Déli Hírlap, 1970. november (2. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-25 / 276. szám

Miskolci Téli Tárlat 70 A nyomdában meglestük a készülő katalógust. A cím­lapon jól ismert nevek: Kerényi, Kokas, Asszonyt, Fe­lediI, Csohány, Lukovszky. Szurcsik — valamennyit nincs helyünk felsorolni. A tárlgtok gyakori látogatója, de a szak­ember még inkább megállapíthatja, a katalógust forgatva, hogy az észak-magyarországi képzőművészek tíz országos kiállítása után, az első téli tárlat {pontosabban Miskolci Téli Tárlat ’70) gazdag képzőművészeti anyagot, jó színvonalat ígér. A kiállítás új neve egy ion- tos törekvést, s új tartalmat is takar. A tíz nemzeti szem­le után — ahogy ezt a szak­emberek is megállapítják — már semmiképpen sem ra­gaszthatták ránk a „vidéki” jelzőt. A téli tárlat azonban még inkább országos kereszt­metszetet kínál, mint a váro­sunkban eddig rendezett tíz nemzeti szemle. Miért? Mert az utóbbi években (számos technikai és egyéb oka volt ennek) sokan távolmaradtak az országos jellegű kiállítás­ról azok közül, akik most örömmel fogadták el a meg­hívást. Nem kevésbé jelentős művészekről van szó, mint Bernáth Aurél. Domanovszky Endre, Iványi Ödön vagy Ko­kas Ignác. Az említettek munkái mel­lett ott látjuk majd a decem­ber 6-án nyüó tárlaton az észak-magyarországi alkotók produktumait is. A rangos szemlén kevesebb vagy több munkával — ez már nemcsak a szándékon, hanem a szigo­rú zsűrin is múlott — szinte minden „hazai” művész sze­repel majd. Ami a műfaji megoszlást illeti, a festmények mellett szép számban kaptak helyet a grafikák és a szokásosnál gazdagabb lesz a tárlat szo­boranyaga is. A szobrászokat Kerényi Jenő, Vigh Tamás s a plakettjeiről híres Asszonyi Tamás képviseli többek kö­zött. Egyébként Asszonyi ké­szítette el a Miskolci Téli Tárlat ’70 plakettjét is, me­lyet a díszes diplomával együtt kapnak majd a díjak mellett, a legjobb alkotások. A rendező szervek —a me­gyei és a városi tanács, a Magyar Képzőművészek Szö­vetségének Észak-magyar­országi Területi Szervezete, a Műcsarnok és a Miskolci Ga­léria — rpindent megtettek az elmúlt hónapokban, hogy a majdani díjakkal is kifeje­zésre juttassák a tárlat je­lentőségét, s egyben a borso­diak, miskolciak elvárásait. A tanácsokon kívül legna­gyobb üzemeink — az LKM, a Borsodi Szénbányák, a DI- GÉP, a Borsodi Vegyikombi­nát, a Hej őmenti Állami Gaz­daság, az Ózdi Kohászati Üze­mek és az Ózdvidéki Szénbá­nyák — is alapítottak díja­kat. A december 4-én összeülő díjzsüri — melyben a szak­embereken kívül a díjalapí­tók képviselői is részt vesz­nek — kilenc díjként ötven­hatezer forintot oszt majd szét az alkotók között. (Ezen­kívül nyilván nagyobb össze­gű vásárlásra is számíthat­nak a kiállítók) A tárlat több mint másfél száz alkotása a Miskolci Ga­lériában nyer elhelyezést. A kiállítást Kovács Béla ren­dezi. (gyarmati) Szabadtéri szobormúzeum A Városligetben tavasztól őszig a Képzőművészeti Kivi­telező és Ipari Vállalat sza­badtéri kiállításon mutatja be az érdeklődőknek a mű­termeiben kivitelezett műal­kotásokat, amelyek innen ke­rülnek el az ország városai­ba, falvaiba. így ez a tárlat egyben nagyszerű alkalom nemcsak a különös profilú vállalat munkájának értéke­lésére, de arra is, hogy olyan szobrokat is megismerjünk, amelyek több száz kilométer­re a fővárostól kerülnek majd felállításra. Az egymil­lió forintos költséggel az idén megnyitott szoborpark eredeti, izgalmas kezdemé­nyezés, annál is inkább, mert az itt található 14 műalkotás csak számában állandó, ma­guk a kiállított művek rend­szeresen változnak aszerint, hogy milyen újabb munkák­kal készültek el a vállalat szakemberei, faragói, öntői. Mihály Árpád lovas szobra, ami nem messze a bejárattól fogad, nemsokára a szegedi Ogyessza lakótelepet ékesíti majd. Garami László művét Harkányfürdőben leplezik le rövidesen. A sajátos tárlat egyik szép darabja Andrássy Kurta János Mikszáth Kál­mán portréja, a pásztói gim­názium elé kerül, Kerényi Jenő négyalakos kompozíci­ója az oroszlányi általános iskolát díszíti majd. Pierre Moinot, francia író regénye alap­ján készült a Királyi vadászat című színes szlovák—francia film, amelyet holnaptól mutatnak be a Kossuth moziban. A regény egy különös vadászat és egy váratlan .és még különösebb szerelem története. A számtalan szép felvételre, és érdekes lé­lektani szituációk ábrázolására kiváló al­kalmat nyújtó filmbeli cselekményt a szlo­vákiai Fehér-Kárpátok festői vidékére he­lyezik az alkotók. (A film színes volta pe­dig a táj szépségének, természetes színei­1 nek kiemelésére alkalmas.) Mire a két fia­talember, Henri és Philippe felfedezi a vadászterületen garázdálkodó orvvadászo­kat, és megismerkednek egy furcsa család­dal, akkorra alakul ki a két fiatal, Martha és Philippe között a regényes, furcsa szere­lem. A két főszereplő neve ismert, Sami Freyt, a Tékozló szív és az Elmaradt vallo­más című filmekből ismerheti a közönség, és Claude Brasseurrel is találkoztak már a magyar mozilátogatók. Hang játékok'rendezőji Solymosi Ottó éppen rendezett. A rádióműsorban gyak­ran olvashatjuk a nevét, zömmel ifjúsági hangjátékok címlapján. Tudatosan vállalta ezt a részt, meggyőződése, hogy a fiatalok ízlésnevelését, a színvonalas hangjátékok is segítik. Ugyanúgy feladatának érzi, hogy az ismert ol­vasmányok feldolgozásában valami újat, a felnőttek szá­mára is élvezhetőt adjon. — Mit hallhatunk a közel­jövőben az ifjúságnak szóló rendezéseiből? — Elkészült Tordon Ákos: A tudós csacsi című mesejá- tékának felvétele. Főszerepét a rádióban ritkábban hall­ható ifjabb Latabár Kálmán alakítja. Élvezetes zenéjét Sebestyén András szerezte. Hangszalagon van már a Tamás bátya kunyhója. A háromrészes, háromórás idő­tartamú hangjátékból rö­vidített változatot is készí­tettünk, s ennek ősbemutató­ját, a szereplők részvételé­vel Gyöngyösön tartjuk meg. Ezt a találkozást felhasznál­juk a hallgatók véleményé­nek megismerésére is. A nagyobbaknak szól Grabócz Miklós—Halasi Má­ria: Az utolsó padban című zenés játéka. A darab fő­hőse egy cigány lány, akit osztálytársai a beléjük rög­ződött előítéletekkel, ide­genkedve fogadnak. Hosszú időnek kell eltelnie, amíg maguk közé tartozónak is­merik el. A címszerepben Harangozó Terivel találkoz­hatnak a hallgatók. — Tervez valamit a fel­nőttek számára is? — Kopányi György—Hidas Frigyes: Casanova kikülde­tésben című hangjátékát. A mulatságos történet azt mondja el, milyen más uta­zásokra, kiküldetésekre áhí­tozni — és átélni azokat a valóságban is. Végh Antal: Egyedül a kastélyban című drámájának középpontjában egy tanítónő áll, akinek egyedül kell megküzdenie a tanyavilág elmaradottságban megkövesedett, kerékkötő ha­gyományaival. — Gazdag, változatos prog­ram, Mikor hallhatjuk eze­ket a felvételeket? — Előreláthatólag decem­berben, a karácsonyi műsor részeként is. SIMON EMIL A Csortos-együttes Kazincbarcikán Hétfő este a kazincbar­cikai művelődési központban került színre a Csortos Gyu­la-együttes Anna Frank című produkciója. A tegnapi elő­adás zárta ennek a bemuta­tónak sikersorozatát, melyet április óta műsoron tart a Rónai Sándor Megyei Műve­lődési Központ. A kazincbar­cikai siker után kölcsönös megállapodás született a két intézmény között: a Csortos Gyula Színpad ezentúl min­den új produkcióját első al­kalommal — a kitűnő tech­nikai feltételekkel és érdek­lődő közönséggel bíró — Ka­zincbarcikán mutatja be. A következő találkozásra a jö­vő év januárjában kerül sor, mikor Nicodemi: Tacskó cí­mű vígjátékát láthatják a miskolci együttes előadásá­ban a kazincbarcikaiak. Halálból élet „S amíg ez nem hívogat, A halálból élet, Unalmas vendége vagy Sárnak és sötétnek.” Goethe sorai jutnak eszünk­be, amikor tegnapi — Szabó Lőrincet említő cikkünk — „70 éve halt meg” szavait „70 éve született”-re változ­tatjuk. A halál és születés mítosza mellett, mely a költők legtöbbjét, így Goethét és Szabó Lőrincét is rop­pant izgatta, mi egy másik „mítosznak” estünk áldoza­tul — az újságírásénak, mely előtt ezennel le is ró­juk áldozatunk. Ny­BÓDOGSÁG Bódognak lenni sajnálatosan hosszan tartó átmeneti álla­pot. Bódogok vannak jócskán Miskolc lakásaiban, Borsod kertes házaiban, szerte az országban, sőt a baráti államok­ban sem ritkák. (Szlovákiában például Homolkáéknak hívják őket, mint arra Jaroszlav Papousek pozsonyi filmrendező Ecce, homo Homolka! című alkotásából következtethetünk.) Bódog nálunk testesíti meg ezt a típust. Bódogság a nálunk burjánzó kispolgári életforma. Mint azt Szakonyi Károly fog­csikorgató dühösen, de roppant szellemesen jeleníti meg a Miskolcon nemrégiben bemutatott Adáshiba című komédiá­jában. Bódog á televízió rabja. De csak látszólag. Ha még nem lenne televízió, Bódog akkor is az lenne, ami. Gondolkodásra is lusta kispolgár. Akinek megvan a lakása, sőt háza, az ér­telmiségivé nőtt fiának a kocsija és telke a tó mellett, nya­ranta meg a külföldi útja. Megvan a „családi hagyománya”, amit több családtag szeretne már felrúgni. Megvan az ünnepi vacsorára a sülthal, van zamatosnak kikiáltott olcsó szivar, s van televízió a szobában, amely egyaránt közvetít gálaestet és tudományos híradót, sporteseményt és izgalmas krimit, aminek kedvéért átjön a szomszéd és hazajön butuska fele­ségével a család szemefénye-nagyfia. Bódog a szokások rabja, aki semmin sem akar változtatni, mert minek is. S mert lusta is, inkább arról is lemond, hogy gondolkodjék. Minek?! Legyen együtt a család, és nézze a televíziót. (És ezen az állapoton az isten, vagy a megváltó Krisztus sem változ­tathat.) Bódognak nem kell a politika, nem érdekli a közélet. Nem is volt baja sem „azokkal" (1945 előtt), sem „ezekkel" (a fel­szabadulás után). Kihúzni a nyugdíjig — ez a lényeg, utána meg majd folytatja ezt az életet a nagyobbik fiú. Hogy a kisebbik fiú meg az asszonylány már más életre vágyik, az lázadás, s az nem jó; legjobb tudomásul sem venni. Volt már elődje Bódognak: Hábetler a Rozsdatemetőben. CXk is halat ettek ünnepi alkalmakkor. Bódogék is halat esz­nek, de a fiúk már nem munkás, hanem egyetemet járt em­ber, a lányuk meg hivatalnok, de ő is boldogtalan. Hábetler nem törődött a világgal, le is nézte a fia. Bódog bezárkózik a szobájába, a szűk környezetébe, s nézi a televíziót. Ez, meg a jobb anyagi körülmények különböztetik meg Hábetlertől. De három gyereke közül kettő menekülni szeretne -tőle és életformájától... Ülünk a színház nézőterén, s kinevetjük Bódogokat, akik minket látnak a képzeletbeli képernyőn. Minket, akik között sajnálatosan nagy számban megtalálhatók a Bódogok (a Há- betlerek általában nem jönnek el a színházba), bár az ott­honi televíziók elöl ritkán és akkor sem szívesen mozdulnak el. A köz ügyeitől elzárkózó, csak magával és közvetlen kör­nyezetével törődő, gondolkodni lusta, tenni rest, művelődési igényeiben évtizedekkel korábban megrekedt kispolgárt mu­tatja fel a komédia görbe tükre, s azt az életformát, amely­nek erjesztője a sok-sok köztünk élő Bódog. Mert betyárul sok van még Bódogékból! Ezért írta őket dühös-keserűen színpadra Szakonyi, s ezért kevés, ha csak a színpadi Bódogokat nevetjük ki — de a tükörbe nem merünk bepillantani. BENEDEK MIKLÓS éjféltől reggelig ELTÁVOLÍTOTTÁK Eltávolították hivatalából Edward A. Haggery bírót, aki annak idején a Kennedy- gyilkosságokban való részvé­tellel vádolt és később fel­mentett Clay Shaw perét vezette. 1969-ban letartóz­tatták, s most egy különbi­zottság javaslatára elbocsá­tották. DIÁKSZTRÁJK Már egy hete tart a diák- sztrájk Tunéziában. A kor­mány elhatározta, hogy be­zárja a tuniszi egyetem jogi, bölcsészettudományi és orvo­si fakultását. MEGTALÁLTA LÁNYÁT Jean Bedel Bokassa, a Közép-afrikai Köztársaság elnöke megtalálta 13 éve el­veszettnek hitt leányát. 1952-ben, amikor még őr­mester volt gyermeke szüle­tett egy leányanyától, a gyer­meket habozás nélkül elis­merte. Martiné, a leány, ér­deklődött édesanyjától, hogy miért nem hasonlít testvé­reihez. Ezután akarta hely­zetét rendezni. így derült ki származása. Bokassa elnöki repülőjegyet küldött neki. ELZARÁNDOKOLTAK A francia parlament 286 gaulleista képviselője közül 250-en zarándokoltak el De Gaulle tábornok sírjához. A tábornok végakaratának meg­felelően a temetésről kire­kesztett politikusok koszorút helyeztek el a síron. TRAGIKUSAN SZENNYEZETTEK A tengerek és az óceánok vize a nagy mélységekben is tragikusan szennyezett — jelentette ki a híres svájci oceanológus Jacques Piccard. A Földközi-tenger a legerő­sebben szennyezett, 30 év múlva — ha így folytatódik — súlyosan fogja fenyegetni a vizek élővilágát. 40 EZER BELÉPŐ Az 1969. december 1. és az 1970. október 31. közötti 11 hónap alatt 40 ezren léptek be a Francia Kommunista Pártba. NINCS OTTHON MUNKÁJUK A spanyol statisztikai hi­vatal jelentése szerint jelen­leg 3 152 000 spanyol munkás dolgozik külföldön: 2 068 000 Észak-, Közép- és Dél-Ame- rikában, 1004 000 Európá­ban, 57 200 Afrikában, 17 500 Ausztráliában és 5200 Ázsiá­ban. KÍSÉRLET A Krím-félsziget egyik bo­tanikus kertjében új rózsa­fajtát kísérleteztek ki, ame­lyet az első szovjet holdjár­műről „Lunohold—l”-nek neveztek el. A csodálatos il­latú rózsa hatalmas piros vi­rágai aranyos színben tün­dökölnek. RÁKKUTATÓK Nemzetközi rákkutató ta­nácskozás kezdődött Tokió­ban. Az értekezleten részt­vevő tudósok a vírusok sze­repét vizsgálják a rákos megbetegedésekben. A LEVEGŐBEN ÖSSZEÜTKÖZTEK Binh Thuy légitámaszpont közelében, Saigontól 128 ki­lométernyire délre, a leve­gőben összeütközött egy ame­rikai repülőgép és egy dél­vietnami helikopter. Három amerikai és 14 dé!-vietnami katona meghalt. A két gép legénysége közűi] senki sem maradt életben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom