Déli Hírlap, 1971. február (3. évfolyam, 26-49. szám)

1971-02-01 / 26. szám

A r vízvédelmi készültség Londonit an Londonban ma hajnalban árvízvédelmi készültségei rendeltek el. Félő. hogy a szokásos da­gály következtében, a Them­se szintje mintegy 75 centi­méterrel emelkedik majd a megszokott szintnél maga­sabbra. s ezzel az angol fő­város központjának egy ré­sze víz alá kerülhet. Több epület előtt homokzsákokat helyeztek el a Fleet-streeten. köztük a Daily Sketch szer­kesztőségének székhaza élőn Ha a folyam valóban kiárad medréből, akkor harminc másodpercenként megszólal­nak a légvédelmi szirénák III. évfolyam, 3fi. szám iiimini »■■! ARA: 1 PÓRIM 1971. február 1., hétfá Háromnegyed ötkor: 59 747 kilométerre a Földtől As Apollo—14 halad a Hold felé A sikertelen indulás miatt bizonytalan a Holdra szállás jfc Ez már valami... ! Ügy is mondhatnánk, hogy végre foci! Tegnap a nagyszerű napsütés, a tavaszi időjárás sok mindent tartogatott a sportkedvelőknek. Az első igazán kellemes tavaszi napon szinte összetalálkozott a tél és tavasz, a nyár és az ősz. Legjobb alpesi sí- zöink Dobogókőn, az országos vidékbajnokság küzdelmein indultak, ahol számos aranyerem fémjelezte felkészültségüket. Győrben az országos vidékbajnokságon jártak megyénk és városunk felnőtt asztaliteniszezői, ahonnan két bajnoki címmel és számos helyezéssel tértek haza. A teremsportok közül kiemelkedett az Avas-kupa kézilabda-torna, kosárlabda-kupa, birkózás szerepelt a programban. S végül had említsük meg a tavasz csalhatatlan jelét, a labdarúgást is. Tegnap délelőtt az MVSC sporttelepén a vasutasok a DVTK második csa­patával játszottak edzőmérkőzést, amely az év első labdarúgó találkozója volt Miskolcon. Tehát minden volt. Sok szép siker, igazi sportélmény! (Részletes sporttudósításaink a 7. ol­dalon.) sk A Hold felé tarló Apollo—14 űrhajósai: (balról jobbra) Stuart .4. Roose, Edgar D Mitchell és Alan B Shepard, az űrhajó parancsnoka. Izgalmas és aggodalommal teli pillanatok az Apőllo—14 űrhajó felbocsátása előtt. Képünk a holdexpedició űrhajósai­nak feleségeit mutatja: (balról jobbra) Stuart A. Roose. Almi B. Shepard cs Edgar D, Mitchell feleségei. Az Apollo—14, magyar idő szerint ma reggel 4 óra 45 perckor, már 59 747 kilomé­terre volt a Földtol és órán­ként 11551 kilométeres se­bességgel halad a Hold felé. Az indulás közben olyan vá­ratlan nehézség merült fel. amely majdnem lehetetlenné tette a program legfőbb pont­ját: a Holdra szállási. Az Apollo—14 legénységé­nek csak ötödszöri kísérletre sikerült végrehajtania a pa­rancsnoki kabin és a hold­komp összekapcsolását. Ez ahhoz volt szükséges, hogy a parancsnoki kabin kihúzhas­sa a holdkompot a hordozó rakétából. Ha ez a manőver nem si­kerül, akkor ugyanis az egész vállalkozás meg­hiúsul. Az első két sikertelen kí­sérletet a programszerű tv- kapcsolat egyenes adásban es színesen közvetítette az ame­rikai nézőknek. A manőver végrehajtását végül is hajnali 3 órakor jelentették a hír­Szíriai párt- és kormányküldöttség érkezik Moszkvába Ma szeriai párt- és kor­mányküldöttség érkezik Moszkvába, élén Hafez Asz- szad tábornok miniszterel­nökkel és honvédelmi mi­niszterrel, az Arab Szocia­lista Űjjászületés (Baath) pártja regionális vezetőségé­nek tagjával. A látogatással összefüggés­ben külön figyelmet kelt az a tény, hogy Hafez Asszad nem csupán kormányküldött­séget, hanem egyúttal párt- delegációt is vezet Moszkvá­ba, vagyis a meghívó fél a szovjet kormányon kívül az SZKP Központi Bizottsága is. Észak-Magyar országon 40 ezer holdat borít beire Lassan apad a Vasárnap is több mint félezer ember teljesített szolgalatot a Borsod és Heves megyei vízfolyások mentén és a belvíz által veszélyeztetett területeken. Az Észak-magyarországi Víz­ügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint ma reggel az igazgató­sághoz tartozó területeken 40 ezer holdat borított belvíz. ügynökségek. Több mint két órával a terv szerinti végre­hajtási idő után. Közben a NASA már be­jelentette, hogy ha nem sikerül ez a művelet, ak­kor törlik az Apollo—14 programját, az űrhajó megkerüli a Holdat, de nem száll le rá. Végül is az összekapcsolás si­került, így az űrhajó folytat­ja a korábban kijelölt prog­ram teljesítését. — Még nem tudjuk meg­mondani, milyen következ­ményekkel járnak majd az Apollo—14 útjának folytatá­sával kapcsolatban a fellé­pett nehézségek — mondot­ta M. P. Frank, az űrközpont eöenörzö csoportjának veze­tője. Közölte, hogy mielőtt bármilyen döntést hoznának, meg kell győződniük arról, mi a helyzet. Az űrközpontnak még két napja van, hogy eset­leg olyan döntést hozzon: lemondják a Holdra szál­lást. A sikertelen átkapcsolást ma­nőverek ugyanis felemész­tették a parancsnoki kabin kisebb rakétái üzemanyagá­nak felét. Nixon elnök, aki családjá­val a Virginia-szigeteken töl­tötte a hét végét, üzenetben üdvözölte a három űrhajóst és sok sikert kívánt nekik feladatuk teljesítéséhez, va­lamint szerencsés visszatéré­sükhöz. Az elöntött több mint nyolcezer holdnyi vetés, tíz­ezer hold szántó, valamint a rétek és legelők lecsapolásán Í2 szivattyútelep és ‘23 hor­dozható szivattyú dolgozik éjjel-nappal. Vasárnap a Bodrogköz területén több mint más­fél millió köbméter bel­vizet távolítottak cl, a belvízképződés üteme azon­ban a magas talajvizállás núatt változatlan. Továbbra is elsőfokú belvízvédelmi ké­szültséget tartanak fenn a Takta és á Bodrogközben, valamint a hevesi öblözet környékén. Változatlan a védelmi ké­szültség a Bodrogon, a Tak- tán és a Tárnán is. A napsütéses, hétvégi időjárás hatására a Bod­rog apadása megindult és egyre erőteljesebbé válik. A péntek esti tetőzés óta a Bodrog szintje már több mint 20 centimétert apadt. Felsöbereckinél a vízmérce a reggeli órákban csaknem egy méterrel alacsonyabb vízál­lást jelzett a korábbi maxi­mumnál. A Taktán a Sajó átmene­A CHEMOLIMPEX meg­bízásából április 14—20. kö­zött a BNV 7-es pavilonjá­ban nagyszabású nemzetközi műanyagipari kiállítást ren­dez a HUNGEXPO, „Hun- garoplast 71” elnevezéssel. A kiállításra világhírű cégek egjész sora jelentkezett. A kiállítók közül az angol Shell cég mügumival, hőre Bodrog O ti árhulláma miatt szomba­tig le kellett zárni a Takte Sajó-torkolat árvizkapuját. A Heves megyei Tárnán pedig az éjszakai fagyokat követő nappali felmelegedés napról napra megduzzasztja a pa­tak vizét. Az olvadás így fo­kozatos, s bár az elsőfokú árvízvédelmi készültséget to­vábbra is fenn kell tartani, a Tárná nappali áradása már nem jelent különöseb'.> veszélyt. műszálakkal szerepel. Az olasz Monteeatini műanyag- gyártáshoz szükséges alap­anyagokat sorakoztat fei. A pavilonban láthatók majd az NSZK, osztrák, a prágai Cnc • mól, a svájci és a japán vál­lalatok termékei. A magyar vállalatok szin­tén gazdag anyaggal jelent­keznek. Üj termékeit állója ki többek között a TVK. Í96S óta a legnagyobb tüntetés Véres összetűzés Los Angelesben lágyuló mű anyagokkal és 500 ezer olvasó érdekében A TVK is bemutat ja új termékeit Nemzetközi műanyagipari kiállítás Kölcsönkönyvek bibliobuszok Véres összetűzésre került sor a kaliforniai Los Ange­lesben mintegy 5 ezer me­xikói származású amerikai­nak a vietnami agresszió' el­leni tüntetése során. A tüntetés ellen a rend­őrök brutálisan léptek fel, s emiatt keletkezett az össze­tűzés. A tüntetők kövekkel Várható időjárás Miskolc térségében kedd délig: Megnövekvő felhőzet, időn­ként esővel. A köd fokozato­san az esti, éjszakai órákra feloszlik. Megélénkülő, elein­és benzines fiaskókkal tá­madtak a rendőrautókra és rendőrségi kirendeltségekre. Több épület kigyulladt és le­égett. Egy 17 éves tüntető életét vesztette, 9 megsebe­sült. A hatóságok szerint ez volt a legnagyobb rendzava­rás az 1965-ös véres néger­tüntetések óta. te délkeleti, déli. majd foko­zatosan délnyugatira, nyuga­tira forduló és megerősödő szél. A hőmérséklet hajnal­ban 2, délben 5 fok körül alakul. Befejezte tanácskozását a vezető beosztású népmű­velők konferenciája. Az utóbbi két évtizedben a könyvtárhálózat állománya 20 millió kötetre emelkedett, s jelenleg már kétmillió fö­lötti olvasótábort tartanak számon. Ezért különösen fon. tos, hogy a könyvtári ellátás helyzetét, problémáit figye­lembe véve készítsék el a közművelődési könyvtárháló­zat távlati fejlesztési terveit. A megyei könyvtárközpontok gyűjteményeinek gyarapításá­nál például mintegy 200— 500 ezer olvasó igényeit kell majd figyelembe venni. Az ország településfejlesz­tési tervének végrehajtása során a vidéki könyvtárak fejlesztése is új kategóriák szerint, a lakosság elhelyez­kedésétől függően alakul majd. mivel csak így lehel felszámolni a künyvellátás fehér foltjait. A lányán, élő emberek kölcsönkönyv-ellá- tása ma is súlyos nehézségek­be ütközik. A kölcsönző he­lyek és a külterületi fiókok mellett a megoldást nagy részt új mozgókönyv-'árak. a szépirodalom leglrissebb ki­adványait népszerűsítő mű­velődési autók, bibliobuszok beállítása hozzá majd oMt Megnövekvő felhőzet

Next

/
Oldalképek
Tartalom