Déli Hírlap, 1969. október (1. évfolyam, 27-53. szám)

1969-10-27 / 49. szám

ft Biztató reménységek Vegyes érzelmekkel lép­tünk a Miklós úti Általános Iskola tornatermébe, mert amikor tavaly a legfiatalabb vívók seregszemléjét megte­kintettük, szomorúan kellett megállapítanunk: seregszem­le volt az, de sereg nélkül. Most kellemes csalódás ért bennünket már a belépés pillanatában, s még kedve­zőbbé vált a kép, amikor a különböző fegyvernemben le- iolyt küzdelmeket láttuk. Sok volt az új arc. köztük feltűnően sok tehetség', pedig • a múlt évi mezőny teljesen kicserélődött. Ami pedig kü­lönösen örvendetes jelenség­nek tűnt: mindenünnen, ahol vívó szakosztály működik, ta­láltunk kiemelkedő, sokat ígérő tehetségeket. A leá­nyoknál a miskolci Fellegi és Szabó, a sárospataki lltyu és Tóináska említhető. A fiúk­nál Patócs kettős ifjúsági baj­nokságával külön említést ér­demel. A serdülő kardvívók legjobbjai Ózdról jöttek. Lin­dák és Horváth neve kíván­kozik a megemlítendők közé. A diósgyőri Gyöngyösi és a sárospataki Csernyátonyi né­véről is íugunk még hallani a jövőben. — Valami kibontakozóban van megyénk vívó sportjá­ban — mondotta Irsa Tibor, a megyei vívószövetség el­nöke —, s ha szakosztályaink megkapnák a szükséges anya­gi támogatást, régi fényében csillogna ismét vívóink pen­géje. A biztosíték: 53 ver­senyző vett részt az idei me­gyei seregszemlén. Vasárnap már a felnőttek léptek a pástra a DVTK or­szágos II. o. tőrvivö versenye keretében. Meg kell jegyez­nünk, hogy hiányzott a ví­vóktól megszokott pontosság, még a versenybíróság tagjai is jóval a kitűzött kezdési idő után érkeztek a verseny színhelyére. A verseny egy­órás késéssel kezdődött A végeredmény: í. Fatalin (DVTK) 7 gy. 2. Gellért (DVTK) 5 gy. 3. Nagy (Salgó­tarjáni Kohász) 4 gy. (16 in­duló.) N. P. Kfxftnhda Van már megyei bajnok! Üruioebánja-—Papp J. SE 20:18 (12:11) «te A csoportgyőztesek első mérkőzésé» ..erőfölénnyel” vesztes Papp József SE kézi­labdázóitól azt várták a szak­emberek. hogy a második ta­lálkozón visszavágnak a bá­nyász fiúknak. Nem így tör­Idegek harca a teremben Utasellátó—Mi VSC 3d) (10. 9. 13) Mindkét csapat: szempont­jából sorsdöntő fontosságú találkozóra került sor a Cso­konai utcai tornacsarnokban, hiszen amelyik csapat itt ve­szít, az nehezen kerülheti el a kiesést. A nagy tét alaposan ra - is nyomta bélyegét a já­* Tévedés! Szó sincs itt baráti kézfogásról14 Valódi szabály- lalanság ez, a játékvezető sípja mát szólja hibás, ezúttal az MVSC játékosa. (MVSC—MOM Debrecen, Röplabda NB II.) (Szabó István felvétele.) /Vífcé Teljes siker! tekru. Sajnos, bénitglag in­kább a vasutasokra hatott. A kitűnően ütő fővárosiak jól ki is használták a vasutasok megingásait, s a hézagos ha­zai sánc mellett bombaerős labdákkal szereztek vezetést. A második játékrész elején is a vendégek szereztek előnyt a mezőnyben sok hibát vétő zöld-fehérekkel szemben, s ez elég is volt a játszmanyerés­hez. A befejező szettben ügye­sen váltottak ritmust a vas­utasok és sok ravasz ejtéssel lepték meg ellenfelüket. 13:8- as vezetés után biztos nyer­tesnek is látszottak, ám a hajrát idegileg nem bírták, s végül elvesztették a mérkő­zést is. Ezzel a vereséggel is­mét nyílttá tették a kiesés kérdését, hiszen ellenfelük 2 pont különbségre Közelítette meg őket. Jók: Nagy né, Scheuringné, Bercsényi, illet­ve Tóth, Kővári. MVSC—Debreceni MCM 3:1 (7, —10, 4, 3) A vasutas lányok vereségé­ért a fiúk vettek ..revansot”, és győzelmükkel biztosították az NB U-ben való bentma- radásukat. Különösen az első és a harmadik játszmában produkáltak ötletes játékot, s ekkor ütéseik rendre ponto­kat eredményeztek. Az utolsó játékrészben ellenfeleik „fel­adták” a reménytelen harcot. Jók: Szlovák (a mezőny leg­jobbja), Tirpák I., Tirpák II., Mikovics- Monostori — Alkotmány Ku/hi Testsúlyának ötszöröse a magasban Mi I. Ózdi Kohász—Pápai Vasas 8:0 (3097:2712) A bajnokságra törő ózdiak ellen a pápaiaknak nem volt orvosságuk. Az ózdiak kitűnő formáját bizonyítja, hogy a vendéglátó DVTK csapat-pá­lyacsúcsát is megjavították! A „leggyengébb” eredményt elérő játékosuk is 497 fát ütött: Egyénileg: Ács 536, Baji 519, Zeley 306, Lezák 497, Császár 499, Varga 540. NB 11. DVTK—Ceglédi Építői 8:0 (3044:2617) Szokásos hazai formájában játszott a DVTK. A ceglédiek lelkesedése és küzdeni aka­rása kevésnek bizonyult. Saj­nálatos dolog, hogy egy-két diósgyőri szurkoló illuminált állapotban, sportszerűtlenül viselkedett és zavarta a játé­kot. Egyénileg: Bényei 536, Zámbó 514, Kubacsek 501. Bóta 525. Glatz 482, Borbély 486. NÉMÉTH ZOLTÁN Az erős emberek sportjá­nak képviselői az Alkotmány Kupáért küzdöttek a Diós­győri Stadionban. Újszerű volt ez a versenyforma, mert nem egyedül a kinyomott súly összessége döntött, ha­nem a végső értékelést a ver­senyző testsúlya is befolyá­solta. Az ország különböző részein egyszerre harminc sportegyesület súlyemelői küzdenek négyes csoportok­ban. Az elért összteljesít­ményből levonják a részve­vők testsúlyát, és ez adja a végső sorrendet. így derült ki, hogy a diósgvőri csoportban a DVTK értő el a „legjobb eredményt: 1693,20 kg-ot tel­jesítettek. Hiába javított1 lö­késben a diósgyőri Réz 127,5 kg teljesítményével új megyei csúcsot, a legértékesebb ered­ményt mégis Sólyom érte el. A diósgyőriek könnyűsúlyú versenyzője ugyanis 350 kg-ot teljesített, és ha ebből levon­juk a saját testsúlyát, 75 kg- ot, 275 kg-mal járult Sólyom csapata győzelméhez. Kide­rült, hogy a kitűnő diósgyőri súlyemelő testsúlyának majd­nem az ötszörösét emelte ma­gasba ezen a versenyen. A diósgyőri versenyzők ered­ménye, testsúly levonás nélkül: Szűcs S70 kg, ördög 287,5 kg, Réz 315 kg, Szanyi 312,5 kg, Só­lyom 350 kg, Nyilas 330 kg, Wag­ner 370 kg. A DVTK után a csapatok sor­rendje így alakult: 2. MIK, 3. Debreceni VSC. I. Debreceni lípítók. NEMES PÉTER A „vonalak” magyarázata A labdarúgó-bajnokságok állá­sát jelző táblázatainkban ezen­túl rendszeresen alkalmazunk a csapatokat elválasztó vonalakat. Uzek jelentése a következő: az első vonal fölöttiek a bajnoki címért küzdenek. Az NB I. B- ben szaggatott vonalat is hasz­nálunk, ennek jelentése: a fö­lötte levő csapatok még esélye­sek az NB I-be jutást jelentő második helyre. A második vo­nal alattiak mindhárom táblá­zatunkon: a kiesés ellen küzdők. A vonalak elhelyezésénél egy régi és jól bevált módszert al­kalmazunk. Eszerint mind a baj­nokság megnyerésében, mind pe­dig a kiesésben azok a csapa­tok „érdekeltek”, amelyek any- nyi ponttal állnak előbb, vagy hátrább, ahány forduló a baj­nokságból még hátra van. (Pél­dául: az NB I-es tabellán — a kiesés szempontjából — a húsz­pontosok elméletileg még ve­szélyben vannak, a vonalat te­hát föléjük kellett húzni, ennek ellenére őket már nem tartjuk kieső jelöltnek.) Ez a rendszer egyébként általában mindig be­válik, hibája azonban, hogy nem veszi számításba a hátra­levő ellenfelek képességeit és a pályaválasztást. A totó 43. heti eredménye 1. L jp. Dózsa—FTC X i:i 2. Bp. Honvéd—Vasas '> 1:3 3. Egyetértés—Pécs 1 3:0 4. MTK—Rába ETO X 0:0 5. özd—Videoton 2 . 1:2 C. Nagybátony—K. Dózsa 1 5:2 7. SZEOL—Oroszlány 1 l:o 8. Pápa—Savaria X 0:0 9. BEAC—Izzó X 111 10. Nyíregyháza—BVSC •> 0:2 11. Roma—Lazio l 2:1 12. Napoli—Cagiiari 0:2 13. .Tuventus—Inter ! i:i 14. EVTK—KXFS1 > Oil iént, men must meg „taktikai vereséget” szenvedtek a hon­védek. A Bányász végig követő emberfogást alkalmazva igye­kezett kihúzni a vendégelt „méregfogát”, s ez szinte tel­jes mértékben sikerült is ne­kik. Ugyanakkor a Papp Jó­zsef SE 5—1-es és 6-os falú védekezése nem tudta meg­akadályozni, hogy a nagy át­lövőiről híres ellenfele ne le­gyen eredményes. A második félidőben is a hazaiak voltak eredményesebbek, bár a hon­védeknek még sikerült 16— 16-nál egyenlővé tenni a já­tékot. A hajrában aztán a higgadtabban játszó Bányász felülkerekedett, s megérde­melten nyerte a mérkőzést. A Papp József SE technikai­lag képzettebb játékosai ez­úttal is sok „ziccer” helyzetet ügyetlenkedtek el, s elkövet­ték azt a hibát is, hogy ki­tűnő irányi tó játékosukat, Hubayt szünet után nem is játszották! Góldobók: Galam­bos! Gy. 6, Galambosi P. 5, Németh 3, Tőzsér, Czirják 2— 2, Misurga I., Misurga II., illetve Pál 6. Molnár 4, Koz­ma 3, Závodszky, Urbán 2— 2, Krusnyiczky. Jók: Galam­bosi Gy„ Galambosi P., Son­koly. illetve Urbán. Kozma. M. GV. Búcsú a vörös salaktól Egy kis túlzással elmond­hatjuk, hogy több volt a ver­senybíró, mint az atléta az idény utolsó pályaversenyéi). Pedig atlétáink Miskolc vá­ros bajnokságáért küzdöttek! ízléses véretekkel jutalmaz­ták a bajnokokat és a helye­zetteket is. A leányoknál meg magyarázható a kis létszámú mezőny, mert a legjobba]? Nyíregyházán indultak az NB l. B-s csapatbajnokságért. Borsod megye válogatott csa­patában. De hol maradtak a fiúk? Pedig a szövetség lehe­tőséget biztosított a serdülő és ifjúsági versenyzőknek is. hogy részt vehessenek a fel­nőttek városi bajnokságán. Vagy talán a távolmaradók már korábban elbúcsúztak a versenypályától ? A komor hangulatot ne­hány jobb eredmény oldotta fel időnként. A bajnoki címeket a követ­kező eredményekkel szerezték meg a győztesek; a nőknél 100 m: Lang (DVTK) IS.*, 4« m: lltri (DVTRI 75.7, diszkót»- vetés: Almási (DVTK) 32,36 n*. súlylökés: Almási (DVTK) 9,5S m, magasugrás: Bartha (Mis­kolci Sportiskola) 125 cm, távol­iig* ás: Bartha (Miskolci Sport­iskola) 460 cm. A férfi győztesek eredményei? 10o m: Vigh (Miskolci Sportis­kola) 11.6, 100 m: Vlncrr (MEAFC) 52.3, 800 m: Puskas (MVSC) 2:01.1, 1500 m: Puskás (MVSC) 4:16, 5000 m: Juhász (MVSC) 15:41.8, 110 g: Tóth (MVSC) 15.7, 400 g: Puskii* (MVSC) 58.1, súlylökés: Baáb (DVTK), 14,18 m, diszkoszvetés: Ka. ál) 45,30 m, gerely vetés: E. Nagy 56,28 m, magasugrás: Row- lós&y (MEAFC) 180 cm, távoliig* rás: Körösi (MVSC) 655 cm. hármasugrás: Körösi (MVSC) 13.65 m. N. f. Veszélyben a Kohász VIDEOTON—ózdi Kohász 2:1 (0:1) Özd, 3500 néző. Vezette: Fáth. Élesedik a harc az NB 1, B- ben. Megmutatkozott ez tegnap Özdon is. A Kohász soha nem tapasztalt ambícióval küzdött a már bajnoknak tekinthető Video­ton ellen. A vezetést a Kohász már a 3. percben megszerezte. Fükő szök­tette Szendreit és míg a védők leadást vártak, addig 6 26 mé­terről nagy erővel kapura lőtte a labdát, ami a meglepett Tí­már mellett a bal kapufa belső élére pattant, s onnan vágódott a hálóba. 1:0 az Ózd javára. Továbbra sem csökkent az J iram és a színvonal, a Kohász J 4 kapujához szögezte ellenfelét, de | T a csatárok a helyzeteket sorra : $ elügyetlenkedték. t Szünet után továbbra is a Ko- í Uászok ..ostromoltak’*. Csuhány I ismét két esetben hibázott ab­szolút gólhelyzetben. azután Jegysőkönyv S^endrei éles lövését a kaputt, tövénél mentette a vendéget" kapusa. A 78. percben Katona hibázott, kiejtette a labdát, azt Karsai egy méterről értékesítette, majd 6 perc múlva a feltámadt Video­ton óriási védelmi hibából, Nagy II. révén a győztes gólt is meg­szerezte. Kezdés után Csuhány és Nagy II. összecsapott a félpályán, s n játékvezető mindkettőt kiállítot­ta. Végső következtetésképpen el­mondhatjuk, hogy a Videoton­nak ■ összesen két helyzete voll., s azt értékesítette is. Jellemző, hogy a mérkőzés végén Túra: András, a Videoton edzője, azon csodálkozott, hogy a Kohász miért küzd kiesési gondokkal ha ilyen magas színvonalú já­tékra Is képes. VINCZE ZOLTÁN \B I. 25. FORDULÓ 1. 11. III. IV. Ü A PEST—FT C i:J (ül) )0 000 Bene. Branikovits Bp. Honvéd—Vasa? 1:3 (0:l> 20 000 Kocsis, Molnár, Farkas. Müller Csepel—SBTC (o:D 5 000 Kalmar (2), Szalal (2) Egyetértés—Pécs 3:0 <0:0) í 000 Sóvári. Halápi. Kuharszki MTK—Raba ETO 0:0 (0:0) 3 000 Komló—Tatabánya l:l (1:0) 5 000 Solymosi, Szabó Dunaújváros—DVTK 3:0 (3:0) 6 000 Bartók, Nagy, Csörgő Szombathely—Eger 3:0 (1:0) 18 000 Farkas 12), Rátkai (I. végeredmény. 11. a 7. első félidő sreiiméts? e, 111. a, aésök száma, TV. góllövők.) vb I. B. i8. FORDULÓ BKV Előre—MVSC 2:« <•:•) Pécsi B.—Ganz-MAVAG 3:0 (2:0) ZTE—SZMTE 1:1 (1:0 > B.csaba—Győri D. 2:2 (0:01 Szí. MÁV—-Várpalota 1:0 í0:«> SzEÖJL —Oroszlány t;0 (J rf); Ózd—Videoton í:2 (i #) Nagybátony—Kecskemét 5:2 f2:J> Szállítók—Br». Spartacus 3:0 (lsgi A bajnokságok állása: t. Üjpcfíl­2. Honvéd 3. FTC l. Vasas 5. Rába ETO 6. C scpel 7. Pécs 8. MTK 9. Tatabanya 10. SBTC 11. Diósgyőr 12. Szombathely 13—14. Komló 13—14. Dunaújv. 15. Egyetértés 16. Eger (25 mérkőzés) NB i. i. 1. 2. 11. 10. 12. 13. 14. 16. 15. II. 12:23 57:23 31:23 63:37 17:32 33:28 33:29 36:44 26:38 24:34 25:42 23:40 17:34 22:44 24:47 19:54 III. 41 37 37 «9 29 28 28 22 21 20 20 20 18 18 15 14 NB I. B 1. Videoton 2. SzEOL 3. Pécsi B. 4. ZTE 5. Várpalota 6. Oroszlány 7. Kecskemét 8. Bp. Spartacus 9. Békéscsaba To7 SZMTE I. 1. 11. 12. 13. 11. Szf. MÁV 12. Szállítók 13. Ganz-MAVAG 10. 14. BKV Előre 14. 15. Özd 15. 16. Győri Dózsa 16. 17. Nagybátony 18. 18. MVSC 17. (29 mérkőzés) (T: helyesé* a forduló előtt. TI.: gólarány, III: MB 11. ÉSZAK II. III. T. II. Ili. 77:34 43 1. BVSC I. 54:22 55:37 38 2. K. KFSII 3. 45:2D M 40:33 34 3. K.-barcika 5. 46:28 SS 48:30 33 4. V. Izzó 4. 39:19 T.2 41:32 33 •>. Volán 2, 19:26 32 46:41 32 6. Esztergom 6. 48:34 2S 35:27 31 7. Nyíregyháza 7. 36:35 29 51:42 ;ti 8. Kist,erénye 3. 39:39 28 45:40 31 9. S.-újhely 9. 36:26 27 52:40 27 10. Ikarus 10. 34:44 25 33:38 % H. BEAC 11. *4:50 28 40:47 26 12. Saig. KSE 13. 35:45 oys ül .35 26 13. Papp J. SF 15. 38:52 21 26:33 26 14. FVTK 12. 37:51 20 J3:4Q 23 15. Borsodi B. 14. 33:45 19 32:48 26:62 20 16. Ormosbánya 16. 8 ‘22:50 19 (26 mérkőzés) pontsa»!» )

Next

/
Oldalképek
Tartalom