Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

89 zet uralkodó osztályának dicsőségével, erőszak nélkül. Se­hol a világon a jogok ilyen kiterjesztése, az alkotmány ilyen nagy és gyökeres átalakítása forradalom nélkül meg nem történt. Dicsőség és hála mindazok emlékének, akik küzdöttek, fáradtak és tudtak a kellő pillanatban nagylel­kűéit lenni. Hogy az utolsó rendi országgyűlés működésének fon­tosságát egyhangúlag elismerte a nemzet, ezt az akkori hírlapok cikkei igazolják. Jókai és Petőfi lapja az „Élet­képek“ azt írja ápr. 23-iki számában, hogy ezentúl csak két nagy eseményt fog a magyar történetírás említeni: az országfoglalást Almos ősvezér alatt és az 1848-iki or­szággyűlést legjobb fejedelmünk, V. Ferdinátid alatt. A „Március Tizenötödike“ című lap azt mondja, hogy a ma­gyar történelem ily gazdag eredményű országgyűlésre nem emlékszik, s hogy márciusban és április első napjaiban több történt, mint eddig nyolc század alatt. A „Jelenkor* így elmélkedik : A parancsoló idő okozá, hogy a rendek egy ünnepélyes gyűlésen eltemettetvén, sírjaik dombján a nép­élet tartson feltámadási ünnepet. A Pesti Hírlap lelkes han­gon fejezi ki a közhangulatot: Szt. örömben dobog fel ke­belünk, hiszen ennyi eredményt, nemzeti önálló léteit, egy új földet és új eget nyerénk. Hosszú szenvedés után meg­érdemeltük ezt a sorsot; hiszen megbűnhődtünk már nem­csak a múltért, hanem a jövőért is. Ki mert volna kételkedni és bizalinatlankodni a tör­vények szentesítése utáni napokban ? Hiszen a nemzeti erő és összetartás soha oly nagyszerűen nem nyilatkozott meg, mint ezen időben. Az új törvényeket április 20-án hirdették ki Pesten a polgárság lelkes örömrivalgása között: A vármegyék sor­ban hozták a határozatokat, hogy bizalmat szavaznak a kormánynak, hogy hálaadó isteni tiszteleteket tartanak és a törvényeket egyszerű szavakkal magyarázzák meg a népnek. Nemsokára tudósítások érkeztek a tót, horvát, szerb és oláh mozgalmakról, Fehérmegyéből a zsidók üldözésé­ről Többfelé zavargások voltak, melyeknek elnyomására a kormány erélyes rendeleteket adott ki. A szabadság első

Next

/
Oldalképek
Tartalom