Társadalomtudomány, 1943 (23. évfolyam, 1-5. szám)

1943 / 4-5. szám - Hort Dezső: Jellem és társadalom. Szociálkarakterológia. Budapest: Pannonia, 1943 [könyvismertetés]

KÖNYVISMERTETÉSEK Tulaj donképen nem is «személyes kölcsönösség)) volt ez, hanem bizonyos foglalatosságok (beleértve a velükjáró életformákat) meg­bízható kölcsönössége. A sokat hangoztatott «teljes odaadás» csak a vállalt feladatok legjobb emberi szakmabeli készség szerint való teljesítésére vonatkozott. (A német jogtörténeti irodalomban újab­ban H. Mitteis finoman elemzi ezt a kérdést.) Hiszen már igen korán több ura is lehetett egy vazallusnak! Mindegyikhez bizonyos feladatok, foglalatosságok oldaláról kapcsolódik élete. Elejétől ter­mészetes, hogy a fiú örökölje apjától a hűbér viszonyt, mert hiszen ő nevelődik bele az illető feladatokba, — de csak akkor örökli, ha megvan a készsége, képzettsége e feladatokra. Urat is, vazallust is lehet változtatni, ha a feladatok «szakszerű» kölcsönössége sér­tetlen marad. Nem a hűbérbirtok a fontos a hűbériség eredeti korában, hanem a birtoknak s népének igazgatása, és ezáltal a hűbérbirtokos szakszerű teljesítményeinek biztosítása. De honnan, miből emelkedik ki ez a szilárd, intézményes és kétségtelenül objektív, pillanatnyi érzelmet-érdeket felülmúló hű­béries tagozódás? A szerző szemmelláthatólag a felső rétegek szá­mára jogrendszerré is kidolgozódott «hűbériség» hatása alatt áll, szeretné, ha ez intellektualizált szabályozódásból vezethetné le az alsóbb rétegek «hűbéries» társadalomalakulását is. De maga is el­ismeri, bár csak elejtett szavakkal, hogy a felső, úri-lovagi hűbér­viszony csak az alsó széles társadalomalakulásnak jogi-politikai kivirágzása. Igen erősen hangsúlyozza, hogy már eredetileg is min­den professzionálisan kvalifikált feladatkör «fief»-nek számítódott, falusi elöljáróké, lovászoké, kovácsoké s mindenfajta kézművesé is. Tehát nem a hűbériség kései elfajulása az ilyesfajta hűbér, hanem épp ellenkezőleg, a lovagi hűbér csak később sajátította ki magának, tette «úrivá» a hűbériséget. Sajnos, a szerző nem foglal­kozik behatóan a kézművesség tagozódásával, holott már vannak tanulmányok, amelyek nyomon követik az egyes mesterségeknek igen bonyolult, üzleti érdekeknél sokkal mélyebb, társadalmiasabb egymáshoz viszonyulását, tapasztalati közelségben való összebújá­sukat, a hosszas képzésen alapuló megbízható kölcsönösségüket — s a mindebből kibontakozó szerves, társadalmias, szakszerű hala­dást. Itt a szerző a modern átlagelképzelések rabjának mutatkozik, az európai városiasság, polgárság kialakulásában az üzlet, a pénz, a táguló piac, a szabad szövetkezés szociális forradalmát látja. Csak mellékesen emlegeti mégis, hogy az eredeti nyugati város­típus mégis csak az agrártársadalomból lassan kiemelkedő alakulás, és nem az elvi demokrácián és politikai autonómián, hanem az

Next

/
Oldalképek
Tartalom