Déli Hírlap, 1970. július (2. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-29 / 176. szám

„Sorsdöntő” megbeszélés Korszerűsítésre szorulnak a bükki turistabázak Ha a Miskolcra érkező, pi­henni vágyó turistákat kér­dőre fogjuk, szinte kivétel nélkül mindegyikük a város páratlan szépségű környékére esküszik. Évente tízezrek ke­resik fel a Bükk vadregényes turistaútjait és gyönyörköd­galom lebonyolítása okoz gondot. Fent a hegyek között szinte állandó probléma a munkaerőhiány. Az ellenőr­zéskor tapasztalt mulasztáso­kat azonban ezzel aligha le­het indokolni: a hűtőszek­rényben az egészségre ártal más, szakszerűtlen módon tá­rolják az ételeket, felületesen veszik a kötelező ételmintát és — a közelmúltban meg­tartott KÖJÁL-ellenőrzés után — még mindig nem vol­tak rendben az egészségügyi könyvek. (Folytatás az 5. oldalon) Emilio Colombo kijelölt olasz miniszterelnök a kor­mányválság megoldását cél­zó tárgyalásai során „sors­döntő” megbeszélést tart ma az olasz szocialista párt és az egységes szocialista párt (szo­ciáldemokraták) képviselői­vel. A két párt közötti ellen­ségeskedés hevesebb, mint valaha annak nyomán, hogy Toskana tartományi végre­hajtó tanácsában (a helyi „kormányban”) — a kommu­nisták szavazataival — szo­cialista párti elnököt válasz­tottak. Sikeres megbeszélés az fcAk és Szíria között Israel kormánya ma reggel ül össze és kidolgozza végleges válaszát arra az amerikai javaslatra, hogy tartsanak 3—4 hó­napos tűzszünetet, ez alatt pedig az ENSZ felügyelete melleti kezdjenek közvetett tárgyalásokat a BT három évve] ezelőtt elfogadott közel-keleti határozatának végrehajtásáról. Miután Egyiptom és Jor­dánia már kedvező választ adott az amerikai indítvány­ra, most Tel Avivon a sor. Az izraeli kormány végleges döntését még nem ismerjük, de Dajan hadügyminisztei tegnap esti beszédében arra célzott: Izrael még barátaitól sem fogad el utasításokat, de nem elég erős, hogy el­veszítse szövetségesei!, ezért nem fogja vissza­utasítani az amerikai ja­vaslatokat. Cáfolta azokat a híreket, hogy a béketerv elfogadása esetén benyújtja lemondását. Ugyanekkor örvendetes hír Kairóból, hogy megérkezett Atasszi szíriai államfő vála­sza. Nasszer üzenetét El- ivholi államtitkár vitte Szí­riába és Atasszi erre vála­szolt. A választ még nem kő­ül! ca. El-Kholi azonban úgy nyilatkozott, hogy nagyon sikeres megbeszélést foly­tatott a szíriai elnökkel Nixon Helsinkibe látogat? Gent: megbeszélés az európai biztonságról A linn külügyminiszter szerint már az idén ősszel meg lehet tartani az európai biztonsági értekezlet előké­szítő konferenciáját. magái az értekezletet pedig jövőre összehívhatják Helsinkibe. A finn külügyminiszter a parlamentben mondott be­szédet és a biztonsági érte­kezlettel kapcsolatos kijelen­tései után azt is közölte, hogy Nixon, Kekkoncn finn államfő meghívására, jö­vőre valószínűleg Helsin- Ic'kr U&j iuwsaik az európai biz. tonsági értekezlet előkészí­téséről folytatott megbeszé­lést Genfben a finn leszere­lési delegáció tagjaival Stibi, NDK külügyminiszter ­.lelyettese. Stibi ezenkívül az NDK ENSZ-f el vételéről is meg­beszélést tartott Genfben a világszervezet egyik főtit­kár-helyettesével. Növekvő felhőzet Várható időjárás Miskol térségében csütörtök délig: Felhőátvonulások, még eső nélkül Mérsékelt, időnként megélénkülő délnyugati, nyur­ga ti szél. A hőmérséklet haj­nalban 17, holnap délben 28 tök körül alakul Noha reszteteket ő sem kö­zölt, megfigyelők ezt az ér­tékelést önmagában is lan­tosnak tartják, hiszen Szíria eddig ellenezte az amerikai terv elfogadását. Kairóban hivatalosan kö­zölték még, hogy az EAK hírközlő szervei ideiglenesen beszüntetik néhány Palesztinái szer­vezet rádióadásának koz vetítését. Ez összefügg azzal, hogy ezek a szervezetek szembefordul­tak az egyiptomi döntéssel, amely elfogadta tárgyalási alapul az amerikai béketer­vet. A szóvivő szerint Egyip­tom nem azért bocsátotta hírközlő rendszerét e szerve­zetek rendelkezésére, hogy azok manőverekre használ­ják fel az EAK kormánya ellen. * iV/a reggel a Bum léri mragptacon a Icardviragoic uraltak a standokat. A ritkább virágúa- kat 2—2,50-ért, a tömöttebbeket 4—5 forintért adták. Sok szegjüt, rózsát hozták az árusok és egyre több dáliát kínálnak. (Szathmáry László felvétele) hűk jó. de rosszul csomagolják Ellenőrzés „Sajtorszáaban” A megyei éleimiszer-mino- ségellenörzö intézetek átfogo vizsgálattal ellenőrizték az olcsó sajt minőségéi. Megállapították, hogy hasz - nos-anyag tartalmuk megfe­lel a követelményeknek és a szabványoknak: ezek a saj­tok szinte kivétel nélkül táp Washington és Tel Aviv Dajan marsall, izraeli hadügyminiszter nyilatkozata megle­hetős pontossággal tükrözi az izraeli álláspontot, melynek lé­nyege: Izrael nem mond le támadó szándékáról, de nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy szembeforduljon az Egye­sült Államokkal. Ez egyben nyílt színvallás is arról, hogy az izraeli magatartás mögött elsősorban az USA földközi-ten­geri céljai állanak. Ugyanekkor mutatja azt is, hogy' az USA céljai elérésében van annyira óvatos: nem akar konfrontáció­ba kerülni az arab országokat támogató Szovjetunióval, vagy­is a béke és a BT-határozat alapján való józan megoldás legfőbb őre a Szovjetunió és a szocialista országok ereje. Ez egyben figyelmeztetés lehet azoknak a túlzó Palesztinái szervezeteknek és egyes arab államoknak, amelyek, érzelmek­nek engedve, nem veszik figyelembe a realitásokat és a há­ború veszélyével játszva, az izraeli héjákat bátorítják ellen­állásra. A legújabb jelentések arról tanúskodnak, hogy Atasz- szi szíriai elnök bizonyos közeledést mutat az egyiptomi állás- iont felé. Legalább is erre enged utalni Nasszer megbízott­inak, El-Kholinak nyilatkozata, útjának sikeres voltáról. Dajan rezignált beleegyezése és az Atasszival folytatott tár­gyalásokra tett célzás egyaránt reményt — de csak reményt — kelt arra, hogy a túlfűtött érzelmek okozta túlzásokkal szemben előbb-utóbb a józan ész kerül fölénybe. Az a józan ész, amely a nagyhatalmaknak és kis országoknak egyaránt a békés kompromisszumok megoldását tanácsolhatja csak, ha a világ nem akar elpusztulni. MÁTÉ IVÁN latok, es izük ellen sem lehet kifogás. A szakemberek azon­ban kifogásolták, hogy a gyáraknak nem mindig van gondjuk a csomagolásra, és ez. azon túl, hogy rontja az áru „megjelenését” eseten­ként romláshoz vezethet. A laboratóriumi próbák során kimutatták, hogy né­hány sajtféle túlságosan ke­mény, nem kenhető állapot­ban kerül a fogyasztókhoz, holott ezeknek a sajtoknak éppen ez lenne az egyik jel­lemzőjük. A minöségellenorök felhív­ták a figyelmet arra is, hogy gyakran kerül forgalomba olyan dobozos sajt. amelyen nem egy. hanem esetenként két. sót néha három szava­tossági időt tüntetnek fel. A kereskedelemben gyakran „felülbélyegzik” az eredeti határidőt, ami az esetek dön­tő többségében semmiféle hátrányt nem jelent a vásár­lókra, néhányszor azonban túlságosan meghosszabbítják a szavatosságot. A vizsgálat alapján a MÉM figyelmez­tette az illetékeseket, hogy a szavatossági idő meghosszab­bításával kapcsolati» rendel­kezéseket vizsgálják felül, és csak valóban indokolt eset­ben adjanak engedélyt a ,.to­vább árusításra”. Tv, diktafon, ruhatár a huszitán A MOGÜRT Gépjánnúkül- kcreskcdelmi Vállalat egész autóbuszUaravánt indított út­nak Moszkvába, az augusz­tus 20-án nyíló Magyar Népgazdasági Kiállításra. 23 autóbuszt mulat be. s az Ikarusok szinte sorfalat áll­nak maid a magyar pavilon­nál. A bemutatói! típusok kö­zött lesz az új Ikarus család első tagja, a 2ö0-es. amely­nél! exportját a MOGÜRT ez évben kezdi meg. A 250- es típusú szuperluxus lég­kondicionált autóbuszt 180 , fokba): elfordítható klu'ofote­lekkel. televíziókészülékkel, rádió adóvevővel, írógéppel, diktafonnal, teakonyhával és ruhatárral is felszerelték. A kocsi lényegében guruló-tár­gyaló és rendeltetésének megfelelően a kiállítás idején is tárgyalásokra ’-.ocználiák fel. A MOGÜRT elküldte a Csepeli Híradástechnikai Gépgyár, a Hiteka olasz li- eenc alapján gyártott autó­mosó-berendezését. amelyet először a BNV-n állítottak ki és külföldön első alka­lommal Moszkvában mutat­nak be. A gombnyomással üzembe helyezhető berende­zés két-három perc alatt mossa tisztára, majd ugyan­annyi idő alatt meg is szá­rítja a személygépkocsikat. A magyar jármübemutató egyik érdekessége lesz Moszk­vában. hogy a legújabb tí­pusok mellett felsorakoztat­nak két öreg buszt is. Az egyik Ikarus 55-ös, a másik Ikarus 66-os típus — mind­kettő már egymillió kilomé­tert futott a Szovjetunióban. H. évfolyam, 176. szám 1070. július 20., szerda ' -a: 80 FILLÉR wm Érdemi asakaasbu futottak Szovjet—nyugatnémet tárgyalás A moszkvai szovjet—nyu­gatnémet tárgyalások ma délelőtt a küldöttségek teljem ülésével folytatódnak. Eredetileg délutánra be­szélték meg a találkozót, de azután módosították az idő­pontot. Tegnap este ugyanis befejezte két és fél órás ta­nácskozását az erőszakot ki­záró szerződés megszövegeze- seről a két ország vegyes szakértőbizottsága. E szakér­tői bizottság létrehozásáról Gromiko és Scheel még teg­nap megállapodott azon az eszmecserén, amelyet a nyu­gatnémet küldöttség szóvivő­ié úgy értékelt, hogy az alapos és tárgyszerű volt. A tárgyalások már eljutottak az érdemi sza­kaszba. — tette még hozzá a szó­vivő. nek a hegyvidék szépségei­ben — de vajon mivel és ho­gyan fogadja vendégeit a Bükk? Az autósok legszívesebben Hollóstetőn pihennek meg, de ha a reggeli órákban vetődik erre az utas, tejet, tejeskávét vagy kakaót ne kérjen. A tu­ristaházban csak teát szolgál­nak fel a reggelihez: naponta Miskolcról kellene felhozni a tejet és a gondnok Trabant­ján kívül más járművel nem rendelkeznek. A déltájban érkezőknek azonban nagyobb a szeren­cséjük. A menedékház étel­és italválasztékát sok mis­kolci étterem megirigyelhet­né. Az étlapon gyakran sze­repelnek az idényjellegű vagy olcsó belsőségekből készült ételek, és a sör — ilyenkor, nyáron is — csak ritkán szá­mít hiánycikknek. A turistaház személyzeté­nek főleg' a hétvégi csúcsfor­Dajan: Izrael nem elég erös.~ Tel Aviv ma ad végleges választ

Next

/
Oldalképek
Tartalom