Déli Hírlap, 1970. december (2. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-07 / 286. szám

Számvetés Pihenésre és visszatekintésre alkalmas hely a mérföldkő, ahol szusszanásnyi időre megállunk, számbavesszük a. megtett utat, és felmérjük a hátralevő egy részét, legalább a követ­kező mérföldkőig. Az 1970-es esztendő vége ilyen mérföldkő. A harmadik ötéves terv és az új gazdaságirányítási rendszer bevezetési szakaszának utolsó éve. Különös jelentőségét az adja meg, hogy az MSZMP X. kongresszusa ezekben a napokban össze­gezte az elmúlt négy év munkáját és jelölte ki a következő evek feladatait. A számvetésnél nem kell szégyenkeznünk, ismerjük a szá­mokat. Az ötéves terv minden mutatóját teljesítjük, sőt túl­teljesítjük. Az elmúlt esztendő termelési és termelékenységi számai ugyan alacsonyabbak voltak a tervezettnél, ebben az évben azonban újra elértük a korábbi évek fejlődési ütemét. Összességében az öt év eredménye jobb a tervezettnél. Az új gazdasági mechanizmus bevezetésének eredményeként a nép­gazdaságban szerkezeti változások indultak meg, amelyek a szükségletnek megfelelőbb termékek arányának növelésében, a gazdaságosabb termelési módszerek elterjedésében, a kész­letek lassúbb emelkedésében nyilvánultak meg. Mindezt úgy értük el, hogy a gazdasági irányító szervek a legfontosabb, az egész népgazdaságot érintő kérdésekre összpontosíthatták figyelmüket. Közben a szabályozó rendszert is megismertük, és a tapaszalatok szerint a vállalatok egyre nagyobb erőfeszí­téseket kénytelenek tenni, ha a kollektív és egyéni érdeke­ket — ez utóbbi az életszínvonal emelésében nyilvánul meg — ki akarják elégíteni. Azt, hogy mire kell a figyelmet fordítani, az MSZMP X. kongresszusának határozata is kiemeli: „véget kell vetni az olyan gyakorlatnak, amikor a műszaki fejlesztési alapok túl­nyomó hányadát nem a meglevő termelő berendezés kor­szerűsítésére. hanem munkahelybővítésre használják', ” ... „tudatosítani kel! mindenütt, hogy nem lehet olyan válla­latvezetést folytatni, amely csak újabb központi beruházási eszközök igénylésével kíván a műszaki fejlesztésről gon­doskodni." A műszaki fejlesztés az a legfontosabb terület, amely tar­tósan kedvező megoldást jelent minden vállalat számára. Ez jelenti a szerkezeti átalakulás lehetőségét, amely új termé­kekkel, gazdaságosabb termeléssel teremti meg a nyereség- növelés feltételeit. A fejlesztés hosszú távú feladat. Meggon­dolt. terveket és a megvalósítás céltudatos akarását igényli. „A hanyagságot, a felületességet, a közönyösséget, mely a gazdasági életben még nem egy helyen fellelhető, meg kell szüntetni”, mert veszélyezteti mindazt, amit gyorsabb előre­haladással elérhetünk. Természetesen vannak látszólag köny- nyebb és pillanatnyilag eredményesebb megoldások is, ame­lyek a nyereségnövelést lehetővé teszik. Ezeket a közvéle­mény elítéli, különösen, ha a saját zsebén érzi a hatását. ___nem engedhető meg..., hogy egyes vállalatok a költsé­gek csökkentése, a munka jobb megszervezése, a fölösen le­kötött adminisztratív vagy egyéb munkaerők felszabadítása helyett a rezsiköltségek duzzasztásával és az árak emelésével jussanak többletbevételhez.” Mert azok a vállalatok is, ame­lyek a hatékony fejlesztésre nem fordítanak elég energiát, a nyereségnövelés érdekében tenni kénytelenek valamit. Ezt azonban nem sokáig tehetik. Figyelni kell a mérföldkőre, mert útmutatást is jelentenek a további úthoz. DR. TAPASZTÓ GYÖRGY Alakuló kongresszus Nyolcvan évvel ezelőtt, 1890. december 7-én kezdő­dött meg Budapesten a Ma­gyarországi Szociáldemokrata Párt kétnapos alakuló kong­resszusa. A kongresszus 87 budapesti és 34 vidéki küldötte prog- ramjellegű dokumentumot, úgynevezett Elvi Nyilatkoza­tot fogadott el, amely célul tűzte ki „a mai termelési módnak a társas munkával leendő helyettesítését”. A nyi­latkozat megállapította, hogy a társadalom megváltoztatá­sának történelmi feladatát az „osztály tudatos és pártként szervezett proletárság” hiva­tott elvégezni. Kimondta, hogy a párt „nemzetközi A Szovjetunióban, a Le- ninugol tröszt egyik bányá­jában üzembe helyezték a „Horizont” nevű berendezést, amelynek az a feladata, hogy kimutassa a bánya levegőjé­ben levő friss levegő és me­tán mennyiségét. Ezután a diszpécser mű­szerekei figyelheti, mennyi friss levegő jut be a fejtésbe, milyen magas metántartal­ma van a fejtőhelyről ki­áramló levegőnek, és a mé­rőfejek előre jelzik a föld alatt keletkező tüzeket. Automatikus metán| elző párt, amely nem ismeri el a nemzetek, a születés és a bir­tok előjogait”, és leszögezi, hogy „a kizsákmányolás el­leni harcnak nemzetközinek kell lennie, mint amilyen maga a kizsákmányolás”. A kongresszus nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi proletariátus nagy nemzetkö­zi győzelme is volt. Ezt ta­núsította Engelsnek az ala­kuló kongresszushoz intézett üdvözlő levele. HÉTFŐ Kossuth rádió: 12.3«: Tánczenei koktél. — 13.13: Endrédi Mimi és Fodor János énekel. — 13.45: Vá­laszolunk hallgatóinknak! — 14.00: Édes anyanyelvűnk. — 14.05: Pol­beat-, a Gerilla-együttes műsorá­ból. — 14.17. Az MRT Szimfoni­kus Zenekarának felvételeiből. — 14.39: A groteszk Sarkadi Imre művészetében. — 15.10: Harsan a kürtszó! — 15.45: Az aranyfiú. Részletek Strouse zenés játéká­ból. — 1 S ú rézfú­vós sextettje játszik. — 16.20: A mikrofon előtt Csorna Kálmán, a Szolnoki városi Tanács vb-el- nöke. — 16.40: Haydn: D-dúr vo­nósnégyes. — 17.20: Bach: I. bran­denburgi verseny. — 17.40: Be­széljünk a művelődésről. — 18.00: Húszas stúdió. — 19.30: A Rádió Kabarészínháza: decemberi mű­sor. — 20.35: Kalmár Magda és Nagy Sándor áriaestje. — Köz­ben, kb. 21.00: Az atomkor küszö­bén. Versek. — Kb. 21.15: A hang­verseny folytatása. — 22.15: Bő­gős László útijegyzete, I. rész. — 22.25: Népdalok. — 22.52: Róbert László útijegyzete. — 23.12: A Grúz Szövetségi Köztársaság ka­marazenekarának hangversenye. — 0.10: Fenyvesi Gabi és Aradsz- ky László énekel. Petőf*. rádió: 12.00: A Dunántúl falvainak dalaiból. (Ism.) — 12.20: Fúvós kamarazene. — 13.03: Ta­nári értekezlet. — 13.20: Wagner: Lohengrin. Szerelmi kettős a III. felvonásból. — 14.00: Kettőtől hatig. — 18.10: Ha még nem tud­ná! — 18.40: Közkívánatra. — 20.25: Üj könyvek. (Ism.) — 20.28: Nótacsokor. — 21.10: Nőkről nők­nek. (Ism.) — 21.40: Kukarestből * Jonathan Frid amerikai filmszínész vámpírt alakít A síidét árnyak háza címet viselő rémfilmben. Ha jól megfigyeljük a képeket, megtanulhatjuk, hogyan lehet könnyen, gyor­san vámpírrá változni. központi támogatásban részesülnek Az ursz^áus i ervhivatal elnöke és a pénzügyminisz­ter együttes rendeletet adott ki a területfejlesztési alap felhasználásáról és a területi iparfejlesztés egyed szabá­lyozóiról. Kijelölték a ne­gyedik ötéves tervben köz­ponti támogatásban részesü­lő területeket. Borsod-Abaúj- Zempién megyében a sátor- aljaúihelyi iárás. Sárospatak és Sátoraljaúihely részesül ilyen támoo,'>*',’=Kan. Ezeréves temetkezési hely Torlódó jármüvek Hogyan tehermentesíti a Széchenyi itcát? Ha egy idegen néhány órát áldoz arra, hogy megis­merje az ország második vá­rosát — alaposan csalódik: a vásárló, szórakozó, szemlélő­dő ember számára a miskol­ci belváros nagyon szegényes élményt nyújt. A Széchenyi utca üzletei, épületei — ke­vés kivétellel — elavultak, korszerűtlenek, s a város­mag centrum-jellegét csupán a nyüzsgő forgalom sejteti. De valójában a Széchenyi utca már nem alkalmas a mai forgalom lebonyolítására sem. Itt leggyakoribb a baleset Csúcsforgalom idején — különösen a forgalmi csomó­pontokon — hosszú sorokban várakoznak az összetorlódott járművek. Gyakran elfoglal­ják a megállókat az autó­buszok, s olykor a villamo­sok elől is. A keskeny út­testet szinte a nap minden szakában valósággal eltorla­szolják az áruszállító teher­autók és az sem véletlen, hogy városunknak ezen a ré­szén történik a legtöbb köz­lekedési baleset. Pedig a közlekedésrendészet az utób­bi években a forgalomkorlá­tozások csaknem minden el­érkezett: könnyűzene. — 22.02: Hegedűszólók, világhírű előadók tolmácsolásában. — 22.30: A hét Bartók-műve. (Ism.) — 23.15: Va­rázskeringő. Operettrészletek. URH: 18.10: Tánczenei koktél. (Ism.) — 18.55: Orosz nyelvvizs­ga-előkészítő. — 19.10: Magyar zeneszerzők. — 19.34: A Magyar Állami Hangversenyzenekar Bee- thoven-estje. — Közben, kb. 20.20: Láttuk, hallottuk. (Ism.) — Kb. 20.40: A hangverseny közvetítés folytatása. — 21.38: A dzsessz kedvelőinek. — 21.47: Schubert: Téli utazás. Dalciklus. képzelhető tilalmát bevezette már a Széchenyi utcán. A forgalomnövekedés ellensú­lyozására hozott intézkedé­sek így is legfeljebb csak át­menetileg enyhítik a belvá­ros közlekedési gondjait. A városközpont jelenlegi struktúrája lehetetlenné te­szi, hogy ajfár a legkörülte­kintőbb forgalomszervezéssel tehermentesítsék a főutcát. Hosszú távú megoldásként csupán egy lehetőség kínál­kozik: új utcákat kell nyitni az átmenő forgalom számá­ra. A konkrét elképzelések már évekkel ezelőtt megszü­lettek és helyet is kaptak Miskolc közlekedésfejlesztési és városrendezési terveiben. Ennek szerves részeként — a Szemere utcai forgalmi csomópont tehermentesítésé­re — építik meg az elkövet­kező években a tehermente­sítő úthálózat déli szakaszát, amely a Szilágyi D^zső utca folytatásaként az Ady-híd mentén csatlakozik majd a később kialakuló Búza téri közlekedési csomóponthoz. í Sétáló utca A Széchenyi utca forgalmi túlterheltségén azonban csak egy másik, vele párhuzamos új útvonal megnyitása javít­Filmszínházak: Béke (14. 7): Spartacus I—II. (színes amerikai, dupla helyárral!) — Kossuth (f3, 6): Spartacus I—II. (színes ame­rikai, dupla helyárral!) — Film­klub (Kossuth moziban. 6): Az idő ablakai (színes magyar). — Fáklya (f5): így jöttem (magyar, f7): Magasiskola (színes magyar. 14 éven felüHeknek!) — Petőfi (fő, f7): Tom Jones (magyarul beszélő színes angol, 18 éven fe­lülieknek!) — Táncsics (fő, f7): Célpont: a híd (színes jugoszláv). — Szikra (5. 7): Mérsékelt égöv (magyar). — Ságvári (fő. hn7): Rachel. Rachel! (színes amerikai. 16 éven felülieknek!) — Tapolca (f7): Felszabadítás I—II. (szov­jet. másfél helyárral!) Kiállítások: Libresszó (13—20 óra között): Gyermekraj z-kiállí- tás. hat gyökeresen. A távlati tervek ennek az útnak a nyomvonalát a Zsolcai kapu Búza tér felőli végétől — a Szűcs Sámuel, a Debrecenyi utca és a megyei tanács szék­házától délre eső épületek tengelyében — a Tanácsház térig jelölik ki. Ez az út már kimondottan a Széchenyi utca tehermen­tesítésére és a belváros for­galmi helyzetének javítására épülne. Sőt, egy régen dédel­getett elképzelés megvalósí­tását is lehetővé tenné: a fő­utca Tanácsház tér és Cent­rum Áruház közötti szakaszát — a budapesti Váci utca mintájára — gyalogos bevá­sárló utcává alakíthatnák át. II fold alá A sétáló utca természete­sen csak akkor lehetne teljes értékű, ha a villamospályá­kat — a távolabbi közleke­désfejlesztési tervjavaslathoz igazodva — az Eszperantó tértől a Selyemrétig terjedő szakaszon mélyvezetéssel föld alá helyeznék. Ez per­sze még csaknem utópiszti­kus elképzelés, hiszen a vá­rosfejlesztés negyedik ötéves programjában egyedül a Pe- ce érintett szakaszának ren­dezése kapott helyet. S ez is még mindig csak előfeltétele a Búza tér—Tanácshóz téri mentesítő útvonal kiépítésé­nek. Pedig a közlekedési igé­nyek a város egész területén rohamosan tovább növeked­nek. Miskolc gépjárműpark­ja az elmúlt évben például több mint ezer személygép­kocsival szaporodott. És, ha ’figyelembe vesszük a hazai járműparkfejlesztés negyedik ötéves tervi programját, vá­rosunkban 1975 végéig vár­hatóan megduplázódik az autók száma. Ezért a leg­súlyosabb következmények­kel éppen a belváros Szé­chenyi utcai szakaszán kel­lene számolnunk. LAHUCSKY PÉTER A Heves megyei Kompolt község határában burgonya- prizmázás közben érdekes le­letre bukkantak. Az egri Do­bó István Vármúzeum régé­szei megállapították, hogy a felszínre került jellegzetes formájú vaskengyel és vashe- veder-csatt a tizedik század elejéről származik. Megtalál­ták egy honfoglaláskori lovas maradványait is. A leletekből arra következtetnek, hogy itt egy nagyobb kiterjedésű ezer­éves temetkezési hely húzó­dik. A Heves megyei régészek tavasszal leletmentő ásatáso­kat kezdenek. Az autólopások rekordja A statisztika szerint az Egyesült Államokban min­den percben ellopnak egy járművet. A jövő évben re­kordra számítanak: az autó­lopások száma egymillióra fog emelkedni. Seiejtmentes export Reklamáció-mentesen telje­síti exportkötelezettségeit a Lenin Kohászati Művek. A vállalat a belföldi reklamá­ciók esetében megengedett 2 százalékos arányt is 0,2 szá­zalékra csökkentette. Stvrol-koktél J December 9-én, szerdán délután mintegy 200 vasutas fiatal veszi birtokába a MÁV. Vörösmarty nevét viselő mű­velődési házát. A művelődési ház ifjúsági klubja és a MÁV KlSZ-bizotVá^a közös ren­dezésében coctail-partit ren­deznek. amelyen az ifjúsági klub Styrol-tánczenekara szolgáltat zenét. Miskolci rádió: A hét első nap­ján. — Ami még hátra van. — Az Ozdvidéki Szénbányák munkájá­ról. — Folyamatos munkaverseny a Miskolci Pamutfonóban. —Kó­rusmuzsika. — A vetőmagter­mesztésről Abaúj szántón. — Ma­gatartás; ízlés, közvélemény. — Eljött a bizonyítás ideje! — Az ifivezetők munkájáról. — Sláger­koktél. — Megyei sporteredmé­nyek. Bratislavai televízió: 16.15: Pe­dagógusok műsora. — 16.35: Hí­rek. — 16.40: Orosz nyelvtanfo­lyam. — 17.10: Arcképcsarnok. — 17.55: Telesport. — 18.25: Fúvós­zene. — 19.00: Tv-híradó. — 19.30: Dokumentumfilm. — 20.00: Hogy világos legyen. Alan Ryckbourn tv-játéka. — 21.05: Dmitrij Sosz- takovics: h-moll cselló- és zene­kari verseny. — 23.30: Tv-híradó. KEDD Kossuth rádió: 6.22: Rossini: A sevillai borbély. Kétfelvonásos vígopera. — 10.54: Harsan a kürt­szó! (Ism.) — 11.29: Sosztakovics: I. szimfónia. Petőfi rádió: 8.05: Schiermer: Fekete arany. Szvit. — 8.20: Kés- márky Marika és Koós János éne­kel. — 8.45: Külpolitikai figyelő. (Ism.) — 9.00: Verbunkosok, nó­ták. — 11.45: Kőomlások, kőten­gerek. Előadás. Televízió: 8.05: Iskolatévé: Orosz nyelv. —9.00: Környezet­ismeret. — 9.55: Fizika. — 11.55: Filmesztétika. Bratislavai televízió: 9.00: Do­kumentumfilm. (Ism.) — 9.25 Hogy világos legyen. Tv-játék. (Ism.) — 10.30: Sosztakovics: h- moll cselló- és zenekari verseny. (Ism.) — 10.55: Tv-híradó. Ne vessünk a délkör mentén! Kanadai tudósok egy csoportja jutott erre a megállapításra. Sok­éves megfigyeléseik során azt tapasztalták, hogy a búzatermés hoza­mát a kifejezetten biológiai tényezők mellett a vetés sorainak iránya is befolyásolja. A földrajzi szélesség mentén, kelet—nyugati irányban vetett búza a biológusok megállapításai szerint jobban fejlődik és gazdagabb termést ad, mintha a délkör mentén észak—déli irány­ban vetik. Hasonló földrajzi „szrszélvr* ^na n n-k.-.*- pS a kukoricánál is. A kanadai biológusok úgy vélik, hogy ezt a re.ciUiv~i éget a növényeknek a földi mágneses mező erővonalai Iránti érzékeny» ségével lehet magyarázni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom