Déli Hírlap, 1970. november (2. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-02 / 257. szám

II évfolyam 357. szám 197P november 2., hétfő Beismerték Az USA lie akart avatkozni Lemuel Holloway, az ame­rikai VI. flotta admirálisa egy mallorcai lapnak adott nyilatkozatában közölte hogy a kormánycsapatok és a Jor­dániái gerillák között kirob­bant fegyveres konfliktus ide­jén a riadóztatott flotta ké­szen állt arra. hogy Husszein király oldalán beavatkozzék j a jordániai eseményekbe. Ara: 1 FORINT Helsinki — Varsó — Kairó A tárgyalások hete Feladataink sokrétűvé váltak Tanácskozik a Borsod megyei pártértekezlet Tegnap reggel 9 órakor kezdte meg két napig tartó tanácskozását Miskolcon, a Köz­ponti Leánykollégium nagytermében a me­gyei pártértekezlet. Borsod 53 ezer kom­munistája képviseletében 347 küldött nevé­ben dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a megyei párt- bizottság első titkára köszöntötte Komócsin Zoltánt, a Politikai Bizottság tagját, a Központi Bizottság titkárát. Somoskői Gá­bort, a Központi Bizottság tagját, a SZOT titkárát, Méhes Lajost, a Központi Bizottság tagját, a Vasasszakszervezet főtitkárát, űr. Papp Lajos miniszterhelyettest, a KEB tag­ját, a Minisztertanács Tanáesszervek Hivata­lának vezetőjét, Lajtai Verát, a Pártélet fő­szerkesztőjét és Favári Lászlót, a párt Bor* sód megyében élő legidősebb tagját. Az elnökségben Komócsin Zoltán, dr. Bodnár Ferenc, dr. Havasi Béla, a Miskol­ci városi Pártbizottság első titkára, dr. La­dányi József, a megyei tanács vb-elnöke, dr. Fekete László, a miskolci városi párt-vli tagja, a városi tanács vb-elnöke. Favári László, Tóth »czsef, az SZMT vezető titká­ra. valamint a párt-, állami, társadalmi és lömegszervezetek, a gyárak, üzemek, s hi­vatalok dolgozóinak képviselői foglaltak he­lyet. Az elnökség tagjaira tett javaslatot a pártértekezlet egyetértőleg jóváhagyta, majd a különböző bizottságok vezetőinek és tag­jainak megválasztására került sor. lengyel—nyugatnémet találkozó és hármas csúcs SÜLT, A mostani hét — amelyet nyugodtan nevezhetünk a tár­gyalások hetének — három legjelentősebb találkozója a Hel­sinkiben ma folytatódó SALT-tárgyalás, Scheel nyugatnémet külügyminiszter holnap kezdődő megbeszélése Varsóban, s Egyiptom, Líbia, Szudán negyedik hármas csúcsa ugyancsak holnap Kairóban. Ez utóbbinak az ad különös jelentőséget, hogy csütörtökön lejár a 90 napos tűzszünet és egyelőre semmilyen megállapodás sem született a fegyvernyugvás folytatására. A finn fővárosban a SALT-tárgyalások harmadik menete előreláthatólag is­Szt-űlés az LKM-ben Már javában készülnek a Lenin Kohászati Művek szak- szervezeti tanácsának tagjai a november 6-i ülésükre. A tanács elsőként ázt vi­tatja majd meg, hogyan si­került eddig megvalósítani a gyár alkotmányában, a vál­lalati kollektív szerződésben meghatározott tennivalókat, milyen tapasztalatokat hozott az első év. Ezt vita követi, amelynek során a tanács tag­jai több száz millió forint sorsáról döntenek. A gyár IV. ötéves tervi szociális, mun­kásvédelmi, sport- és kultu­rális célkitűzései ugyanis csak százmilliókban mérhe­tők, s az egész kerületre ki­ható programot jelentenek. Tartalmas .vita, érdekes dön­tések várhatók, hiszen olyan közérdekű kérdések is napi­rendre kerülnek, mint a DVTK sporttelepének továb­bi fejlesztése, vagy az új diós­győri művelődési ház sorsa, felépítése mét zart ajtók mögött foly­tatódik, látványos, a sajtó számára érdekes események­re nem nagyon lehet számí­tani. Ennek ellenére vagy száz újságíró mégis Helsin­kiben várakozik. Szemjonov, a szovjet és Smith, az amerikai dele­gáció vezetője tegnap es­te már találkozott, hogy a megbeszélések etőtt is informálódjék. Az új rendszer bevezetése előtt a belkereskedelmi mi­niszter 100 forintos vasárna­pi pótdíjat állapított meg az eladók számára, és így a Miskolci Élelmiszer Kiske­Scheel nyugatnémet kül­ügyminisztert Varsóba vár­ják, ahol holnap reggel kez­dődik a lengyel—nyugatné­met tárgyalássorozat hetedik menete, amelynek végén, re­mélhetőleg, aláírja a két kül­ügyminiszter a szerződést. Scheel azonban előbb Párizsba utazik, ahol francia kollégájával, Schumannal folytat meg­beszélést. Ami a holnap Kairóban kezdődő hármas csúcsot ille­ti, amelyen a három leghala­dóbb arab ország vezetői vesznek részt, ez az első lesz Nasszer halála óta. így je­lentősége a jelenlegi közel- keleti helyzetben rendkívül megnövekedett reskedelmi Vállalatnál sem okoz különösebb gondot a hét végi nyitva tartás bizto­sítása. A 11 élelmiszerbolt­ban — a Felszabadítók út­ján levő kivételével — a vártnál jóval nagyobb a va­sárnapi forgalom. Nem csak a tejet, kenyeret, péksüte­ményt viszik a vásárlók, ha­nem sokan az egész heti be­vásárlást is ilyenkor intézik el. Az új nyitva tartási rend­nek elsősorban az a célja, hogy a vasárnapi tejellátást biztosítsák, és ne kelljen a szomszédba menni, ha a há­ziasszony megfeledkezett va­lami apróságról. Ezzel szem­ben az a gyakorlat alakult ki, hogy amíg egyik-másik élelmiszerüzletben, — épp a szabad szombat hatására — szombat délután minimális a forgalom, addig vasárnap megerősített létszámmal dol­goznak az eladók. Enyhe idő Varhato időjárás Miskolc térségében kedd délig: Felhőátvonulások, legfel­jebb átfutó esővel. Napköz­ben élénk nyugati szél. Eny­he idő. A hőmérséklet haj­nalban 8, holnap délben 15 fok körül alakul. Találkozók és korteshadjárat A héten sorra kerülő diplomáciai tárgyalások örvendetes jelei a nemzetközi- együttműködésnek, annak, hogy a nagy- es kishatalmak képviselői egyaránt tárgyalások útján igye­keznek rendezni vitás kérdéseiket. Az örvendetes eseményre azonban rányomja bélyegét egy olyan tényező, amely bizo­nyos fokig beárnyékolja azokat. A héten lesz ugyanis az amerikai törvényhozásban a részleges választás, és ennek republikánus sikere érdekében az elnök, valamint az alelnök mind a bel-, mind a külpolitikai kérdésekben a lehető leg­konzervatívabb hidegháborús hangot ütötte meg. Ez a ícor- leshadjárat a világpolitikában akadályozta meg, hogy az ENSZ New York-i közgyűlése valóban minden állam- és kormányfő találkozója legyen, s ez rontotta meg a nemzet­közi légkört az elmúlt hetekben. Csupán a szovjet külügymi­niszter washingtoni, New York-i, majd nyugat-európai tárgya­lásai tették lehetővé, hogy ez a légkör az elmúlt hét végére valamelyest javult, és az új hét a tárgyalások jegyében indul. A hidegháborús hangulatot teremtő amerikai korteshad­járat belpolitikai célja, hogy az elnök pártja, a republikánus párt, a kisebbségből többséggé legyen. Ennek a belső hatalmi harcnak veszélyesen alávetették az amerikai vezetők az egész világpolitikát. Hogy az amerikai választások eredménye mi lesz, még nem tudni, az azonban feltétlenül szükséges lenne, hogy a kortesfogásként „bedobott” reakciós jelszavak ne vál­janak gátlóivá a most kezdődött, illetve már folytatódó tár­gyalásoknak, hiszen nem kisebb dolog forog kockán, mint a közel-keleti tűzszünet, tagi) az európai tárgyalások, köztük Nyugat-Berlin sorsa MÁTÉ IVÁN Vasárnapi vásárlók Bevált az íj nyitva tartási rend Egy hónapja lépett életbe az üzletek új nyitva tartási rend­je; október 1-től az eddigi hét helyett 11 élelmiszerbolt áll vasárnap is a vevők rendelkezésére. A 11 üzletben 150 keres­kedelmi dolgozó tart „ügyeletét”, bár mint az első hónap tapasztalata mutatja, vasárnap délelőttönként helyenként va­lóságos csúcsforgalom alakul ki. Dr. Bodnár Ferenc elvtárs szóbeli kiegészítője A megyei pártértekezlet írásos beszámolójához első­ként dr. Bodnár Ferenc elv­társ, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára tett szóbeli kiegészí­tőt Bevezetőben arról szólt, hogy a borsodi kommunis­ták megyei pártértekezleté- nek összehívásával fontos ál­lomásához érkezett megyénk­ben a X. pártkongresszus előkészítése, majd így foly­tatta: — A Központi Bizottság határozatának megfelelően valamennyi pártszerveze­tünkben, a csúcsvezetőségek­ben és a pártértekezleteken értékelték a végzett munkát, megvitatták a kongresszusi irányelveket és a szervezeti szabályzat tervezetét. Kiala­kították állásfoglalásaikat és megválasztották az új veze­tőségek és testületek tagja­it. A beszámolók, a feüsz'óla­most jellemezte a taggyűlé­seket, a pártértekezleteket — korábban nem volt tapasztal­ható. Különösen örvendetes a munkások megnövekedett érdeklődése, bátor, kritikus, önkritikus véleménynyilvání­tása. Megtisztelő pártunk szá­mára az a figyelem, melyet a pártonkívüliek tanúsítottak a vezetőségválasztó taggyű­lések és küldöttértekezletek iránt. Külön is megemlítem a pártkongresszus tiszteleté­re kezdeményezett munka­versenyt, amely szerves foly­tatása a felszabadulás 25. és Lenin születése 100. évfor­dulója tiszteletére kibonta­kozott mozgjalormxak. Me­gyénkben megközelítőleg a dolgozók 90 százaléka vett részt valamilyen formában a kongresszusi munkaverseny­ben, amelyben — mint már eddig annyiszor — nagyüze­men. Külön tisztelettel és el­ismeréssel köszöntőm e hely- ről a kongresszusi munka - verseny valamennyi résztve­vőjét. szervezőjét és irányí­tóját mindazért az áldozatos munkáért, amelyet a felaján­lások teljesítése érdekében is. Kötelességünknek tartjuk, iiogy a szocialista világ- rendszer egységét, a Szov­jetunióhoz fűződő testvéri kapcsolatainkat őrizzük és erősítsük, részt vállaljunk abból a közös harcból, melynek célja: a társadalmi haladás segítése, a béke meg­őrzése, a háborús gócok fel­számolása, az emberiség bol­dogabb jövője. Anyagilag és politikailag segítjük a viet­nami és az arab népeket igazságos harcukban. Tisztelt Pártértekezlet! Kedves Elvtársak! — A szóbeli kiegészítőben néhány fontosabb kérdéssel, főképpen problémáinkkal kí­vánunk foglalkozni — foly­tatta a továbbiakban. El­mondotta, hogy Borsod gaz­dasága viszonylag egyenlete­sen, a harmadik ötéves terv célkitűzéseinek megfelelően fejlődött. A beszámolási idő­szakban azonban megtalál­hatók a gazdálkodás olyan fogyatékosságai is — hang­súlyozta —, amelyek a fej­lődés ütemét már korábban is fékezték, csak a gazda­ságirányítás reformjának tükrében ma jobban látjuk ezeket. Ilyenek például: a nem eléggé hatékony gaz­dálkodás, a műszaki fejlesz­tés és a termelékenység ala­csony színvonala, a munka gyenge szervezettsége, a munkafegyelem lazasága, a korszerű vezetői ismeretek hiánya, a magas készlet­szint, a beruházási igények es az építőipari kapacitás közötti feszültség. A kedvezőtlen jelenségek egy másik csoportja újabb keletű. Ilyenek például: az egy főre jutó termelés szín­vonalának stagnálása, sőt időleges visszaesése, a mun­kaerőmozgás nem kívánatos mértékű élénkülése és a ter­melési struktúra változásá­ból származó gondok. Ab­ban, hogy nem sikerült cél­kitűzéseinket maradéktala­nul végrehajtani, szerepet játszott a szabályozó rend­szer néhány fogyatékosságú, valamint az is. hogy az irá­nyító szervek sem értelmez­ték és alkalmazták mindig helyesen az elveket, nem léptek fel eléggé határozot­tan, vagy később reagáltak a káros jelenségekre., A megye lakosságának el­látásáról szólva kijelentette, hogy' sem az áruellátással, sem a lakosság szolgáltatási igényeinek kielégítésével nem lehetünk elégedettel?:. Mind a kereskedelem, mind a szolgáltatóipar munkájában tapasztalható tervszerűtlen ­ség és néha, ha erős is ez a kifejezés, a felelőtlenség. A vezetők munkájában gyak­ran érvényesült a lakossági érdekéket sértő, túlzottan ..nyereségcentrikus” szemlé­let és a kockázatvállalás hiánya. A kereskedelem nem támaszkodik kellően a kor­(Folytatás a otdaitm} lások azt bizonyították, hogy Borsod megye kommunistái egyetértenek a párt politiká­jával, az irányelvekkel, a szervezeti szabályzat módosí­tásával, ugyanakkor számos észrevételt és sok hasznos javaslatot tettek. Ilyen őszinte, reális, szín­vonalas vita, mint amilyen meink dolgozói jártak az végeztek és végeznek. Készt vállalni a közös harcból Ezt követően Bodnár elv­társ a jelenlegi nemzetközi helyzet legjellemzőbb voná­sait elemezve arról szólt, hogy korunkban két alap­vető tényező határozza meg a világ helyzetét: a szocia­lizmus és a nemzetközi im perializmus. Leszögezte: — Hazánk külpolitikája ismert és világos a bonyo­lult nemzetközi helyzetben *■ Dr. Bodnár Ferenc a szónoki emelvényen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom