörére. Ez jó arra, hogy a kongresszus nagy lé­péssel vihesse előre a gazda­sági életet, meggyorsíthassa azoknak a tényezőknek ki­alakulását, megszilárdulását, amelyek közvetve és közvet­lenül befolyásolják a szovjet emberek jólétének gyarapo­dását Ami a külföldi felszólalá­sokat illeti, aligha véletlen, hogy ezeknek a sorát Le Duan. a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságá­nak első titkára nyitotta meg. Különleges figyelmet keltett két történelmet idéző mo­mentum: egyrészt az, hogy Walter Ulbricht szemé­lyes emlékeit idézte fel Leninről. de még megmditoöb pillanat volt, amikor Georges Mar­chais, az FKP főtitkár-he­lyettese átnyújtotta a párizsi kommün hőseiről készült díszes albumot az elnök­ségnek. megjegyezve: a kommünárok azért hal­tak meg, ami ma a szov­jet valóságban ölt testet. A reggeli lapok bőven idéznék európai és amerikai véleményeket a kongresz- szusról, valamint néhány ázsiait is. Az ázsiai vélemé­nyek közül meg kell emlí­tenünk az iráni álláspontot, amely kiemeli, hogy a Szovjetunió újabb lé­pést tett Kinához fűződő kapcsolatának rendezése felé, amikor javasolta az öt nuk­leáris hatalom leszerelés] konferenciájának összehívá­sát. A ghamai Times megál­lapítja, hogy az SZKP az egész nép érdekeit képviseli és győzelemről győzelemre vezeti az országot. Nyilatko­zatban üdvözölte a nukleáris leszerelésért küzdő brit moz­galom Brezsnyev indítványát: hívják össze az atomhatal- mák leszerelési értekezletét. billiók a miskolci lakások tel újításár a arm ülést tartott a városi tanács vb lat, beazik a tető, felválik a parketta, vagy p csöpög — szinte naponta ismétlődnek ezek i ingatlankezelő vállalat műszaki ellenőrzési bejelentők évek óta egyre türelmetlenebbül sokszor hetek, hónapok telnek el. amíg a kijavítja. év alatt tóoo menyek i száma. A varos 13 deal emelke- és fél ezer MIK-lakásból izedésben lé- mindössze három és fél ezer ások, bérle- család otthonának állapota ra egy képviselő enyein, ami inak több jelenti. A képviselői ,es jelölés­került sor. vűlési vá- tumot ka- ek körül- ezúttal jelentős; változás varhato a legfelsőbb törvényhozó testület személyi összetételében. Az 1967-ben megválasztott 349-cel szemben az új cik­lusban 352 képviselő lesz; a választójogi törvény értelmé­ben ugyanis átlag 30 000 la­kosra jut egy képviselő a parlamentben. elfogadható. A többi 15 ezer bérlemény 30 százalékánál — a tönkrement csatornák, aj­tók, ablakok, düledező falak és hámló vakolatok miatt — belátható időn belül eLkerül- hetetlenné válik a felújítás. Az ingatlankezelő vállalat ki­vitelező részlege azonban az elkövetkező öt év alatt még az idegen vállalatok közre­működésével sem képes há­romezer lakásnál többet fel­újítani. Az egény persze en­nél is lényegesen nagyobb. A MIK dolgozóinak nem­csak az elhanyagolt állapot­ban lévő épületek felújításá­ról kell gondoskodnia. A múlt évben töb mint 35 ezer olyan kérvény és bejelentés érke­zett a vállalat címére, ame­lyekben a bérlők gázkészülé­kek, vízvezetékek szerelését és javítását, parkettázását, festését, mázolását, vagy ép­pen cserépkályhák átrakását, kijavítását kérték (Folytatás a 3. oldalon.) Kétszázezer tüntető a baloldal mellett a lende beszéde chilei eredményekül A hogy a parlament elé terjesz­tették a rézbányák államos tusáról szóló javaslatot és - köztulajdonba kerültek nur- a szénbányák, a salétromle- lölielyek és legutóbb a vas­művek is. Államosították az ország legnagyobb textilgyá- rát. A földreform végrehaj­tása meggyorsult és öt hónap alatt annyi földterületet sa­játítottak ki, mint az előző hat évben összesen — mon­dotta a chilei elnök. chilei fővárosban 200 ezer ember részvételével pél­da nélkül álló tömegtüntetést rendeztek a baloldali egy ség­kormány támogatására. A gyűlés szónoka, Allende el­nök bejelentette, hogy jövőre Chile megkezdi első ötéves tervét. A küszöbön allo xözsegta- nácsi választások előtt az ál­lamfő összegezte a kormány óthónapos munkájának eddi­gi eredményeit. Kiemelte, Hír magya rátát: Az első földosztások után, 1987. július W-étt irta aia íréi, akkori elnök a parlament által elfogadott földreform-törvényt, amelynek év­ielmében a 80 hektáron felüli földbirtokokat kisajátítják és felosztják :i íöldnélküliek között. Ez már határozottan és törvényesen szögezte le á földosztást, végrehajtására azonban csak azóta került sor ko­molyan, amióta valóban népfront-kormány került uralomra Chilében. Cgjanesak ennek a kormánynak érdeme az Egyesült Államok mo­nopóliumainak birtokában levő bányák és ipari üzemek államosí­tása. A földreformmal éppen az USA ipari monopóliumainak kizsák­mányoló tevékenységét támogató földbirtokos arisztokráciát tennék lehetetlenné, amely eddig hatalma támogatásáért lehetővé tette az amerikai ipari trösztök behatolását az országba. A chilei tüntetők ennek, az amerikai behatolással hatalmát egybeszövő feudális klikk­nek visszatérési kísérlete ellen léptek fel a baloldal mellett. MATE IVAN Tovább melegedő idő Előrejelzés Miskolc térsé­gére péntek délig: Változóan felhős, enyhe idő. Mérsékelt szél. Éjszaka ködképződés. ködszitálás. A ködök a délelőtti órákban oszlanak fel. A hőmérséklet- hajnalban 6, délben 15 tok körül várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom