Déli Hírlap, 1970. szeptember (2. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

Irta: Dr. Havasi Béla, az MSZMP Miskolc városi Bizottságának első titkára Egy esztendeje. 1969. szeptember 1-én született meg a Déli Hírlap, az MSZMP Miskolc városi Bizottságának politikai napilapja. Akkor nem kevés izgalommal tekintettünk pálya­futása elé, hiszen hazánk felszabadulása óta vidéki városban délben még nem adtak ki szocialista tartalmú lapot. Olyan újságot kellett közreadni, amely mind a tartalmát, mind a formáját tekintve megfelel a miskolci olvasók igényeinek. Sokrétű feladat megoldása várt az újságra. Azóta bebizonyosodott, hogy a Déli Hírlap megáll a maga lábán, olvasótábora kialakult. Ez nemcsak azért okoz számunkra örömet, mert a szocia­lista magyar sajtó történetében az ilyen jellegű kezdeménye­zés sikert aratott, hanem tóként azért, mert a lap megjele­nésével városunk társadalmi, politikai élete gazdagodott. Ha csak vázlatosan is elemezzük a Déli Hírlap sikerét, en­nek több tényezőiként a következőket jelölhetjük meg: a bél­és külföldi események gyors ismertetése, városunk fejlődé­sének dinamikus bemutatása, figyelemfelkeltés a fejlődés akadályainak leküzdésére, a jó közszellem kialakítását célzó törekvés, s mindezekkel együtt az egészséges lokálpatriotiz­mus elmélyítésének szolgálata. Az újság nap nap után beszámol varosunk politikai, köz­életi eseményeiről, kultúrájáról, sporteseményeiről, megis­mertet a miskolci ember napi örömeivel, gondjaival, s mindannyiunk közös örömévé és gondjává teszi azokat. Mis­kolcról szól — a miskolciaknak. A siker forrása az is, hogy a szerkesztőség közbenjár a la­kosság jogos panaszainak elintézésében. A Déli Hírlap tö­megkapcsolatai ennek következtében fokozatosan bővülnek. Dicséretes, hogy a lap nagy szerepet vállal az egyes terüle­teken felvetődő hibák, hiányosságok feltárásában. A kritikai hangvétel a vezetők egy részénél kezdetben bizonyos idegen­kedést váltott ki. ez azonban egyre inkább megszűnik nap­jainkban. A dolgozók tetszését kezdettől fogva megnyerte a lapnak a város még gyorsabb fejlődését elősegítő, határozott kritikai hangvétele. A lapban előforduló hibákat részben magyarázza, hogy já­ratlan úton indult el. s közben kellett kialakítania sajátos miskolci arculatát. A Déli Hírlap egyéves működése igazolta a városi párt­végrehajtóbizottságnak a létrehozásával és működésével kap­csolatosan hozott javaslatát', határozatát, annak időszerűségét. Az évfordulón a városi pártbizottság neveben szeretettel kö­szöntőm a lap olvasóit, munkatársait és kívánom: a jövőben a Déli Hírlap még sikeresebben, eredményesebben szolgálja városunk fejlődését. A produkció végén felcsattanó tapsot általában úgy nyugtázza a szólóénekes, hogy udvarias mozdulattal a zene­karra mutat. A színpadon ez általában nem több egy szép gesztusnál, nekünk azonban most alapos okunk van rá, hogy jubileumunk alkalmából támogatóinkra mutassunk őszinte tisztelettel. Meggyőződésünk ugyanis, hogy szerény eredményeinkben velünk együtt részesek a nyomdászok, a Posta dolgozói, a hírlapárusok és végül, de nem utolsósor­ban az olvasók, akik nemcsak vásárlói, hanem javaslattevő véleményt nyilvánító segítő társai is a Déli Hírlapnak. Aktívaülés a városi pártbizottságon Apró Antal Miskolcon Losonczi Pál hazaindult Kairóból Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke és kísérete hazaindult Kairóból. Előre­láthatólag a kora délutáni órákban érkezik a különre- pülőgép Budapestre. Loson­czi Pál tegnap este vacsorát adott Nasszer tiszteletére. Dr. Havasi Béla, az MSZMP Miskolc városi Bi­zottságának első titkára és Moldován Gyula, a városi pártbizottság titkára a Déli Hírlap megalakulásának ei- ső évfordulója alkalmából Ma reggel városunkba ér­kezett Apró Antal elvtárs, az MSZMP Politikai Bizott­ságaikat, amiért szerkesztő­ségünk kollektívája ezúton mond köszönetét. ságának tagja, a Miniszter­tanács elnökhelyettese. A délelőtti órákban a me­gye és Miskolc párt- és gazdasági vezetőivel talál­kozott, majd kíséretével vá­rosnéző útra indult, amely­nek során megtekintette a különböző építkezéseket. Délután a városi pártbi­zottság székházában aktíva­ülésen az időszerű politikai és gazdasági kérdésekről, tá­jékoztatót ad a Vezető szer­vek, vállalatok képviselői­nek. Négy vörös diploma Tanévnyitó a marxista egyetemen Ma délután 3 órakor tart­ják a tanévnyitót a Marxista —Leninista Esti Egyetem ál­talános tagozat első évfolya­mos hallgatói számára. 166 elsőévest köszöntenek a pártoktatási igazgatóságon. Sor kerül az idén végzett 54 hallgató oklevelének átadá­sára is. Kerekes József, az oktatási igazgatóság vezetője négy vörösdiplomát ad át a kitüntetéssel végzettek ré­szére. A járási székhelyekre ki­helyezett általános tagozato­kon szeptember 7-től indít­ják az új tanévet. Ugyancsak 7-én kezdenek a szakosított tagozatok hallgatói is. A filo­zófia, politikai gazdaságtan, munkásmozgalom története, esztétika, művelődéspolitikai szakokon, a vezetési Ismere­tek októberben induló tanfo­lyamán összesen 395 hallgató tanul az idén. Jarring as EAK megbízottjával tárgyal Jubileumi jókívánságok Izrael továbbra is halogatja a békés rendezést 1 járdán kormány és a gerillák vezetői megegyeztek? ma kora délelőtt felkereste szerkesztőségünket. Elbeszél­gettek lapunk vezetőivel és sok sikert kívántak a DH további tevékenységéhez. Dr. Fekete László, a váro­si párt-vb tagja, a városi ta­nács vb-elnöke levélben üd­vözölte szerkesztőségünket. Szűcs István, a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke szintén levélben mondott kö­szönetét a NEB és a szer­kesztőség között kialakított jó kapcsolatért. I,eveiben, táviratban, tele­fonon vagy személyesen még számosán kifejezték jókíván­New Yorkban harmadíz­ben tárgyalt Gumiár Jarring az EAK képviselőjével, El- Zajattal. A két politikus ma ismét megbeszélést tart. Am- manban a jordán kormány és a Palesztinái íclszabadi- tási szervezet vezetői meg­egyeztek abban, hogy igye­keznek megakadályozni a hadsereg és a gerillák ismét­lődő összecsapását. Egyiptom ENSZ-fődelegá- tusa Jarringgal folytatott megbeszélése után New Yorkban újságíróknak kije­lentette, hogy Izrael saját szempontjá­ból veszélyesnek tartja a békét és ezért minden­áron megpróbálja meg­akadályozni a kérdés rendezését. az izraeli vádakat, amelyek szerint Egyiptom megsérti a közel-keleti tűzszünetet. Gol- da Meir nem csatlakozott Dajanhoz, de az ellentétek miatt nem történt, döntés így Tekoah még mindig Izrael­ben tartózkodik és valószí­nűleg csak a hét végén tér vissza New Yorkba. Ami a jordán kormány és a gerillák közötti megegye­zést illeti, arról még annyit, hogy Visszaérkezett Algériába Géprablások és menedékjog Visszaérkezett Algériába az az utasszállító repülőgép, amelyet tegnap három algé­riai fegyveres megpróbált Albániába kényszeríteni. A gép csak a jugoszlá­viai Dubrovnikig jutóit cl, ott a rendőrség a há­rom algériait letartóztat­ta. akik politikai menedékjogot kértek Jugoszláviában. Ugyancsak repülőgéprab­lás ügyében utazott Koppen­hágába a lengyel főügyész­ség egyik tagja, hogy azok­nak a géprablóknak a kia­dásáról tárgyaljon, akik a közelmúltban két lengyel utasgépet térítettek Dániába. Lengyelország már ko­rábban kérte kiadatásu­kat, de a dán hatóságok a kérést nem teljesítet­ték. An»ak is híre jár. hogy a géprablók Dániában politi­kai menedékjogot kapnak. Ehhez a kijelentéséhez csat­lakozik az az általános véle­mény az ENSZ politikai kö­reiben, hogy Izrael tulajdon­képpen csak a hónap végén szeretné kezdeni az érdemi megbeszéléseket, amikor az ENSZ-közgyűlés jubileumi ülésszakára a külügyminisz­terek is a világszervezet székhelyére érkeznek. (Ezt egyébként — mint tegnap már közöltük — Eban kül­ügyminiszter egy kijelenté­sében nem is titkolta.) Ami az izraeli belső helyzetet illeti, a mai minisztertanácson pró­bálnak dönteni Dajan és a többi miniszter közötti ellentét ügyében. Dajan ugyanis el akarja ér­ni. hogy a kormány vegye rá Washingtont: fogadja el a tanácskozás előtt Ara­fat felhívta az arab ál­lamfőket: járjanak köz­be a további jordániai összecsapások elkerülése érdekében. Arafat üzenetét személyes megbízottja viszi az arab fő­városokba. Felhős idő Előrejelzés Miskolc térsé­gére szerda délig: Változóan felhős idő, ki­sebb esővel, esetleg gyenge zivatarral. Mérsékelt szél. A hőmérséklet hajnalban í Solnap délben 22 fok körúj várható. II. évfolyam 204. szám. 1910. szeptember 1., kedd HiMHHm Ara: 80 FILLER mmmmí Egyéves a Déli Hírlap

Next

/
Oldalképek
Tartalom