Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben - 1. kötet (1871)

Második könyv: A szerb lázadás és a horvát pártütés tényleges kitörése

Harmadik fejezet. A pesti országgyűlés. 347 Magyarország Németország egységének egyik legerősebb !MV A ­biztositéka. Mi Magyarország önálló kifejlését, mi annak megerősödését előmozdítja, ugyanaz elősegíti az egységes és szabad Németország hatalmát is." Még gyakrabban s erélyesebben sürgeté íázalay a len­tebb közlött kormányutasítás értelmében a szövetség meg­kötésére szükséges alku megkezdését, s e végett egy biro­dalmi követnek is leküldését Budapestre, miután augusztus utolsó napjaiban a birodalmi kormányzótól Magyarország meghatalmazott követének valahára elismertetett. Azonban, János főherczeg működései következtében, Frankfurtban is mind erősebb gyökeret vertek a bécsi reactio fondorlatai; s miként alább elbeszélendjük, Szalay buzgó ügyekezete egészen sükeretlen maradt. A reactio e sokágú fondorlatainak meghiúsítására, s A honvede­° f ° ' lemre von.it­az ország jogainak, függetlenségének megóvására, miként kozó készü­Batthyáni fentebbi levele eléggé sejteti, nem is maradt letek­fenn egyéb eszköze a nemzetnek, mint saját ereje. „A reactio már nyíltan lép fel, úgymond, Magyarország van kijelölve első áldozatául; . . . s legfölebb három hét van előt­tünk." Bizonyára rövid idő mind azon mulasztások helyre­pótlására, melyeket a minisztérium, a békés kiegyenlítés hő kivánatában, eddigelé elkövetett. A napról napra fenyege­tőbb körülmények tehát végre mind a kormányt, mind az országgyűlést komolyan inték, mennél gyorsabban megal­kotni az országgyűlés első napjaiban oly lelkesedéssel meg­ajánlott honvédelmi eszközökről, az országos hitelről és újonczállításról szóló törvényeket. Egy erős hadsereg s annak felszerelésére szükséges pénz előteremtése lőn most a nemzet legégetőbb, mondhatni, életkérdése. Mi a haderőt illeti, nemzetőrökben nem volt ugyan hiány. A nép hamar felfogta a haza védelmének el­kerűlhetlen szükségét, s hazaszeretettől lelkesedve, annyi készséggel, annyi önfeláldozással indult táborba, mennyit egyelőre alig várt valaki. A nép valóban nagy, oly nagy volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom