Déli Hírlap, 1970. november (2. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-25 / 276. szám

Egyik küldöttünk a felszólalók között Lenin neve kötelez bennünket A tanácsok munkájának szerepe 3fc Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke a szónoki emelvényen. (Folytatás az 1. oldalról.) A Minisztertanács elnöke bevezetőben arról szólt, hogy építőmunkánk jelenlegi sza­kaszában a szocialista állam funk­ciói közül mindinkább előtérbe kerül a társada­lomszervező tevékenység, a gazdaságirányítás és a kulturális nevelő munka. Ezután hangsúlyozta, hogy jogrendszerünk fejlesztésével el kell érnünk: a becsülete­sen dolgozó emberek jogai hatékonyan jussanak érvény­re, ugyanakkor meg kell aka­dályozni a paragrafusok kö­zött bujkáló ügyeskedők, ha­rácsolok, társadalomellenes elemek működését. A tanács- rendszer továbbfejlesztésének jelentőségét méltatva így folytatta: — A tanácsok munkájának is jelentős szerepe volt és van ma is társadalmi előre­haladásunkban, gazdasági eredményeinkben, a szocia­lista népi-nemzeti egység ki­alakításában és megszilárdí­tásában. Kijelentette: — A tanácsrendszer fej­lesztésére tett intézkedéseink hűen szolgálják a szocialista demokrácia erősítését és új lehetőségeket teremtenek arra, hogy a dolgozó tömegek köz­vetlenül is részesei legye­nek a hatalomnak, és érdemlegesen beleszólhas­sanak az állami és saját éle­tük irányításába. Fock elvtárs ezután a gaz­daságirányítás új rendszere bevezetésének tapasztalatai­ról szólva hangoztatta: — Most. három év távlatá­ból és eredményeink ismere­tében kijelenthetjük: a re­formmal fokozatosan elérjük célunkat. Részletesen elemezte a re­form bevezetése óta megtett utat, az útkeresés gondjait, buktatóit és nehézségeit, szólt az áruforgalom alakulásáról, a beruházási tevékenység fel­adatairól, majd arról beszélt, hogy egyelőre még nem ki­elégítő a minisztériumok irá­nyító tevékenysége a munka­ügyekben, főként a munka­erő-gazdálkodásban. Hangsú­lyozottan kiemelte a dolgo­zóktól való fokozottabb gon­doskodás jelentőségét és sze­repét, majd így folytatta: — Az egészségtelen mérté­kű munkaerő-vándorlás meg­szüntetésének, a törzsgárda növelésének egyik fontos fel­tétele. hogy az üzemekben olyan munka- és szociális körülményeket teremtsenek, amelyek megfelelnek a dol­gozók igényeinek. Éppen ezért, amennyire helyeselhető, hogy egyes üzemek óvo­dákat, bölcsődéket, öltö­zőket, fürdőket, orvosi rendelőket építenek, any- nyira elítélendő, hogy másutt különböző indo­kokra hivatkozva mind­ezeket elhanyagolják, nem törődnek eléggé a mun­kások élet- és munkakörül­ményeivel. Fock elvtárs utalt arra, hogy harmadik ötéves ter­vünk fő feladatait átgondolt, céltudatos irányítással, a dol­gozók növekvő szakértelem­mel párosult szorgalmas munkájával teljesítjük, né­hány vonatkozásban túltelje­sítjük. Majd új ötéves ter­vünkkel foglalkozott. Rész­letesen ismertette azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány a kitűzött célok el­érése érdekében tett, hang­súlyozva: — Elkerülhetetlenné vált — az ötéves tervek mellett — a hosszú távra szóló terve­zés, a fejlődés lehetséges irá­nyainak felmérése és értéke­lése. A fejlődés útját a közép­távú ötéves terv távlati célok nélkül csak hiányosan tudja kijelölni. Éppen ezért terve­ző szerveinknél az ötéves tervvel egyidejűleg készül az 1985-ig terjedő hosszú távú terv. A tervezés — folytatta — számol a szocialista világrendszer — ezen be­lül a KGST-országok — további gyors gazdasági fellendülésével és az együttműködés fejlesz­tésével. A továbbiakban arról szólt, hogy a Központi Bizottság beszámolójában adott alap­vetően pozitív értékelés nem feledteti velünk, hogy az egészséges fejlődés, a pozitív összkép mellett egyéni éle­tünkben még sok olyan bosz- szantó dolog van, amely az adott esetekben az egyes egyének szempontjából na­gyon fontos, és amely a dol­gozó ember hangulatát sok- • szór meghatározza. Hangoz­tatta: — A valóságos helyzetünk­nek megfelelő közhangulat kialakítása érdekében nagyon fontos, hogy különbséget te­gyünk a vélt és a valóságos állami érdek között. — Meggyőződésünk — mon­dotta befejezésül —, hogy a X kongresszus vitája és határozatai új lendületet, erőt adnak az állami munka javításához, tökéletesítéséhez, amellyel hozzájárulhatunk a szocialis­ta társadalom teljes felépíté­séhez hazánkban, a Magyar N ép köztársaságban. A testvérpártok küldötteinek felszólalása Hoang Van Hoan a Vietnami Dolgozók Pártja küldöttségének vezetője a vietnami nép hősi harcáról, az imperialista agresszió el­leni küzdelméről szólva hang­súlyozta: — Már nagyon vágyunk arra, hogy békében épít­hessük országunkat, de a bé­kének együtt kell járnia az igazi függetlenséggel, sza­badsággal. A Vietnami Dolgozók Párt­ja és a vietnami nép nevé­ben — folytatta — őszinte köszönetét mondunk a test­vérpártok értékes támogatá­sáért és segítségéért. Végül felolvasta a VDP Központi Bizottságának a kongresszushoz intézett üd­vözletét, amely — többi kö­zött — a következőket tar­talmazza. „Szilárd meggyő­ződésünk, hogy pártjuk mos­tani kongresszusa újabb, magasabb fokra emeli a szo­cializmus építését Magyaror­szágon, újabb, még nagyobb győzelemhez segíti a magyar népet.” l)r. Gustáv llusák a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, bevezetőben arról szólt, hogy az átmenet a kapitalizmusból Csehszlo­vákiában sem volt egyszerű, sok buktató és probléma kí­sérte. De — mint mondotta — Csehszlovákia Kommu­nista Pártja és dolgozó népe, az ország társadalma túlju­tott fejlődésének válságos évein, különösen az 1968— 1969-es években. Ennek az időszaknak eseményeit ele­mezve kijelentette: — Az ellenforradalom fe- lülkerekedését Csehszlová­kiában csak a Szovjetunió és többi szövetségeseink test­véri, internacionalista segít­ségével lehetett megállítani, amelyet munkásosztályunk­nak, dolgozóinknak nyújtot­tak. Másfél év erőfeszítései után elmondhatjuk — foly­tatta —, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja újra szi­lárd marxista párt, megint társadalmunk vezető ereje és mindennapi munkájával egyre jobban megnyeri a munkásosztály, a dolgozó nép valamennyi rétegének bizal­mát. Todor Zsivkov a Bolgár kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára tolmácsolta a Köz­ponti Bizottság, az ország kommunistáinak és dolgozói­nak szívélyes, harcos üdvöz­letét a testvéri Magyar Szo­cialista Munkáspárt X. kong­resszusának, a magyar kom­munistáknak, az egész baráti magyar népnek, majd így folytatta: — Mi, bolgár kommunis­ták, a kommunista ügy in­ternacionalista jellegének értelmezéséhez híven, pár­tunk történelmi útjának ta­nulságaiból kiindulva nagyra értékeljük a szocialista or­szágok közötti barátságot, a sokoldalú testvéri kapcsola­tokat, a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom együttműködését, összefor- rottságát. Wladyslaw Gomulka a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára felszólalásában kiemelte, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt tevé­kenységében egybekapcsolja a hazafiság és az internacio­nalizmus elveit, erősíti a né­pek szocialista közösségének egységét és a nemzetközi kommunista mozgalom szoli­daritását, s ezzel megérde­melt tekintélyre tesz szert a marxista—leninista pártok körében. Majd így folytatta: — Pártjainkat az a meg­győződés vezérli, hogy mind a gazdasági és műszaki hala­dás érdekei, mind az alap­vető politikai indokok szük­ségessé teszik a kétoldalú együttműködést és a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsa tagországainak szé­les értelemben vett gazdasági integrációját is. AJÁNDÉK Kedden a délelőtti szünetről visszamenet a kongresszusi terembe, a küldöttek egy nagyméretű festményt vettek észre az elnökségi emelvény mellett, sebtében a feljárati korláthoz erősítve. Pillanatig sem volt kétséges: ez a kép a kongresszusnak szóló ajándék. S amint az elnöklő Kállai Gyula felkérte Leonyid Iljics Brezsnyevet, hogy szólaljon fel a kongresszu­son — az is nyilvánvaló lett: a festményt a szovjet testvér­párt küldte. Mit ábrázol a kép? A moszkvai Vörös téren, a Kreml tövében, díszszemlén menetelő szuronyos katonák megállnak egy pillanatra Lenin körül. 1919 tavasza. A katonák Lenint éltetik. Lenint és a már győztes, de még sok-sok ütközetre váró forradalmat. Kuznyecov szovjet festőművész képének ez a címe: Éljen a forradalom! Amikor Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP főtitkára, a szovjet delegáció vezetője felszólalását befejezte, s átadta a kongresszusnak a szovjet párt ajándékát, végezetül azt mondta: — Legyen ez a kép a közös harc szimbóluma. Ahogy 1919-ben népeink együtt küzdöttek a forradalomban a forra­dalomért, úgy ma a szocializmusért harcoljunk együtt. — Művészi és kifejező kép — mondták a küldöttek. És csakugyan jelképezi az együvétartozást már a kezdet kezde­tétől ... A festmény tulajdonképpen egy történelmi pillanat. S e történelmi pillanatban ott látható az 1919-es magyar forra­dalmárok képviselője, a forradalom egyik kimagasló alakja is. Lenin mellett Szamuely Tibor nézi a proletárkatonákat. cs. Tegnap a Központi Bizott­ság és a Központi Ellenőrző Bizottság beszámolója feletti vitában többek között felszó­lalt Papp János, a Veszprém megyei pártbizottság első tit­kára, dr. Gál István, a Tata­bányai Szénbányák igazgató­ja, Komárom megyei küldött. Tóth Lajos, a vaskeresztesi termelőszövetkezet elnöke. dr. Vámosi Erzsébet vezető főorvos. Pest megye kommu­nistáinak küldötte. Varga Fe­renc, a kalocsai járási párt­bizottság első titkára. Kovács Ferencné, a nagyatádi cérna­gyár technikusa, az üzem párttitkára. Felszólalt Huszár Andor, a Tiszai Vegyikombinát igaz­gatója, Borsod megye küldöt­te is. aki elmondta, hogy Ti- szaszederkény (ma Leninvá- ros) és környéke a felszaba­duláskor hazánk egyik legel­maradottabb része volt: majd a Tiszai Vegyikombinát mun­kájáról számolt be. Elmondta: — A magyar—szovjet ole­fin-egyezmény keretében a leninvárosi Tiszai Vegyikom­binátban 250 ezer tonna ka­pacitású olefin-üzemet létesí­tenek. Az így termelt etilén­ből nemcsak a Tiszai Vegyi­kombinát bővülő polietilén­gyárát látják majd el olcsóbb nyersanyaggal, hanem bizto­sítják a Borsodi Vegyikom­binát számára is a nagy mennyiségű pvc előállításá­hoz szükséges nyersanyagot. Af olefin-üzem egyéb termé­kei is keresettek a világpia­con. s ez nemcsak a Tiszai Vegyikombinát, hanem az egész magyar vegyipar pers­pektivikus fejlesztését bizto­sítja. A továbbiakban elmondta, hogy Len in városban az ole­finüzemen kívül felépül egy új. hatmillió tonna kapaci­tású kőolaj-finomító is, vala­min; egy kétezer megawattos hőerőmű. A három új» ipari létesítmény eddig egyedül­álló összpontosított beruhá­zást jelent ezen a vidéken. Megjegyezte, hogy a nagyobb beruházások lassú kivitele­zése feleslegesen és sokáig köti le a népgazdaság esz­közeit, s így a gazdasági eredmények is csak később realizálódhatnak. Befejezésül a következőket mondotta Huszár elvtárs: — Tudatában vagyok an­nak, hogy elsősorban rajtunk múlik a felsorolt feladatok sikeres végrehajtása. Ez nem lesz könnyű: a Lenin városban dolgozó kommunisták, vala­mennyi dolgozó nevében azonban ígérem, hogy példa­mutató módon fogunk dol­gozni. Érezzük és tudjuk, hogy Lenin neve kötelez bennünket. Ehhez igyekszünk méltók lenni gazdasági, po­litikai tevékenységünkkel egyaránt. Lapzártakor érkezett: A Magyar Szocialista Mun­káspárt X. kongresszusának mai tanácskozásán megkezd­te felszólalását Biszku Béla, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára. Felszólalását holnap részletesen ismertet­jük. Az új mechanizmus társadalompolitikai hatása Borsodban A* SZMT ülése Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése óta el­telt három év tapasztalatait, a reform társadalompoliti­kai hatását vitatta meg a Szakszervezetek Borsod me­gyei Tanácsa ma délelőtti ülésén. A tanács tagjai elé terjesz­tett jelenté» hangsúlyozza: gazdasági fejlődésünk erőtel­jesebbé vált e három év alatt, az új irányítási mód­szer pozitív tendenciái érvé­nyesültek, s ezek lehetővé tették többek között az új jö­vedelemarányok kialakulását is, nem csupán az egyes gaz­dasági ágazatok, hanem a kü­lönböző társadalmi rétegek között is. Ugyanakkor azonban né­mely területen a helytelen ér­telmezésből fakadó torzulá­sok mutatkoznak. Így példá­ul a szabad munkahelyvá­lasztás lehetősége nagyfokú munkásvándorlást idézett elő. Az új mechanizmussal kap­csolatos intézkedések hatásá­ra a termelést irányító ve­zetők érettebbekké váltak, de egyúttal „érzékenyebbekké” is. A termelő egységek fejlő­dése nem eléggé intenzív, a szükségesnél nagyobb mér­tékben nőtt az üzemekben a' foglalkoztatottak száma. Ne­gatívumként említi a jelentés, hogy még mindig nagy a kü­lönbség az egyes vállalatok között a munkafeltételekben. Különösen a helyiipar ma­radt el a műszaki fejlesztés terén. Mindennek ellenére meg­állapították a tanácskozás résztvevői azt is, hogy a ta­pasztalható negatív jelensé­gek csupán átmenetiek. Másik napirendi pontként a szakszervezeti tömegpoliti- kai oktatás szervezésének időszerű kérdéseiről tanács­koztak. Megállapították, hogy az 1970—71-es oktatási évben 48 ezer 865 szakszervezeti tag jelentkezett politikai oktatás­ra, s ez 4 ezerrel több, mint a korábbi években. A MEK átszervezése előtt Mint már korábban hírt adtunk róla, január elsejé­től átszervezik a MÉK-vál- lalatokat. A Szövetkezetek Borsod megyei Értékesítő Központja eddig hatvan ter­melőszövetkezettel és áfész- szel vette fel a kapcsolatot, ezek a társulások be kíván­nak lépni a jövőre alakítan­dó új értékesítő vállalat partnerei közé. A jelentke­zők között sok olyan gazda­ság van, amely eddig nem tartott üzleti kapcsolatot a MÉK-kel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom