Déli Hírlap, 1970. március (2. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-05 / 54. szám

I je A martinkemencéből már kifolyt az acél. rövid másodpercek múlva magasba emeli a daru a megtöltött üstöket. A Lenin Kohá­szati Müvek martinacélmüvében évente 800 tzer tonna acél készül. A gyártás elavult, gazdaságtalan volta miatt azonban néhány év múlva lebontják a nyolc martinkemencét, s két, egyenként 100 tonna teljesítményű, korszerű, oxigénbefúvatásos konverter­kemence helyettesíti majd őket. Ha a tervbe vett rekonstrukció megvalósul, az LKM méginkább a hazai acélgyártás fellegvárává válik. (Ágotha Tibor felvétele) Stuttgartban is bemutatkozik a TVK! A Tüzeléstechnikai Kutató Intézet Budapesten is kiállí­tott szabadalmainak és gyárt­mányainak egy részét bemu­tatják az április 8-án Stutt­gartban nyíló INTERM-kiál- lításon. A miskolci intézet­ben készített automatikus blokkrendszerü gázégők és gáztüzelésű generátorok iránt több nyugati cég is érdeklő­dött. POLITIKAI NAPILAP * 11. eYtAbtw. 54. sumv MtW. március 5., csütörtök mmmmsmmmm 4ra: !Ul 11LLLK ........ Miskolc közlekedése nem lelel meg az igényeknek Ülést tartott a városi tanács vb Rendkívül gazdag tapasztalati anyagra támaszkodva ter­jeszthette a tanács végrehajtó bizottsága elé javaslatait ma délelőtt az építési és közlekedési osztály, hiszen a város tö­megközlekedését a közelmúltban megvizsgálta a népi ellen­őrzés és sok hasznosítható elképzeléssel szolgált a közleke­dési állandó bizottság is. forgalmi telepet. Joob mun­kakörülmények között dolgoz­hatnak majd a szerelők és ez­zel remélhetőleg csökken a kocsik javítási ideje. (Folytatás a 3. oldalon.) Húnvéi előtt találkoskatnának Brandt nyilatkozata A két német állam szakszervezeti vezetői Berlinben tárgyalnak Ma délelőtt folytatják. az NDK minisztertanácsának épületében a két német kor­mányfő találkozójának előké­szítésére kezdeményezett meg­beszéléseket. Zahm, a nyugatnemei kancellári hivatal veze­tője a reggeli órákban Bonnból Berlinbe érke­zett. Az utolsó megbeszélést ked­den tartották, közben Zahm Londonba utazott, hogy az ott-tartózkodó Brandt kancel­lárt tájékoztassa. Onnan ha­zatérve érkezett ma újra Ber­linbe. Közben Brandt is hazatért Londonból és kijelentette, hagy véleménye szerint még a húsvéti ünnepek előtt találkozhatna az NDK miniszterelnökével- Stophfal. Hírek szerint Brandt a bonni kormány mai ülésén is szó­ba hozza az előkészítő meg­beszéléseket. A német eszmecserere vo­natkozó hírekhez tartozik még, hogy a nyugatnémet szakszervezeti szövetség elfo­gadta az NDK szakszerveze­teinek javaslatát. A javaslat arra vonatkozott, hogy Berlinben kezdjenek tai - nyalásokat a kel szer­vezet normális kapcso­latainak megteremtésé­ről, mégpedig a telje: egyenjogúság alapján. A nyugatnémet szakszerveze­tek már ki is jelölték azokat, akik az előkészítést lebonyo­lítják. Az előterjesztés megállapí­totta: Miskolc közlekedése tavaly rosszabb volt, mint a korábbi években, s a sze­mélyszállítás zavarait a jól ismert objektív okokon — kedvezőtlen földrajza adott­ság, egyutcás közlekedés stb. — kívül főleg a közlekedési vál­lalatnál krónikussá vált létszámhiány és a rossz szervezés okozta. Az. utóbbi a forgalom irányí­tóinak nem kielégítő szakmai felkészültségével függ össze. Ma már azt sem lehet elmon­dani, hogy kevés a villamos és az autóbusz. A járatok ki­maradását, a tumultust az el­múlt évben főleg az okozta, hogy nem volt elegendő gép­kocsivezető, kalauz és az in­fluenzajárvány is hosszabb- rövidebb időre munkaképte­lenné "tett sok közlekedési dolgozót. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szük­ség a vállalat járműparkjának további korszerűsítésére. A fejlesztési tervek szerint 1975-ig kiselejtezik az el­avult, kis befogadóké­pességű villamosokat és helyettük 25 csuklós jár­művet vásárolnak. Így,, bár számszerűleg csök­ken a villamosok száma, a férőhelyeké a jelenlegi 8200- ról 9300-ra növekszik. Az autóbuszoknál is hasonló kor­szerűsítést hajtanak végre: a mindössze 60 személy befoga­dására alkalmas régi jármű­vek helyett 56 IKARUS—240, illetve 11 IKARUS—180 tí­pusú kocsit helyeznek forga­lomba. Ezenkívül még ebben az évben további öt autó­buszt alakítanak át csuklós rendszerűvé. Ily módon a mostani 9900-ról 12 50(1- ra növekszik az autó­buszférőhelyek száma. A IV. ötéves terv időszaká­ban felépítik a vállalat új A néppárt még nem döntött Koalíciós tárgyalások Bécsben Bruno Kreisky, az Osztrák Szocialista Párt vezetője, aki a választások után megalakí­tandó kormány élére kerülne. — bejelentette, hogy ma megkezdődnek Bécs­ben a koalíciós tárgya­lások. Kreisky szerint nem várha­tók különös nehézségek, mert a gazdasági alapkérdésben nincs ellentét az Osztrák Szocialista Párt és a néppárt között. A néppárt azonban még nem közölte: részt vesz-e a koalícióban. Vezetői szerint a szocialisták ajánlataitól teszik függővé, hogy belépnek-e a kormány­ba vagy ellenzékbe vonulnák. * Nem vitás, a néppárt fel akarja srófolni árfolyamát a tárgyalások folyamán, és egyes képviselői revolverezni próbálnak azzal a lehetőség­gel, hogy a jobboldali nagy­német párttal, a Szabadság Párttal is alakíthatnak kis- koaliciót. Vagy: ellenzékbe vonulva, nehezíthetik a szo­cialisták helyzetét, akiknek nincs abszolút többségük. rf 1 e f • • 1 rr 1 elies idő Előrejelzés Miskolc térsé­gére péntek délig: Túlnyomóan felhős * idő, időnként élénk déli, délnyu­gati, majd északnyugatira forduló széliek A hőmérsék­let csökken. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let —1, holnap délben 2 fok. afe Péter János külügyminiszter — aki Fock Jenőnek, a Mi­nisztertanács elnökének expozéja után szólalt fel tegnap az országgyűlésen — beszédét mondja. Ma a kormánybeszá­moló feletti vitával folytatta munkáját az országgyűlés. Első­ként Apró Antal, a kormány elnökhelyettese szólalt fel. Rendkívüli minisztertanács Bejrútban A libanoni kormány ma rendkívüli ülésen tárgyalja meg azt az izraeli fenyege­tést, hogy Tel Aviv támadást indít Libanon ellen, ha nem szűnnek meg a libanoni területről kiinduló arab gerillaakciók. Ezt Izrael ENSZ-küldötte kö­zölte U Thant főtitkárral, aki ezután a feszültség es egy esetleges új konfliktus elhá­rításának lehetőségeiről tár­gyalt az USA és Libanon ENSZ-kép viselőivel. New Yorkban egyébként ma ismét összeül a négy nagyhatalom ENSZ-meg- bizottja, hogy folytassa a megbesaéié- seket a Közel-Keletről, fnfekÉk ip* a feszi» atafeséte ..Kormányunk külpolitikája arra irányul, hogy a nemzet­közi együttműködés fokozásával, a nemzetközi kölcsönös meg­értés mélyítésével, minél kedvezőbb feltételeket teremtsünk a szocialista Magyarország számára” — összegezte külpoli­tikai álláspontunkat az országgyűlés mostani ülésén Péter János. Ez érthető, hiszen — mint beszédében említette — „rendkívül érdekeltek vagyunk abban, hogy az európai fe­szültségek feloldódjanak és a jelenlegi viszonylagos európai nyugalmat valóságos biztonsági rendszerrel váltsuk fel.” Keletre és nyugatra, a Szovjetunióba és Belgiumba. Bul­gáriába és rövidesen Svédországba is ellátogató külügymi­niszterünk parlamenti beszéde pontosan és logikusan hatá­rozta meg országunk külpolitikáját, megállapítva, hogy az. ősi kontinensen, Európa sokszor véráztatta földjén megér­tek a feltételek, a .jelenlegi viszonylagos nyugalmat béke- és tartósan biztonságos állapotokra felcserélni. Ugyanekkor azonban Vietnamban folytatódik az amerikai agresszió, és aggasztó a helyzet a Közel-Keleten. Utóbbit a libanoni kor­mánynak éppen a mai lapunkban közölt bejelentése égj esetleges izraeli agresszióról, — csak alátámasztja. Éppen ezért döntő fontosságú, hogy azok a tárgyalások, amelyet egyrészt a Szovjetunió, a Lengyel Népköztársaság, valamin! az NDK részéről, másrészt a bonni kormány részéről meg­kezdődtek, minél sikereseben folytatódjanak és eredmé­nyesen záruljanak. Brandt kancellár Londonból hazatém tett nyilatkozata, hogy még a húsvéti ünnepek előtt talál­kozhatna az NDK miniszterelnökével, az ezt előkészítő ber­lini tárgyalások folytatása, valamint a nyugatnémet szak- szervezeti szövetség igenlő válasza az NDK szakszervezetei­nek, (amint erről mai híreinkből értesülhetnek olvasóink) egyaránt arra mutatnak, hogy külügyminiszterünk értékelése az európai biztonság megteremtésének lehetőségéről eppen úgy a józan realitások talaján mozog, mint aggodalma a ho:- sánk_ felettébb közel levő közel-keleti feszültség növekedése miatt. Külügyminiszterünk utazásai ennek a bekét biztosítani óhajtó, biztonságban élni óhajtó magyar külpolitikának meg­nyilatkozásai, és helyes volt ennek kapcsán leszögezni, hogy a sokat óhajtott európai biztonság megteremtésének vannak elengedhetetlen előfeltételei. A konferencia összehívását nen. kötjük előfeltételekhez, de a konferencia eredményeit csak akkor lehet garantálni, ha tudomásul vesszük az európai realitásokat, vagyis Lengyelország mai határait, a két Német­ország de facto és de iure elismert létét, a Nyugat-tíerlinre vonatkozó nemzetközi megállapodásokat és a hírhedt Hitler —Chamberlain-féle müncheni egyezményről minden ország elismeri, hogy az nemcsak törvénytelen, havem kezdettől fogva érvénytelen. E minimális program elfogadása nélkül ugyanis teljesen, il­luzórikus lenne minden megegyezés, hiszen nem rögzítené azt a reális helyzetet, amely a második világháború óta eltel, 25 év alatt alakult ki, és csak újabb konfliktusok lehetőségei rejtené magában. A realitások elismerése viszont hosszú időre biztosítaná Európa békéjét, ami pedig — miután a Var­sói Szerződés és a NATO fő erővonalai itt húzódnak — lehe­tővé tenné a perifériális feszültségek gyorsabb csökkentéséi. Ha ugyanis Európában a két katonai szövetség legfőbb erői­nek találkozóvonalán csökken a feszültség, akkor a perifé­riális konfliktusok nem ienyegetnek általános összecsapással és a helyszínen könnyen felszámolhatók. Mindez indokolja azt a békepolitikát, amelyet kormányunk a parlament ülésén leszögezett MÁTÉ IVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom