Déli Hírlap, 1970. december (2. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-07 / 286. szám

T V II. évfolyam, 286. szám 1970. december 7., hétfő mmm—mmm Ara: 1 FORINT . mmmmmmmm Megnyílt a Téli Tárlat Lenit ve/—n nihiltm nu í szerződés Ma: ünnepélyes aláírás Varsóban A lengyel minisztertanács palotájának oszlopcsarnokában ma írja alá Willy Brandt nyugatnémet kancellár és Jozeí Cyrankiewicz lengyel miniszterelnök a lengyel—nyugatnémet szerződést, amely rögzíti az Odera—Neisse-határ végleges jellegét, és megteremti a kétoldalú politikai kapcsolatok ren­dezésének alapját. A két ország kiiliigyminisztere is aláírja az okmányt. A tegnap délután Varsóba érkezett Willy Brandt ma megtekinti a főváros neveze­tességeit, megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját és a gettó hőseinek emlékművét. Ezt követően Scheel külügy­miniszter társaságában tesz látogatást Cyrankiewicz mi­niszterelnöknél. Az ünnepé­lyes aláírás után a lengyel miniszterelnök ebédet ad vendége tiszteletére, délután pedig a EEMP székhazában Wladyslaw Gomulka, a KB első titkára fogadja Jozef Cyrankiewicz tár­saságában Brandt kancel­lárt. bzalatt Jedrychowski lengyel külügyminiszter nyugatné­met kollégájával, Scheellel találkozik. Este Brandt ad va­csorát lengyel vendéglátói tiszteletére. A további program előre­láthatóan az. hogy Scheel holnap hazautazik. Törődnek a kismamákkal A Szerencsi Csokoládégyár miskolci részlege, az Édes­ipari Vállalat dolgozóinak 80 százaléka nő. Mintegy 10 szá­zalékuk él a gyermekgondo­zási segély nyújtotta lehető­séggel. A vállalat rendszeres kapcsolatot tart a kismamák­kal, meglátogatja őket, érdek­lődik gondjaik, problémáik iránt. Aki újra visszatér az üzembe, eredeti munkahe­lyére helyezik. Ettől a sza­bálytól csak nagyon kivételes és indokolt esetben térnek ed, természetesen a dolgozó­val történő előzetes megbe­szélés alapján. Tapasztalatcsere Debrecenben Jó munkakapcsolat alakult ki a Hazafias Népfront deb­receni és miskolci elnöksége között. Korábban a tiszán­túli népfrontvezetők jártak városunkban, ma reggel pe­dig a miskolci elnökség in­dult útnak, hogy viszonozza a látogatást. A békemozgal- ml feladatok mellett főleg a várospolitikával kapcsolatos kérdésekről tanácskoznak T«Ud. Brandt viszont Varsóban marad és csak délután tér haza Bonuba. Előzőleg még egy eszmecse­re következik a lengyel mi­niszterelnökkel, majd sajtó- értekezletre kerül sor. A Tenkesalja híres fürdő­helyén, Harkányban, vasár­nap megnyílt a TIT népek barátsága II. téli egyeteme. Európában ez az egyetlen nemzetközi jellegű téli egye­tem, amelyet minden év de­cemberében megrendez a TIT Jellemző a nagy érdeklődés­re, hogy az idén hét ország­ból mintegy száz hallgató ér­kezett Harkányba. A kéthetes, gazdag program során — előadások, bemuta­tók és kirándulások révén — megismerkednek a vendégek Tegnap délben számos ér­deklődő jelenlétében nyílt meg a Miskolci Galériában a Téli Tárlat 1970 című képző- művészeti kiállítás. Az ünne­pi megnyitón megjelent dr. Havasi Béla, a városi pártbi­zottság első titkára. Moldo­van Gyula, a pártbizottság titkára, Varga Gáborné or­szággyűlési képviselő, a Bor­sod megyei Tanács vb-elnök- helyettese. Tok Miklós, a vá­rosi tanács vb-elnökhelyet- tese, valamint közéletünk számos képviselője. Ked­ves vendégkent üdvözölhet­tük a tárlaton Darvas József a magyar valósággal, a szo­cialista építés negyedszázados eredményeivel, Baranya. Pécs történelmi nevezetességeivel és kulturális értékeivel. Emel­lett naponta élvezhetik Har­kány világhírű kincsét — a 62 tökös radioaktív melegvi­zet — mégpedig sajátos kö­rülmények között: a téli strandon. A téli egyetem záróesemé­nyére Budapesten kerül sor. December 18-án és 19-én a főváros szépségeivel, neveze­tességeivel ismerkedik meg a nemzetközi vendégsereg. A varsói út és a közel-keleti utazások Van valami szimbolikus abban, hogy az első nyugatnémet . kancellár, aki szakított elődeinek hidegháborús politikájával és elsőnek utazik abba a Lengyelországba, amelyet a máso­dik világháború idején elsőnek támadtak meg Hitler csapa­tai — egyben az első antifasiszta múlttal rendelkező nyugat­német kormányfő. A fasizmus által leigázott Lengyelország­ban tehát az antifasiszta múlttal rendelkező nyugatnémet ve­zető igyekszik felszámolni azt a múltat, amelyet az adenau- eri örökségen rágódó eddigi hidegháborús kormányok nem akartak felszámolni. Sőt, az akkori kormánypárt tagjai most, mint ellenzékiek, nem is voltak hajlandóak Brandt kísére­tében Varsóba látogatni. A ma aláírásra kerülő lengyel—nyugatnémet államközi szerződés, a szovjet—nyugatnémet szerződés megkötése után a második okmány, amely a nyugatnémet po­litika irányváltozását és egyben az európai béke és biztonság megteremtésének jobb lehetőségeit példázza. Egyben példamutató arra is hogy politikai megegyezést le­het találni a legnehezebb és legvitathatóbb kérdések megol­dásánál is, ha kölcsönös jóakarat mutatkozik. Erre lenne szükség azoknak az utazásoknak és velük összefüggő megbe­széléseknek során mindkét oldalon, amelyekről a közel-ke­leti és egyben a földközi-tengeri kérdés rendezésével kap­csolatban híreinkben beszámolunk. A jugoszláv és a román államfő, az- EAK két vezetője, valamint Husszein király tár­gyalásai előbbre vihetik az Európa „lágy alsó fele” közvet­len közelében elterülő térség békéjének ügyét is, ha meg lenne ugyanez a jóakarat a Nixonhoz utazó Dajan tábornok­ban is, és természetesen Izrael mögött álló Egyesült Államok kormányában. Ha a varsói út jó példát mutatna a közel-ke­leti utazások számára, a világ valóban tovább juthatna a béke rendezésének pályáján. MÁTÉ IVÁN IMépeb burátaága léli egyetem Hét országból száz hallgató iról, aki felesége társaságá­ban tekintette meg festőink, grafikusaink kiállítását. A megjelenteket Czeglédi Ilona, a kiállítási intézmé­nyek igazgatója köszöntötte, ma jd dr. Fekete László, a vá­rosi tanács végrehajtó bizott­ságának elnökhelyettese nyi­totta meg a tárlatot. Fekete elvtárs hangsúlyozta.1 hogy a mostani tárlat, mely folytatá­sa a Miskolcon rendezett 11 országos kiállításnak, népünk műveltségének, kulturális igé­nyeinek növekedését bizo­nyítja. Az elmúlt évek alatt színvonalban sokat erősödött a miskolci művésztelep, mely ma már önálló törekvéseivel helyet kér az ország képző- művészeti életében A hazai grafikáról és pil'd uráról szól­va kijelelhette, hogy míg gra­fikusaink az országos szint­nél magasabb színvonalon produkálnak, addig pikt lí­ránknak még sokat kell fej­lődnie. A mostani tárlat azon­ban nemcsak Észak-Magyar- ország, illetve Miskolc- képző- művészetéről kíván képet ad­ni, ^hyr.em.— (jlvoi’alheli mű­vészei fik' meghívásává] — or­szágos keresztmetszetet kínál. A városi tanács végrehajtó 1971. január 1-én lep ha­tályba a kormány rendeleté, amely újra szabályozza a gép­járművek kötelező felelősség- biztosításának rendszerét. •A kötelező felelősségbizto­sítás alapján az Állami Biz­tosító téríti meg a károsultak részére a gépjármüvek által okozott károkat a gépjármű üzemben tartója — tulajdo­nosa. használója, vezetője — helyett. A kötelező felelősség- biztosítás e szabályai kiter­jednek a magánszemélyeken és az állami gazdálkodó szer­veken, továbbá a szövetkeze­teken. társadalmi szervezete­ken kívül a költségvetési szervekre és intézményekre is. bizottságának elnöke befeje­zésül megköszönte a rendező szervek munkáját, mellyel ezt a tárlatot létrehozták, majd kiosztotta a díjakat. Miskolc város nagydíját Szurcsik János, a megyei ta­nács két díját Mazsaroff Miklós, illetve Vigh Tamás, a Lenin Kohászati Művek díját A Borsod megyei Építő­ipari Vállalat dolgozói a harmadik ötéves terv idő­szakában három nagyobb és egy. kisebb lakótelepet épí­tettek Miskolcon. .Ezeken a munkahelyeken az új' tech­nológiák egész sorát próbál­ták ki. míg eljutottak a leg­terhéli.- A hátralékos össze- | get adók módjára hajtják be. s a kárt az Állami Biztosító közvetlenül a károsult részé­re téríti meg. Ha azonban az üzemben tartó igazolja, hogy a kárt már megtérítette, ak­kor a kártérítési összeget ré­szére fizeti ki­Feledy Gyula, a D1GÉP díját Seres János, a Borsodi Szén­bányák díját Lenkey Zoltán, uz Ózdi Kohászati Üzemek diját Kokas Ignác, a Borsodi Vegyikombinát díját Varga Imre, míg az Ozdvidéki Szén­bányák díját Bálint Endre kapta. ' gazdaságosabb eljáráshoz: a házgyári termékek felhas/. Hálásához. A tömeges lakás- építkezésekhez 1968-ban kor szerű házgyárat kaptak a borsodiak és a paneles tech­nológiával ugrásszerűen meg­nőtt a munka termelékeny­sége. A Győri kapui lakó telepen például házgyá) termékekből nem egész ké: esztendő alatt négy- és tíz­emeletes épületekben — ke­reken kétezer összkomforté1- lakást készítettek. 1966-hoz viszonyítva a termelékeny­ség két és félszeresére nö­vekedett. A negyedik ötéves tervben — a házgyári ter­mékek felhasználásával — 18 500 lakást szerelnek ősz sze. Így 1973-ig elkészítik a 3000 lakásból álló diósgyőri lakótelepet és a tervidőszak ban hozzáfognak — többel: között — az avasi új város rész szereléséhez is. ah" mintegy 10 000 lakást építi nek. Tárgyalások hete Diplomáciai mozgás a Földközi-tenger mentén Nem a ialajtloaas fizet líölelező feleiősségbíztesífás (Kritikánk a 2. oldalon.) A IV. ötéves tervben Új városrész az A vason A gépjármüvek üzemben tartói a biztosítási díjat éven­ként két részletben — január 1-én és július 1-én — kötele­sek megfizetni a mulasztót progresszív késedelmi pótlék Reggeli köd Várható időjárás Miskolc térségében kedd délig: Ma erősen párás, ködös idő, ködszitálás lehet. Hol­nap a reggeli órákban még szintén köd. párásság. Csa­padék kezdetben hó. majd kisebb eső alakjában lehet Gyenge. változó irányú, majd délire forduló mérsé­kelt szél. A hőmérséklet hajnalban o. holnap délben 3 fok körül lesz. Az elkövetkező héten a Földközi-tenger mentén nagy diplomáciai mozgás várható. Államfők és külügyminiszte­rek egyaránt útnak indulnak Európa cs a világ különböző részeibe, és tárgyalásaik fel­tehetően a Közel-Kelet, vala­mint a Földközi-tenger béké­jének biztosítását igyekeznek szolgálni. Nem lehetetlen, hogy egyesek ezek közül az európai biztonság ügyét is hivatottak előmozdítani. Tito jugoszláv elnök csü­törtökön utazik Olaszország­ba, az EAK két vezetője kö­zül pedig Ali Szabii alelnök e héten Moszkvában, Riad külügyminiszter pedig Nyu- gat-Európa több fővárosában tesz látogatást. Husszein Jordániái király ma érkezik az Egyesült Államokba és holnap tár­gyal Nixon elnökkel. Ennek a megbeszélésnek kü­lön érdekességet ad, hogy nemrégiben zajlott le üzenet­váltás az amerikai elnök és Meir izraeli miniszterelnök- asszony között, hét végén pedig Dajan izraeli hadügyminiszter is Washingtonba látogat. Az izraeli minisztertanács egyébként szokásos tegnapi ülésén ismét elodázták a dön­tést: visszatérjen-e Izrael a Jarring-féle tárgyalóasztal­hoz. Végül hírt kell adnunje ar­ról is, lrogy — noha Románia nem. Földközi-tenger mentén fekvő állam,' de a Közel-Ke­let békéjében érdekelt — Ceauscscu. az államtanács El­nöke, az RKP főtitkára, m« utazik ötnapos hivatalos lá­togatásra Marokkóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom