Déli Hírlap, 1970. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1970-06-01 / 126. szám

POLITIKA! NAPILAP *> n. évfolyam, 126. szám. 1970. június 1.. hétfő Ára: 1 FORINT ■«—m Fock Jenő Jugoszláviába, Péter János Norvégiába látogat Borsodi diákok as építkeséseken Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke Mitja Ribicsics- nek, a Jugoszláv Szövetség Végrehajtó Tanács elnökéne! meghívására a héten hivata los viszontlátogatást tesz Iíeígrádban. Viszonozza a je ­lenlegi jugoszláv kormányel­nök elődjének, Spiljaknak tavalyi budapesti látogatását. Ugyancsak a héten — elő­reláthatólag holnap — uía- 5k néhány napos hivatalos látogatásra Péter János kül­ügyminiszter Norvégiába. A látogatást a norvég kormány kezdeményezte. Ez az első ill'en szintű találkozás a két állam képviselői között. Az idén több mint ötezer Borsod megyei középiskolás szakmunkástanuló és egyete­mista tölti szabad idejének egy részét a nyári építőtábo­rokban. A lányok Szentmár- tonkátán és Kiskunhalason gyümölcsöt, paradicsomot, zöldséget szednek és szőlőt kötöznek, a fiúk pedig Eger- farmoson az Eger-csatorna építésében és belvízrendezési munkákban vesznek részt. A fiatalokat — akik kétheten­ként váltják egymást — ké­nyelmes. fürdővel, telev.,dó­val és rádióval felszerelt tá­borokban helyezik el. napi négyszeri étkezést kapnak és messzemenően gondoskor! iák szórakozásukról is. Több építőtábort szervez­nek a megye területén is. Se­gítik a miskolci Egyetemvá- ros építését, s dolgoznak a helyreállított, műemlékjelle- gű boldogkőváraljai várnál. A történelmi emlékű várhoz mintegy másfél kilométer hosszú utat építenek. Igen so­kan jelentkeztek az árvíz­sújtotta vidékek helyreállítá­sára szervezett táborokba is. ElüzmavatCi 'iiiur!P!?S4,c[ A Mezőgazdasági Gépjaví­tó Vállalat felsőzsolcai izé­mé elnyerte az éiüzem cí­met. A hét végén megrenoe zett ünnepségen heten kiváló dolgozó kitüntetést, h : i- egyen pedig pénzjutalmat vehettek ál. Az ünnepség után a vállalat dolgozol Ma­jálison vettek részt. Pilóta nélküli utasszállító gép A finn légiforgalmi társa­ság DC—8 típusú repülőgépe, mint az első ilyen típusú utasszállító gép, pilóta nélkül repült át az Atlanti-óceán fe­lett. A lijkhajtásos repülőgép irányítását a gép fedélzetén levő komputerre bízták. jjc Június a nyár kezdete, és a nagy izgalmak időszaka az egyetemisták életében. A mis­kolci Egyetemvárosban is javában tart a vizs­gaidőszak, a számonkérés időszaka. Az ötöd­évesek május harmincadikáig beadták a dip­lomaterveket, és általában három tantárgy­ból kollokváltak, a következő három hétben pedig az államvizsgákra készülnek. A három szaktárgyból és a diplomaiervek megvédésé­ből álló államvizsgák mindhárom karon jú­nius 22-töl 37-ig lesznek. De az alsóbb éve­sek is teljes „erőbedobással’’ készülnek a kol­lokviumokra, szigorlatokra. Május 25-ig meg­szerezték az index lezárásához szükséges alá­írásokat és gyakorlati jegyeket, és június 23- ig befejezik a félévet. De van lehetőség arra is, hogy az illető tanszék engedélyével né­hány vizsgakötelezettségüknek augusztus 25. és szeptember 6. között tegyenek eleget. Szep­tember 6. és 12. között pedig az utóvizsgázók tóhat jak-le- félévi „adósságukat”, lÁgotha felvs) A nyári menetrend premierje Jói sikerült ma hajnalban a nyári menetrend prenaier- jtei Ä WRskolei Közlekedési Ezer tonna cement az ajándékuk A Cement- és Mészipari Országos Vállalat hejőcsabai gyárában elhatározták, hogy az idén ezer tonna cementtel többet termelnek a tervezett­nél, és ezt a mennyiséget az árvízsújtotta települések új­jáépítéséhez ajánlják fel Szükség esetén a gyár a hely­színre is szállítja a fontos építőanyagot. A HÓM dolgozói ezenkívül egynapi keresetüket is el­küldték az árvízkárosultak megsegítésére. Találkoznak Párizsban ? Grsnike m Párizs!» utazik Scheel külügyminiszter megkezdi tárgyalásait a francia fővárosban Gromiko szovjet külügyminiszter ma Párizsba utazik. A szovjet és a francia sajtó jelentéseiből arra lehet következ­tetni. hogy a két ország kapcsolatainak fejlesztése mellett el­sősorban az európai együttműködés problémáiról lesz szó a tanácskozáson. A nyugatnémet hírügynök­ségek erősen találgatják, hogy a ma ugyancsak Párizs­ba érkező A tárgyalások hete Alig ért véget a NATO miniszteri tanácsának római ülése, máris megélénkülő diplomáciai tevékenységről számolnak be a hírügynökségek. Nem minden nemzeti büszkeség nélkül mondhatjuk, hogy ebből a tevékenységből ismét kiveszi ré­szét a magyar diplomácia is, hiszen a magyar miniszterelnök jugoszláviai látogatásával egyidőben külügyminiszterünk is­mét útra kel és ezúttal Norvégiába látogat. Miután Norvégia tagja a NATO-nak, külügyminiszterünk közvetlenül értesül­het a NATO-tanácskozás egyik résztvevőjének tapasztalatai­ról, elsősorban arról, milyen remények vannak az európai biztonsági értekezlet összehívására. Bármennyire igyekezett az USA Rómában fékezni az euró­pai biztonság és kialakuló együttműködés lehetőségeit, az a tény, hogy Gromiko szovjet külügyminiszter ma Párizsban erről is tárgyalni fog és ugyanekkor ott tartózkodik a Szov­jetunióval tárgyalásokat folytató bonni állam külügyminisz­tere, Scheel — arra mutat, hogy a kérdés megérett a meg­oldásra és az VSA mesterkedése sem tudja az európai álla­mokat lebeszélni arról: gondoskodjanak földrészük biztonsá­gáról. Belgrád, Oslo, Párizs — egyaránt tárgyalások színhelye lesz hát a héten, és ha ehhez hozzávesszük még az Európához elég közelálló Közel-Kelet problémájáról kezdődő washingtoni tárgyalásokat, akkor csak azt mondhatjuk: a háborúra speku­láló erők nem semmisíthetik meg a békére való törekvést. Ezt a helyzetet a béke képviselőinek ki kell használniok a nemzetközi megbeszéléseken! MÁTÉ IVÁN Scheel nyugatnémet kül­ügyminiszter esetleg köz­vetlen megbeszéléseket folytathat a francia fő­városban az ott tartóz­kodó szovjet külügymi­niszterrel. Erről a lehetőségről semmi­lyen hivatalos nyilatkozat nem hangzott még el, a ta­lálgatások azonban — külö­nösen Bonnban — tartják magukat. Scheel Párizsban a Nyugat-európai Unió közgyűlésén vesz részt, amelynek egyik fő témá­ja az európai biztonsági konferencia lesz. Természetesen Scheel tájékoz­tatni fogja az unió tagjait a Szovjetunió és az NSZK kö­zötti tárgyalásokról is. Miután a Nyugat-európai Unió közgyűlésén a közel- keleti válság is szóba kerül majd. hírt adhatunk arról is, hogy a héten — előrelátha­tólag — ismét tárgyalásokat kezd a közel-keleti helyzet­ről Washingtonban Dobri- nyin szovjet nagykövet, és Siscoe külügyi államtitkár. A tárgyalások jelentőségét emeli az a tény. hogy Rogers külügyminiszter, nyugat-európai űjtáről mára virradóra hazaér­kezve, arról beszélt: le­het, hogy ő is tanácsko­zik Dobrinyinnal. A közel-keleti helyzetre vonatkozik az az érdekes hír, hogy Nahum Goldmann, a Zsidó Világkongresszus elnö­ke, akinek Nasszerrel való megbeszélési kísérletét Gol- da Meir miniszterelnök-asz- szony akadályozta meg, — az amerikai NBC tévétársa­ságnak adott interjújában ki­jelentette: meggyőződése, hogy a Szovjetunió a közel-ke­leti jrálság békés rende­zését; akarja és reméli, hogy az arab or­szágok elfogadnak egy effaj­ta rendezést. Szerinte a Tel- Aviv-i kormánynak „mini­mális békeprogramot” kelle­ne kidolgoznia. Futó eső Várható időjárás Miskolc térségében kedd délig: Változóan felhős idő, futó esővel, esetleg zivatarral. Mérsékelt, napközben meg­élénkülő északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12, holnap délben 18 fok körül alakul. Vállalat forgalmi ellenőrei megvizsgálták a csúcsforga­lom alakulását. Megállapított tűk, hogy az üzembe helye­zett 108 autóbusszal biztonsá­gosan és megfelelően le tud­ják bonyolítani az utasfor­galmat. Mindemellett azon­ban az elkövetkező három nap sikerétől teszik függővé az új menetrend véglegesíté­sét. Balatoni szervizek A keszthelyi autószer»- viz-állomást H millió forin­tos költséggel az ország egyik legkorszerűbb egységévé fej­lesztik. A balatonfüredi és a szántódi üzemanyagtöltő állo­mások és minis.zervizek min­tájára Veszprémben megny ílt az új Shell-telep. Nixon ©éti© beszédet iK©iacä Kambdtdssa nem kérte eez amerikai csapatok bevonulását Az amerikai külügymi­nisztérium hivatalosan beis­merte, hogy a kambodzsai kormányzat nem kérte az, USA csapatainak bevonulá­sát az országba. A bejelen­tés érdekességét aláhúzza, hogy Nixon elnök szerda es­te (magyar idő szerint csü­törtökre virradóra) beszá­mol az indokínai helyzet leg­újabb fejleményeiről. Az elnök a hét végén ka­liforniai üdülőjében tartózko­dott és tanácsadóival nyilat­kozatát tárgyalta meg. Oda­érkezett az indokínai inter­venciós csapatok főparancs­noka, Abrams tábornok is. Miközben a megbeszélések folytak, kiadták az amerikai külügyminisztérium jelenté­sét, amely szerint az ame­rikai csapatok a Dél-Viet- namban harcoló amerikai egységek „védelmében” vo­nultak be a saigoni katonák­kal együtt Kambodzsába és erről csak az intervencióval egyidőben értesítették a kambodzsai kormányt. Hajnali jelentések szerint heves harcokra került sor mára virradó éjszaka saigoni katonák és a felszabadító erők között Kambodzsában. Dél-Vieínamban az éjszaka rakéta- és aknavető táma­dást intéztek a szabadság- harcosok az ország második és harmadik legnagyobb vá­rosa, Hűé és Dalat ellen. A SZOT elnökségének Ma délelőtt ülést tartott a SZOT elnöksége. A többi kö­zött megvitatták a kollektív szerződések módosításának tapasztalatait. Az erről szóló jelentés szerint a vállalatok a fő figyelmet a részesedési alap felosztásának szabályo­zására fordították. A módosí­tott kollektív szerződésekben fokozottabban megbecsülik a. munkahelyükhöz hű dolgozó­kat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom