Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

86 zetörség felállítása, sajtószabadság. A mindezekről készített törvényjavaslatokat egy pár nap alatt közös egyetértéssel el­fogadták. Egyébiránt ezen nagy kérdések és feladatok eszméi az előző országgyűléseken már el voltak hintve ; azóta ki is keltek és megértek. Most már csak aratni kellett. Sok nemzedéknek, sok millió szívnek vált néhány nap alatt imaszerű vágya valósággá. Battyány mint miniszterelnök hozzálátott minisztéri­umának megalakításához. Az ország legtiszteltehb és leg­jelesebb alakjaiból válogatta össze annak tagjait. Az érde­mesek egyik legérdemesebbje, Gróf Széchenyi István, ki az átalakítás munkáját megindította, lett a közlekedés és közmunkák minisztere. Deák Ferenc igazságügy-, Kossuth Lajos pénzügy-, Szemere Bertalan belügy-, Br. Eötvös Jó­zsef, ki a központosítás és felelős minisztérium eszméjének legelső bajnoka volt hazánkban és akit fényes írói hírnév koszorúzott, vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. 0 volt az egyetlen, aki 20 évvel később 1868-ban is a fele­lős minisztériumnak tagja lett, ugyanazon tárca ügyeit ve­zetve. A király személye körüli miniszterséget, kinek fel­adata lett volna, hogy a klilügyek intézésére is befolyjon, Eszterházy Pál herceg vállalta el, az ipar- és kereskede­lemügyeket Klauzál Gábor. A hadügyminiszteri székbe Mészáros Lázár huszár ezredes hivatott meg, ki Olaszor­szágban a Radecky seregénél volt tényleges szolgálatban. Erős jellemű, képzett katona, aki közgazdasági tanulmá­nyokkal is foglalkozott s ilyen irányú cikkeket a „Pesti Hírlapban“ is adott ki. Bizonyára ezek is befolytak arra, hogy ezen fontos állás betöltésénél a figyelem reá irányult. Midőn Battyány a március 23-iki gyűlésen az új mi­nisztérium névsorát bemutatta, az országgyűlést és az egész házat lázas öröm fogta el. Az alsó ház érzelmeinek ha­tása alatt nem volt képes folytatni az ülést. Pár nap múlva azonban az örömet elkeseredés váltotta fel, mert március 29-én az udvari kancelláriától olyan értelmű leírat érkezett, mely a leendő magyar minisztérium hatáskörét nagyon megnyirbálta. Eszerint alig lett volna több, mint a régi helytartótanács. A külügyekre való befolyást, a had­

Next

/
Oldalképek
Tartalom