Déli Hírlap, 1970. április (2. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

Ara: 80 BILLEK Harminc órája bezárva A diákok nem engednek elhatározásukból Ha az utasok élete veszélyben forog, felsziíUhut a gép Leül látható a góp Dél- Korea fővárosának, Szöulnak nemzetközi repülőterén. Kim - IKin. A gépet japán diákok ra­bolták el, hogy a KNDR- ba utazzanak vele. Miután a dél-koreai hatósá­gok megtévesztő manőverei következtében (a repülőteret észak-koreai lobogókkal ál­cázták) a diakok azt hittek hogy a KNDK-ba érkeztek, és leszálltak Szöulban, a gép most is Kimpon tartózkodik. Dél-Koreában már kora dél­után van, de / a nemzetközi repülőterén még mindig folyik az al­kudozás a diákok és a repülőtéri hatóságok kö­zöli. Brexsnyev hazánkba érkezik Ma délelőtt elutazott Moszk­vából a magyarországi fel- szabadulási ünnepségeken részt vevő párt- és kormány- delegáció. A küldöttséget Leonyid Brezsnycv, az SZKF Központi Bizottságának fő­titkára vezeti. Tagjai Vlagyi­mir Scscrbickij, az SZKF Politikai Bizottságának pót­tagja, az Ukrán Szovjet Szo­cialista Köztársaság minisz­terelnöke es Matvej Zaharov marsall, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szov­jetunió honvédelmi minisz­terének első helyettese, a szovjet hadsereg vezérkari főnöke. Fjodor Tyitov, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete Magyar- országon csatlakozik a dele­gációhoz. Egyéni akció és válságtünet A repülőgép, es nagykövetelrablások korát éljük a világ polgári felében. Az egyéni akcióknak ez az elszaporodása, a rendszerrel való szembenállás ilyen módja, kétségtelenül a társadalom válságának jellegzetes tünete. Mégpedig az a tünet, amikor az elégedetlenség egyrészt a társadalomból való menekülés formájában jelentkezik, és egyéni úton keres megoldást, vagy személyes bosszú, emberrablás formájában igyekszik elégtételt szerezni a társadalmi igazságtalansággal izemben. Szociológiai és társadalompszichológiai kutatás de­ríthetné fel mélyebb jellegét ezeknek az egyre jobban el­harapódzó akcióknak, és nekünk nem is célunk napi rövid kommentárunkban ilyen mélyreható elemzéssel próbálkozni. Az azonban szinte napnál világosabb, hogy a diáktüntetések­től, épület-elfoglalásoktól (amelyek egyikéről egy friss hírt mai lapunkban is közlünk) a repülőgép- és diplomata-elrab­lásokig terjedő széles elégedetlenség-skála a tőkés társada­lomban jelentkező társadalmi és társadalomtudati hasadás kétségtelen jele. Ebből u szempontból előremutató, hiszen igazolja azokat a megállapításokat, amelyeket a marxizmus —leninizmus 'már régen megtett, s amelyeket az elmúlt évek­ben a „jóléti társadalom” tőkés konjunktúrája igyekezett el­múlt veszélyként, leküzdött-válságként, elhanyagolható meny- nyiségként kezelni. Nos, az elhanyagolható mennyiségről kiderül, hogy koránt­sem elhanyagolható, a válság veszélyét nem sikerült leküz­deni, mert az anyagi jólét felszínes csillogása alatt is, egyre gyakrabban jelentkezik, és a sorozatos tüneteket már ken­dőzni sem lehet. Más kérdés persze, hogy ezek az egyéni akciók, amelyek a válságból való kiút keresésének szimpto­matikus jelei, elvezethetnek-e a válság megoldásához? Mi azt mondjuk; a társadalmi válságot csak társadalmi változással lehet megoldani, az egyéni akciók a társadalmi megoldás szükségességét bizonyítják, a válságot kitapintható valósággá teszik, de a megoldást nein tudják biztosítani. Ezt csakis a társadalmi változás hozhatja meg. MATE IVAN A szamuráj-kardokkal és házilag készített pokolgépek­kel íelíegyverzett 15 fiatal eddig még csak annyit en­gedett meg, hogy a gépen a külvilágtól több mint harminc órá­ja elzárt száz utas enni- és innivalót kapjon, de az utasokat nem engedte ki. A dél-koreai hadúgymüusz- ter most már utasította a repülőtéri hatóságokat, azon­nal adják meg a felszállási engedélyt, ha úgy látják, hogy a teljesen elcsigázott utasok élete veszélyben fo­rog. Eközben megpróbáljak kicserélni á pwttagu legény­séget, mert azt remélik, hogy a személy­csere alatt sikerül rábír­ni a diákokat, hogy en­gedjék ki az utasokat és így folytassák a második napja tartó repülöutat a KNDK felé. Kérdés persze, hogy ezt el lehet-e érni, hi­szen ebben az esetben a diá­kok a túszokat engednék ki a kezeik közül. * Az MSZMP Borsod megyei és Miskolc ve. rosi Bizottsága, a megyei és a városi tanacs felszabadulásunk 25. évfordulója alkalmából ma délelőtt együttes ünnepi ülést tartott u Bartók Béla Művelődési Központ színház­termében. Az elnökségben helyet foglalt: dr Bodnár Ferenc, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Havasi Béla, a városi pártbi­zottság első titkára, dr. Ladányi József, a megyei tanács vb-elnöke, dr. Fekete László, a párt városi végrehajtó bizottságának tagja, a városi tanács vb-elnöke, a pártbizottsá - gok és tanácsok vb-tagjai. a társadalmi es tömegszervezetek vezetői. Az ünnepségen részt vett Willi Regutzki, az NDK-beli neu- brandenburgi Kerület tanácsának első el­nökhelyettese, Günter Luder, a tanács parí- bizottsági titkára, valamint Milan So­ltúba, a Szlovák Kommunista Párt kelet - szlovákiai bizottságának titkára is. Az ün­nepi ülés a magyar és a szovjet himnusz hangjaival kezdődött, majd Markaly Gábor színművész, a Miskolci Nemzeti Színház tag ja. Garai Gábor: Üj kor nyitánya címtt ver­sét adta elő A: ünnepség résztvevőit dr. Bodnar Ferenc köszöntötte, majd dr. Hava A Béla, a Miskolc városi Pártbizottság ehö titkára mondott ünnepi beszedet. Hangsú­lyozta: — Kegyelettel hajtjuk meg a~ emlé­kezés zászlaját a hősök előtt. Iák a legdrá­gábbat — az életüket áldozták a mi szabad­sagunkért. A felszabadult ország lakos­sága iszonyatos örökségéi kapott: roi.n- hadöntött hidak, házak, felszaggatott utak. a iasiszták által kifosztott üzemépületek, lm diarvák ezrei és a fenyegető járvány veszélyek. Uj alapokon kelleti tehát új országot terem- leni itt. ahol minden változásért kiáltó '. 1 proletárdiktatúrái történelmi tettek so­rozatán keresztül vívtuk ki. — Az ünnepi . zonal: a továbbiakban részletesen eleme te 25 évünk történelmét. Külön köszöntötte azokat az elvtársakat, akik hűséggel és ál­dozatkészséggel járták végig a felszabadulás óta megtett utat. Az ünnepi beszéd elhárul­ása után dr. Ladányi József és dr. Fekete zászló kormánykitüntetéseket nyújtott at- a negyedszázados harcban helytálló elvtársit nak. Az ünnepi ülés dr. Bodnár Ferenc tar- szavával én veget. Új Állami- és íiüssuth-díjasaink Ma délelőtt az Orszagház kupolacsarnokában hazánk fel­szabadulásának 25. évfordulója alkalmából ünnepélyesen ki­osztották az 197(1. évi Állami- és Kossuth-díjakat. s művé­szeket tüntettek ki a Magyar Népköztársaság Kiváló, illetve Érdemes művésze címmel. Az ünnepségen Ilku Pál műve­lődésügyi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja mondott beszédei. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány az Állami-díj J, fokozatával tüntette ki Aleyits tryőrgy ^c&Satfccnjas akadémi­kust;. a Magyar Tudományos Akadémia matematikai kutató in­tézetének osztályvezetőjét; dr. Mócsy János Kossuth-díjas aka­démikust, nyugalmazott egyetemi tanárt: dr. Szentágothai János Kossuth-díjas akadémikust. n Semmelweis Orvostudományi Egyetem anatómiai intézetének egyetemi tanárát : dr. Burgen Roberiet, a mezőgazdasági tudo­mányok kandidátusát, a Bábol­nai Állami Gazdaság igazgató­ját; Erdélyi Miklóst, a Bábolnai Állami Gazdaság igazgatóhelyet­tesét; dr. Szabó Jenő állatorvosi, . Bábolnai Állami Gazdaság igazgatóhelyettesét; Tóth János agrármérnököt, á Bábolnai Álla­mi Gazdaság igazgatóhelyettesei: dr. Bajusz Sándort, a kémiai tudományok kandidátusát, a Gyógy szertudományi intézet tu­dományos főmunka társát; dr. Medzihradszky Kálmánt, a ké­miai tudományok doktorát, a / Eötvös Lóránd Tudományegye­tem egyetemi tanarat: dr. Kirs- aludy Lajost, a kémiai tudo­mányok kandidátusát, a Kőbá­nyái Gyógyszerárugyár kutató laboratóriumának vezetőjét. A /. AUaim-dij II. lukouiut negyvenhetén érdemelték ki « szocialista társadalmi rend épí­téséért folyó tevékenység során elért nagy jelentőségű ludomá ityos, termelési, gyógyítási, pe dagógiai és népművelési ered- ményeik elismeréseként, míg a/. Allami-díj m. fokozatával hu­szonhárom főt tüntettek ki, köz­tük Bozsik Kálmánt, a Diósgyőri Gépgyár szerelölakatosát. A Kossuth -díj I. fokozatát kap iák: Bernét h Aurél Kossuth - • díjas festőművész, a Képzőmű­vészeti Főiskola tanszékvezető tanára; Fábri Zoltán kétszeres Kossuth-díjas filmrendező. a Magyar Népköztársaság kiváló és érdemes művésze: Illyés Gyula, kétszeres Kossuth-dijas és József Attila-díj as író. A Kossuth-díj ii. (okozatával tüntették ki Főnyi Géza három­szoros Kossuth-díjas festőmű­vészt; Házy Erzsébetet, a Magyai Népköztársaság érdemes művé­szét. a Magyar Állami Operába/ Liszt-díjas magánénekesét: Kó- ródv Andrást, a Magyar Néo­i;es L ion Enure Kossuth-díj as*. a Ma­gyar Népköztársaság kit aló és érdemes művészét, a Nemzeti Színház Jászai-cii.i as főrendező­jét: Pándi Pált, az i <A ' • ■■.tu­dományok kancUcián«... t. . ser AUila-díjas írói t kritikust: Weöres Sándor* köv.o és műfor­dítót. A Kossuth-dii FII. loUoz :iával tüiuetiék ki ; , i Györgyöt, a Magyar U-pJA ;.isteá's u'de- mes művész. Á. a Ni í/u] Szín­ház kétszeres < Jám A-dijus szín­művészét; K ss irtván kétszeres Munkácsy-tirias s/obras" ,nr eszi: Kovács Andrási a j\Tr. •• Nép- köztársaság c-'Amt: ' v sz'ct. kétszeres B~! -ti.jas film­rendező: : i i 'ruicet, a iMagjyv Neokö i... • ■ érdemcs rm''.’, i / .i. a Ai agya* Filmgyártó '■ iv.i két‘•/ét ( S Bf.lr.zs Béla­dí ias ühnu pora tőré:: Szlnetár 1. a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészét, a Ma­gyar Rádió és Televízió kétszeres Jászai-díj as főrendezőjét: Vámc- Lászlót, a Magyar Népköztársa­ság érdemes művészét, a Ma­dách Színház kétszeres Jászai- díjas rendezőjét és a Bartók vo­nósnégyes tagjait A Magyar Népköztársaság ki­váló művésze címet kapták: Bárdos Lajos zeneművész; Bes­senyei Ferenc színész; Bortnyik Sándor festőművész; Deák Sán­dor színész; Farkas Ferenc ze­neszerző; Horváth Ferenc szí­nész; Istók János szobrászmű­vész; Jámbor László magánéne­kes; Kállai Ferenc színész; Ko­vács Dénes hegedűművész; Mol­nár Antal zeneművész; Somo­gyi József szobrászművész: Sza bó Iván szobrászművész; Tátrai Vilmos hegedűművész. A Magyar Népköztársaság ér­demes művészéi: Adám Otto rendező; Ágay Karola magán­énekes; Berek Kati színművészt Békés András rendező; Eck Im­re koreográfus; Fónay Márti? színművész; Gulyás György kai- nagy; Herskó János filmrendező; Homm Pál színművész; Jancsó Miklós filmrendező; Jánoki Sán­dor színművész; Kazimir Ká­roly rendező: Makk Károly filmrendező; Marisa István szob­rászművész; Martyn Ferenc fes­tőművész; Raszler Károly grafi­kus; Révész György filmrende­ző; Sinkovits Imre színművész: Szirtes Ádám színművész; Viit Tibor szobrászművész.“, Zsurz* Bwa rendező. Hol az elrabolt nagykövet? Guatemalában egyelőre semmit sem tudnak a ha­tóságok a tegnap késő este foglyul ejtett 62 éves Kari von Spreti nyugat­német nagykövetről. A diplomatát hat fegyveres férfi hurcolta ismeretlen helyre. Az ellenállók hajna­lig nem jelentették be a sza­badon bocsátás feltételeit, de valószínű, hogy ismét politi­kai foglyokat akarnak kisza­badítani. Ebben az évben már a hatodik ilyen akció ez Latin-Amerikában. és közülük hármat Guate­malában hajtottak végre. Jobb árukínálat A kohó- es gépipar 197Ö- ben 8471 millió forint értékű közszükségleti cikket szállít a hazai kereskedelemnek, ke­reken 1400 millió forinttal többet, mint tavaly. Szinte valamennyi fontosabb cikk­ből lényegesen több lesz a boltokban az idén. A Kohó- és Gépipari 'Minisztérium — a Belkereskedelmi Miniszté­riummal közösen — április­ban megvizsgálja, hogyan realizálódnak a tervek, iel- ‘adják-e rendeléseiket a ke­reskedelmi vállalatok, és az ipari üzemek ezeknek eleget tesznek-e. Változékony idő j Előrejelzés Miskolc térsé­gére csütörtök délig: Változóan felhős idő. is­métlődő esőkkel. Mérsékelt, időnként megélénkülő dél­nyugati, nyugati szél. A hő­mérséklet hajnalban 3, hol­nap délben 12 fok körül ala­kul. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom